Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Lê Tấn Dũng (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:57' 31-01-2008
  Dung lượng: 2.3 MB
  Số lượt tải: 1853
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 7 : THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC (2 Tiết )
  Mục tiêu bài học
  Học bài này gíp học sinh hiểu được :
  1.- Khái niệm về thành phần KT. Tính khách quan
  và lợi ích của nền KT nhiều thành phần.
  2.- Đặc điểm các thành phần KT ở nước ta hiện nay.
  Thấy được trách nhiệm của công dân hiện nay.
  3.- vai trò quản lý KT của Nhà nước, các công cụ
  của Nhà nước dùng để quảng lý nền KT.

  I.- THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ
  NHIỀU THÀNH PHẦN
  1.- Khái niệm thành phần kinh tế, tính tất yếu khách quan và lợi ích của nền kinh tế nhiều thành phần
  a.- Khái niệm thành phần kinh tế
  Thành phần kinh tế là kiểu tổ chức , quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu về TLSX nhất định.
  b.- Tính taát yeáu khaùch quan cuûa söï toàn taïi neàn
  kinh teá nhieàu thaønh phaàn
  Do LLSX phát triển không đều, có nhiều hình thức sở hữu khác nhau về TLSX. Do đó, thời kỳ quá độ lên CNXH của bất kỳ nước nào cũng có đặc điển nền kinh tế nhiều thành phần. Số lượng thành phần kinh tế ít hay nhiều tùy từng nước, từng thời kỳ.
  LLSX trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta còn thấp kém và ở nhiều trình độ khác nhau nên có nhiều hình thức sở hữu về TLSX.
  c.- Lôïi ích cuûa neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn
  Khai thác và phát
  Huy các nguồn vốn
  vàkinh nghiệm của
  Các thành phần KT
  Đầu tư
  cho
  sự nghiệp
  CNH-HĐH
  đất nước
  Xây dựng

  phát triển
  nền KTTT
  theo
  định hướng
  XHCN
  Tạo nhiều
  việc làm nhằm
  Thúc
  đẩy
  tăng
  Trưởng
  kinh
  tế
  Giảm
  Tỷ
  Lệ
  Thất
  nghiệp

  Tăng
  Thu
  nhập

  Nâng
  cao
  đời
  sống


  Giảm
  Các
  tiêu
  cực

  hội

  2.-. Các thành phần kinh tế ở nước ta:
  a.- Bao gồm
  KT nhà nước
  KT tập thể

  KT cá thể, tiểu chủ
  KT tư bản, tư nhân
  KT tư bản nhà nước
  KT có vốn đầu tư nước ngoài
  1.- TP.KTNN
  Doanh nghiệp NN
  Ngân sách, các quỹ dự trữ
  Ngân hàng
  Bảo hiểm xã hội
  Kết cấu hạ tầng KT-XH
  Tài nguyên thiên nhiên, đất đai

  thành phần
  kinh tế
  dựa trên
  hình thức
  sở hữu
  nhà nước
  về tư liệu
  sản xuất
  DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
  NGÂN SÁCH VÀ CÁC QUỸ DỰ TRỮ
  NGÂN SÁCH VÀ CÁC QUỸ DỰ TRỮ
  NGÂN HÀNG
  BẢO HIỂM XH
  KẾT CẤU HẠ TẦNG KT-XH
  TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, ĐẤT ĐAI
  Khai thác dầu khí
  điện phục vụ cho KT
  khai thác than
  KHAI THÁC VÀNG
  KHAI THÁC
  THAN
  NÚI ĐÁ VÔI
  KHAI THÁC DẦU KHÍ

  ?
  TPKTNN có vai trò gì?
  * Nó giữ các vị trí, các lĩnh vực then chốt trong nền kinh tế.
  * Nó là lực lượng vật chất quan trọng và là công cụ để nhà nước định hướngvà điều tiết vĩ mô nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay.
  Là thành phần
  kinh tế dựa trên
  sở hữu tập thể
  về
  tư liệu sản xuất
  Bao gồm nhiều
  hình thức đa dạng
  mà hợp tác xã
  là nòng cốt.

  2.- Kinh tế
  Tập thể
  HTX NUÔI BÒ
  HTX nuôi tr?ng thu? hải sản

  Vai trò
  Cùng với kinh tế
  Nhà nước hợp thành
  nền tảng của
  chế độ mới
  xã hội chủ nghĩa
  HTX TRỒNG LÚA
  HTX nông nghiệp
  3.- Kinh tế cá thể, tiểu chủ
  Là thành phần kinh tế dựa trên hình thức tư hữu nhỏ về tư liệu sản xuất và lao động của bản thân người lao động.
  Vai trò
  Nó có vị trí rất quan trọng trong nhiều ngành nghề, có điều kiện phát huy nhanh và hiệu quả tiềm năng về vốn, sức lao lộng, tay nghề của từng gia đình, tưng người lao động.
  Ngành nghề truyền thống trong gia đình
  Vì thế: việc mở rộng
  sản xuất-kinh doanh của
  kinh tế cá tể, tiểu chủ được
  Nhà nước khuyết khích
  phát triển.
  4.- Kinh tế tư bản tư nhân
  Thaønh phaàn kinh teá naøy laø kieåu quan heä kinh teá, saûn xuaát- kinh doanh döïa treân hình thöùc sôû höõu tö nhaân TBCN veà tö lieäu saûn xuaát vaø döïa vaøo lao ñoäng laøm thueâ
  Doanh nghiệp tư nhân

  Phát
  triển
  Kinh
  tế
  Thị
  trường
  Giải
  quyết
  Việc
  làm
  cho
  người
  Lao
  động
  Đóng
  góp
  Không
  nhỏ
  Vào
  tăng
  Trưởng
  KT
  Vì vậy, cần được khuyến khích, phát triển trong nhữnh nhành nnghề mà pháp luật không cấm.
  Vai trò
  5.- Kinh tế tư bản nhà nước
  Là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu hỗn hợp về vốn giữa KT nhà nước với tư bản tư nhân trong nước hoặc với tư bản nước ngoài qua các hình thức hợp tác, liên doanh?
  Vai trò của KTTBNN
  * KTTBNN có vai trò quan trọng trong việc động viên tiềm năng to lớn về vốn, công nghệ, khả năng tổ chức quản lý.
  * Phát triển KTTBNN còn là giải pháp để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước.
  KHU CÔNG NGHIỆP
  Khu công nghiệp giải trí
  Khu công ngiệp Thăng Long
  Khu chế xuất
  6.- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
  Là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu vốn 100% của nước ngoài.
  TPKT này này có
  Quy mô
  Vốn lớn
  Trình độ
  Quản lý
  Và trình
  độ công
  nghệ cao
  Sự đa dạng về đối tác,?
  TPKT có vốn đầu tư nước ngoài phát triển theo hướng:
  Sản xuất-kinh doanh để xuất khẩu.
  Xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH gắn với thu hút công nghệ hiện đại.
  Tạo nhiều việc làm.
  Do vậy, phải tạo điều kiện mở rộng đối tác, thu hút nhiều vốn đầu tư để thúc đẩy nền kinh tế nước ta tăng trưởng và phát triển.
  TÓM LẠI:
  Với một nền kinh tế tồn tại nhiều thành phần vừa hợp tác, vừa cạnh tranh với nhau không chỉ là tất yếu khách quan mà còn mang lại những lợi ích to lớn
  Góp phần giải phóng lực lượng sản xuất.
  Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước.
  Tạo nhiều vốn, nhiều chỗ làm, thay đổi bộ mặt nền kinh tế.
  Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
  Thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
  c. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách kinh tế nhiều thành phần
  Vận động bố mẹ, người thân trong gia đình đầu tư vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất ? kinh doanh trong các thành phần kinh tế, các ngành nghề và mặt hàng mà pháp luật không cấm.
  Chủ động tìm kiếm việc làm ở các ngành có các thành phần kinh tế phù hợp với bản thân sau khi tốt nghiệp.
  II.- VAI TRÒ QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC.
  a. Sự cần thiết khách quan của vai trò quản lý kinh tế của nhà nước.
  Do yêu cầu phải phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt hạn chế của kinh tế thị trường.
  Do yêu cầu phải thực hịên vai trò của chủ sở hữu nhà nước vê TLSX (vốn) đối với các doanh nghiệp nhà nước.
  Do yêu cầu phải giữ vững định hướng XHCN trong xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta.
  Sự cần
  thiết
  khách
  quan phải
  có vai trò
  quản lí
  kinh tế
  của
  Nhà nước

  c.- CHỨC NĂNG
  Chức
  năng
  định
  hướng
  Chức năng
  vach hành
  lang pháp
  lí, trật
  tự, kỉ
  cương
  Chức năng
  điều tiết
  vĩ mô
  nền kinh tế
  thị trường
  Chức năng
  công bằng
  xã hội
  b.-
  Vai
  trò
  1.- Quản lí trực tiếp các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước với tư cách là người chủ sở hữu
  2.- Quản lí và điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường đảm bảo cho nền kinh tế nước ta theo đúng định hướng XHCN
  1.- Tiếp tục đổi mới các công cụ kế hoạch hóa, pháp luật, chính sách và cơ chế quản lí kinh tế
  2.- Tăng cường lực lượng vật chất của Nhà nước để điều tiết thị trường
  3.- Tiếp tục cải cách hành chính bộ máy Nhà nước, chế độ công chức theo hướng tinh gọn, có năng lực, trong sạch, vững mạnh.
  c)Tăng cường vai trò và hiệu lực quản lí
  kinh tế của nhà nước:
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng xác định nước ta hiện nay:
  Có 4 TPKT.
  Có nhiều TPKT.
  Có 5 TPKT.
  Có 6 TPKT.
  Câu 1:

  Câu 2:
  Kinh tế thị trường ở nước ta là một nền kinh tế mà sự vận động của nó:
  Hoàn toàn do thị trường điều tiết.
  Tự do canh tranh trên thị trường.
  Do sự điều tiết và quản lí vĩ mô của nhà nước XHCN.
  Năng động, mở của và chú trọng cả thị trường trong và ngoài nước.

  No_avatar
  thay oi hay qua
  No_avatar

  bai nay ko hay ho chi ma cung dua len

   

  No_avatar

  bài này hay mà

   

  No_avatar

  thay oi phong chu bi loi het roi ko doc dc thay co the sua lai ko

   

  No_avatar
  Hay!!!
  No_avatar
  Ko on lam? Can ro hon ve phan tinh tat yeu khach quan cua su ton tai nen kinh te nhieu thanh phan o nuoc ta hien nay va thoi bao cap. Bai giang can lien he them. Van chua du suc thuyet phuc!!!
  No_avatar

  Em cảm ơn thầy! may quá, em đang tìm tài liệu để ôn thi tốt nghiệp môn KTCT.

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng