Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 2. Nước Âu Lạc

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: ninh thị xuân
Ngày gửi: 10h:57' 14-03-2017
Dung lượng: 757.5 KB
Số lượt tải: 94
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
Môn: Lịch sử
Lớp: 4
Bài 2: Nước Âu Lạc

Sinh viên: Lục Thị Hương
Kiểm tra bài cũ:
- Nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào và ở khu vực nào trên đất nước ta?

- Em hãy mô tả một số nét về cuộc sống của người Lạc Việt ?

Lịch sử
Nước Âu Lạc
Ho¹t ®éng1:
Cuéc sèng cña ng­êi L¹c ViÖt vµ ng­êi ¢u ViÖt

- §äc s¸ch gi¸o khoa.
Th¶o luËn nhãm ®«i
+ Ng­êi ¢u ViÖt sèng ë ®©u?
+ §êi sèng cña ng­êi ¢u ViÖt cã nh÷ng ®iÓm g× gièng víi ®êi sèng cña ng­êi L¹c ViÖt?
+ Ng­êi d©n ¢u ViÖt vµ L¹c ViÖt sèng víi nhau nh­ thÕ nµo?
KÕt luËn:
Ng­êi ¢u ViÖt sèng ë m¹n t©y b¾c cña n­íc V¨n Lang, cuéc sèng cña hä cã nhiÒu nÐt t­¬ng ®ång víi cuéc sèng cña ng­êi L¹c ViÖt, Ng­êi ¢u ViÖt vµ ng­êi L¹c ViÕt sèng hßa hîp víi nhau.
Ho¹t ®éng2:
Sù ra ®êi cña n­íc ¢u L¹c
Th¶o luËn c¸c c©u hái.
1.V× sao ng­êi L¹c ViÖt vµ ng­êi ¢u ViÖt l¹i hîp nhÊt víi nhau thµnh mét ®Êt n­íc?
2. Ai lµ ng­êi cã c«ng hîp nhÊt ®Êt n­íccña ng­êi L¹c ViÖt ?
3. Nhµ n­íc cña ng­êi L¹c ViÖt vµ ng­êi ¢u ViÖt cã tªn lµ g×, ®ãng ®« ë ®©u?
Quan sát lược đồ


- Xác định vùng Cổ Loa trên lược đồ
+ Nhµ n­íc tiÕp sau V¨n Lang lµ nhµ n­íc nµo? Nhµ n­íc nµy ra ®êi vµo thêi gian nµo?

Kết luận: Người Âu Việt và người Lạc Việt sống gần nhau , lại có nhiều điểm tương đồng.Cuối thế kỉ thứ III TCN, trước yêu cầu chống giặc ngoại xâm họ đã liên kết với nhau. Dưới sự lãnh đạo của Thục Phán họ đã chiến thắng quân xâm lược Tần và lập ra một nước chung là nước Âu lạc.Nước Âu Lạc là sự tiếp nối của nhà nước Văn Lang
Ho¹t ®éng3
Nh÷ng thµnh tùu cña ng­êi d©n ¢u L¹c
Quan sát tranh: Mui tờn d?ng
? Người Âu Lạc đã đạt được những thành tựu gì trong cuộc sống:
+ Về xây dựng ?
+ Về sản xuất ?
+ Về làm vũ khí ?
Quan sát lược đồ khu di tích Cổ Loa
+ Nªu t¸c dông cña thµnh Cæ Loa vµ ná thÇn?


KÕt luËn: Ng­êi d©n ¢u L¹c ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu trong cuéc sèng, trong ®ã thµnh tùu rùc rì nhÊt lµ vÒ sù ph¸t triÓn qu©n sù thÓ hiÖn ë viÖc bè trÝ thµnh Cæ Loa vµ chÕ t¹o ná b¾n ®­îc nhiÒu mòi tªn mét lÇn.
Ho¹t ®éng4:
N­íc ¢u L¹c vµ cuéc x©m l­îc cña TriÖu §µ
Đọc thông tin sgk .
Thảo luận nhóm đôi câu hỏi:
Kể lại cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà của nhân dân Âu Lạc?
Vì sao cuộc xâm lược của Triệu Đà lại thất bại?
Vì sao năm 179 TCN nước Âu Lạc lại rơi vào ách đô hộ của phong kiến phương Bắc?
Ghi nhớ
Cuối thế kỉ III TCN , nước Âu Lạc tiếp nối nước Văn Lang. Nông nghiệp tiếp tục được phát triển . Kĩ thuật chế tạo nỏ bắn được nhiều mũi tên và việc xây dựng thành Cổ Loa là những thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc.
Năm 179 TCN, Triệu Đà đã chiếm được Âu Lạc.
Đền thờ An Dương Vương
Chào tạm biệt, chúc quý thầy cô sức khoẻ!
 
Gửi ý kiến