Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Trừ hai số thập phân

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thúy Vy (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:08' 24-11-2014
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầy cô giáo
Đến tham dự tiết học lớp 5C
Môn: Toán
Giáo viên: Trần Thị Liến
Kiểm tra bài cũ
Muốn cộng hai số thập phân ta làm thế nào?
Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014
Toán:
Tính bằng cách thuận tiện nhất
2,96 + 4,58 + 3,04
= ( 2,96 +3,04 )+ 4,58
= 10,58
= 6 + 4,58

Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014
Toán:
Ví dụ 1 : Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét ?
1,84m
4,29m
? m
4,29 - 1,84 = ?(m)
Tóm tắt:
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Ta có: 4,29 m = cm
429
…………
1,84 m = cm
………..
184
429
184
_
5
245 cm = m
……
2,45
Vậy: 4,29 – 1,84 = 2,45 (m)
4,29 - 1,84 = ?(m)
4
2
(cm)
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
5
,
4
2

4 , 2 9
1 , 8 4
Ví dụ 2: 45,8 – 19,26 = ?
Ta đặt tính rồi làm như sau:
-
0
4
5
,
6
2
Vậy: 45,8 – 19,26 = 26,54
45,8
19,26

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014
Toán:
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Quy tắc:
-Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
-Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
- Trừ như trừ các số tự nhiên


42,7
37,46
Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014
Toán:
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN


a) 68,4
25,7
b) 46,8
9,34
-
c) 50,81
19,256
-
-
0
Bài tập:
Tính:
0
31,554
Bài 1:
Đặt tính rồi tính:
a) 72,1 – 30,4
b) 5,12 – 0,68
72,1
30,4
-
41,7
5,12
0,68
4,44
c) 69 – 7,85
69
7,85
,00
61,15
Bài 2:
Một thùng đựng 28,75kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5kg đường, sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki-lô-gam đường ?
Tóm tắt:
28,75 kg
10,5 kg
8 kg
? kg
Bài 3:
Tóm tắt:
28,75 kg
10,5 kg
8 kg
? kg
Cách 1 : Bài giải
Số ki - lô - gam đường lấy ra tất cả là :
10,5 + 8 = 18,5(kg)
Số ki - lô - gam đường còn lại trong thùng là
28,75 - 18, 5 = 10,25(kg)
Đáp số : 10,25 kg
Cách 2: Bài giải :
Số ki – lô – gam đường còn lại sau khi lấy ra 10,5 kg đường là:
28,75 – 10,5 = 18,25 (kg)
Số ki – lô – gam đường còn lại trong thùng là:
18,25 – 8 = 10, 25 (kg )
Đáp số : 10, 25 kg
Cách 3: Bài giải :
Số ki – lô – gam đường còn lại sau khi lấy ra 8 kg đường là:
28,75 – 8 = 20,75 (kg)
Số ki – lô – gam đường còn lại trong thùng là:
20,75 – 10,5 = 10, 25 (kg)
Đáp số : 10, 25 kg
Tóm tắt:
28,75 kg
10,5 kg
8 kg
? kg
Toán:
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như theá naøo?
Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014
Củng cố - dặn dò:
Neáu soá chöõ soá ôû phaàn thaäp phaân cuûa soá bò tröø ít hôn soá chöõ soá ôû phaàn thaäp phaân cuûa soá tröø ta laøm sao?


- Chuaån bò baøi: Luyeän taäp/ 54
OÂn tìm thaønh phaàn chöa bieát .
Ñoïc baøi toaùn 3 vaø tìm caùch giaûi.
Chúc quý thầy cô mạnh khỏe
Chúc các em học sinh
 
Gửi ý kiến