Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 02. Your Body and You. Lesson 3. Reading

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: NGUYỄN VĂN KHÁNH
  Ngày gửi: 15h:32' 15-09-2016
  Dung lượng: 1.9 MB
  Số lượt tải: 433
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME
  TO OUR CLASS!

  Teacher: Dinh Thi Hoa Sen
  THE ROAD TO OLYMPIA PEAK
  ROUND 1
  RULES
  Work in 4 groups
  Watch a video clip and answer the given question  “What are they talking about?”
  /`ækjupʌŋkt∫ə(r)/
  RULES
  Work in 4 groups
  Look at the pictures and answer the question.
  /`ækjupʌŋkt∫ə(r)/

  - What’s the doctor doing?

  Unit 2 : YOUR BODY AND YOU
  Lesson 3: READING
  -ACUPUNCTURE-
  Vocabulary:
  1. originate (v) /ə`ridʒineit/

  => To happen or appear for the first time
  Com Chay is said to have originated in Gia Vien District.
  Vocabulary:
  2. Yin and Yang (n) /jin ənd jæŋ/

  = (thuyết) âm dương
  Vocabulary:
  => Hair-thin needle = ....?
  => kim (tiêm, châm cứu,...)
  3. needle (n) /`ni:dl/
  Vocabulary:
  4. Side effect (n)
  => Tác dụng phụ
  Vocabulary:
  5. Inner body parts
  Vocabulary:
  6. reliable (n) /ri`laiəbl/

  => Đáng tin cậy
  ROUND 2
  RULES
  Work in pairs in 1 minute
  Practice reading aloud the words/ phrases
  Some will perform in front of the class
  Practice reading aloud the words/ phrases:
  ROUND 3
  RULES
  Work in 4 groups in 5 minutes
  Read the text
  Find words that are closest in meaning to the ones given in the box
  Find words (in the text) that are closest in meaning to the following:
  = the act of making a person/ an animal healthy again after an illness
  = increase the good quality, value or status of sth/sb
  = information, documents,...showing that sth is true
  Answers:
  Ailments (n) /`eilmənt/
  Ease (v) /i:z/
  Acupoints (n) /`ækjupɔints/
  Precaution (n) /pri`kɔ:ʃn/
  Alternative (n) /ɔ:l`tɜ:nətiv/

  Treatment (n) / `tri:tmənt/
  Evidence (n) /`evidəns/
  Promote (v) /prə`məʊt/
  ROUND 4
  RULES
  Work individually in 5 minutes
  Read the text again
  Answer the given questions:
  Group 1 + 2: Questions 1-2-3
  Group 3 + 4: Questions 4-5-6
  Discuss with your group members

  ROUND 5
  RULES
  Work in pairs in 3 minutes
  Ask your partners at least two questions about acupuncture – an alternative to modern medicine
  Report in front of the class
  INTERVIEW
  A: Do you know about anything about ...?
  B: Well, it is ……………….
  A: ...............................?
  B: ...................…………..
  A: .................…………?
  B: …...............…………
  A: Thank you very much.
  B: You’re welcome.
  REPORT
  Hi. My name is..(A).. I’ve talked to ..(B)..about acupunture. It’s one of the oldest medical treatment. It …
  Thank you for listening.
   
  Gửi ý kiến