Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  DO VUI DE HOC LOP 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Quốc Thắng
  Ngày gửi: 21h:53' 11-04-2017
  Dung lượng: 4.3 MB
  Số lượt tải: 49
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Tham Đôn
  Thể lệ vòng 1:Gồm 3 gói câu hỏi: số 1, số 2, số 3 . Trong mỗi gói câu hỏi có 12 câu hỏi nhỏ. Các đội chơi bốc thăm chọn 1 trong 3 gói câu hỏi để trả lời.
  Mỗi đội chơi chọn gói câu hỏi và trả lời, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, thời
  gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu trong vòng 10 giây. Đội nào trả lời nhanh đúng nhiều câu hỏi trong thời gian qui định thì được nhiều điểm.
  GÓI 1
  GÓI 2
  GÓI 3
  Vòng 2
  Vòng 3
  Dành cho khán giả
  GÓI 1
  1/ Gói câu hỏi số 1:
  Câu 1: Angkor Wat is a temple in ………….
  a/ Laos
  b/ Cambodia
  c/ Thailand
  d/ Malaysia
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 2: Trong các vật sau đây, vật nào không có động năng?
  a.Hòn bi nằm trên sàn nhà
  b. Hòn bi lăn trên sàn nhà
  c. Máy bay đang bay
  d. Viên đạn đang bay đến mục tiêu
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 3:: Dung dịch axit làm đổi màu quì tím thành: (15 giây)
  A. Màu xanh
  B. Màu vàng
  C. Màu đỏ
  D. Màu đen
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 4:: Máy biến áp một pha có chức năng gì ?
  A. Để tăng điện áp.
  B. Để giảm điện áp.
  C.Để tăng hoặc giảm điện áp.
  D. Để đo điện áp .
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 5. : Hiến pháp đầu tiên của nước CHXHCN VN ra đời vào năm nào?
  A. 1945
  B. 1946
  C. 1947
  D. 1948
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 6:Việt Nam gia nhập Asean vào năm nào?
  A. 1995
  B.1996
  C.1997
  D. 1998
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 7: Số lượng dây thần kinh não là:
  A. 12 đôi
  B. 13 đôi
  C. 14 đôi
  D. 15 đôi
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 8:Một con cá nặng 1kg và nửa con cá nữa. Hỏi con cá đó nặng bao nhiêu kg?
  A. 1 kg
  B. 0,5 kg
  C. 1,5 kg
  D. 2 kg
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 9:Vào Thế kỉ nào Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta
  A. Thế kỉ XV
  B. Thế kỉ XVI
  C. Thế kỉ XVII
  D. Thế kỉ XVIII
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 10:Leänh laëp naøo sau ñaây laø ñuùng?
  A. For = to do ;
  B. For := to do ;
  C. For := to do ;
  D.For : to do ;
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 11: : Bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữu sáng tác theo thể loại nào?
  A.Thất ngôn bát cú đường luật. B. Thất ngôn tứ tuyệt.
  C. Hát nói. D. Thể tám chữ.
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 12:Giọng La thứ hoà thanh là giọng thứ có âm bậc … tăng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên.
  A. Bậc VII.
  B. Bậc V.
  C. Bậc VI.
  D. Bậc IV.
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  GÓI 2
  Câu 1. Trên cầu có 3 người tên A, B, C . Đột nhiên A B C nhảy xuống sông. Hỏi trên cầu còn ai ?
  Còn A
  B. Còn B
  C. Còn A và B
  D. Còn cả ba
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 2:Màng nào là quan trọng nhất ?
  A. Màng cứng
  B. Màng mạch
  C. Màng lưới
  D. Màng giác
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 3:Diện tích phần đất liền nước ta là bao nhiêu km2?
  A. 320247 km2
  B. 329250 km2
  C. 329200 km2
  D. 329247 km2
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 4: Động năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?
  A. Khối lượng của vật
  B. Vận tốc của vật
  C. Độ biến dạng của vật đàn hồi
  D. Khối lượng và vận tốc của vật
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 5:Từ khi mới thành lập đến nay (2016) nước ta đã ban hành mấy bản Hiến pháp?
