Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Tuần 2. Tuyên ngôn Độc lập

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Hồng Thái
  Người gửi: Hồng Thái (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:59' 27-11-2007
  Dung lượng: 175.0 KB
  Số lượt tải: 147
  Số lượt thích: 0 người
  Tuyên Ngôn Độc Lập
  Hồ Chí Minh
  Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm
  Ngày 19 ? 8 ? 1945 khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội
  2. Ngày 26 ? 8 ? 1945 Hồ Chí Minh từ Việt Bắc về Hà Nộỉ ơ ngôi nhà 48 phố Hàng Ngang
  và tại đó Bác viết bản Tuyên ngôn độc lập
  3. Ngày 2- 9 1945 Bác đã đọc bản thuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình
  4. Cũng trong thời gian đó tình hìnhtrong và ngoài nước rất phức tạp :
  + ở trong nước:
  vừa trải qua nạn đói khủng khiếp làm hơn 2 triệu người chết đói
  Ngân khố rỗng không và còn 1 khoả nợ nước ngoài do chế độ cũ để lại
  Hơn 90% dân số mù chữ, chính quyền CM còn non trẻ
  + ở bên ngoài có nhiều kể thù đang nhòm ngó :
  Miền bắc : 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch chuẩn bị kéo vào. Nấp đằng sau
  chúng là đế quốc Mỹ ? kẻ đang có âm mưu xâm lược nước ta.
  Miền nam : Quân viễn chinh Anh chuẩn bị kéo vào Nấp đằng sau
  chúng là Thực dân Pháp kẻ đang dưa ra luận điệu xảo trá rằng:

  ? Đông dương là thuộc địa của Pháp bị Nhật chiếm . Bây giờ
  Nhậthàng đồng minh thì Đông dương phải trả lại cho Pháp?

  Tuyên Ngôn Độc Lập ra đời trong hoàn cảnh vô cùng phức tạp đó  B. Bố cục của bản Tuyên ngôn độc lập:
  Chia làm 3 phần:
  1.Đoạn 1 Từ đầu đến ?Không ai có thể chối cãi được?
  Nêu cơ sở pháp lý và chính nghĩa của TNĐL
  2, Đoạn 2: ?Tiếp đến dân tộc đó phảI được độc lập?
  Nêu lên cơ sở thực tiễn của TNĐL
  Đó là tội ác của giặc và thiện chí chính nghĩacủa ND ta đồng thời tg cũng phân tích sự thật LS
  3. Đoạn còn lại:
  Lời tuyên bố độc lập

  Đọc văn bản

  C. T×m hiÓu
  I. §o¹n 1 – C¬ së ph¸p lÝ vµ chÝnh nghÜa cña b¶n TN§L
  1. C¨n cø trÝch dÉn 2 b¶n tuyªn ng«n cña Ph¸p vµ Mü
  + V× ®ã lµ 2 b¶n tuyªn ng«n tÝch cùc ®­îc c¶ TG c«ng nhËn  ®èi chiÕu nã víi TN§L cña ta sÏ t¹o ra c¬ së ph¸p lý vµ chÝnh nghÜa

  TN của Mỹ khẳng định quyền độc lập TG công nhận
  TN của Pháp khẳng định quyền độc lập TG công nhận

  TN của Việt Nam cũng khẳng định quyền độc lập
  TG không thể không công nhận
  Đây là biện pháp liên hoàn bắc cầu
  * Cách trích dẫn của bác NTN ?
  Bác trích dẫn rất sáng tạo : suy rộng ra ??..
  quyền bình đẳng của cá nhân ? quyền bình đẳng của dân tộc
  Bác dùng tuyên ngôn của chính những kẻ đã và đang
  có âm mưu xâm lược nước ta? gậy ông đập lưng ông
  tố cáo âm mưu xâm lược của chúng
  * Nêu ý nghĩa của việc trích dẫn 2 bản tuyên ngôn của Pháp và Mỹ
  + Phát huy truyền thống của dân tộc thể hiện quyền bình đẳng khi Bác đặt TNĐL ngang hàng với TN của Pháp Và Mỹ
  +Tôn trọng những giá trị tinh hoa củanhân loại ( khách quan)
  II. Cơ sở thực tiễn củaTNĐL
  Tố cáo tội ác của TD Pháp( ntn ?)
  Trong suốt 80 năm xâm lược
  Về kinh tế ?
  b. Về chính trị ?
  c. NT :
  + Giọng văn đanh thép , căm thù,
  + Câu đồng dạng về cấu trúc
  + Từ chúng lặp lại nhiều lần ở đầu mỗi câu

  Trong 5 năm ( 1940 ? 1945)
  + Không đáp ứng lời kêu gọi liên minh chốngNhật
  + Bán nước ta 2 lần cho Nhật
  + Giết tù chính trị trước khi rút chạy


  Hành động của chúng trái với chiêu bài
  bảo hộ mà chúng vẫn rêu rao


  2. Lập trường chính nghĩa của ND ta
  ND ta có lập trường chính nghĩa NTN?

  + Đứng về phê đồng minh chống phát xít
  + Đề nghị người pháp liên minh chống Nhật
  + Cứu giúp cho nhiều người Pháp khỏi tay Phát xít Nhật


  Tuy nhiên người Pháp đã đáp lại bằng những hành động
  trái nhân đạo và chính nghĩa

  + Không đáp ứng lời kêu gọi liên minh chống Nhật
  + Bán nước ta 2 lần cho Nhật
  + Giết tù chính trị trước khi rút chạy
  Sự thật LS
  + Pháp bị Nhật lật đổ
  + Nhật hàng quân đồng minh
  + ND ta nổi dậy giành chính quyền từ tay Nhật
  (cách nói đó đập lại luận điệu của TD Pháp ?.)
  NT :
  * Nhịp văn dồn dập
  *Câu văn đồng dạng về cấu trúc, đối chữ đối câu của văn biền ngẫu
  *Có những câu văn chuẩn mực

  ? Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị ?
  ? Dân ta đã??..dân ta lại ???
  3. Phủ định chế độ thuộc địa của TD Pháp
  Khẳng định quyền độc lập của DT Việt Nam
  + TG đã làm gì để Phủ định chế độ thuộc địa của TD Pháp
  Khẳng định quyền độc lập của DT Việt Nam ?
  + TG Đã sửdụng những từ phủ định dứt khoát và triệt để:

  ? Thoát li hẳn ?.. Xoá bỏ hết ?.xóa bỏ tất cả ?..?
  Sau đó là bước tổng kết toàn bộ lập luận
  chuẩn bị cho lời tuyên bố chính thức
  III. Lời tuyên bố chính thức với thế giới
   
  Gửi ý kiến