Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 2. Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Đuc Linh
  Ngày gửi: 11h:25' 22-09-2014
  Dung lượng: 102.3 KB
  Số lượt tải: 160
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT DUY TÂN  BÀI 2: MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN
  QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN - AN NINH NHÂN DÂN

  Giáo viên : Lê Đức Linh
  I. MỤC TIÊU


  1. Về Kiến thức:
  - Hiểu được những nội dung tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

  2. Về kỷ năng:
  - Xây dựng ý thức trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp cũng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

  3. Về thái độ:
  - Nghiêm túc, chép bài đầy đủ, trả lời câu hỏi của giáo viên.
  NỘI DUNG BÀI HỌC

  tưởng
  chỉ
  đạo
  của
  Đảng
  về
  thực
  hiện
  nhiệm
  vụ
  QP-AN
  Nội
  dung
  xây
  dựng
  nền
  QPTD
  ANND
  Trách
  nhiệm
  của
  học
  sinh


  1.Tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thực hiện nhiệm vụ QP-AN.

  a. Khái niệm:
  - Quốc phòng
  - Quốc phòng toàn dân
  - An ninh quốc gia
  - An ninh nhân dân
  => Là công việc giữ nước của một quốc gia.
  Của dân, do dân, vì dân
  Mang tính tự vệ tích cực
  Không đe dọa, xâm lược quốc gia khác
  Xây dựng triển khai theo một kiểu phòng thủ.
  Là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ
  XHCN.  Là sự nghiệp của toàn dân, do dân tiến hành, lực
  lượng an ninh nhân dân làm nòng cốt.

  b. Những tư tưởng chỉ đạo của Đảng.
  Kết
  hợp
  hai
  nhiệm
  vụ
  chiến
  lược
  của
  cách
  mạng
  Việt
  Nam
  Kết
  hợp
  quốc
  phòng

  an
  ninh
  với
  kinh
  tế
  Gắn
  nhiệm
  vụ
  quốc
  phòng
  với
  nhiệm
  vụ
  an
  ninh,
  phối
  hợp
  với
  hoạt
  động
  đối
  ngoại
  Cũng
  cố
  quốc
  phòng
  giữ
  vững
  An
  ninh
  quốc
  gia
  Hoàn
  thiện
  hệ
  Thống
  pháp
  Luật
  về
  Bảo
  vệ
  Tổ
  quốc
  Tằng
  cường
  sự
  Lãnh
  đạo
  của
  Đảng
  đối
  với
  quân
  đội
  công
  an
  Đây là quan điểm chỉ đạo bao trùm nhất
  => Quy định các mối quan hệ trong xây
  dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh
  nhân dân
  Tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo đảm
  cho Tổ quốc phát triển ngày càng bền vững.
  Cần khắc phục nhận thức và hành động sự
  tách rời và chia rẽ hai nhiệm vụ đó.
  Nhằm tạo ra sức mạnh để cũng cố quốc phòng,
  an ninh
  Sự kết hợp phải đảm bảo hiệu quả, phải có
  chiến lược trong quy hoach đầu tư.
  Gắn nhiệm vụ QP với AN
  => Bảo vệ vững chắc độc lập, an ninh, chủ quyền
  và toàn vẹn lãnh thổ.
  Tạo sức mạnh để ngăn ngừa và làm thất bại mọi
  Âm mưu và hoạt động gây mất ổn định chính trị-
  xã hội…
  Để phát huy sức mạnh tổng hợp, cần xây dựng
  nền QPTD và ANND kết hợp chặt chẻ với hoạt
  Động đối ngoại.
  Đây là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, Nhà nước
  và nhân dân => Trong đó lực lượng vũ trang nhân
  dân làm nòng cốt.
  Công tác QP-AN phải được quán triệt sâu sắc, chủ
  động, sẵn sàn đối phó với mọi tình huống, làm thất
  bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” và mọi âm
  mưu, thủ đoạn, phá hoại của các thế lực thù địch.
  Hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế hóa các
  chủ trương, chính sách về xây dựng nền QP-AN.
  Làm tốt chức năng quản lý nhà nước về QP-AN
  các địa phương chấp hành tốt nhiệm vụ QP-AN.
  Tổ chức, cũng cố, nâng cao chất lượng ở các cấp,
  các ngành, mở rộng nâng cao chất lượng giáo dục
  quốc phòng – an ninh cho toàn dân.
  Đảng ta không ngừng hoàn thiện đường lối chiến
  lược quốc phòng, an ninh quốc gia => Thường
  xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân
  thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN.
  Nêu cao cảnh giác và làm thất bại mọi âm mưu,
  thủ đoạn của các thế lực thù địch.
  Đảng không ngừng đổi mới, hoàn thiện phương
  thức, cơ chế lãnh đạo => Nâng cao lòng tin vào sự
  lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới.
  CÓ 6 TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO
  SỨC KHỎE HẠNH PHÚC
  ANH EM THỂ DỤC-GDQP.AN
  ĐOÀN KẾT GIÚP NHAU CÙNG TIẾN BỘ
  CHÚC CÁC ĐỒNG NGHIỆP
  LÊ ĐỨC LINH
  GV: THỂ DỤC-QPAN
  TRƯỜNG THPT DUY TÂN-TAM KỲ-QUẢNG NAM
  ĐT:01678876528
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