Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 9. Làm việc với dãy số

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Xuân Hóa
  Ngày gửi: 10h:28' 14-03-2017
  Dung lượng: 1'021.0 KB
  Số lượt tải: 122
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 9: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ
  Làm việc với dãy số
  Ví dụ:
  Viết chương trình nhập điểm kiểm tra của các học sinh trong lớp.
  - Nhập và lưu điểm
  cho một học sinh
  Write (‘Nhap diem= ‘); Readln(diem_1);
  Khai báo 1 biến như sau:
  Var diem_1: real;
  - Nhập và lưu điểm cho 2
  học sinh
  Khai báo 2 biến như sau:
  Var diem_1, diem_2: real;
  Write (‘Diem hs 1= ‘); Readln(diem_1);
  Write (‘Diem hs 2= ‘); Readln(diem_2);
  Ví dụ:
  Viết chương trình nhập điểm kiểm tra của các học sinh trong lớp.
  - Nhập và lưu điểm
  cho một học sinh
  - Nhập và lưu điểm cho 2
  học sinh
  Khai báo n biến như sau:
  Var diem_1, diem_2, diem_3, diem_4, .. , diem_50: real;
  Write (‘Diem hs 1= ‘); Readln(diem_1);
  Write (‘Diem hs 2= ‘); Readln(diem_2);
  Write (‘Diem hs 3= ‘); Readln(diem_3);
  Write (‘Diem hs 4= ‘); Readln(diem_4);
  ……
  ……
  Write (‘Diem hs n= ‘); Readln(diem_50);
  Những hạn chế:
  Phải khai báo quá nhiều biến.
  Chương trình phải viết khá dài.
  Làm việc với dãy số
  Làm việc với dãy số
  Dữ liệu kiểu mảng: Là một tập hợp hữu hạn các phần tử có thứ tự, mọi phần tử đều có cùng kiểu dữ liệu (số nguyên hoặc số thực). Việc sắp thứ tự thực hiện bằng cách gán cho mỗi phần tử một chỉ số. (số nguyên).
  Biến mảng: khi khai báo một biến có kiểu dữ liệu là kiểu mảng, biến đó được gọi là biến mảng.
  Giá trị của biến mảng là một mảng, tức một dãy số (số nguyên, hoặc số thực).
  Vậy:
  Khắc phục những hạn chế:
  - Ghép chung các biến trên thành một dãy.
  - Đặt chung một tên và đặt cho mỗi phần tử một chỉ số.
  Làm việc với dãy số
  Ví dụ:
  A
  i
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Trong đó:
  Tên mảng:
  Chỉ số:
  Số phần tử của mảng:
  Kiểu dữ liệu của các phần tử:
  Khi tham chiếu đến phần tử thứ i, ta viết A[i]
  Ví dụ: A[5]=
  A
  i
  6
  Kiểu số nguyên
  17
  Làm việc với dãy số
  a) Cách khai báo mảng trong Pascal:
  Ví dụ1: Cách khai báo đơn giản một biến mảng trong ngôn ngữ Pascal như sau:
  Tên biến
  Số lượng pt
  Kiểu dữ liệu chung
  Chỉ số đầu
  Chỉ số cuối
  var Chieucao: array[1..50] of real;
  Số phần tử của mảng = chỉ số cuối – chỉ số đầu + 1.
  var Tuoi: array[21..80] of integer;
  Làm việc với dãy số
  Var : array[..] of ;
  Cách khai báo mảng trong pascal?
  Trong đó:
  Array, of là từ khóa của chương trình.
  Tên biến mảng do người dùng đặt.
  Chỉ số đầu phải <= chỉ số cuối. (Số nguyên)
  Giữa hai chỉ số là dấu ..
  Kiểu dữ liệu có thể là số nguyên hoặc số thực.
  a) Cách khai báo mảng trong Pascal:
  Làm việc với dãy số
  a) Cách khai báo mảng trong Pascal:
  Hãy khai báo các mảng sau:
  Var diem : array[1..40] of real;
  Var A: array[1..10] of integer;
  B: array[1..10] of integer;
  Var A ,B: array[1..10] of integer;
  2/ Mảng A, B gồm 10 phần tử thuộc kiểu dữ liệu số nguyên?
  1/ Mảng Diem gồm 40 phần tử thuộc kiểu dữ liệu số thực?
  Làm việc với dãy số
  a) Cách khai báo mảng trong Pascal:
  BT2/79: Các khai báo biến mảng sau trong Pascal đúng hay sai?
  A. Var X : Array[10,13] of Integer;
  B. Var X : Array[5..10.5] of Real;
  BT 4 /79: Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không?
  Var N : integer;
  A : array[1..N] of real;
  Không xác định
  KHÔNG
  Lưu ý:
  - Số phần tử của mảng = chỉ số cuối – chỉ số đầu + 1
  - Kích thước của mảng phải được khai báo bằng một con số cụ thể
  Làm việc với dãy số
  b) Truy cập đến giá trị phần tử trong mảng:
  Tên mảng [Chỉ số]
  Cú pháp:
  Ví dụ1:
  3 4 5 6 7
  Cho mảng A chứa các giá trị sau:
  Hãy xác định: A[1], A[3], A[5], A[10] ?
  A[1], A[10]: không xác định
  A[3]=2; A[5]=7
  Làm việc với dãy số
  b) Truy cập đến giá trị phần tử trong mảng:
  Tên mảng [Chỉ số]
  Cú pháp:
  Ví dụ2:
  A[3]:=2;
  A[4]:=5;
  A[6]:=A[3]+A[4];
  Cho các câu lệnh sau:
  A[3]=2;
  A[4]=5;
  A[6]=7
  Giá trị của các phần A[3], A[4], A[6] sẽ là bao nhiêu?
  - Có thể gán giá trị, đọc giá trị và thực hiện tính toán với các phần tử trong mảng
  Có thể thực hiện các thao tác nào với các phần tử trong mảng?
  Làm việc với dãy số
  c) Lệnh nhập giá trị cho biến mảng:
  - Sử dụng lệnh Read (Readln) kết hợp với For ... do.
  Tiếp ví dụ 1 SGK/75. Viết chương trình nhập điểm kiểm tra của các học sinh trong 1 lớp và in ra điểm cao nhất?
  - Yêu cầu 1: Thực hiện việc khai báo các biến diem_1, diem_2,…,diem_50 bằng biến mảng?
  Var diem : array[1..50] of real;
  Làm việc với dãy số
  c) Lệnh nhập giá trị cho biến mảng:
  - Yêu cầu 2: Viết chương trình nhập điểm cho 50 học sinh ?

  Write (‘Diem hs 1= ‘); Readln(diem_1);
  Write (‘Diem hs 2= ‘); Readln(diem_2);
  Write (‘Diem hs 3= ‘); Readln(diem_3);
  Write (‘Diem hs 4= ‘); Readln(diem_4);
  ……
  ……
  Write (‘Diem hs n= ‘); Readln(diem_50);

  For i:=1 to 50 do
  Begin
  write(‘nhap diem hs’,i,’:’);
  readln(diem[i]);
  End;
  - Sử dụng lệnh Read (Readln) kết hợp với For ... do.
  Vậy cách khai báo và sử dụng biến mảng có lợi ích gì?
  Làm việc với dãy số
  d. Xuất giá trị của mảng ra màn hình:
  Sử dụng lệnh Write (Writeln) kết hợp với For ... do.
  Max:=diem_1;
  If diem_1If diem_2 ……….
  If diem_49Writeln(‘diem cao nhat la:`,max:2:1);
  Max:=diem[1];
  For i:=2 to 7 do
  if diem [i]>Max then Max:=diem[i];
  Writeln(diem cao nhat la:‘ , max:2:1);
  - Yêu cầu 3: So sánh điểm của học sinh và in ra màn hình điểm cao nhất?
  Làm việc với dãy số
  Bài toán: Viết chương trình nhập điểm thi học kì môn Tin học của một lớp gồm N học sinh. In ra màn hình điểm thi cao nhất và thấp nhất.
  Input:
  Output:
  Hãy nêu ý tưởng tìm số lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số
  Dãy số A gồm điểm của N học sinh
  Max, Min của dãy số
  Số này lớn nhất
  Số này mới lớn nhất
  ồ! Số này lớn hơn
  Tìm ra số lớn nhất rồi!
  THUẬT TOÁN TÌM MAX
  4.5
  6.0
  7.0
  8.0
  9.5
  * Đoạn chương trình
  Max:=A[1];
  For i:=2 to N do IF A[i] > Max Then Max:=A[i];
  Ý TƯỞNG TÌM MAX:
  - Đặt giá trị của max=A[1].
  - Lần lượt cho i chạy từ 2 đến n, so sánh giá trị A[2] với giá trị của max, nếu A[2]>max thì max nhận giá trị mới là A[2].
  Tương tự ta tìm min bằng cách:
  - Đặt giá trị của min=A[1].
  - Lần lượt cho i chạy từ 2 đến n, so sánh giá trị A[2] với giá trị của min, nếu A[2]Làm việc với dãy số
  Program vd1;
  Uses crt;
  Var
  A: Array[1..100] of real;
  i,n: integer;
  Max,min: real;

  BEGIN
  Clrscr;
  write(‘ Nhap vao so học sinh : ’) ;
  readln(n) ;
  For i := 1 to n do
  Begin
  write(‘ Nhap diem Hs thu ‘,i,’ : ‘) ;
  readln(A[i]) ;
  End;
  Max:=A[1];
  For i := 2 to n do
  If A[i]>Max Then Max := A[i];
  Writeln(‘ Diem lon nhat la `, Max:5:1) ;
  Min:=A[1];
  For i := 2 to n do
  If A[i] Writeln(‘ Diem nho nhat la `, Min:5:1) ;
  Readln
  END.
  Khai báo biến mảng
  Nhập vào biến mảng
  Tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất


  Nhap vao so hoc sinh :
  7
  Nhap diem hs thu 1 :
  7.0
  Nhap diem hs thu 2 :
  9.0
  Nhap diem hs thu 3 :
  4.5
  Nhap diem hs thu 4 :
  6.0
  Nhap diem hs thu 5 :
  9.5
  Nhap diem hs thu 6 :
  8.0
  Nhap diem hs thu 7 :
  5.5
  Diem lon nhat la 9.5
  Diem nho nhat la 4.5
  Chương trình chạy và cho kết quả như sau:
  Kết thúc
   
  Gửi ý kiến