  A. 3
  B. 4
  C. 5
  D. 6
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 6:Thực dân nào xâm lược nước ta đầu tiên ?
  A. Mĩ
  B. Anh
  C. Pháp
  D. Đức
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 7: Nồng độ phần trăm của dung dịch cho biết:
  A. Số mol chất tan có trong 100 g dung dịch
  B. Số gam chất tan có trong 100g nước
  C. Số gam chất tan có trong 100g dung dịch
  D. Số gam dung dịch có trong 100g chất tan
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 8:Would you mind if I ……………… on the stereo?
  A.turns
  B. to turn
  C. turned
  D.turning
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 9:: Kim loaïi maøu coù tính chaát:
  A. Khoù daùt moûng, coù tính daãn ñieän, daãn nhieät toát
  B. Deã daùt moûng, coù tính daãn ñieän, coù tính choáng aên moøn thaáp
  C. Khoù daùt moûng, khoù keùo daøi, coù tính choáng maøi moøn cao
  D. Deã daùt moûng, coù tính daãn ñieän, daãn nhieät toát, coù tính choáng aên moøn cao
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 10:Có mấy kiểu hát bè ?
  A. 2
  B. 1
  C. 3
  D. 4
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 11: Theo Lí Công Uẩn việc dời đô nhằm mục đích gì?
  A. Tiện cho việc chống giặc
  B. Mưu toan nghiệp lớn, tính kế lâu dài
  C. Dựa theo ý trời.
  D. Dựa theo ý dân
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 12:Caâu leänh pascal naøo sau ñaây laø hôïp leä?
  A.For i: 1 to 10 do writeln(‘A’);
  B. For i:=1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);
  C. For i= 1 to 10 do writeln(‘A’);
  D. For i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);
  Trở về
  Vòng 2
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Gói câu hỏi số 3:
  Câu 1:Tại sao quả bóng bay dù buộc thật chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp ?
  A. Vì khi mới thổi không khí từ miệng quả bóng còn nóng sao đó lạnh dần nên co lại
  B. Vì cao su là chất đàn hồi nên sao đó bị thổi căng nó tự động co lại?
  C. Vì không khí nhẹ nên có thể chui qua chỗ buộc thoáng ra ngoài
  D. Vì giữa các phân tử của chất làm quả bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài.
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 2:Hiến pháp 1959, 1980, 1992, 2013, gọi là?
  A. Sự ra đời Hiến pháp
  B. Sự ban hành Hiến pháp
  C. Sửa đổi Hiến pháp
  D. Thay đổi Hiến pháp
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 3: Thực dân Pháp tấn công xâm lược nước ta đầu tiên ở đâu ?
  A. Đà Nẵng
  B. Quảng Trị
  C. Hà Nội
  D. Sài Gòn
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 4:Hóa trị của Oxi hầu hết trong các hợp chất là:
  A. I
  B. II
  C. IV
  D. VI
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 5:There are the heads of ……………….. American Presidents are carved into the rock in Mount Rushmore.
  A. one
  B. two
  C. Three
  D. four
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 6. Nồi cơm điện có số liệu 220V-1000W và làm việc trong 3 giờ vậy nồi cơm tiêu thụ bao nhiêu điện năng:
  A. 30kWh
  B. 3000W
  C. 3kWh
  D. 300Wh
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 7: 3. Phần đất liền nước ta nằm ở múi giờ thứ mấy?
  A. Thứ 5
  B. Thứ 6
  C. Thứ 7
  D. Thứ 8
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 8. Tai người được chia làm mấy phần?
  A. 4 phần
  B. 3 phần
  C. 2 phần
  D. 1 phân
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 9:: Phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn ?
  A. 0.x + 6 = 0
  B.
  C. 2x + 11 = 0
  D. -3x + 9 < 0
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 10:Qua đoạn văn “Ngọc không mài, không thành đồ vật, người không học , không biết rõ đạo.” vậy mục đích của việc học để làm gì?
  A. Học để hiểu đời. B. Học để hiểu
  C. Học để làm người và có tri thức. D. Học để chơi.
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 11:: Caâu leänh laëp while do coù daïng ñuùng laø:
  A. While <ñieàu kieän> do; ;
  B. While <ñieàu kieän> do;
  C. While do <ñieàu kieän>;
  D. While <ñieàu kieän> do
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Câu 12: Ở trường phái hội hoạ dã thú các họa sĩ thường sử dụng lối vẽ như thế nào?
  A. Dứt khoát.
  B. Diễn tả khối.
  C. Vòm sáng tối.
  D. Có sự cách tân về màu sắc một cách triệt để.
  Bắt đầu
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  9
  10
  Quay lại
  Vòng 2 có tên gọi “ Tăng tốc”:
  BTC đưa ra 12 câu hỏi chung cho cả 3 đội cùng bấm chuông giành quyền trả lời,
  mỗi câu trả lời đúng được 30 điểm. Đội bấm chuông trước là đội có quyền trả lời câu hỏi trước, thời gian suy nghĩ và trả lời không quá 15 giây/câu. Nếu hết thời gian mà đội bấm chuông giành quyền trả lời, không có câu trả lời hoặc trả lời sai, thì 2 đội còn lại có quyền bấm chuông để giành quyền trả lời. Nếu trả lời đúng ở thời gian 5 giây đầu được 30 điểm, 5 giây tiếp theo được 20 điểm và 5 giây cuối được 10 điểm.
  * Lưu ý: Các đội chơi có quyền bấm chuông để trả lời lại sau khi đã trả lời sai.
  Vòng 2
  Câu 1: Có mấy trường hợp đồng dạng của hai tam giác ?
  d/ 4
  c/ 3
  b/ 2
  a/ 1
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 2: Jones ………………the best architect of all. Last year he ………………….a lot of buildings and villas .
  a/ is /designed
  b/ was / designed
  c/ is / was designed
  d/ was /was designed
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 3: Dãy các chất đều là bazơ
  B. .KOH, Na2O, H2SO4, Ca(OH)2
  A. NaOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3
  C. CuO, Cu(OH)2, NaCl, HCl
  D. CaO, NaOH, Mg(OH)2, CuO
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 4:Cuộc khởi nghĩa nào đã chống lại Thực dân Pháp ở Đà Nẵng
  A. Kháng chiến ở Đà Nẵng
  C. Khởi nghĩa Bãi Sậy
  B. Phong trào Bình Tây Đại Nguyên Soái
  D. . Khởi nghĩa Hương Khê
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 5:Khi đỗ 50cm3 rượu vào 50cm3 nước, ta thu được hỗn hỗn hợp rượu có thể tích?
  a. Bằng 100cm3
  b. Lớn hơn 100cm3
  c. . Nhỏ hơn 100cm3
  d. Có thể bằng hoặc nhỏ hơn
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 6: Hiến pháp 2013 được Quốc Hội thông qua ngày nào?
  a. 28/9/2013
  c. 28/11/2013
  b. 28/10/2013
  d. 28/12/2013
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 7. Sau khi thực hiện đoạn chương trình j:= 0; for i:= 1 to 3 do j:= j+2; thì giá trị của j là bao nhiêu?
  B. 6
  C. 8
  D. 10
  A. 4
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 8: Địa hình nào gọi là địa hình Cacxtơ?
  a. Núi đá vôi
  c. Đồng bằng
  b. Bờ biển
  d. Thềm lục địa
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 9: Trung khu của phản xạ có điều kiện nằm ở:
  a.Tủy sống
  d. Trụ não
  c. Vỏ đại não
  b. Hành não
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 10: Các đồ dùng điện trong gia đình như quạt điện, máy bơm nước, máy xay sinh tố… là các đồ dùng loại điện:
  B. Điện - nhiệt
  A. Điện – cơ
  C. Điện - quang
  D. Điện – cơ và điện - nhiệt
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 11:Mô-nê sinh và mất năm nào?
  c. 1838-1920
  d. 1840-1925
  b. 1850-1926
  a. 1840-1926
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 12: : Ngoài lợi ích như hưởng thụ tự do, trau dồi tri thức, đi bộ còn mang lại lợi ích gì?
