Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 2. Khảo nghiệm giống cây trồng

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hải Linh
  Ngày gửi: 10h:20' 31-08-2009
  Dung lượng: 369.5 KB
  Số lượt tải: 103
  Số lượt thích: 0 người
  CHUONG I
  TRONG TROT ,LAM NGHIEP DAI CUONG
  BAI 2
  KHAO NGHIEM GIONG CAY TRONG
  I- Muc dich ,y nghia cua cong tac khoa nghiem giong cay trong
  1.khao nghiem giong cay trong tai cac vung sinh thai khac nhau nham danh gia khach quan, chinh xac va cong nhan ki p thoi giong moi phu hop voi tung vung va he thong luan canh la viec lam can thiet
  2.khao ngiem giong cay trong cung cap cho chung ta nhung thong tin chu yeu ve ki thuat canh tac va huong dan su dung nhung giong moi duoc cong nhan

  II-Cac loai thi nghiem khao nghiem giong cay trong
  1 thi nghiem so sanh giong
  Giong moi chon tao hoac nhap noi duoc so sanh voi cac giong pho bien rong rai trong san xuat dai tra.
  So sanh ve cac chi tieu nhu:sinh truong,phat trien,nang suat ,chat luong nong san va tinh chong chiu
  Cac chi tieu se duoc gui cho trung tam khao nghiem giong Quoc Gia

  thi nghiem kiem tra ki thuat


  thi nghiem kiem tra ki thuat nham kiem tra nhung de xuat cua co quan chon tao giong ve quy trinh ki thuat gieo trong
  thi nghiem kiem tra duoc tien hanh nham xac dinh thoi vu,mat do gieo trong,che do phan bon cua giong.
  Sau khi khoa nghiem neu giong dap ung duoc yeu cau se duoc cap giay chung nhan cua quoc gia va duoc phep pho bien trong san xuat.
  3 thi nghiem san xuat quang cao
  De tuyen truyen dua giong moi vao san xuat dai tra, can bo tri thi nghiem san xuat quang cao
  Thi nghiem san xuat qunag cao duoc trien khai tren dian tich lon
  Pho bien quang cao tren cac phuong tien truyen thong dai chung
  CUNG CO BAI TAP
  Tai sao phai khoa nghiem giong cay trong troc khi vao san xuat dai tra?
  thi nghien so sang giong nham muc dich gi?
  thi nghiem san xuat quang cao nham muc dich gi?
  CAM ON CAC BAN DA NGHE BAI THUYET TRINH CUA NHOM 6
  CHUC CAC BAN HOC TOT NHA

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng