Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 13. Films and cinema

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sgk
Người gửi: Cao Hào Anh
Ngày gửi: 23h:29' 15-11-2007
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 812
Số lượt thích: 0 người
speaking
- Do you like watching films?

- When do you usually watch films?

- Who do you often watch films with?

- How do you feel when you watch films?
Some kinds of films:
Science fiction
cartoon
horror
detective
thriller
Love story
War film
Action film
Historical film
Task 1: How much do you like each kind of film? Put a tick()in the right column. Then compare your answers with a partner’s.

Example:
A: How much do you like science fiction film?
B: I like it very much.
don’t like it very much
at all
New words:
science fiction: khoa häc viÔn t­ëng
cartoon:ho¹t h×nh
horror:kinh dÞ
detective: trinh th¸m
thriller: trinh th¸m ly kú
Task 2: Find out what your friends feel about each kind of film. Use the words in the table below
New words:
love story : t©m lý t×nh c¶m
action film: phim hµnh ®éng
moving: c¶m ®éng
violent: b¹o lùc
terrifying: sî h·i, ho¶ng sî
horrible: khñng khiÕp, kinh dÞ
Example A: What do you think of horror films? B: Oh, I find them really terrifying. C: I don’t quite agree with you. I find them very interesting.
Example A: What do you think of horror films? B: Oh, I find them really terrifying. C: I don’t quite agree with you. I find them very interesting.

Task 3: Find out his/ her preferences for films. Use the cues below
Example:
A: Which do you prefer, detective films or science fiction films?
B: Well, it’s difficult to say. But I suppose I prefer science fiction films to detective ones.


- thrillers or science fiction films
- horror films or detective films
- love story films or cartoon films
- cartoon films or science fiction films

Cho rằng, cho là

Task 4:Talk about a film you have seen. Use the suggestions below.
1.What is the name of a film or movie?
2.Where did you see it?
3.What kind of film is it?
4.What is it about?
5.Who is/are main character(s)?
6.How do you feel about it?
7.Why do you prefer it to other films?
Example
1.B¶n T×nh Ca Mïa §«ng
2.I watched it on TV.
3.It’s love story film.
4.It’s about tragic love.
5.They are Bye Jong June and Choice Ji Woo
6.I feel very excited
7.Because it makes me more exciting and interesting
Homework
 revise some kinds of films.
 do task 2 and 4 again.
 prepare for listening.
 
Gửi ý kiến