Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  CĐ Tháng 12. Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: hà thị thương
  Ngày gửi: 18h:28' 03-12-2016
  Dung lượng: 2.7 MB
  Số lượt tải: 74
  Số lượt thích: 0 người
  HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THÁNG 12
  Chủ điểm:
  THANH NIEÂN VÔÙI SÖÏ NGHIEÄP XAÂY DÖÏNG
  VAØ BAÛO VEÄ TOÅ QUOÁC

  Khởi động:
  Cho lớp hát một bài tập thể
  Tuyên bố lí do:
  Hoà bình, độc lập, tự do mà chúng ta có được hôm nay đã phải đánh đổi bằng biết bao công sức và máu xương của các anh hùng liệt sĩ của quân đội nhân dân Việt nam. Trong tháng 12 này, cả nước ta long trọng kỉ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 để ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của các đơn vị lực lượng vũ trang. Hôm nay, chúng ta tổ chức buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp này để tìm hiểu về ngày 22/12 và thảo luận về trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc góp phần xây dựng tổ quốc. Đó là lí do của buổi sinh hoạt hôm nay.

  Giới thiệu đại biểu:
  Đến dự buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu thầy giáo: Lê Văn Dưỡng
  Giới thiệu chương trình hoạt động: hoạt động hôm nay gồm có 4 phần:
  1) phần truyền thông về " ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
  2) phần thi " Thảo luận về trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc góp phần xây dựng tổ quốc"
  3) phần thi " Câu đố dân gian về lịch sử"
  4) phần thi " Lời ca chiến sĩ"
  Ban giám khảo: để đáng giá kết quả các vòng thi của mỗi đội, lớp cử chọn 2 giám khảo, đó là bạn .........., và bạn ..........
  Sau đây, chương trình của chúng ta xin phép được bắt đầu
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM
  CHỦ TỊCH
  HỒ CHÍ MINH
  Truyền thông về ngày thành lập qân đội nhân dân Việt Nam 22/12
  HOẠT ĐỘNG 1
  - SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH - TRƯỜNG PT DTNT VĨNH THẠNH

  Truyền thông về ngày Quốc phòng toàn dân và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 :
  Ngày 19/12/1946, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ, tất cả mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam đã đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược. Cuộc kháng chiến kéo dài 9 năm và nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi. Thắng lợi đó biểu hiện sức mạnh của toàn thể nhân dân Việt Nam. Để giữ gìn độc lập, bảo vệ tổ quốc, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp xã hội đều có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trong đó, thanh niên học sinh là một lực lượng rất quan trọng.

