Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: ngô xuân bách
  Ngày gửi: 21h:32' 19-03-2017
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 108
  Số lượt thích: 0 người
  S? Vơn ghi trn m?i ngu?n di?n cho ta bi?t gì? (4đ)

  Câu 1
  Câu 2

  ? S? Vôn ghi trên m?i ngu?n di?n cho bi?t giá tr? hi?u di?n th? gi?a hai c?c c?a nó khi chua m?c vào m?ch.
  KIỂM TRA MIỆNG
  Làm th? nào d? do hi?u di?n th? gi?a hai c?c d? h? c?a m?t ngu?n di?n? (6d)
  D? do hi?u di?n th? gi?a hai c?c d? h? c?a m?t ngu?n di?n ta m?c ch?t duong (+) c?a vơn k? v?i c?c duong (+) c?a ngu?n di?n v ch?t m (-) c?a vơn k? v?i c?c m (-) c?a ngu?n di?n.
  Trên các bóng dn cung nhu trên các d?ng c? dùng di?n đều có ghi s? Vôn, ch?ng h?n bóng dn 2,5V; 12V hay 220V. V?y các s? vôn này có ý nghia gi?ng nhu ý nghia c?a s? Vôn du?c ghi trên các ngu?n di?n không?
  TUẦN 31 - TIẾT 30

  Bài 26:
  HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU
  DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN
  I. Hi?u điện th? giữa hai đầu bóng đèn:
  Thí nghiệm 1: Nối voân kế với hai đầu boùng đeøn như hình 26.1
  Quan sát s? ch? c?a vôn k?.
  1. Bóng dèn chua m?c vào m?ch di?n:
  Hình 26.1
  Nhận xét:
  - Voân kế chỉ số 0.
  - Hiệu điện thế giöõa hai đầu boùng đeøn bằng 0.
  Neâu nhận xeùt về hiệu điện thế giữa hai đầu boùng đeøn khi chưa mắc vaøo mạch.
  HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU
  DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN
  Bài 26:
  Hình 26.1
  Hình 26.1
  2. Bóng dèn du?c m?c vào m?ch di?n:
  Thí nghi?m 2: S? d?ng vôn k? và ampe k? có gi?i h?n do phù h?p, m?c m?ch di?n nhu so d? hình 26.2.
  Luu ý:
  + M?c ch?t duong (+) c?a ampe k? và vôn k? vào cực duong (+) c?a ngu?n di?n.
  + Hai ch?t c?a vôn k? m?c vào hai d?u bóng dèn.
  + Di?u ch?nh kim ampe k? v vơn k? v? v?ch s? 0.
  +
  -
  Bài 26:
  HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU
  DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN
  Hình 26.2
  +
  -
  +
  D?c và ghi s? ch? c?a ampe k?, c?a vôn k? khi dóng và ng?t công t?c vào b?ng 1.
  2. Bóng đèn được m?c vào m?ch điện:
  -
  Bài 26:
  HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU
  DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN
  +
  -
  +
  0 V
  0 A
  3 V
  0,30 A
  6,0 V
  0,60 A
  Bảng 1:
  -
  -
  T? k?t qu? thí nghi?m 1 và 2, em hãy di?n d?y d? các câu sau:
  - Hi?u di?n th? gi?a hai d?u bóng dèn b?ng không thì ....... dòng di?n ch?y qua bóng dèn.
  - Hi?u di?n th? gi?a hai d?u bóng dèn càng... thì dòng di?n ch?y qua bóng dèn có cu?ng d? càng
  ...
  không có
  l?n
  l?n
  I. Hi?u điện thế giữa hai đầu bóng đèn:
  Bài 26:
  HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU
  DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN
  ? S? vôn ghi trên m?i d?ng c? di?n cho bi?t giá tr? hi?u di?n th? d?nh m?c d? d?ng c? dĩ ho?t d?ng bình thu?ng.
  I. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn:
  M?t bóng dèn có ghi 2,5V. H?i có th? m?c dèn này vào hi?u di?n th? là bao nhiêu d? nó không b? d?t ?
  Cĩ th? mắc đèn ny vào hiệu điện thế nh? hon ho?c bằng 2,5V
  Bài 26:
  HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU
  DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN
  II. Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch
  mức nước.
  T? dó tìm t?, c?m t? thích h?p cho trong ngo?c (hi?u di?n th?, ngu?n di?n, chênh l?ch m?c nu?c, dòng di?n, dòng nu?c) di?n vào ch? tr?ng các câu sau:
  +
  -
  A
  B
  a)
  b)
  Máy
  bom
  nu?c
  Hình 26.3
  d? tìm hi?u s? tuong t? gi?a m?t s? b? ph?n trong các hình này.
  Hãy quan sát hình 26.3 a,b
  Bài 26:
  HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU
  DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN
  C5 a) Khi có s?................ gi?a hai di?m A và
  B thì có.........ch?y t? A d?n B.
  b) Khi có......... gi?a hai d?u bóng dèn thì có ........ch?y qua bóng dèn.
  c) Máy bom nu?c tạo ra sự ...................... tuong t? nhu ....... t?o ra ......
  chênh l?ch m?c nu?c
  dòng nu?c
  hi?u di?n th?
  dòng di?n
  chênh l?ch m?c nu?c
  ngu?n di?n
  hi?u di?n th?
  II. Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mức nước:
  HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU
  DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN
  Bài 26:
  Trong trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế bằng không (không có hiệu điện thế
  Đúng rồi - Bạn clik bất cứ nơi đầu để tiếp tục
  sai rồi- Bạn clik bất cứ nơi đầu để tiếp tục
  Chúc mừng bạn đã trả lời đúng
  Câu trả lời của bạn làr:
  Câu trả lời đúng là:
  Bạn chưa hoàn thành câu hỏi
  bạn phải hoàn thành câu hỏi này để tiếp tục
  Cho m?ch di?n nhu so d? hình 26.4. Bi?t r?ng khi công t?c dóng, dèn sáng. H?i khi công t?c ng?t thì gi?a hai di?m nào có hi?u di?n th?
  (khác không)?
  A. Gi?a hai di?m A và B
  B. Gi?a hai di?m E và C
  C. Gi?a hai di?m D và E
  D. Gi?a hai di?m A và D
  III. V?n d?ng:
  Bài 26:
  HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU
  DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN
  Vôn k? trong so d? nào ở hình 26.5 có s? ch? khác không?
  III. V?n d?ng:
  a
  b
  c
  d
  HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU
  DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN
  Bài 26:
  - Hi?u di?n th? gi?a hai d?u bóng dèn khi chua m?c vào m?ch di?n là bao nhiêu?
  - M?t bóng dèn có ghi 6V. H?i có th? m?c nó vào m?ch di?n có hi?u di?n th? bao nhiêu d? nó không b? h?ng ?

  TỔNG KẾT
  - M?t bóng dèn có hi?u di?n th? d?nh m?c là 220V. D?t vào hai d?u bóng dèn các hi?u di?n th? sau dây. H?i tru?ng h?p nào bóng dèn ho?t d?ng bình thu?ng?
  A. 110V B. 220V C. 300V D. 200V
  Hi?u di?n th? nh? hon ho?c b?ng 6V
  0 (V)
  Đối với bài học ở tiết này.
  - Học thuộc phần ghi nhớ tr.75/ SGK.

  - Làm bài t?p 26.1? 26.3 tr.27/ SBT.

  - D?c Cĩ th? em chua bi?t ở cuối bài.

  HU?NG D?N HỌC TẬP
  Đối với bài học tiếp theo.
  - Đọc trước nội dung bài thực hành tr.76/ SGK.
  - Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành tr.78/ SGK.
  - Trả lời các câu hỏi a,b ở phần 1- tr.78/ SGK.
   
  Gửi ý kiến