  C. Đi bộ ăn ngon hơn.
  B. Đi bộ giảm phiền muộn , lo âu.
  A. Đi bộ có lợi cho sức khỏe, tâm hồn , khí chất.
  D. Đi bộ có ích cho sức khỏe.
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Vòng 3
  Mỗi đội chơi sẽ lựa chọn 1 gói câu hỏi trong các môn (Khối 8 có 12 môn) mà đội mình yêu thích, mỗi gói có 5 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 50 điểm. Thời gian suy nghĩ trả lời trong vòng 15 giây/ câu, mỗi đội chỉ được trả lời 1 lần/câu. Nếu hết thời gian mà đội không có câu trả lời hoặc trả lời chưa đúng, thì 2 đội sau có quyền bấm chuông giành quyền trả lời. Nếu trả lời đúng ở 5 giây đầu được 50 điểm/câu, ở 5 giây kế tiếp 40 điểm, 5 giây cuối được 30 điểm.
  * Lưu ý: Đội có số điểm thấp nhất là Đội được lựa chọn gói câu hỏi môn minh yêu thích trước, sau đó lần lượt đến đội có điểm thấp kế tiếp. Gói câu hỏi môn nào đã được chọn thì không được chọn lại.
  Về Đích
  Vòng 3
  Văn
  Hóa Học

  Sinh
  Sử
  Anh
  Địa
  GDCD
  CN
  Vòng 3
  Tin
  Kết thúc
  Âm Nhạc
  Toán
  1. Gói câu hỏi môn Văn:
  Câu 1: Học hình thức , cầu danh lợi dẫn đến hậu quả gì ?
  C. Văn hóa thấp kém.
  D. Nước mất , nhà tan.
  B. Kinh tế đình trệ.
  A. Dân trí suy giảm.
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 2:Theo Nguyễn Thiếp , việc chấn chỉnh lại nền chính học có ý nghĩa gì đối với đất nước ?
  C. Hiểu nội dung tứ thư. .
  B. Giữ nước,giữ nhà.
  D. Tìm nhân tài cho đất nước.
  A. Nhanh chóng chấn hưng đất nước.
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 3:Trong các biện pháp nhằm hạn chế việc sử dụng bao bì ni lông, biện pháp nào đạt hiệu quả ?
  C. Xử phạt nặng đối với người sản xuất.
  B. Ngăn chặng nguồn cung cấp bao ni lông.
  A.Tuyên truyền giáo dục mọi người thấy được tác hại của việc sử dụng bao ni lông.
  D. Xử phạt nặng đối với người tiêu dùng.
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 4:Vị vua nào ban chiếu dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long ?
  D. Hồ Chí Minh.
  B. Trần Quốc Tuấn.
  A. Lí Công Uẩn.
  C. Nguyễn Thiếp.
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 5: Em hãy nêu ba phương pháp học tập tốt của bản thân? (tự luận)
  - Học rộng rồi tóm lược điều cơ bản.....................
  - Học từ thấp đến cao.
  - Học đi đôi với hành.
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Quay lại
  2. Gói câu hỏi môn Vật lí:
  Câu 1: Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động hỗn độn không ngừng nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên?

  C. Cả khối lượng lẫn trọng lượng của vật
  D. Nhiệt độ của vật
  B. Trọng lượng của vật
  A. Khối lượng của vật
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 2: Các đơn vị sau đây, đơn vị nào là đơn vị của nhiệt lượng?
  B. Niu tơn (N)
  D. Jun (J)
  A. Mét trên giây (m/s)
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  C. Oát (W)
  Câu 3: Đối lưu là hình thức chủ yếu đối với chất nào?
  C. Trong cả chân không
  B. Chỉ trong chất khí
  A. Chỉ trong chất lỏng và chất khí
  D. Chỉ trong chất lỏng
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 4: Trong các đơn vị sau, đơn vị nào là của công suất?
  D. W/s
  B. J (jun)
  C. W
  A. J (jun)
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 5: Cho nước đá vào ly café đen còn nóng thì nhiệt năng của nước đá và café thay đổi như thế nào?
  C. Nhiệt năng của café giảm, của nước đá tăng
  D. Nhiệt năng của café tăng của nước đá giảm
  B. Nhiệt năng của nước đá và café đều tăng
  A. Nhiệt năng của café và nước đá không đổi
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Quay lại
  Gói câu hỏi môn Địa lí:
  Câu 1: Đồi núi nước ta chiếm bao nhiêu diện tích lãnh thổ?
  D. 90%
  A. 75%
  C. 85%
  B. 80%
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 2: Vùng đất đai cung cấp nước cho sông gọi là gì?
  D. Sông nhánh
  C. Chi lưu
  A. Phụ lưu
  B. Lưu vực
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 3: Cực Nam của nước ta nằm ở đâu?
  D. Xã Sín Thầu
  C. Xã Lũng Cú
  A. Bán đảo Hòn Gốm
  B. Xã Đất Mũi
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 4: Ngành nào đã thăm dò được nhiều loại khoáng sản?
  D. Ngành hóa chất
  B. Ngành điện lực
  C. Ngành địa chất
  A. Ngành thủy sản
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 5: Tại sao nói Hoàng Liên Sơn là nóc nhà của Việt Nam?
  D. Núi có nhiều đỉnh
  C. Núi có độ dốc lớn
  A. Là dãy núi cao nhất
  B. Là dãy núi dài
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Quay lại
  Gói câu hỏi môn GDCD:
  Câu 1: Người thuê, mượn xe có được quyền nào sau đây?
  D. Cả 3 quyền trên
  C. Đinh đoạt
  B. Bảo quản sử dụng
  A. Chiếm hữu
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 2: HIV lây truyền qua đường nào sau đây?
  D. Hắt hơi
  C. Ho
  A. Muỗi đốt
  B. Truyền máu
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 3: Học sinh thảo luận bàn biện pháp giữ gìn vệ sinh trường lớp “Thể hiện quyền gì của công dân”?
  D. Quyền tố cáo
  C. Quyền khiếu nại
  B. Quyền tự do ngôn luận
  A. Quyền trẻ em
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 4: Đâu là tài sản của nhà nước?
  D. Cả A, B, C
  C. Ruộng vườn
  A. Tài nguyên đất
  B. Nhà cửa
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 5: Chất và loại nào sau đây có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con người?
  C. Súng các loại
  D. Nước thảy sinh hoạt
  B. Kim loại thường
  A. Lương thực thực phẩm
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Quay lại
  Gói câu hỏi môn Sinh:
  Câu 1: Vùng thị giác nằm ở thùy nào?
  B. Thùy chẩm
  D. Thùy thái dương
  C. Thùy trán
  A. Thùy đỉnh
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 2: Rãnh chia đại não làm 2 nửa là:
  D. Khúc cuộn não
  B. Rãnh đỉnh
  A. Rãnh thái dương
  C. Rãnh liên bán cầu
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 3: Nếu bán cầu não trái bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của:
  B. Nửa trái cơ thể
  C. Nửa trên cơ thể
  D. Nửa dưới cơ thể
  A. Nửa phải cơ thể
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 4: Mắt của động vật ăn đêm (cú mèo) tập trung nhiều tế bào nào?
  C. Tế bào liên lạc
  B. Tế bào 2 cực
  D. Tế bào hình que
  A. Tế bào hình nón
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 5: Ví dụ nào không phải là phản xạ có điều kiện?
  D. Thấy đèn đỏ, dừng xe trước vạch kẽ
  C. Khi đói, bụng sôi ùng ục
  B. Đi xe mô tô phải đội mũ bảo hiểm
  A. Học bơi
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Quay lại
  Gói câu hỏi môn Sử:
  Câu 1: Lãnh đạo tối cao của phong trào nông dân Yên Thế là
  D. Phạm Thám
  B. Hoàng Tám
  A. Cao Thắng
  C. Hoàng Hoa Thám
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 2: Quân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta vào thời gian nào?
  C. 1/9/1858
  D.10/9/1858
  B. 9/3/1858
  A. 9/1/1858
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 3: Chế độ phong kiến thời nào đã chấm dứt hoàn toàn ?
  C. Thời Trần
  B. Thời Đinh
  A. Thờ Lý
  D. Thời Nguyễn
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 4: Sự kiện đánh dấu chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập ?
  D. Vua Tự Đức qua đời, triều đình rối loạn (1883)
  B. Quân Pháp đánh được thành Hà Nội, Tổng đốc Hoàng Diệu tự vận (1882)
  C. Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Hắc-măng (1883) và Pa-tơ-nốt (1884)
  A. Quân Pháp đánh chiếm cửa biển Thuận An – cửa ngõ kinh thành Huế, triều đình phải xin đình chiến (1883).
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 5: Lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ?
  B. Phan Đình Phùng và Cao Thắng
  D. Phùng Hưng và Phùng Hải
  C. Phạm Bành và Phan Đình Giót
  A. Phạm Bành và Đinh Công Tráng
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Quay lại
  Gói câu hỏi môn Anh văn:
  Câu 1: : ”Is Petronas Twin Towers the tallest building in the world ?”, Lan asked.
  Lan asked me ……………………. The tallest building in the world.
  D. was Petronas Twin Towers
  C. is Petronas Twin Towers
  B. if Petronas Twin Towers is
  A. if Petronas Twin Towers was
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 2. : “ I can take part in the water –fetching contest”, Lan said. Lan said …………………… the water –fetching contest.
  C. I could take part in
  D. she could take part in
  B. she can take part in
  A. I can take part in
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 3. The fire is made………………matches or lighters.It is made in the tradition way .
  A. without
  B. with
  C. of
  D. by
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 4. The ……………………. Festival was held in the communal house yard.
  D. rice-cooked
  C. rice-cook
  B. rice-cooker
  A. rice-cooking
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 5. Jack…………………… his homework between 8 pm and 9 pm.
  C. was making
  D. was doing
  B. made
  A. did
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Quay lại
  Gói câu hỏi môn Công nghệ:
  Câu 1: Trên bóng đèn có ghi 220V, 15W, các số liệu này lần lượt có ý nghĩa là:
  D. Điện áp và tần số dòng điện định mức của đèn
  C. Công suất và tần số dòng điện định mức của đèn
  B. Điện áp và công suất định mức đèn
  A. Điện áp và dòng điện định mức của đèn
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 2: Hiệu suất phát quang của đèn huỳnh quang cao gấp mấy lần so với đèn sợi đốt:
  C. 5 lần
  D. 6 lần
  B. 4 lần
  A. 3 lần
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 3: Gia đình em đã có những biện pháp gì để tiết kiệm điện năng?
  C. Hạn chế dùng các thiết bị điện trong giờ cao điểm.
  B. Lắp các thiết bị tiết kiệm điện như đèn com pác.
  D. Tất cả các ý trên đều đúng.
  A. Tắt điện khi ra khỏi bàn học, khi ra khỏi nhà.
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 4: Tại sao người ta không nối trực tiếp các đồ dùng điện như : Bàn là, quạt bàn …Vào đường dây mà phải dùng các thiết bị lấy điện như phích cắm, cầu chì?
  C. Dễ tháo ra khi muốn vệ sinh hay sửa chữa.
  B. Dễ sử lí khi có sự cố.
  A. Sử dụng được ở nhiều nơi.
  D. Tất cả các ý trên đều đúng.
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 5: Vì sao phải giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm:
  C. Ảnh hưởng xấu đến đồ dùng điện.
  B. Để tránh điện áp mạng điện giảm xuống
  D. Cả A, B và C đều đúng.
  A. Khả năng cung cấp điện của nhà máy không đủ.
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Quay lại
  . Gói câu hỏi môn Hóa Học:
  Câu 1: Hòa tan 5 gam muối ăn vào 45 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là
  D. 40%
  B. 10 %
  C. 30 %
  A. 20 %
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 2. Thu khí oxi bằng cách đẩy không khí,ta đặt lọ như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất
  D. Chỉ có A,C đúng
  C. Đặt lọ nằm ngang
  A. Đặt lọ úp ngược
  B. Đặt đứng lọ
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 3. Dãy các chất nào sau đây đều là axit :
  D. HCl, HNO3, NaCl, Ca(OH)2
  A. HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4
  C. CuO, Cu(OH)2, NaCl, HCl
  B. KOH, Na2O, H2SO4, Ca(OH)2
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 4. Công thức hóa học của muối gồm:
  A.Một hay nhiều nguyên tử Kim loại và gốc axit
  D.Kim loại và gốc Hidroxit (-OH)
  C.Hidro và gốc axit
  B. Một nguyên tử phi kim và gốc axit
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 5. Khi càng lên cao lượng oxi trong không khí:
  D. Càng sạch
  A. Càng giảm
  C. Không thay đổi
  B. Càng tăng
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Quay lại
  Câu 1: Sau khi thực hiện đoạn chương trình S:=0;n:=0;while S<=2 do begin n:=n+1;S:=S+n end; thì giá trị của s là bao nhiêu?
