Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 13. Activities

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Violet
  Người gửi: Trần Nhật Linh
  Ngày gửi: 11h:48' 20-03-2017
  Dung lượng: 15.7 MB
  Số lượt tải: 139
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome
  to our class
  Teacher : Nhật Linh
  JUMBLE WORDS
  1. baeyvlloll
  2. cersoc
  3. nisten
  4. smiwmngi
  5. besaball
  6. bidmanton
  Volleyball
  Soccer
  Tennis
  Swimming
  Baseball
  Badminton
  Do you like sport ?
  Which sport do you like ?
  What are they doing ?
  SECTION B: COME AND PLAY
  (B3: Read. Then…)
  UNIT 13: ACTIVITIES
  1. New Words
  - world’s surface :
  - Pearl (n):
  - diver (n):
  - Special breathing equipment:
  - Invent (v) :
  - Deep-sea diving vessel:
  bề mặt trái đất
  Thiết bị thở đặc biệt
  Phát minh
  tàu ngầm
  - Underwater life:
  - Scuba-diving (n):
  - Explore (v):
  - Ocean (n):
  Thợ lặn
  Ngọc trai
  Đại dương
  Sự phát minh
  Cuộc sống dưới nước
  Lặn có bình dưỡng khí
  Khám phá
  - Invention (n):
  MATCHING
  1) world’s surface :
  3) Pearl (n):
  2) Diver (n):
  6) Invent (v) :

  7) Deep-sea diving vessel:
  G) Bề mặt trái đất
  A) Phát minh
  D) Tàu ngầm
  5) Underwater life:
  8) Scuba-diving (n):
  4) Ocean (n):
  B) Thợ lặn
  E) Ngọc trai
  F) Đại dương
  C) Cuộc sống dưới nước
  H) Lặn có bình dưỡng khí
  Questions:
  2.True or False? Check, and then correct the false sentences.
  * Before the invention of special breathing
  equipment, man couldn’t swim freely underwater.
  * Now, scuba-diving is a popular sport.
  * Most of the world’s surface is
  * Jacques Cousteau invented
  * We can learn more about the undersea world
  thanks to Jacques Cousteau’s invention.
  water.
  deep-sea diving vessel
  F
  T
  T
  F
  T
  Keys
  land.
  special TV camera
  Most of the world’s surface is water. We may know the land very well, but we know very little about the oceans.
  Until recently, man could not stay underwater for long. A pearl diver, for example, couldn’t stay underwater for longer than two minutes.
  But now, with special breathing equipment, a diver can stay underwater for a long time. After the invention of this equipment, man could swim freely underwater and scuba-diving became a popular sport.
  A Frenchman, Jacques Cousteau ( 1910-1997), invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s. In the vessel, he could explore the oceans of the world and study the underwater life.
  Now, we can explore the oceans, using the special TV camera as well. We can learn more about the undersea world thanks to this invention.

  Read. Then answer the questions
  Most of the world’s surface is water but people know very little about the (1).……… We couldn’t stay (2)……………. for long. After the invention of special breathing (3)……………. , people could (4)………. freely underwater and (5)……………. also became a popular sport. In the early 1940s, (6)……………………. invented the deep-sea diving vessel and he could (7)………….. the oceans of the world and study underwater life. Now, we can also (8)…………. more about the undersea world by using special TV (9)……………. .
  3. Complete the summary:
  swim
  oceans
  cameras
  learn
  explore
  Jacques Cousteau
  underwater
  equipment
  Scuba-diving
  4. LUCKY NUMBERS
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  How long could a pearl diver stay
  underwater until recently ?

  a. For two minutes
  b. For five minutes
  Now, how long can a pearl diver stay underwater?
  For a short time

  b. For a long time
  When did Jacques Cousteau invent that vessel?
  In the early 1940s
  In the late 1940s
  When was Jacques Cousteau born?
  In 1990
  In 1810
  In 1910
  In 1190
  When did Jacques Cousteau die?
  In 1987
  In 1979
  In 1797
  In 1997
  Lucky Number
  Lucky Number
  Lucky Number
  - Learn the new words by heart.
  - Prepare Unit 14 (A1)
  - Do exercises in the workbook (unit 13 B).
  Homework
  No_avatar

  sao k co tieng doc va phan so la j z

   

   
  Gửi ý kiến