Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hoạt động Đội

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Kiệm
  Ngày gửi: 20h:41' 15-05-2009
  Dung lượng: 129.5 KB
  Số lượt tải: 431
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng các ban đến với
  Mô hình hoạt động đội
  Thiết kế các mô hình hoạt động của đội
  I/ KháI niệm:

  Thiết kế hoạt động Đội là sự lựa chọn trước về nội dung, hình thức tổ chức hoạt động và bố trí, sắp xếp các hoạt động một cách hơp lý, khoa học theo một trình tự nhấ định để tạo ra một mô hình hoạt động Đội.

  Thiết kế các mô hình hoạt động của đội
  ii/ yêu cầu của một bản thiết kế.
  1/ Đảm bảo tính giáo dục.
  2/ Đảm bảo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và như cầu của Đội viên.
  3/ Phù hợp với văn hoá vùng miền.
  4/ Phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.
  5/ Đội viên đều được tham gia hoạt động.
  6/ Mang mầu sắc của Đội.
  7/ Đảm bảo các nguyên tắc hoạt động Đội.
  8/ Sắp xếp chương trình, các mảng hoạt động hợp lý.
  Thiết kế các mô hình hoạt động của đội
  Iii/ những yếu tố để xây dựng một hđ Đội.
  1/ Căn cứ vào chủ trương, NQ của Đoàn cấp trên và nhiệm vụ năm học của nhà trường, nhiệm vụ năn học của tổ chức Đội.
  2/ Năm vững mục đích, yêu cầu, nội dung chủ đề.
  3/ Dựa vào nhu cầu và trinh đội đối tượng, Đội viên.
  4/ Dựa vào điều kiện thực tế đơn vị.
  Thiết kế các mô hình hoạt động của đội
  Iv/ các bước tiến hành một thiết kế hoạt động đội.
  1/Phác thảo một thiết kế hoạt động.
  2/Tham khảo ý kiến của các đối tượng có liên quan.
  3/Hoàn thiện thiết kế, phân công trách nhiệm.
  4/Tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra việc thực hiện hoạt động.
  5/Triển khai hoạt động theo kế hoạch.
  6/Đánh giá hoạt động.

  Phần i
  Cách trình bày một thiết kế
  Cách trình bày một thiết kế
  đội tntp hồ chí minh
  Liên đội:....

  Thiết kế
  chương trình (Tên hoạt động)..
  Thời gian:............
  Địa điểm:..............
  Thành phần tham gia..........
  Nội dung - chương trình cụ thể...........

  .. ngày ...tháng.. Năm..
  (Họ tên, chức danh người thiết kế)
  VD: chương trình khai giảng năm học mới
  đội tntp hồ chí minh
  Liên đội:tiểu học (thcs)
  Thiết kế
  chương trình khai giảng năm học....
  Thời gian: Ngày 05 tháng 9 năm 2008.
  Địa điểm: Trường Tiểu học....
  Thành phần tham gia: BCH, khách mời, giáo viên, CB CNVC, HS toàn trưởng.
  Nội dung - chương trình cụ thể:

  VD: chương trình khai giảng năm học mới
  VD: chương trình khai giảng năm học mới
  VD: chương trình khai giảng năm học mới
  …ngµy ….th¸ng…. N¨m …..
  Ng­êi thiÕt kÕ
  (ký tªn)
  NguyÔn V¨n A
  TPT Liªn ®éi TH…..
  Sơ đồ đội hình
  Sơ đồ trước khi diễu hành


  Đội trố ng Đội trống
  Lớp hoc Ban giám hiệu Lớp học
  các phòng, ban chức năng
  Lớp
  học
  Lớp
  học
  Đội cờ LĐ
  BCH LD
  Đội hồng kỳ
  HS k5
  HS k 4
  Khán đài (SK)
  ĐB
  HS k2
  HS k3
  HS k1
  GV.
  CNV
  HS k1
  Sơ đồ sau khi diễu hành


  BGH và các phòng chức năng
  Lớp
  học
  Lớp
  học
  Khán đài (SK)
  Đội cờ và đội trống LĐ
  Đội
  Hồng
  kỳ
  Đội
  Hồng
  kỳ
  HS
  k2
  HS
  k3
  HS
  k1
  HS
  k5
  HS
  k4
  HS
  k1
  Đội hồng kỳ
  Đội hồng kỳ
  ĐB
  GV
  CNVC
  Phần ii
  Cách xây dựng một kế hoạch
  đội tntp hồ chí minh
  liên đội:THCS.. ...ngày..tháng..năm...
  .....
  Số....KH/LH
  Kế hoạch
  v/v.......
  I/ Mục đích - yêu cầu.
  Ii/ thời gian.
  Iii/thành phần tham gia
  Iv/nội dung hoạt động
  1/ Đối với giáo viên:
  2/ Đối với chi đội:
  v/ tổ chức thực hiện:
  Đối với giáo viên.
  Đối với các chi đội:
  Tổng kết, trao giảI hoạt động.
  VI/ Cơ cấu giảI thưởng:
  Đối với giáo viên:
  Đối với các chi đội:
  VII/ Dự trù kinh phí (Riềng)
  VIII/ Phân công thực hiện:
  Ban giám hiệu Người lập danh sách
  (Ký duyệt) (Ký tên)
  (Ghi rõ họ tên, chức danh)
  Phần iii.
  cách xây dựng một dự trù kinh phí
  đội tntp hồ chí minh
  liên đội:THCS.. ...ngày..tháng..năm...
  .....
  Số....KH/LH

  Bản dự trù
  Kinh phí cho hoạt động thi đua


  -Căn cứ kế hoạch số.... Của liên đội ...... Về việc phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày hiến chương các nhà giáo 20/11/200. , Liên đội lập bản dự trù kinh phí cho hoạt động gồm các khoản, mục sau:


  (Mét triÖu chÝn tr¨m b¶y m­¬I ngh×n ®ång)
  Nguån kinh phÝ ®­îc lÊy tõ quý §oµn, §éi vµ sù hç trî cña Ban phô huynh cña nhµ tr­êng, c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ c¸c nh©n.
  Ban gi¸m hiÖu Ng­êi lËp dù trï
  (DuyÖtn, ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký tªn, ghi râ hä tªn chøc danh)
  Chúc các ban thành công!

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng