Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp - bài tập

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: có tham khảo thêm
  Người gửi: Phạm Thị Nhụ
  Ngày gửi: 14h:01' 23-02-2017
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 30
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY
  CÔ VỀ DỰ GIỜ
  Lớp: 11A4
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  TRÒ CHƠI MẶT ĐỐI MẶT
  2 em đứng đối mặt vào nhau và trả lời 10 câu hỏi nhanh. Mỗi câu đúng tính 1.5 điểm dành cho người trả lời nhanh hơn. Nếu người trả lời trước mà sai thì quyền trả lời dành cho người kia.
  BÀI TẬP TỆP
  (TIẾT 2)
  TN1: Để gán tên tệp SN.TXT trong ổ đĩa C: cho biến F để mở tệp đọc dữ liệu ta dùng lệnh nào sau đây?
  (A) F:=`C:SN.TXT`;
  (D) ASSIGN(F, `C:SN.TXT`);
  (C) ASSIGN(`C:SN.TXT`,F);
  (B) ASSIGN(F, `SN.TXT`);
  TN2: Để đọc dữ liệu từ tệp 1 giá trị và gán cho biến N ta dùng lệnh nào sau đây?
  (C) READ(F,N);
  (A) RESET(F);
  (D) WRITE(F,N)
  (B) READ(N);
  program giaiptbac1;
  var f1, f2 : text;
  a, b : integer;
  x : real;
  begin
  assign(f1, ‘input.txt`); reset(f1);
  assign(f2, ‘output.txt`); rewrite(f2);
  while not eof(f1) do
  begin
  read(f1,a,b);
  x:=-b/a;
  writeln(f2,‘nghiem la: `,x:7:1);
  end;
  close(f1); close(f2);
  end.
  Câu 1: Chương trình bên có tên là gì?
  Chương trình có sử dụng kiểu dữ liệu tệp không?
  Tên chương trình là giaiptbac1
  Chương trình có sử dụng kiểu dữ liệu tệp
  BÀI 1: Cho chương trình sau
  program giaiptbac1;
  var f1, f2 : text;
  a, b : integer;
  x : real;
  begin
  assign(f1, ‘input.txt`); reset(f1);
  assign(f2, ‘output.txt`); rewrite(f2);
  while not eof(f1) do
  begin
  read(f1,a,b);
  x:=-b/a;
  writeln(f2,‘nghiem la: `,x:7:1);
  end;
  close(f1); close(f2);
  end.
  Câu 2: Chương trình sử dụng bao nhiêu tệp, biến tệp? Kể tên?
  2 tệp và 2 biến tệp
  Tệp là input.txt và output.txt
  Biến tệp là f1 và f2
  program giaiptbac1;
  var f1, f2 : text;
  a, b : integer;
  x : real;
  begin
  assign(f1, ‘input.txt`); reset(f1);
  assign(f2, ‘output.txt`); rewrite(f2);
  while not eof(f1) do
  begin
  read(f1,a,b);
  x:=-b/a;
  writeln(f2,‘nghiem la: `,x:7:1);
  end;
  close(f1); close(f2);
  end.
  Câu 3: Tệp input.txt được gắn cho biến tệp nào? Tệp input.txt dùng để đọc hay ghi dữ liệu?
  Tệp input.txt được gắn cho biến tệp f1.
  Tệp input.txt dùng để đọc dữ liệu.
  program giaiptbac1;
  var f1, f2 : text;
  a, b : integer;
  x : real;
  begin
  assign(f1, ‘input.txt`); reset(f1);
  assign(f2, ‘output.txt`); rewrite(f2);
  while not eof(f1) do
  begin
  read(f1,a,b);
  x:=-b/a;
  writeln(f2,‘nghiem la: `,x:7:1);
  end;
  close(f1); close(f2);
  end.
  Câu 4: Câu lệnh gắn tên tệp và mở tệp của tệp input.txt?
  assign(f1,‘input.txt`);
  reset(f1);
  program giaiptbac1;
  var f1, f2 : text;
  a, b : integer;
  x : real;
  begin
  assign(f1, ‘input.txt`); reset(f1);
  assign(f2, ‘output.txt`); rewrite(f2);
  while not eof(f1) do
  begin
  read(f1,a,b);
  x:=-b/a;
  writeln(f2,‘nghiem la: `,x:7:1);
  end;
  close(f1); close(f2);
  end.
  Câu 5: Tệp output.txt được gắn cho biến tệp nào? Tệp output.txt dùng để đọc hay ghi dữ liệu?
  Tệp output.txt được gắn cho biến tệp f2.
  Tệp output.txt dùng để ghi dữ liệu.
  program giaiptbac1;
  var f1, f2 : text;
  a, b : integer;
  x : real;
  begin
  assign(f1, ‘input.txt`); reset(f1);
  assign(f2, ‘output.txt`); rewrite(f2);
  while not eof(f1) do
  begin
  read(f1,a,b);
  x:=-b/a;
  writeln(f2,‘nghiem la: `,x:7:1);
  end;
  close(f1); close(f2);
  end.
  Câu 6: Câu lệnh gắn tên tệp và mở tệp của tệp output.txt?
  assign(f2,‘output.txt`);
  rewrite(f2);
  program giaiptbac1;
  var f1, f2 : text;
  a, b : integer;
  x : real;
  begin
  assign(f1, ‘input.txt`); reset(f1);
  assign(f2, ‘output.txt`); rewrite(f2);
  while not eof(f1) do
  begin
  read(f1,a,b);
  x:=-b/a;
  writeln(f2,‘nghiem la: `,x:7:1);
  end;
  close(f1); close(f2);
  end.
  Câu 7: Câu lệnh đọc tệp?
  Câu lệnh ghi tệp
  Đọc tệp:
  Read(f1,a,b);
  Ghi tệp:
  Writeln(f2,’nghiem la:’,x:7:1);
  program giaiptbac1;
  var f1, f2 : text;
  a, b : integer;
  x : real;
  begin
  assign(f1, ‘input.txt`); reset(f1);
  assign(f2, ‘output.txt`); rewrite(f2);
  while not eof(f1) do
  begin
  read(f1,a,b);
  x:=-b/a;
  writeln(f2,‘nghiem la: `,x:7:1);
  end;
  close(f1); close(f2);
  end.
  Câu 8: Tệp input.txt lưu trữ dữ liệu gì?
  Tệp input.txt chứa liên tiếp các cặp số nguyên
  program giaiptbac1;
  var f1, f2 : text;
  a, b : integer;
  x : real;
  begin
  assign(f1, ‘input.txt`); reset(f1);
  assign(f2, ‘output.txt`); rewrite(f2);
  while not eof(f1) do
  begin
  read(f1,a,b);
  x:=-b/a;
  writeln(f2,‘nghiem la: `,x:7:1);
  end;
  close(f1); close(f2);
  end.
  Câu 9: Điều kiện để tham chiếu đến tất cả các cặp số nguyên trong tệp input.txt?
  not eof(f1)
  program giaiptbac1;
  var f1, f2 : text;
  a, b : integer;
  x : real;
  begin
  assign(f1, ‘input.txt`); reset(f1);
  assign(f2, ‘output.txt`); rewrite(f2);
  while not eof(f1) do
  begin
  read(f1,a,b);
  x:=-b/a;
  writeln(f2,‘nghiem la: `,x:7:1);
  end;
  close(f1); close(f2);
  end.
  Câu 10: Chương trình sử dụng bao nhiêu câu lệnh đóng tệp?
  Không đóng tệp được không? Vì sao?
  2 câu lệnh đóng tệp
  Không! Vì sau khi đóng tệp hệ thống mới hoàn tất việc ghi dữ liệu ra tệp.
  program giaiptbac1;
  var f1, f2 : text;
  a, b : integer;
  x : real;
  begin
  assign(f1, ‘input.txt`); reset(f1);
  assign(f2, ‘output.txt`); rewrite(f2);
  while not eof(f1) do
  begin
  read(f1,a,b);
  x:=-b/a;
  writeln(f2,‘nghiem la: `,x:7:1);
  end;
  close(f1); close(f2);
  end.
  Câu 11: Chương trình bên giải quyết bài toán gì? Giải quyết như thế nào?
  Giải phương trình bậc nhất
  Đọc các cặp cơ số từ tệp input.txt, tính nghiệm và ghi kết quả ra tệp output.txt
  Bài 2: Hãy sắp xếp những câu lệnh sau để được một chương trình.
  (1) BEGIN ASSIGN(tep, `DULIEU.INP`);
  (2) WHILE NOT(EOF(tep)) DO
  Begin
  (3) PROGRAM Tep1;
  (4) Read(tep,A[i]);
  (5) A : Array[1 .. 100] of Integer;
  (6) Writeln(`Tong cua day so la : `,S);
  (7) S:=S+A[i]; End;
  (8) S:=0;
  (9) Readln; END.
  (10) RESET(tep);
  (11) VAR tep: TEXT; S,i,n: Integer;
  (12) Close(tep);
  Đáp án:
  (3)_(11)_(5)_(1)_(10)_(8)_(2)_(4)_(7)_(12)_(6)_(9)
  PROGRAM DocTep;
  VAR
  tep: TEXT; S,i,n: Integer;
  A : Array[1 .. 100] of Integer;
  BEGIN
  ASSIGN(tep, `DULIEU.INP`);
  RESET(tep);
  S:=S+A[i];
  End;
  S:=0;
  Close(tep);
  Readln;
  END.
  Writeln(`Tong cua day so la : `,S);
  WHILE NOT(EOF(tep)) DO
  Begin
  Readln(tep,A[i]);
  CT
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  Có thể vừa đọc vừa ghi vào 1 tệp văn bản hay không?
  Đây là thủ tục cần làm trước hết để thao tác với tệp.
  Đây là kiểu dữ liệu được dùng cho các bài toán cần lưu dữ liệu lớn và dùng lâu dài
  Thủ tục này dùng để thông báo cho chương trình dịch biết đọc hay ghi dữ liệu vào tệp, đồng thời đặt con trỏ vào vị trí thích hợp
  Đây là tên của kiểu dữ liệu tệp văn bản.
  Đây là thủ tục làm việc với tệp giống với thủ tục in dữ liệu lên màn hình
  Đây là số loại tham số trong các thủ tục gắn tên tệp, đọc dữ liệu và ghi dữ liệu vào tệp
  Gợi ý từ hàng dọc: Đây là nội dung tiết học sau
  CỦNG CỐ
  Sơ đồ thao tác với tệp
  THE END.
  THANK YOU!
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng