Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Trường Chinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:02' 31-01-2008
  Dung lượng: 4.6 MB
  Số lượt tải: 3733
  Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Thủy)
  Bài 9:
  Nhà nước
  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
  ( 2 tiết )
  1.Nguồn gốc và bản chất của nhà nước:
  a)Nguồn gốc của nhà nước:
  Thời kỳ chưa có nhà nước:
  Xã hội công xã nguyên thuỷ xã hội chiếm hữu nô lệ.
  Xã hội cộng sản nguyên thủy
  Lực lượng sản xuất còn thấp kém
  công cụ lao động thô sơ
  năng suất lao động thấp
  chưa có tư hữu tài sản
  chưa có sự phân chia giai cấp
  Chưa có bóc lột
  Chưa có nhà nước
  Trong quá trình phát triển con người ngày càng tiến bộ và hoàn thiện
  Công cụ lao động phát triển
  Công cụ lao động bằng đá thô sơ
  Công cụ bằng đồng
  Công cụ bằng sắt


  lực lượng sản xuất phát triển nhanh chóng
  năng xuất lao động được nâng cao
  Sản phẩm lao động dồi dào
  của dư thừa xuất hiện
  Phát sinh khả năng chiếm đoạt của cải dư thừa
  chế độ tư hữu hình thành
  xuất hiện hai giai cấp đối lập nhau
  Nhà nước xuất hiện
  Thời kỳ có bộ máy nhà nước:
  Nhà nước chỉ ra đời khi xã hội phân chia thành g/c và mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà được.
  “Baát cöù ôû ñaâu, heã luùc naøo vaø chöøng naøo maø veà maët khaùch quan, nhöõng maâu thuaãn giai caáp khoâng theå ñieàu hoøa ñöôïc thì nhaø nöôùc xuaát hieän.”
  V.I. LENIN
  Theo quan điểm Mác-Lênin :Nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp, do đó nhà nước bao giờ cũng mang bản chất giai cấp.

  Nhà nước PK


  Nhà nước CHỦ NÔ


  Nhà nước XHCN

  Nhà nước TS

  Như vậy, nhà nước chỉ
  ra đời khi xuất hiện
  chế độ tư hữu về
  tư liệu sản xuất, khi
  xã hội phân hoá
  thành giai cấp, mâu
  thuẫn giữa các giai
  cấp ngày càng gay
  gắt đến mức không
  thể điều hoà được.
  b) Bản chất của nhà nước:
  Nhà nước là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác.

  Nhà nước là bộ máy cưỡng chế và đàn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác.

  Như vậy, xét về mặt bản chất, nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị.

  Chủ nô và nô lệ
  Quân đội Nhà nước Chủ Nô
  Quân đội Nhà nước Phong kiến
  ĐÀN ÁP
  Quân đội nhà nước tư sản
  Quân đội ta trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.
  Quân đội Nhà nước XHCN
  Giai cấp chủ nô
  Giai cấp địa chủ phong kiến
  Giai cấp tư sản
  Giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
  c. Caùc kieåu nhaø nöôùc
  Chế độ sở hữu của giai cấp chủ nô đối với tư liệu sản xuất và người nô lệ
  Chế độ sở hữu của giai cấp địa chủ phong kiến đối với tư liệu sản xuất mà chủ yếu là ruộng đất.

  Chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.

  Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

  Giai cấp chủ nô
  Giai cấp địa chủ phong kiến

  Giai cấp tư sản
  Giai cấp công
  nhân

  Xét về bản chất, nhà nước XHCN là công cụ duy trì sự thống trị của đa số (giai cấp công nhân và nhân dân LĐ) đối với thiểu so (giai cấp bóc lột và các thế lực phản động), thực hiện dân chủ với nhân dân, chuyên chính với kẻ thù của chủ nghĩa xã hội.
  Như vậy:chỉ có Nhà nước XHCN là nhà nước tiên tiến nhất, ưu việt nhất, nhà nước đại diện cho tất cả các tầng lớp nhân dân lao động.
  NHÀ NƯỚC
  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
  Bài 10
  ( tiết 2 )
  2. Nhà nước pháp quyền XHCN VN
  Nhà nước pháp quyền XHCN là gì?
  Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước
  Sơ đồ phân công bộ máy nhà nước
  Bản chất của nhà nước pháp quyền
  XHCN VN
  Nhà nước pháp quyền XHCN là gì?

  Có 2 loại hình nhà nước pháp quyền:

  Nhà nước pháp quyền XHCN có những đặc điểm cơ bản như sau:
  Của dân, do dân, vì dân.
  Quyền lực nhà nước thống nhất là thuộc về nhân dân.
  Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.
  Quản lí xã hội bằng pháp luật.
  Do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
  Nhà nước pháp quyền XHCN là nhà nước pháp quyền của
  dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
  Nhà nước pháp quyền XHCN

  Nhà nước pháp quyền Tư Sản

  Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước
  I
  II
  IV
  III
  Sơ đồ phân công bộ máy nhà nước
  Các viện kiểm
  soát quân sự


  Các toà án quân
  sự

  UBND xã
  (phường, thị trấn)
  HĐND xã
  (phường, thị trấn)

  Viện KSND
  huyện (quận,
  thị xã)

  Toà án nhân dân
  huyện (quận, thị xã)

  UBND huyện
  (quận, thị xã)
  HĐND huyện
  (quận, thị xã)

  Viện KSND tỉnh
  (thành phố)

  Toà án nhân dân
  tỉnh (thành phố)
  UBND tỉnh
  (thành phố)
  HĐND tỉnh
  (thành phố)

  Viện KSND tối
  cao

  Toà án nhân dân
  tối cao
  Chính phủ
  Quốc hội

  Các cơ quan
  kiểm soát

  Các cơ quan
  xét xử

  Các cơ quan
  hành chính

  Các cơ quan
  quyền lực đại
  diện của nhân dân
  Bản chất của nhà nước pháp quyền XHCN VN

  Điều 2, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
  năm 1992
  ?Nhà nước CHXHCN VN là nhà nước pháp quyền
  XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
  Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà
  nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với
  giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức.Quyền lực
  nhà nước là thống nhất,có sự phân công và phối hợp
  giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các
  quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp?

  b. Bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam laø thaønh quaû caùch maïng cuûa quaàn chuùng nhaân daân lao ñoäng do giai caáp coâng nhaân laõnh ñaïo. Nhaø nöôùc ta mang baûn chaát cuûa giai caáp coâng nhaân.

  Bản chất giai cấp công nhân
  biểu hiện:

  Tính nhân dân
  Tính dân tộc
  Tính nhân dân
  Nhà nước của dân, do nhân dân lập nên và nhân dân tham gia quản lí
  Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân
  Nhà nước là công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình
  Nhân dân thực hiện quyền làm chủ
  Tính dân tộc
  Kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc
  Có chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi ích mọi mặt của các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam
  Thực hiện đại đoàn kết dân tộc

  Truyền thống yêu nước
  Truyền thống cần cù lao động
  Truyền thống tương thân tương ái
  Các dân tộc bình đẳng cùng phát triển
  c. Chức năng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  1.- Chức năng Bạo lực, chấn áp: trấn áp sự phản kháng của giai cấp bóc lột và các thế lực thù địch trong và ngoài nước để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ những thành quả của cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc
  2.- Tổ chức và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa , nền văn hoá xã hội chủ nghĩa và con người xã hội chủ nghĩa
  Xây dựng, phát triển kinh tế
  Xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
  Con
  người
  mới
  phát
  triển
  toàn
  diện
  Nhà nước bóc lột
  Dùng bạo lực trấn áp nhằm
  bảo vệ và duy trì sự bóc lột của
  thiểu số (g/c thống trị) đối với
  đa số và NDLĐ (g/c bị trị)
  Chức năng tổ chức xây dựng
  cũng là nhằm đem lại sự giàu
  có và sự bóc lột ngày càng
  nhiều hơn của g/c thống trị.
  Nhà nước XHCN
  Trấn áp sự phản kháng của
  g/c bóc lột và các thế lực thù
  địch trong và ngoài để bảo vệ
  TQ bảo vệ thành quả của
  CM CNXH
  * Tổ chức và XD chế độ XHCN
  xây dựng nền kinh tế XHCN,
  cộng sản chủ nghĩa, nền
  văn hoá và con người XHCN.
  Chức năng bạo lực trấn áp và tổ chức xây dựng của
  nhà nước pháp quyền CHXN có quan hệ hữu cơ và
  thống nhất với nhau, trong đó, chức năng tổ chức
  và xây dựng là quan trọng hơn và giữ vai trò quyết định.
  Thế nào là hệ thống chính trị?

  Là một chỉnh thể bao gồm các tổ chức chính trị xã hội hợp pháp như các đảng phái chính trị, nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội khác cùng những mối quan hệ qua lại của chúng.
  Hệ thống chính trị XHCN ở nước ta gồm những tổ
  chức nào ?
  Đảng Cộng Sản Việt Nam ? Nhà nước CH XHCN Việt Nam ?
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ? Công Đoàn ? Đoàn TN ? Hội
  Phụ Nữ? Đội thiếu Niên ? Hội nông dân ? và các tổ chức
  chính trị khác. Lấy liên minh Công ? Nông ? Trí thức làm
  nền tảng dưới sự lãnh đạo của Đảng để thực hiện quyền
  làm chủ của nhân dân và xây dựng CNXH
  Vai trò của nhà nước pháp quyền trong hệ thống
  chính trị XHCN VN
  Vai trò của nhà nước pháp quyền trong hệ thống
  chính trị XHCN VN
  1.- Nhà nước là thiết chế có vai trò trực tiếp trong việc thể chế
  hóa và tổ chức thực hiện đường lối chính trị của Đảng cộng sản.
  2.- Là công cụ hữu hiệu để Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo đối
  với toàn xã hội trong quá trình xây dựng xã hội mới.
  3.- Laø coâng cuï beùn nhaát trong cuoäc ñaáu tranh vôùi moïi möu ñoà ñi ngöôïc laïi lôïi ích cuûa nhaân daân.
  4.- Là công cụ chủ yếu của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng
  và bảo vệ tổ quốc.
  5.- Là thiết chế tổ chức có hiệu quả việc xây dựng xã hội mới ?
  CNXH
  6.- Thể chế hoá và tổ chức thực hiện quyền dân chủ chân chính
  củanhân dân.

  No_avatar

  bai chua duoc ro rang lam,noi qua khai quat.trinh bay lon son

   

  No_avatar

  chưa bám sát nhiều vào sách giáo khoa

  No_avatar
  Bài còn khô khan , và tôi thấy bài cũng chưa rõ ý, khi đem ra giảng thì sẽ khó cho việc nắm bắt của học sinh. Bên cạnh đó, chương trình có 3 tiết nên tôi nghĩ các bạn nên gửi cả 3 tiết cho chúng ta dễ theo dõi. Thân.
  No_avatar
  hinh nen powerpoint
  No_avatar
  bai nay rat sat van de. cam on da tai len giup toi co them thong tii.cam on
  No_avatar
  0905467333 bán gấp liên hệ chị Hằng giá 150 ngàn
  No_avatar
  Đây là bài thầy Lại ThếLuyện -Luật gia -Thạc sĩ soạn cho Thư viện điện tử trường Đại học sư phạm kỹ thuật mà. Ai xóa tên rồi upload lên đây thế?Ngạc nhiên
  Avatar
  Màu mè quá gây mất chú ý
  No_avatarf
  cai khai niem va nguon goc ra doi o dau ma ko thay
   
  Gửi ý kiến

  Hãy thử nhiều lựa chọn khác

  Nhấn ESC để đóng