Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài tập và thực hành 5

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Trọng Vừa (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:04' 01-03-2017
  Dung lượng: 681.0 KB
  Số lượt tải: 29
  Số lượt thích: 0 người
  Chương IV
  KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC
  Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ
  Dữ liệu kiểu bản ghi (record) dùng để mô tả các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.
  Khái niệm: Dữ liệu kiểu bản ghi (record)
  Câu 1:
  Chương IV
  KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC
  Cấu trúc khai báo kiểu bản ghi và cách tham chiếu đến các trường của bản ghi
  TYPE = record
  :;
  …………………………
  :;
  end;
  VAR
  : ;
  Câu 2:
  Chương IV
  KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC
  Kiểu dữ liệu xâu
  Khái niệm:
  Xâu là dãy các kí tự trong bộ mã ASCII
  Ví dụ: ‘Lop 11C3’
  Khai báo
  Var : String[độ dài tối đa của xâu];
  Var S: string[30];
  p: string;
  Nhập:
  Var S: string[30];
  write(‘Nhap vao xau:’);
  readln(S);
  Xuất:
  write(S);
  Length(S)
  x:=Length(S);
  Thao tác xử lí xâu
  Bài 1 :
  Nhập từ bàn phím một xâu. Kiểm tra xâu đó có phải là xâu đối xứng hay không ?
  Input: Nhập vào xâu.
  Output: Xuất ra kết quả có phải là xâu đối xứng
  Ví dụ:
  S:= ‘I was saw I’
  I
  I
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  I
  I
  11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
  Xâu đối xứng có tính chất ?
  Đọc nó từ trái sang phải cũng thu được kết quả giống như đọc từ phải sang trái (còn được gọi là xâu Palindrome).
  THUẬT TOÁN
  Bước 1: Nhập Xâu S
  Bước 2: Tính chiều dài xâu S
  Bước 3: Tạo xâu P (xâu rỗng)
  Bước 4: Với I = length(S)  1 thì P:=P+S[i].
  Bước 5: Nếu S=P thì S là xâu đối xứng, ngược lại thì không phải là xâu đối xứng
  var i, x: byte;
  a, p: string;
  BEGIN
  write(‘Nhap vao xau:’);
  readln(a);
  x:= length(a);
  p:= ‘’;
  for i:=x downto 1 do
  p:= p+a[i];
  if a=p then
  write(‘Xau la Palindrome’)
  else
  write(‘Xau khong la Palindrome’);
  readln;
  END.
  {xac dinh do dai cua xau}
  {khoi tao xau rong}
  {tạo xau dao nguoc}
  b) Hãy viết lại chương trình trên:
  Trong đó không dùng biến xâu p
  I
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  I
  Bước 1: Giả sử xâu này là xâu đối xứng (palindrome).
  Bước 2: So sánh các kí tự ở vị trí 111, 210,… nếu có kí tự khác nhau thì không phải là xâu đối xứng.
  Tổng quát:
  Chúng ta sẽ có bao nhiêu lần xét?
  Chúng ta sẽ có n 2 lần xét
  div
  Uses crt;
  Var s: string;
  x,i: byte;
  palin: Boolean;
  Begin
  Clrscr;
  Write(` Nhap xau s=`);
  readln(s);
  x:=length(s);
  palin:=true;

  For i:=1 to (x div 2) do
  begin
  If s[i]<> s[x-i+1] then palin:=false;
  break;
  end;
  If palin then write(`doi xung`)
  else write(`khong doi xung`);
  readln;
  End.
  Bài 2: Viết chương trình nhập từ bàn phím một xâu kí tự S và thông báo ra màn hình số lần xuất hiện của mỗi chữ cái tiếng Anh trong S
  ( không phân biệt chữ hoa hay chữ thường )
  Input: Nhập vào xâu
  Output: Xuất ra số lần xuất hiện của các chữ cái tiếng Anh trong xâu vừa nhập.
  Chúng ta sẽ có bao nhiêu chữ cái trong tiếng Anh? Từ chữ cái A  Z ;
  Thuật toán
  Bước 1: Nhập vào xâu S.
  Bước 2: Tạo mảng A lưu trữ số lần xuất hiện của chữ cái tiếng Anh.
  Bước 3: Khởi tạo cho từng phần tử mảng.
  Bước 4: Nếu trong xâu S chữ cái A Z thì tăng giá trị của phần tử trong mảng.
  Bước 5: Xuất ra mảng vừa tạo.
  A B … H I J K …
  Cho xâu S:
  Tạo mảng A: Ghi nhận số lần xuất hiện của các kí tự trong xâu S
  1 2 3 4 5 6 7
  Var A: array[
  ..
  ‘A’.. ‘Z’
  A
  ] of byte;
  A[‘H’]=2 có nghĩa là có 2 kí tự ‘H’ trong xâu S.
  Program bai02;
  Uses crt;
  Var a: array[`A`.. `Z`] of byte;
  s: string;
  i: byte;
  c: char;
  Begin
  clrscr;
  write(`nhap xau :`);
  readln(s);
  for c:=`A` to `Z` do a[c]:=0;
  for i:=1 to length(s) do
  begin
  s[i]:=upcase(s[i]);
  if (s[i]>=`A`) and (s[i]<=`Z`) then
  a[s[i]]:=a[s[i]]+1;
  end;
  for c:=`A` to `Z` do
  if a[c]<>0 then
  writeln( `So lan xuat hien`, c,`: `,a[c]);
  readln;
  End.
  Các thao tác xử lí xâu
  Thủ tục delete(St, vt, n);
  Thủ tục insert(St1, St2, vt);
  Hàm length(St);
  Hàm Pos(St1, St2);
  Bài 3: Nhập vào từ bàn phím một xâu. Thay thế tất cả các cụm kí tự ‘anh’ bằng cụm kí tự ‘em’.
  Input: Nhập vào một xâu
  Output: Xuất ra xâu kết quả đã thay thế cụm từ ‘anh’ bằng cụm từ ‘em’
  Ví dụ: S:= ‘anh yeu truong anh’
   ‘em yeu truong em’
  1 … .. 16 17 18
  Bước 1: Tìm vị trí bắt đầu của xâu ‘anh’
  Bước 2: Xóa xâu ‘anh’ vừa tìm thấy
  Bước 3: Chèn xâu ‘em’ vào xâu S tại vị trí trước đây xuất hiện xâu ‘anh’(lặp lại các bước trên cho đến khi không còn xâu ‘anh’)
  Bước 4: In ra xâu S
  1 … .. 15 16
  Uses crt;
  Var s: string;
  i: byte;
  Begin
  Clrscr;
  Write(`Nhap xau S:`); Readln(s);
  i:=Pos(`anh`,s);
  While i<> 0 do
  Begin
  Delete(s,i,3);
  Insert(`em`,s,i);
  I:=Pos(`anh`,s);
  End;
  writeln(S);
  readln;
  End.
  Những kiến thức cần nắm :
  Cách tạo một xâu mới từ xâu ban đầu.
  Đếm số lần xuất hiện của một chữ cái trong toàn bộ văn bản.
  Tìm kiếm và thay thế một từ bằng một từ khác trong toàn bộ văn bản.
  Những kiến thức cần chuẩn bị:
  Kiến thức về kiểu dữ liệu có cấu trúc.
  Câu hỏi và bài tập trang 79 (SGK).
   
  Gửi ý kiến