  Gói câu hỏi môn Tin học:
  D. 10
  B. 6
  C. 3
  A. 4
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 2: Trong câu lệnh lặp for i:=1 to 9 do begin … end; câu lệnh ghép được thực hiện bao nhiêu lần?
  C. 2 lần
  B. 1 lần
  D. 9 lần
  A. Không lần nào
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 3: Sau khi thực hiện đoạn chương trình j:= 0; for i:= 8 to 10 do j:= j+5; thì giá trị của j là bao nhiêu?
  C. 20
  B.10
  A. 9
  D. 15
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 4: Sau khi thực hiện đoạn chương trình S:=0;n:=0;while S<=5 do begin n:=n+2;S:=S+n end; thì giá trị của s là bao nhiêu?
  B. 6
  D. 10
  C. 8
  A. 4
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 5: Laàn löôït thöïc hieän ñoaïn leänh: a[1]:=2; a[2]:=3; t:= a[1]+ a[2] + 1; Giaù trò cuûa t laø
  C. t=2
  D. t=6
  B. t=3
  A. t=1
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Quay lại
  Gói câu hỏi môn âm nhạc
  Câu 1: Câu hát “ Em đứng bên trời tự do yêu đời thiết tha” được trích trong bài hát…?
  D. Bông hồng tặng cô.
  A. Tuổi đời mênh mông.
  B. Thầy cô cho em mùa xuân.
  C. Chỉ có một trên đời.
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  D. Có 6 phách, mỗi phách bằng một nốt đen.
  Câu 2: Nhịp 6/8 là nhịp…..?.
  A. Có 6 phách, mỗi phách bằng một nốt đơn, có 2 trọng âm. Trọng âm thứ nhất nhấn ở phách thứ nhất, trọng âm thứ hai nhấn ở phách thứ tư.
  B. Có 6 phách, mỗi phách bằng một nốt đơn.
  C. Có 6 phách, mỗi phách bằng một nốt đơn, có 3 trọng âm.
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  D. Hà Nội – Một trái tim hồng.
  Câu 3: Sáng tác đầu tiên của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn là bài……?
  A. Ca ngợi cuộc sống mới.
  B. Biết ơn Võ Thị Sáu.
  C. Quê em.
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  D. 5
  Câu 4: Hát bè phải có ít nhất từ …… người trở lên.
  A. 2
  B. 3
  C. 4
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  D. TĐN số 8
  Câu 5: Câu nhạc “Con suối êm trôi trong nắng tươi uốn quanh qua bao núi đồi” là bài….?
  A. TĐN số 7
  B. TĐN số 6
  C. TĐN số 3
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Quay lại
  Gói câu hỏi môn toán
  Câu 1: Nghiệm của bất phương trình x – 5 > 3 là
  A. x≤8
  B. x>8
  C. x<2
  D. x≥2
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 2: So sánh a và b nếu a – 5 > b – 5
  A. aB. a=b
  C. a>b
  D. a≤b
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  D. (x – 1)(x +3) = 0
  Câu 3: Đâu là phương trình tích
  A. x2 + 2x + 3 = 0
  B. 2x + (3x – 18) = 0
  C. (x – 3) + 4y = 0
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  D. Thước thẳng
  Câu 4: Dụng cụ dùng để đo góc là
  A. Nhiệt kế
  B. Ampe kế
  C. Giac kế
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Câu 5: Hình bình hành có một góc vuông là
  A. Hình thang
  B. Hình chữ nhật
  C. Hình vuông
  D. Hình thoi
  0
  0
  Thời
  Gian
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Quay lại
  TỔNG KẾT SỐ ĐIỂM 3 ĐỘI CHƠI
  100
  100
  100
  ĐỘI 1 – ĐỘI 2 – ĐỘI 3
   
  Gửi ý kiến