Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 13. Activities

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Violet
  Người gửi: Trần Nhật Linh
  Ngày gửi: 11h:47' 20-03-2017
  Dung lượng: 4.4 MB
  Số lượt tải: 70
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to our class
  Class 7C
  Teacher: Nhật Linh
  Warm up: Network
  Sports
  0
  20
  10
  15
  Sports
  soccer
  baseball
  swimming
  table tennis
  tennis
  basketball
  volleyball
  Unit13: Activities
  B. Come and play (B1)
  Vocabulary:
  - a table tennis paddle (n): vợt bóng bàn
  - spare (adj): dư, thừa
  1. Listen . Then practice with a partner.
  True/ false statement.
  1. Nam invites Ba to play table tennis.
  2. Nam ought to finish his homework before he plays table tennis.
  T
  F


  Nam
  Ba
  Ba: Would you like to play table tennis, Nam?
  Nam: I’d like to, but I can’t.
  Ba: That’s too bad.
  Nam: I have some homework. I ought to finish it
  before I play table tennis.
  Ba: Yes.You must do your homework first. But I’ll wait for you.
  Nam: It’ll take me a few more minutes.
  Ba: No problem. I also have to finish this question for
  Math tomorrow.
  Nam: OK, I’ve finished. Oh, I don’t have my table tennis
  paddles with me. Do you have a spare one?
  Ba: Yes, I do.
  Nam: Can I borrow it?
  Ba: Sure. Here you are.
  Nam: Thanks.
  Ba: OK. Let’s go.
   Grammar: Đưa ra và đáp lại lời mời.
  Would you like to + V-inf ?
  (+) I’d like to; I’d love to.
  (-) I’d love to, but I can’t
  i’m sorry.
   I’d like to, but i can’t.
  Would you like to play table tennis, Nam?
  -I ought to finish my homework before I play table tennis.
  -You must do your homework fist.
   Modal verbs: Động từ khiếm khuyết.
  must: phải
  should: nên
  have to: phải
  ought to: phải
  + V-inf
   Choose the best answer.
  1. Would you like (to go / go) to the movies?
  2. Students should (doing / do ) the exercise everyday?
  3.You must (are / be ) carefull when you ride a bike.
  Now answer.
  a) What should Nam do before he plays table tennis?
  b) When will Nam be ready?
  c) What will Ba do?
  d) How many paddles does Ba have ?
   He should finish his homework.
   He will be ready in a few more minutes.
   He will finish a question for Math.
   He has two paddles.
  A
  B
  Would you like to…?
  I’m sorry…
  That’s so bad
  I’d love to but I can’t.
  I must do my house work
  No problem.
  I can wait for you
  Yes, I’d love to.
  Thank you
  Homework:
  - Learn vocabulary + grammar by heart.
  Prepare new lesson Unit13. B2
  + Read the dialogue between Ba and Nam
  +Practice using invitation and modal verbs.
  Thanks for your attention
   
  Gửi ý kiến