Thư mục

Các ý kiến mới nhất

 • chao cac thay co! minh dang muon tim video ve...
 • hayyyyyyyyyyyyyy...
 • chả lập ý cho phần b gì cả!!!!...
 • Cảm ơn nhiều nhé bạn...
 • cảm ơn các bạn ...
 • ♣♣♣ ...
 • thanks ☺☺☺ ...
 • ljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq...
 • very good ...
 • hay...
 • hay...
 • nisk cusm osd ...
 • hay nhung ma lai ko hay dauk tik...
 • bản đồ tư duy không có phần nội dung và...
 • Hỗ trợ kỹ thuật

  • (Hotline:
   - (04) 66 745 632
   - 0982 124 899
   Email: hotro@violet.vn
   )

  Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Hoang Hiep

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lại Hoàng Hiệp
  Ngày gửi: 18h:55' 13-12-2007
  Dung lượng: 5.7 MB
  Số lượt tải: 29
  Số lượt thích: 0 người
  RADIATION PROTECTION IN DIAGNOSTIC RADIOLOGY
  Part 3 : Biological effects of ionizing radiation
  IAEA Standard syllabus course on Radiation Protection in diagnostic and interventional radiology
  Introduction
  Subject matter : radiobiology
  The mechanisms of different types of biological effects following exposure to ionizing radiation
  Types of models used to derive risk coefficients for estimating the detriment
  Contents
  Classification of radiation health effects
  Factors affecting radio sensitivity
  Dose-effect response curve
  Whole body response: acute radiation
  syndrome
  Effects of antenatal exposure and delayed effects of radiation
  Epidemiology

  Overview
  To become familiar with the mechanisms of different types of biological effects following exposure to ionizing radiation. To be aware of the models used to derive risk coefficients for estimating the detriment.
  Part 3 : Biological effect of ionizing radiation

  Topic 1 : Classification of radiation health effects

  IAEA Standard syllabus course on Radiation Protection in diagnostic and interventional radiology
  Radiation health effects
  Effects of ionizing radiation
  Deterministic
  Existence of a dose threshold value (below this dose, the effect is not observable)
  Effect severity increases with dose
  Stochastic
  No threshold
  Probability of the effect increases with dose
  Severity is weighted by a factor G.
  For fatal cancer and extreme genetic effects G = 1. For non fatal cancers G < 1.
  Biological effects of ionizing radiation
  Deterministic
  e.g. Lens opacities, skin injuries,
  infertility, epilation, etc
  Stochastic
  Cancer, genetic effects.
  radiation hit cell nucleus!
  No change
  DNA mutation
  DIRECT ACTION
  INDIRECT ACTION
  DNA Mutation
  Cell survives but mutated
  Cancer ?
  Cell death
  Mutation repaired
  Unviable Cell
  Viable Cell
  Outcomes after cell exposure
  Outcomes after cell exposure
  How DNA is repaired ?
  Altered base
  Enzyme Glycosylases recognizes
  lesion and releases damaged base
  AP-endunuclease makes incision
  and releases remaining sugar
  DNA-polymerase fills resulting gap but nick remains
  DNA ligase seals the nick Repair completed
  DNA has been repaired with no
  loss of genetic information
  Repair of DNA damage
  RADIOBIOLOGISTS ASSUME THAT THE REPAIR SYSTEM IS NOT 100% EFFECTIVE.
  Conditioning dose
  Conditioning dose
  Challenging dose
  Challenging dose
  Response
  Response
  Response
  ADAPTIVE
  RESPONSE
  Outcomes after cell exposure
  Normal human
  lymphocyte:
  chromosomes
  uniformly
  distributed
  Apoptotic cell:
  chromosomes
  and nucleus
  fragmented
  and collapsed
  into apoptotic
  bodies
  Effects of cell death
  Acute dose (in mSv)
  Probability of death
  5000
  100%
  Outcomes after cell exposure
  Chromosomal deletions
  Chromosomal translocations
  CANCER INITIATION
  TUMOR PROMOTION
  MALIGNANT PROGRESSION
  METASTASIS
  MALIGNANT TRANSFOMATION
  STEAM CELL
  DIVISION
  MUTATION
  NECROSIS OR
  APOPTOSIS
  NORMAL TISSUE

  CELL INITIATION

  An initiating event
  Creates a mutation in
  One of the basal cells
  DYSPLASIA

  More mutations occurred.
  The initiated cell has
  gained proliferative
  advantages.
  Rapidly dividing cells
  begin to accumulate
  within the epithelium.

  BENIGN TUMOR

  More changes within
  the proliferative cell line leads to full tumor development.
  MALIGNANT TUMOR

  The tumor breaks trough
  the basal lamina.
  The cells are irregularly
  Shaped and the cell line is immortal. They have an increased mobility and invasiveness.
  METASTASIS

  Cancer cells break trough
  the wall of a lymphatic
  vessel or blood capillary.
  They can now migrate
  throughout the body and
  potentially seed
  new tumors
  A simple generalized scheme for multistage oncogenesis
  Timing of events leading to radiation effects.
  Part 3 : Biological effect of ionizing radiation
  Topic 2 : Factors affecting the radiosensitivity

  IAEA Standard syllabus course on Radiation Protection in diagnostic and interventional radiology
  Radiosensitivity (1)
  RS = Probability of a cell, tissue or organ of suffering an effect per unit of dose.
  Bergonie and Tribondeau (1906): “RS LAWS”: RS will be greater if the cell:
  Is highly mitotic.
  Is undifferentiated.
  Has a high cariocinetic future.
  Radiosensitivity (2)
  Muscle
  Bones
  Nervous system
  Skin
  Mesoderm organs (liver, heart, lungs…)
  Bone Marrow
  Spleen
  Thymus
  Lymphatic nodes
  Gonads
  Eye lens
  Lymphocytes (exception to the RS laws)
  Low RS
  Medium RS
  High RS
  Factors affecting the radiosensitivity
  Physical
  LET (linear energy transfer):  RS
  Dose rate:  RS
  Chemical
  Increase RS: OXYGEN, cytotoxic drugs.
  Decrease RS: SULFURE (cys, cysteamine…)
  Biological
  Cycle status:
   RS: G2, M
   RS: S
  Repair of damage (sub-lethal damage may be repaired e.g. fractionated dose)
  G1
  S
  G2
  M
  G0
   LET
   LET
  % survivor cells
  Part 3 : Biological effect of ionizing radiation
  Topic 3 : Dose-effect response curve

  IAEA Standard syllabus course on Radiation Protection in diagnostic and interventional radiology
  Systemic effects
  Effects may be morphological and/or functional
  Factors:
  Which Organ
  How much Dose
  Effects
  Immediate (usually reversible): < 6 months e.g.: inflammation, bleeding.
  Delayed (usually irreversible): > 6 months e.g.: atrophy, sclerosis, fibrosis.
  Categorization of dose
  < 1 Gy: LOW DOSE
  1-10 Gy: MODERATE DOSE
  > 10 Gy: HIGH DOSE
  Regeneration means replacement by the original tissue while Repair means replacement by connective tissue.
  Skin effects
  Following the RS laws (Bergonie and Tribondeau), the most RS cells are those from the basal stratum of the epidermis.
  Effects are:
  Erythema: 1 to 24 hours after irradiation of about 3-5 Gy
  Alopecia: 5 Gy is reversible; 20 Gy is irreversible.
  Pigmentation: Reversible, appears 8 days after irradiation.
  Dry or moist desquamation: traduces epidermal hypoplasia (dose  20 Gy).
  Delayed effects: teleangiectasia, fibrosis.
  Histologic view of the skin
  Basal stratum cells, highly mitotic, some of them with melanin, responsible of pigmentation.
  From “Atlas de Histologia...”. J. Boya
  Skin injuries
  Skin injuries
  Effects in eye
  Eye lens is highly RS.
  Coagulation of proteins occur with doses greater than 2 Gy.
  There are 2 basic effects:
  From “Atlas de Histologia...”. J. Boya
  Histologic view of eye:
  Eye lens is highly RS, moreover, it is surrounded by highly RS cuboid cells.

  > 0.15

  5.0
  Visual impairment (cataract)
  > 0.1
  0.5-2.0
  Detectable opacities
  Sv/year for many years
  Sv single brief exposure
  Effect
  Eye injuries
  Part 3 : Biological effect of ionizing radiation
  Topic 4 : Whole body response: acute radiation syndrome

  IAEA Standard syllabus course on Radiation Protection in diagnostic and interventional radiology
  Whole body response : adult
  Acute irradiation syndrome
  Chronic irradiation syndrome
  Survival time
  Dose
  Lethal dose 50 / 30
  BONE MARROW
  GASTRO
  INTESTINAL
  CNS
  (central nervous system)
  1-10 Gy
  10 - 50 Gy
  > 50 Gy
  Whole body clinic of a partial-body irradiation
  Mechanism: Neurovegetative disorder
  Similar to a sick feeling
  Quite frequent in fractionated radiotherapy
  Lethal dose 50 / 30
  “Dose which would cause death to 50% of the population in 30 days”.
  Its value is about 2-3 Gy for humans for whole body irradiation.
  Part 3 : Biological effect of ionizing radiation
  Topic 5 : Effects of antenatal exposure and delayed effect
  IAEA Standard syllabus course on Radiation Protection in diagnostic and interventional radiology
  Effects of antenatal exposure (1)
  As post-conception time increases RS decreases
  It is not easy to establish a cause-effect relation because there are a lot of teratogenic agents, effects are unspecific and not unique to radiation.
  There are 3 kinds of effects: lethality, congenital anomalies and large delay effects (cancer and hereditary effects).
  Time
  %
  Pre-implantation
  Organogenesis
  Foetus
  Lethality
  Congenital anomalies
  Effects of antenatal exposure (2)
  Lethal effects can be induced by relatively small doses (such as 0.1 Gy) before or immediately after implantation of the embryo into the uterine wall. They may also be induced after higher doses during all the stages during intra-uterine development.
  Time
  %
  Pre-implantation
  Organogenesis
  Foetus
  Lethality
  0.1 Gy
  Effects of antenatal exposure (3)
  Mental retardation:
  ICRP establishes that mental retardation can be induced by radiation (Intelligence Quotient score < 100).
  It occurs during the most RS period: 8-25 week of pregnancy.
  Risks of antenatal exposure related to mental retardation are:

  Severe mental retardation with a Risk factor of 0.1/Sv

  Severe mental retardation with a Risk factor of 0.4/Sv
  15-25 week
  8-15 week
  Delayed effects of radiation
  Classification:
  SOMATIC: they affect the health of the irradiated person. They are mainly different kinds of cancer (leukemia is the most common, with a delay period of 2-5 years, but also colon, lung, stomach cancer…)
  GENETIC: they affect the health of the offspring of the irradiated person. They are mutations that cause malformation of any kind (such as mongolism)
  Part 3 : Biological effect of ionizing radiation
  Topic 6 : Epidemiology
  IAEA Standard syllabus course on Radiation Protection in diagnostic and interventional radiology
  Epidemiology I
  Irradiated populations can be studied by
  following cohorts of exposed and non-exposed people
  back-tracing patients suffering from the disease with regard to possible exposure (case controls)

  Irradiated populations are
  people exposed from the atomic bomb explosions
  people exposed during nuclear and other radiation accidents
  patients exposed for medical reasons
  people exposed to natural radiation
  workers in radiation industries
  Epidemiology II

  Most valid data come from high dose / high dose rate exposure to low LET radiation, including some radionuclides [131I], and from high LET internal exposure to a emitters in lung, bone and liver.
  Epidemiology III
  Information is scanty on:
  Consequences of low doses delivered at low dose rates
  To detect an increase from a 20% spontaneous cancer incidence to 25% (corresponding to an exposure to ~1 Sv) > 1300 persons must be studied
  Consequences of external high LET radiation
  (neutrons) and several radionuclides
  Presence and influence of confounding factors
  especially if different populations are to be compared
  Epidemiology IV
  Modifying influence of cancer background incidence
  does radiation-induced cancer increase at a fixed level or in proportion to existing cancer additive vs. multiplicative risk model ?
  Is, for example, the risk greater in:
  European women which have a higher background breast tumor rate than Japanese women ?
  Smokers exposed to radon in homes or mines than in non-smokers ?
  Epidemiology V
  Detectability limits in Radioepidemiology
  Number of people in study and control groups
  E
  F
  F
  E
  C
  T
  I
  V
  E

  D
  O
  S
  E

  (
  m
  S
  v
  )
  5
  10
  -1
  10
  0
  10
  0
  10
  1
  10
  1
  10
  2
  10
  2
  10
  4
  10
  4
  10
  3
  10
  3
  10
  6
  10
  7
  10
  8
  10
  9
  10
  10
  10
  11
  10
  CHERNOBYL DOSES
  REGION OF DETECTABILITY
  REGION OF UNDETECTABILITY
  Theoretical limit of detectability due to statistical causes (90% confidence interval)
  High and Low Spontaneous Cancer Rates Incidence/105
  Tissue High Low
  Male / Female Male /Female
  Nasopharynx 23.3 9.5 0.2 0.1
  Esophagus 20.1 8.3 0.5 0.2
  Stomach 95.5 40.1 5.2 2.2
  Colon 35.0 29.6 1.8 1.3
  Liver 46.7 11.5 0.7 0.3
  Lung+Bronchus 110.8 29.6 10.3 2.4
  Skin melanoma 33.1 29.8 0.2 0.2
  Breast female 103.7 14.6
  Cervix 53.5 3.0
  from UNSCEAR 2000
  Data on irradiated Populations
  Population Approximate Size
  Atomic bomb survivors Japan: 86 000
  Atomic tests::Semipalatinsk/Altai 30 000
  Marshallese islanders 2 800
  Nuclear accidents: intervention teams Chernobyl (total) > 200 000
  population Chernobyl (>185 kBq /m2 137Cs) 1 500 000
  population Chelyabinsk (total) 70 000
  Medical procedures:
  low LET iodine treatment and therapy ~ 70 000
  chest fluoroscopy 64 000
  children hemangioma treatment 14 000
  high LET thorotrast angiography 4 200
  Ra-224 treatment 2 800
  Prenatal exposure (fetal radiography, atomic bombs) 6 000
  Occupational exposure: workers nuclear industry (Japan, UK) 115 000
  uranium miners 21 000
  radium dial painters 2 500
  radiologists 10 000
  Natural exposure (Chinese, EC and US studies) several 100 000
  Populations Studied for Specific Cancers (I)
  Leukemia: atomic bomb survivors, radiotherapy for ankylosing spondylitis and cervix cancer, radiologists, people at the Majak plant, Chelyabinsk and the Techa river, prenatal radio-diagnostics (Oxford survey)
  Lung Cancer: atomic bomb survivors, U and other miners in CSSR, Canada, USA, Germany, Sweden
  Populations Studied for Specific Cancers (II)
  Breast Cancer : atomic bomb survivors, fluoroscopy TB patients, radiotherapy mastitis
  Thyroid Cancer : radiotherapy thymus enlargement, tinea capitis skin hemangioma, fallout at Marshall islands, children near the Chernobyl accident
  Liver Cancer : Thorotrast angiography;
  Osteosarcoma : 224Ra (226Ra) treatment, 226Ra dial painters.
  Excess Solid-Tumor Deaths among Atomic-Bomb Survivors
  Relative Mortality Risks at Different Times After Exposure
  0.5
  5
  1950-
  1954
  1963-
  1966
  1959-
  1962
  1955-
  1958
  1971-
  1974
  1967-
  1970
  1975-
  1978
  1979-
  1982
  1
  10
  20
  2
  Interval of follow-up Atomic bomb survivors
  Estimated relative risk at 1 Gy
  All cancers except
  leukaemia (+ 4.8%/y)
  Leukaemia ( ~10.7%/y)
  Relative Risks of Radon from Indoor Exposure and from Mining
  Breast Cancer in Women Exposed to Fluoroscopy
  Observed/expected breast cancers
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  0
  1
  2
  3
  4
  0
  1
  2
  3
  4
  Mean absorbed dose (Gy)
  Thyroid Tumors in Irradiated Children
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  0
  0.05
  0.1
  0.15
  0.2
  0.25
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  Mean dose (Gy)
  Relative risk
  Thyroid Cancer
  Thyroid benign
  tumors
  Thyroid Cancer Cases in Children after the Chernobyl Accident
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  $
  $
  $
  $
  $
  $
  $
  $
  $
  $
  $
  $
  $
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  "
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  0
  20
  40
  60
  80
  100
  Ukraine
  Russian Fed.
  Belarus
  No of Cases
  Children under 15 years of age at diagnosis
  Thyroid Cancer in Children in the Chernobyl Region
  Region No of Cases
  before the accident after the accident
  Belarus (1977-1985) 7 (1986-1994) 390
  Ukraine (1981-1985) 24 (1986-1995) 220
  Russia (Bryansk and Kaluga region only) (1986-1995) 62

  The data represent incidences (not mortality) and are preliminary results.
  Most excess cancers occurred since 1993.
  Thyroid cancer has a high rate of cure >90%, but many of the cancers found are of the aggressive papillary type.
  Risk Estimates from Occupational Exposure
  Study Excess relative risk per Sv
  All cancer Leukemia
  UK National Registry
  Radiation Workers 0.47 (-0.12-1.20) 4.3 (0.4-13.6)
  1,218,000 person years
  34 mSv average dose
  US Workers -1.0 (<0-0.83 <0 (<0-3.4)
  705,000 person years
  32 mSv average dose
  Atomic Bomb Survivors 0.33 (0.11-0.6) 6.2 (2.7-13.8)
  2,185,000 person years
  251 mSv average dose
  Doses and Risks for in Utero Radiodiagnostics
  Exposure Mean foetal dose Hered. Disease Fatal cancer
  (mGy) to age 14 y
  X-ray
  Abdomen 2.6 6.2 10-5 7.7 10-5
  Barium enema 16 3.9 10-4 4.8 10-4
  Barium meal 2.8 6.7 10-5 8.4 10-5
  IV urography 3.2 7.7 10-5 9.6 10-5
  Lumbar spine 3.2 7.6 10-5 9.5 10-5
  Pelvis 1.7 4.0 10-5 5.1 10-5
  Computed tomography
  Abdomen 8.0 1.9 10-4 2.4 10-4
  Lumbar spine 2.4 5.7 10-5 7.1 10-5
  Pelvis 25 6.1 10-4 7.7 10-4
  Nuclear medicine
  Tc bone scan 3.3 7.9 10-4 1.0 10-4
  Tc brain scan 4.3 1.0 10-5 1.3 10-4
  Extrapolation by Additive and Multiplicative Risks Models
  Annual Probability of death /1000 persons
  Age Years
  15
  5
  25
  35
  45

  Following exposure to 2 Gy at an age of 45 years
  Spontaneous risks : increase with age:
  Radiation risks become apparent after a lag period
  (5) -10 years
  Additive risk models: imply constant risk
  independent of background.
  Multiplicative risk models: imply an increase
  proportional to background risk
  Risk Probability Coefficients (ICRP)
  Tissue Probability of fatal Cancer (10-2/Sv)
  Population Workers
  Bladder 0.30 0.24
  Bone marrow 0.50 0.40
  Bone surface 0.05 0.04
  Breast 0.20 0.16
  Colon 0.85 0.68
  Liver 0.15 0.12
  Lung 0.85 0.68
  Esophagus 0.30 0.24
  Ovary 0.10 0.08
  Skin 0.02 0.02
  Stomach 1.10 0.88
  Thyroid 0.08 0.06
  Remainder 0.50 0.40
  Total all cancers 5.00 4.00
  Genetic effects weighted 1.00 0.50
  Proportion of Fatal Cancers Attributable to Different Agents
  Agent or Class Percentage of all Cancer Disease
  Best estimate Range
  Smoking 31 29 - 33
  Alcoholic beverages 5 3 - 7
  Diet 35 20 - 60
  Natural hormones 15 10 - 20
  Infection 10 5 - 15
  Occupation 3 2 - 6
  Medicines, medical practices 1 0.5 - 2
  Electromagnetic radiation 8 5 -10
  Ionizing (85% from natural radiation*) 4.5
  Ultraviolet 2.5
  Lower frequency <1
  Industrial products <1 <1 - 2
  Pollution 2 <1 - 4
  Other ? ?
  Tissue risk factor (1)
  RISK FACTOR: The quotient of increase in probability of a stochastic effect and the received dose. It is measured in Sv-1 or mSv-1.
  % Effect
  Dose
   dose
   probability
  Risk factor
  =
   probability
   dose
  Tissue risk factor (2)
  EXAMPLE: A risk factor of 0.005 Sv-1 for bone marrow (lifetime mortality in a population of all ages from specific fatal cancer after exposure to low doses) means that if 1,000 people would receive 1 Sv to the bone marrow, 5 will die from a cancer induced by radiation.
  % Effect
  Dose
   dose
   probability
  Risk factor
  =
   probability
   dose
  Indicators of relative organ tissue risk
  0.05
  Remainder
  0.01
  Bone surface
  0.01
  Skin
  0.05
  Thyroid
  0.05
  Oesophagus
  0.05
  Liver
  0.05
  Breast
  0.05
  Bladder
  0.12
  Stomach
  0.12
  Lung
  0.12
  Colon
  0.12
  Bone marrow (red)
  0.20
  Gonads
  wT
  TISSUE OR ORGAN
  Summary
  Effects of ionizing radiation may be deterministic and stochastic, immediate or delayed, somatic or genetic
  Some tissues are highly radiosensitive
  Each tissue has its own risk factor
  Risk from exposure may be assessed through such factors
  Where to Get More Information (1)
  1990 Recommendations of the ICRP. ICRP Publication 60. Pergamon Press 1991
  Radiological protection of the worker in medicine and dentistry. ICRP Publication 57. Pergamon Press 1989
  Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly, with Scientific Annexes. New York, United Nations 2000.
  Where to Get More Information (2)
  Avoidance of radiation injuries from medical interventional procedures. ICRP Publication 85. Ann ICRP 2000;30 (2). Pergamon
  Manual of clinical oncology 6th edition. UICC. Springer-Verlag. 1994
  Atlas de Histologia y organografia microscopica. J. Boya. Panamericana. 1998
  Tubiana M. et al. Introduction to Radiobiology. London: Taylor & Francis, 1990. 371 pp. ISBN 0-85066-763-1
  No_avatar
  cac anh em dang lam gi theThè&nbsp;lưỡi
   
  Gửi ý kiến
  print