  Ngày 22/12/1944 là ngày thành lập đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân (tức Quân đội nhân dân Việt Nam). Quân đội là lực lượng nòng cốt trong các cuộc kháng chiến. Bên cạnh đó với đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, toàn dân ta đã tham gia tích cực trong các cuộc chiến tranh chống thực dân, đế quốc. Sức mạnh chiến thắng các đế quốc xâm lược là sức mạnh của toàn dân, trong đó có thanh thiếu niên. Vì thế Đảng và nhà nước ta đã lấy ngày 22/12 là ngày quốc phòng toàn dân hằng năm.
  Phần biểu diễn văn nghệ của tổ 1
  Mời tổ cử đại diện hát đơn ca, hay song ca, hoặc tốp ca, hoặc hát và múa phụ họa
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM
  CHỦ TỊCH
  HỒ CHÍ MINH
  THẢO LUẬN THEO TỔ
  HOẠT ĐỘNG 2
  - SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH - TRƯỜNG PT DTNT VĨNH THẠNH
  HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  1- Thể lệ vòng thi:
  Caùc nhoùm nhaän caâu hoûi, moãi nhoùm coù 10 phuùt thaûo luaän ñeå cöû ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy. Ban giaùm khaûo caên cöù vaøo caâu traû lôøi cuûa moãi nhoùm ñeå tính ñieåm. Ñieåm toái ña laø 100 ñieåm.
  2- Mời BGK ( GVCN, 1 nam, 1 nữ)
  TRƯỜNG PT DTNT VĨNH THẠNH
  HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  Câu hỏi thảo luận là:
  - Có người nói: "Thanh niên học sinh thì chỉ có học, cứ học cho tốt, khi nào trưởng thành hãy tham gia các hoạt động khác". Ý kiến bạn thế nào?
  - Thanh niên học sinh cần làm gì để xây dựng và bảo vệ tổ quốc?
  TRƯỜNG PT DTNT VĨNH THẠNH
  HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  Đáp án:
  - Ý kiến đó không đúng. Thanh niên ngoài việc học còn cần tham gia các hoạt động khác để xây dựng gia đình, quê hương, đất nước.
  - Thanh niên học sinh cần tích lũy kiến thức, rèn luyện thể chất, tu dưỡng đạo đức để lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
  TRƯỜNG PT DTNT VĨNH THẠNH
  Phần biểu diễn văn nghệ của tổ 2
  Mời tổ cử đại diện hát đơn ca, hay song ca, hoặc tốp ca, hoặc hát và múa phụ họa
  HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
  Hoạt động 3 :
  CÂU ĐỐ DÂN GIAN VỀ LỊCH SỬ
  HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  Thể lệ vòng thi:
  Caùc đội nghe caâu đố rồi tiến hành thảo luận tìm câu trả lời trong 5 phút, đội naøo traû lôøi ñöôïc thì giô tay, traû lôøi ñuùng moät caâu ñöôïc 10 ñieåm.
  Câu 1: Vua naøo maët saét ñen sì
  Vua naøo thuôû nhoû haøn vi ôû chuøa .
  Đáp án:
  Mai Haéc Ñeá
  Lí Thaùi Toå
  Câu 2: Töôùng naøo beû gaäy phoø vua
  Töôùng naøo duøng buùt ñaùnh löøa Vöông Thoâng
  Đáp án:
  Traàn Höng Ñaïo
  Nguyeãn Traõi
  Câu3: Töôùc vöông ñaát Baéc naøo theøm
  Maø quaân xaâm löôïc hoøng ñem duï ngöôøi
  Duø quyû Nam - vaãn vui töôi
  Ñeàn ôn toå quoác, thoaû ñôøi laøm trai .
  Đáp án:
  Traàn Bình Troïng
  Câu 4: Queâ anh ôû tænh Quaûng Nam
  Tôùi caàu Coâng Lyù ñaët bom dieät thuø
  Hieân ngang ñeán phuùt cuoái cuøng
  Hoâ to “nhôù laáy lôøi toâi” maáy laàn.
  Đáp án:
  Nguyeãn Vaên Troãi
  Phần biểu diễn văn nghệ của tổ 3
  Mời tổ cử đại diện hát đơn ca, hay song ca, hoặc tốp ca, hoặc hát và múa phụ họa
  HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  HOẠT ĐỘNG 4:
  LỜI CA CHIẾN SĨ
  HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  Thể lệ: Các tổ chọn bài hát.
  GVCN làm cố vấn để Ban giám khảo cho điểm bài hát của mỗi đội.
  Điểm tối đa cho mỗi bài là 10
  HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
  TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH
  ĐỘI 2 . TỔNG ĐIỂM:
  ĐỘI 1 . TỔNG ĐIỂM:
  ĐỘI 4 . TỔNG ĐIỂM:
  ĐỘI 3 . TỔNG ĐIỂM:
  HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
  II. Sinh hoạt văn nghệ
  HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
  Thảo luận kế hoạch
  chuẩn bị thi chế tác và biểu diễn nhạc cụ dân tộc
  HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
  CHƯƠNG TRÌNH KẾT THÚC
  CHÚC CÁC EM HỌC SINH
  LUÔN MẠNH KHỎE VÀ GẶT HÁI ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG
  TRONG HỌC TẬP!
   
  Gửi ý kiến