Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 13. Activities and the seasons

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vàng Thị Chản
  Ngày gửi: 20h:32' 19-03-2017
  Dung lượng: 7.3 MB
  Số lượt tải: 68
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO
  Class 6B
  Teacher: Vàng Thị Chản
  5
  6
  4
  2
  3
  1

  L
  C
  A
  F
  L
  A
  P
  I
  H
  A
  V
  N
  E
  A
  C
  I
  V
  C
  W
  I
  N
  T
  E
  R
  I
  T
  S
  W
  I
  M
  S
  I
  B
  A
  D
  M
  I
  N
  T
  O
  N
  I
  T
  S
  U
  M
  M
  E
  R
  E
  A
  C
  T
  I
  S
  E
  I
  T
  I
  V
  Wordsquare
  P
  L
  A
  Y
  1.

  Which season ?
  2.

  3.

  Which season ?
  4.

  5.

  6.

  Which season?
  2. Matching:
  A
  always
  usually
  often
  sometimes
  never
  B
  V V
  V V V V
  X
  V
  V V V
  UNIT 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS
  Period 82 Lesson 4: B1 P. 138-139
  1. Wordsquare:
  Adverbs of frequency
  Wordsquare:
  Matching:
  New words:
  UNIT 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS
  Period 82 Lesson 4: B1 P. 138-139
  Wordsquare:
  Matching:
  New words:
  UNIT 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS
  Period 82 Lesson 4: B1 P. 138-139
  - (to) go sailing
  : đi thuyền buồm
  Wordsquare:
  Matching:
  New words:
  UNIT 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS
  Period 82 Lesson 4: B1 P. 138-139
  - (to) go sailing
  : đi thuyền buồm
  - (to) play basketball
  : chơi bóng rổ
  1.Wordsquare:
  2.Matching:
  3.New words:
  UNIT 13: ACTIVITIES IN SEASONS
  Period 82 Lesson 4: B1 P. 138-139
  - (to) play basketball
  : chơi bóng rổ
  - (to) go sailing
  : đi thuyền buồm
  4. Prediction:B1 P.139
  5. Practice: Answers Given
  5. Practice: Answers Given
  a. We often play volleyball

  b.They sometimes go sailing

  c. I often go swimming

  d.She usually plays badminton

  e. We always play basketball


  Ex: 1/ What do you do in the spring?
  5/ What do you do in the winter ?
  2/ What do they do in the fall?
  3/ What do you do in the summer?
  4/ What does she do in the fall ?
  1.Wordsquare:
  2.Matching:
  3.New words:
  UNIT 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS
  Period 82 Lesson 4: B1 P. 138-139
  - (to) play basketball
  : chơi bóng rổ
  - (to) go sailing
  : đi thuyền buồm
  4. Prediction:B1 P.139
  5. Practice: Answers Given
  6. Lucky Number
  LUCKY NUMBER
  Do you go swimming in the winter?
  What do you do in the fall?
  LUCKY NUMBER
  What’s the weather like in the spring?
  LUCKY NUMBER
  Do you play badminton in the summer?
  How often do you go sailing in the summer ?
  LUCKY NUMBER
  1
  2
  3
  4
  6
  5
  7
  8
  9
  10
  Do you sometimes go fishing in winter?
  What sports do you do in the winter?
  Team A
  Team B
  2
  4
  6
  0
  8
  10
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  12
  14
  14
  - Learn by heart new words and new structure.
  - Prepare the new lesson
  HOMEWORK
   
  Gửi ý kiến