Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 05. Vietnamese Food and Drink. Lesson 3. A closer look 2

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hằng
  Ngày gửi: 20h:45' 13-09-2017
  Dung lượng: 1.7 MB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO
  OUR CLASS!


  Kim’s game
  a bottle of some any

  spinach banana bread

  Beef pepper apple

  pork rice water

  egg an
  Countable nouns
  Uncountable nouns
  Countable or uncountable?
  Countable uncountable
  For uncountable nouns, we can use
  A bottle of… : 1 chai… ( a bottle of water )
  A piece of… : 1 miếng… (a piece of bread )
  A bar of… : 1 thỏi, 1 thanh …
  (a bar of chocolate)
  A glass of… : 1 ly …( a glass of coke )
  A kilo of…: 1 kí lô …( a kilo of beef )
  A bag of… : 1 túi …( a bag of rice )
  Danh từ không đếm được
  Số ít
  Danh từ đếm được
  Số nhiều
  HOW MANY
  HOW MUCH
  Seller: How much rice do you want?
  Phong: A kilo of rice, please.
  Seller: I have some eggs and some rice,
  but I don’t have any bananas.
  How many eggs do you need?
  Phong: I need two eggs
  Seller: May I help you?
  Phong: I want some eggs, some bananas and some rice
  do you want ?
  are there ?
  do you want ?
  is there ?
  a/ an/ some/ any
  a/ an + danh từ đếm được, số ít
  Some, any: một ít, một vài
  Some: dùng trong câu khẳng định
  Some + danh từ đếm được, số nhiều
  danh từ không đếm được, số ít
  Any: dùng trong câu phủ định và nghi vấn
  Any+ danh từ đếm được, số nhiều
  danh từ không đếm được, số ít
  Fill in the blanks with a / an, some or any
  Mi: Let’s have dinner.
  Phong: Good idea! Is there(1)____________rice?
  Mi: No, there isn’t, but there are (2)___________ noodles.
  Phong: OK. Let’s have noodles with (3)_________ beef or pork.
  Mi: Ah, there’s a problem.
  Phong: What is it?
  Mi: There isn’t (4)_________ beef or pork left.
  Phong: Oh, I have (5)__________ cheese sandwich and (6)________ apple in my bag.
  Mi: That’s not enough for both of us, Phong.
  any
  some
  some
  any
  some
  an
  Milk/ drink/every morning

  Water/ drink/ every day

  Coffee/ drink/ every day
  Let’s practice
  A glass of milk
  3 bottles
  a cup of coffee
  Bananas/ eat/ every day
  a banana
  Vegetables/ eat/ every day
  two kinds of vegetables
  Apples/ eat/ every day
  three apples
  1- Milk/ drink/every morning
  A glass of milk
  2- Water/ drink/ every day
  three bottles
  3- Coffee/ drink/ every day
  a cup of coffee
  4- Bananas/ eat/ every day
  a banana
  5- Vegetables/ eat/ every day
  two kinds of vegetables
  6- Apples/ eat/ every day
  three apples
  Practice with your partner
  Further practice
  How many
  How much
  a/ an
  Some
  any
  Fill each blank in the question with how many or how much
  1- …………………apples are there in the fridge?
  There are ……………………apples in the fridge.
  2-………………….pepper do you want ?
  I want …………………of pepper.
  3-………………….bananas are there on the table?
  There is ……………….banana on the table.
  4-……………………sandwiches are there in your bags?
  There isn’t ………………..sandwiches in my bags.
  5-…………………..water is there in the bottle?
  There is ……………….water in the bottle.
  How many
  How much
  How many
  How many
  How much
  One - three - some - a packet - any
  three
  a packet
  one
  any
  some
  Consolidation
  a/ an (một) + danh từ đếm được, số ít
  Some, any: một ít, một vài
  Some: dùng trong câu khẳng định
  Some + danh từ đếm được, số nhiều
  danh từ không đếm được, số ít
  Any: dùng trong câu phủ định và nghi vấn
  Any+ danh từ đếm được, số nhiều
  danh từ không đếm được, số ít
  How many + dt đếm được + are there?
  số nhiều
  How much + dt không đếm được + is there?
  số ít
  *HOMEWORK:
  - Learn voc by heart
  Rewrite the exercise 2, 4, 5 page 52
  Prepare Communication: review
  + Simple present tense
  + voc: sauce, sausage, yoghurt, tuna, ham
  + names of your favourite foods and drinks
   
  Gửi ý kiến