Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 12. Let s eat

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Thị Thu
  Ngày gửi: 22h:09' 20-03-2017
  Dung lượng: 4.1 MB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG PTDTBT THCS MƯỜNG NHÉ
  Teacher:
  BÙI THỊ THU
  WELCOM TO OUR LESSON
  Checking up
  Chia động từ trong ngoặc:
  1. What (be)………….wrong with you yesterday?
  2.Did you (have) have……….a bad cold lastnight?
  was
  have
  Warmer :
  peas
  bananas
  beef
  carrots
  chicken
  Fruits
  LET`S EAT !
  UNIT 12
  Lesson 1: A1 What shall we eat?
  Period 75

  I.Vocabulary
  Spinach (n):
  Rau mâm xôi
  `
  cucumber (n):
  Quả dưa chuột

  I.Vocabulary :
  `
  durian (n):
  Quả sầu riêng

  I.Vocabulary
  `
  papaya (n):

  I.Vocabulary
  Quả đu đủ
  `
  * Checking: Matching
  I.Vocabulary
  1. Spinach
  2. (a) cucumber
  3. (a ) papaya
  4. (a ) durian
  5. (to) smell
  B/Rau mâm xôi
  A/Quả dưa chuột
  E/Quả đu đủ
  C/Quả sầu riêng
  D/Ngửi mùi
  Where are they?
  Hoa
  Hoa’s aunt
  What meat would you like for dinner, Hoa?
  There is chicken, beef and pork.
  I don’t like pork.
  Neither do I. So you can have beef or chicken.
  Let’s have some beef.
  OK.
  Yesterday, Hoa and her aunt went to the market. First, they went to the meat stall. There was a good selection of meat on the stall: chicken, pork and beef.
  Aunt:
  Hoa:
  Aunt:
  Aunt:
  Hoa:
  II. Listen and read.
  Next, they went to a vegetable stall. There was a wide selection of vegetables on display.
  We need some vegetables for dinner too, aunt.
  What would you like?
  I’d like some peas and I’d like some carrots, too.
  But Hoa, I hate carrots. And I don’t like peas, either.
  What about spinach and cucumbers? I like them.
  So do I. They’re my favorite vegetables.
  OK. Let’s get some of those.
  Hoa:
  Aunt:
  Aunt:
  Hoa:
  Hoa:
  Aunt:
  Finally, Hoa and her aunt stopped at a fruit stall.
  We need some fruits, aunt.
  What shall we buy?
  Let’s buy a papaya and a pineapple.
  They aren’t ripe. Neither are the bananas.
  Let’s buy some oranges then.
  OK. Can you smell the durians? I don’t like them.
  Neither do I. I hate durians.
  Hoa:
  Aunt:
  Aunt:
  Hoa:
  Hoa:
  Aunt:
  Hoa:
  What did Hoa
  and her aunt buy
  at the market?
  Beef
  Spinach
  Cucumbers
  Oranges
  I-True/False prediction and correction :
  2/ Hoa’s aunt likes peas.
  T
  T
  F
  F
  F
  1
  2
  3
  4
  5
  False
  1/At the meat stall, they bought
  3/At a vegetable stall, they bought spinach and cucumbers.
  4/A papaya and a pineapple are ripe.
  5/At a fruit stall, they bought some oranges.
  beef
  aren’t
  chicken.
  doesn’t like peas.
  Aunt: What meat would you like for dinner, Hoa? There is chicken, beef and pork.
  Hoa: I don’t like pork.
  Aunt: Neither do I. So you can have beef or chicken.
  Hoa: Let’s have some beef.
  Aunt: OK
  Yesterday, Hoa and her aunt went to the market. First, they went to the meat stall. There was a good selection of meat on the stall: chicken, pork and beef.
  Hoa:We need some vegetables for dinner too, aunt.
  Aunt: What would you like?
  Hoa: I’d like some peas and I’d like some carrots, too.
  Aunt: But Hoa, I hate carrots. And I don’t like peas,
  either.
  Hoa: What about spinach and cucumbers? I like them.
  Aunt: So do I. They’re my favorite vegetables. OK.
  Let’s get some of those.
  Next, they went to a vegetable stall. There was a wide selection of vegetables on display.

  Hoa: We need some fruits, aunt.
  Aunt: What shall we buy?
  Hoa: Let’s buy a papaya and a pineapple.
  Aunt: They aren’t ripe. Neither are the bananas.
  Hoa: Let’s buy some oranges then.
  Aunt: OK. Can you smell the durians?
  I don’t like them.
  Hoa: Neither do I. I hate durians.
  Finally, Hoa and her aunt stopped at a fruit stall.
  III. Modle sentence
  Cấu trúc diễn tả sự đồng tình khẳng định/phủ định.
  1. Sự đồng tình khẳng định: So / too
  Eg1. I like spinach and cucumbers.
  So do I.
  she
  likes
  I like., too.
  does
  2. Sự đồng tình phủ định: Neither / either
  She
  So + TĐT/Be + S
  S + TĐT/Be…, too.
  Eg2. I don`t like pork.
  Neither do I.
  she
  She
  does
  I don`t., either.
  doesn’t
  Neither + TĐT/Be + S
  S + TĐT/Be + not…, either.
  ex: I don’t like bananas.
  Neither do I.
  I don’t , either.
  Ex :I like music.
  So do I
  I do, too
  IV. Practice
  1. I like chicken. √
  2. I like durian. √
  3. I don’t like beef. X
  4. I don’t like papaya. X
  Lucky Numbers.
  1. Why didn’t they buy a papaya and a pineapple?
  2.What fruit did they buy?
  3.What are Hoa’s aunt favorite vegetables?
  4.What meat would they like for dinner?
  5.What did Hoa and her aunt buy at the market?
  6.Does Hoa like pork?How about her aunt?
  5
  8
  9
  1
  3
  6
  2. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
  4
  2
  7
  2. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
  Lucky Number
  you!
  Lucky Number
  What did Hoa and her aunt buy at the market ?
  2. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
  They bought beef, spinach, cucumber and oranges.
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  2. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
  Lucky Number
  you!
  Lucky Number
  Does Hoa like pork ? How about her aunt ?
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  2. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
  No, she doesn’t. Neither does her aunt .
  What meat would they like for dinner ?
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  2. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
  They’d like some beef for dinner.

  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  2. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
  Lucky Number

  you!
  Lucky Number
  What are Hoa’s aunt favorite vegetables ?
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  2. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
  Her favorite vegetables are spinach and cucumbers.

  What fruit did they buy ?
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  2. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
  They bought some oranges.
  Why didn’t they buy a papaya and a pineapple ?
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
  Because they aren’t ripe.
  2. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
  Homework
  - Learn the vocabulary by heart.
  - Make the conversations about real shopping.
  -Do the exercises in the workbook, page 78.
  Thank you!
   
  Gửi ý kiến