Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 12. Kiểu xâu

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Hiền
  Ngày gửi: 20h:55' 05-08-2017
  Dung lượng: 4.6 MB
  Số lượt tải: 34
  Số lượt thích: 0 người
  1
  CHÀO MỪNG QUÝ THẤY CÔ GIÁO
  VỀ DỰ HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI
  MÔN TIN HỌC 11

  GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ HIỀN
  TRƯỜNG: THPT HƯNG NHÂN
  T
  Kiểm tra bài cũ
  Cho khai báo: Var chucai: ARRAY[1..25] of Char;
  2. Các phần tử mảng lưu được những giá trị nào sau đây?
  A. `M` B. 9 C. `2` D.k
  A. Chucai[0] B. Chucai[10]
  4. Lệnh nào sau đây là sai?
  A. Chucai[1] :=`m`; B. Write(Chucai(10));
  C. Read(Chucai[20]); D. Chucai[11]:=`A5`;
  1. Mảng chucai sẽ có tối đa bao nhiêu phần tử?
  3. Tham chiếu nào sau đây là sai?
  25
  C. Chucai[20] D. Chucai[30]
  A. `M`
  C. `2`
  Đặt vấn đề
  Nhập vào họ tên của một học sinh từ bàn phím?
  A=
  Đặt vấn đề
  Nhập vào họ tên của một học sinh từ bàn phím?
  link
  BàI 12. KIểU XÂU
  Xâu là dãy các kí tự trong bộ mã ASCII.
  Trong đó:
  ? Khi tham chiÕu ®Õn kÝ tù thø i cña x©u ta viÕt A[i].
  VÝ dô: A[6]=‘O’; A[4]=‘ ‘.
  ? Tªn x©u: A;
  ? Mçi kÝ tù gäi lµ mét phÇn tö cña x©u;
  Ví dụ:
  ? §é dµi cña x©u (sè kÝ tù trong x©u): 7;
  ? Coi x©u lµ m¶ng mét chiÒu
  1 2 3 4 5 6 7
  A=
  B=
  Ví dụ:
  Tên xâu là :
  Độ dài xâu :
  Tham chiếu đến ký tự `U` :
  B[5]
  B[7]= :
  xâu không chứa ký tự nào `` là xâu gì?
  Xâu không chứa ký tự nào (xâu có độ dài bằng 0)
  gọi là xâu rỗng ``.
  BàI 12. KIểU XÂU
  B
  10
  ‘ ‘
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1. Khai báo
  Var : string[độ dài lớn nhất của xâu];
  Ví dụ: Var hoten:string[25];
  ? Khi khai bỏo xõu cú th? b? qua ph?n khai bỏo [d? di l?n nh?t], khi dú d? di l?n nh?t c?a xõu s? nh?n giỏ tr? ng?m d?nh l 255.
  Ví dụ: Var hoten: string;
  BàI 12. KIểU XÂU
  Bài tập
  Chọn khai báo đúng
  Var Ten:String[30];
  Var TieuSu:String[300];
  Var NgaySinh:String[10];
  S
  Var GioiTinh:String[0];
  D
  S
  D
  BàI 12. KIểU XÂU
  1. Khai báo
  BàI 12. KIểU XÂU
  1. Khai báo
  2. Các thao tác xử lý xâu
  a. Phép ghép xâu
  Kí hiệu “+” dùng để ghép nhiều xâu thành một xâu
  Ví dụ: `Ha` + ` Noi` ? `Ha Noi`
  Có thể thực hiện phép ghép xâu đối với hằng hoặc biến xâu
  A:= ‘THPT’;
  A + ‘ LE QUY DON’ = ‘ THPT LE QUY DON’
  Nhận xét về các thành phần trong phép ghép xâu?
  bài tập
  Em hãy cho biết kết quả của các phép ghép xâu sau:
  Nhóm 1: st:=`Ha` +`Noi`;
  Nhóm 2: st:=`Ha `+`Noi`;
  Nhóm 3: st:=` `+ `Ha Noi`;
  Nhóm 4: st:=`Ha Noi` + `Viet`+ `Nam`;
  Nhóm 5: st:=`Ho`+ ` Guom`;
  Nhóm 6: st:=`Ho Guom` + ` `;
  st:= `HaNoi`;
  st:= `Ha Noi`;
  st:= ` Ha Noi`;
  st:= `Ha NoiVietNam`;
  st:=`Ho Guom`;
  St:=`Ho Guom `;
  BàI 12. KIểU XÂU
  1. Khai báo
  2. Các thao tác xử lý xâu
  b. Phép so sánh:
  =,<>, <,<=,>,>=
  - Xâu A = B nếu chúng giống hệt nhau.
  - Xâu A > B nếu:
  + Kí tự đầu tiên khác nhau giữa chúng ở xâu A có mã ASCII lớn hơn ở xâu B.
  + Xâu B là đoạn đầu của xâu A.
  Quy tắc
  Hãy nhắc lại các phép toán quan hệ đã học
  `Kieu xau` >`Kieu mang`

  `Tin van phong` > `Tin`
  `Tin hoc` = `Tin hoc`
  BàI 12. KIểU XÂU
  1. Khai báo
  2. Các thao tác xử lý xâu
  BÀI TẬP
  D (80>68)
  S (53>52)
  S (32 >0)
  S (84>66)
  Chọn đáp án đúng.
  b. Phép so sánh:
  BàI 12. KIểU XÂU
  1. Khai báo
  BàI 12. KIểU XÂU
  1. Khai báo
  2. Các thao tác xử lý xâu
  Chèn xâu S1 vào xâu S2 bắt đầu từ vị trí vt.
  Xoá n kí tự của xâu S bắt đầu từ vị trí vt.
  1. Delete(S,vt,n)
  c. Các thủ tục và hàm chuẩn xử lí xâu
  S1:=`1` S2:=`Hinh .2`
  Insert(s1,s2,6)
  ?
  2. Insert(S1,S2,vt)
  S: = `Song Hong`
  Delete(S,1,5)
  ?
  Ví dụ
  ý nghĩa
  Thủ tục
  ‘Hong’
  ’Hinh 1.2’
  BàI 12. KIểU XÂU
  1. Khai báo
  BàI 12. KIểU XÂU
  1. Khai báo
  2. Các thao tác xử lý xâu
  c. Các thủ tục và hàm chuẩn xử lí xâu
  Ch:=`a`
  UPCase(ch) =
  Chuyển kí tự ch thành chữ hoa
  4. UPCase(ch)
  S1:=`1` S2=`Hinh 1.2`
  Pos(S1,S2) =
  Cho vị trí xuất hiện đầu tiên của xâu S1 trong xâu S2
  3. Pos(S1,S2)
  S: = `Xin chao`
  Length(S) =
  Cho giá trị là độ dài của xâu S
  2. Length(S)
  Ví dụ
  ý nghĩa
  Hàm
  S: = `Tin hoc`
  Copy(S,5,3)=
  Tạo xâu gồm n kí tự liên tiếp bắt đầu từ vị trí vt của xâu S
  1. Copy(S,vt,n)
  ‘hoc’
  8
  6
  ‘A’
  bài tập
  Quan sát chương trình để dự tính kết quả.
  Nhóm 1: Var st:string;
  Begin
  st:=`HaNoi`;
  Delete(st,3,2);
  Write(st); Readln;
  End.
  Nhóm 2: Var st1,st2:string;
  Begin
  st2:=`HaNoi`;
  st1:=` `;
  Insert(st1,st2,3);
  Write(st); Readln;
  End.
  Nhóm 3: Var st:string;
  Begin
  st:=`Ha Noi`;
  Write(length(st)); Readln;
  End.
  Nhóm 4: Var ch:char;
  Begin
  ch:=`h`;
  Write(Upcase(ch));
  Readln;
  End.
  Nhóm 5: Var vt:byte;
  Begin
  vt:=pos(`cd`,`abcdefcd`);
  Write(vt);
  Readln;
  End.
  Nhóm 6: Var st:string;
  Begin
  st:=copy(`bai tap`,3,4);
  Write(st);
  Readln;
  End.
  BàI tập củng cố
  Điền vào chỗ trống (...) trong bảng sau:
  s1 18
  CD
  s1 3
  3 2
  Xuan tren cao nguyen
  BàI tập củng cố
  Điền vào chỗ trống (...) trong bảng sau:
  9
  9
  9 3
  18
  Những nội dung đã học:
  - Khái niệm
  Khai báo biến.
  Phép ghép xâu.
  Phép so sánh xâu.
  Những hàm và thủ tục liên quan đến xâu.
  2. Bài tập về nhà:
  Chuẩn bị phần 3 các ví dụ.
  Viết chương trình nhập một xâu. In ra màn hình số từ có trong xâu.
  BàI 12. KIểU XÂU (tiết 1)
  Trần Thị Hiền- THPTHN
  19
  Xin chân thành cảm ơn
  chúc thầy cô giáo mạnh khỏe
  các em hoc giỏi
   
  Gửi ý kiến