Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 11. Hô hấp ở thực vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tự làm
Người gửi: Hà Tuấn Anh
Ngày gửi: 13h:32' 15-12-2007
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 395
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Viết phương trình quang hợp?
Câu 2: Cơ chế hút khoáng chủ động cần những điều kiện gì?
Câu 3: Viết các phương trình amin hoá các axit hữu cơ thành axit amin trong quá trình đồng hoá NH3 ở mô thực vật?
Đáp án:
Câu 1: Phương trình quang hợp :
Câu 2: Sự hút khoáng của rễ theo cơ chế chủ động cần: tiêu tốn năng lượng ATP và chất mang.

6CO2 + 12H2O C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
Năng lượng ánh sáng
Sắc tố quang hợp
Câu 3: Các phản ứng amin hoá các axit hữu cơ hình thành các axit amin Axit piruvic + NH3 + 2H+ ?Alanin + H2O Axit fumaric + NH3 ?Axit aspactic Axit oxaloaxetic + NH3 + 2H+ ?Axit aspactic
Bài 11: Hô hấp ở Thực vật.
Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
I. Khái niệm
1. Định nghĩa
Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
Quan sát thí nghiệm sau và trả lời các câu hỏi?
Vì sao khi ta sờ vào đống ủ thóc giống ngâm thấy nóng?
Trong cây có những chất hữu cơ nào tham gia vào quá trình Hô hấp?
Vậy có những nguyên liệu nào tham gia hô hấp ?
Sản phẩm của hô hấp là gì?
Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
Định nghĩa: Hô hấp là quá trình ôxi hoá các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống.
Phương trình tổng quát :
C6H12O6 + 6O2 ? 6CO2 + 6H2O + Q (ATP + Nhiệt)
Hãy định nghĩa quá trình hô hấp dựa vào phương trình tổng quát của hô hấp?
Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
I. Khái niệm
1. Định nghĩa
2. Vai trò của hô hấp
Dựa vào phương trình hô hấp hãy cho biết vai trò của hô hấp ?
Năng lượng dạng ATP được thực vật sử dụng trong các hoạt động nào?
Năng lượng nhiệt có vai trò gì đối với thực vật ?
Quá trình hô hấp có phải là quá trình đốt cháy chất hữu cơ hay không?
Các axit hữu cơ tham gia quá trình đồng hoá NH3 trong mô thực vật có nguồn gốc từ đâu?
C6H12O6+ 6O2 ? 6CO2 + 6H2O + Q (ATP + Nhiệt)
I. Khái niệm
1. Định nghĩa
* Hô hấp cung cấp ATP cho các hoạt động sống của thực vật.
* Cung cấp các sản phẩm trung gian cho các quá trình trao đổi chất.
* Phần nhiệt thải ra để duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cơ thể.
1 phân tử glucôzơ phân giải hoàn toàn giải phóng 38 phân tử ATP
Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
II. Cơ quan và bào quan hô hấp
1. Cơ quan hô hấp
Thực vật có cơ quan hô hấp chuyên biệt hay không?
Thực vật không có cơ quan hô hấp chuyên biệt.
Hô hấp xảy ra trên tất cả các bộ phận của cơ thể nhưng mạnh nhất là cơ quan sinh trưởng, sinh sản và rễ.
2. Bào quan hô hấp
Bào quan nào trong tế bào làm nhiệm vụ hô hấp trong tế bào?
Dựa vào hình ảnh hãy mô tả cấu trúc của ty thể?
Ty thể cấu tạo gồm có:
Bên ngoài có 2 lớp màng: màng ngoài không gấp khúc, màng trong gấp khúc tạo các mào răng lược.
Bên trong chứa chất nền
III. Cơ chế hô hấp
Dựa vào kiến thức lớp 10 hãy trình bày tóm tắt các giai đoạn của quá trình hô hấp ?
Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
Tế bào chất
Chất nền ty thể
Màng trong ty thể
Glucôzơ
Axit piruvic
NADH
FADH2, O2
Axit piruvic, ATP, NADH
CO2 NADH, FADH2 ATP
H2O ATP
Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
Các giai đoạn của hô hấp tế bào
III. Cơ chế hô hấp
Glucôzơ
(C6)
2 Axit piruvic
(C3)
2 axêtyl-CoA
(C2)
Chu trình Crep
Chuỗi truyền điện tử
Đường phân
2 NADH
2 ATP
2 NADH
2CO2
2 FADH2 6 NADH 2ATP

4CO2
10 NADH , 2FADH2
a. Giai đoạn1: Đường phân
Glucôzơ ? 2Axit piruvic + 2ATP + 2NADH
b. Giai đoạn2: Chu trình Crep
2Axit piruvic ? 6CO2 + 2ATP + 8NADH + 2FADH2
32 ATP
H2O
1/2O2
c.Giai đoạn 3: Chuỗi truyền êlêctrôn và quá trình phôtphorin hoá ôxi hoá có sự tham gia của NADH , FADH2 cùng với O2 tạo ATP và H2O.
Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
III. Cơ chế hô hấp
Glucôzơ
(C6)
2 Axit piruvic
(C3)
Đường phân
2 NADH
2 ATP
a. Giai đoạn1: Đường phân
b. Giai đoạn2: Chu trình Crep
c.Giai đoạn 3: Chuỗi truyền êlêctrôn và quá trình phôtphorin hoá ôxi hoá
* Khi không có O2 cây sẽ hô hấp kị khí (lên men)
2Axit piruvic + 2NADH ? 2rượu êtilic + 2CO2 + năng lượng nhiệt
2Axit piruvic + 2NADH ? 2Axit lactic + năng lượng nhiệt
Lên men
2 NADH
Phân giải kị khí gồm 2 giai đoạn:
+ Đường phân giống như hô hấp hiếu khí
Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
+ Lên men:
Chỉ tiêu
Hô hấp kị khí
Hô hấp hiếu khí
Điều kiện xảy ra
Nguyên liệu tham gia
Giai đoạn
BảNG SO SáNH HÔ HấP HIếU KHí Và Kị KHí ở THựC VậT
Sản phẩm khi phân giải 1 phân tử Glucôzơ
Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
Thiếu Ôxi
Đủ Ôxi
Đường Glucôzơ
Đường Glucôzơ
Gồm 2 giai đoạn
Gồm 3 giai đoạn
2 Axit lactic , 2 ATP,
2Êtanol, 2 CO2, 2 ATP,
6CO2, 36-38 ATP
Chỉ tiêu
Hô hấp kị khí
Hô hấp hiếu khí
Điều kiện xảy ra
Nguyên liệu tham gia
Giai đoạn
BảNG SO SáNH HÔ HấP HIếU KHí Và Kị KHí ở THựC VậT
Sản phẩm khi phân giải 1 phân tử Glucôzơ
Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
Hoặc
IV. Hệ số hô hấp
Dựa vào SGK trang48, hãy lập công thức tính hệ số hô hấp ?
ý nghĩa của hệ số hô hấp:
* RQ cho biết nguyên liệu đang hô hấp là gì, qua đó đánh giá tình trạng sức khoẻ của cây.
* Từ đó đưa ra các biện pháp chăm sóc cây trống , bảo quản nông sản thích hợp.
C6H12O6+ 6O2 ? 6CO2 + 6H2O
Hãy tính RQ của phương trình này ?
RQ = 6/6 = 1
Glucôzơ là một loại Cacbohiđrat , Nếu biết RQ = 1 ta có thể kết luận gì?
Hãy tính RQ của các phương trình hô hấp sau:
2C2H4O4 + O2 ? 4CO2 + 2H2O
C18H36O2 + 26O2 ? 18CO2 + 18H2O
Vậy từ việc xác định RQ ta suy ra được điều gì ?
RQ = 4/1 = 4
RQ = 26/18 = 0,69
Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
V. Hô hấp sáng
Quan sát sơ đồ sau:
RiDP
(C5)
APG
Axit
glicôlic
(C2)
Axit
glicôlic
Axit
gliôxilic
Glixin
Sêrin
ánh sáng
CO2
O2
Lục lạp
Perôxixôm
Ty thể
Sơ đồ hô hấp sáng ở thực vật C3
Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
Hô hấp sáng ở thực vật
Nhóm thực vật xảy ra
Đặc điểm
Các bào quan tham gia
Nguyên liệu đầu tiên
Điều kiện xảy ra
Tác hại
Điền thông tin vào bảng sau:
Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
V. Hô hấp sáng
RiDP
(C5)
APG
Axit
glicôlic
(C2)
Axit
glicôlic
Axit
gliôxilic
Glixin
Sêrin
ánh sáng
CO2
O2
Lục lạp
Perôxixôm
Ty thể
Sơ đồ hô hấp sáng ở thực vật C3
Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
Hô hấp sáng ở thực vật
Nhóm thực vật xảy ra
Đặc điểm
Các bào quan tham gia
Nguyên liệu đầu tiên
Điều kiện xảy ra
Tác hại
Thực vật C3
Cường độ ánh sáng mạnh
Giảm năng suất cây trồng
RiDP
Lục lạp, Perôxixôm, Ty thể
Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
V. Hô hấp sáng
Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
Hô hấp sáng là quá trình hô hấp xảy ra ngoài sáng.
Hô hấp sáng không tạo năng lượng ATP, nhưng lại tiêu tốn 30-50% sản phẩm quang hợp.
VI. Mối quan hệ giữa Quang hợp và Hô Hấp
Dựa vào sơ đồ hãy chỉ ra mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp?
CO2 , H2O
O2 , Chất hữu cơ
Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
Quang hợp ở lục lạp
Hô hấp ở ti thể
VI. Mối quan hệ giữa Quang hợp và Hô Hấp
Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
Hô hấp và quang hợp là 2 quá trình ngược nhau nhưng thống nhất với nhau trong cơ thể thực vật.
Hiện tượng gì xảy ra với cây trên cạn ngập úng lâu ngày ?
Hãy nêu vai trò của hô hấp đối với thực vật?
Hô hấp hiếu khí diễn ra trong điều kiện nào, gồm những giai đoạn nào?
Hoàn thành ô chữ sau
Hoàn thành ô chữ sau
C R é p
Hoàn thành ô chữ sau
C R é p
L ê n m e n
Hoàn thành ô chữ sau
C R é p
L ê n m e n
T ế b à o c h ấ t
Hoàn thành ô chữ sau
C R é p
L ê n m e n
T ế b à o c h ấ t
H ô h ấ p
Hoàn thành ô chữ sau
C R é p
L ê n m e n
T ế b à o c h ấ t
H ô h ấ p
A t p
Hoàn thành ô chữ sau
C R é p
L ê n m e n
T ế b à o c h ấ t
H ô h ấ p
A t p
á n h s á n g
Hoàn thành ô chữ sau
C R é p
L ê n m e n
T ế b à o c h ấ t
H ô h ấ p
A t p
á n h s á n g
đ ư ờ n g p h â n
Hoàn thành ô chữ sau
C R é p
L ê n m e n
T ế b à o c h ấ t
H ô h ấ p
A t p
á n h s á n g
đ ư ờ n g p h â n
ô x y g e n a z a
Hoàn thành ô chữ sau
C R é p
L ê n m e n
T ế b à o c h ấ t
H ô h ấ p
A t p
á n h s á n g
đ ư ờ n g p h â n
ô x y g e n a z a
H i ế u k h í
Hô hấp sáng

Hàng ngang số 1: Gồm 4 chữ cái
Đây là một giai đoạn của quá trình hô hấp hiếu khí?

Hàng ngang số 2: Gồm 6 chữ cái
Là giai đoạn chuyển hoá không có sự tham gia của ôxy?

Hàng ngang số 3: Gồm 9 chữ cái
Nơi diễn ra qua trình đường phân trong tế bào?

Hàng ngang số 4: Gồm 5 chữ cái
Quá trình này có biểu hiện ngoài là quá trình hấp thụ ôxy và giải phóng CO2?

Hàng ngang số 5: Gồm 3 chữ cái
Năng lượng được giải phóng trong quá trình hô hấp chủ yếu ở dạng này?

Hàng ngang số 6: Gồm 7 chữ cái
Pha sáng trong quang hợp chỉ diễn ra khi có mặt yếu tố này?

Hàng ngang số 7: Gồm 9 chữ cái
Đây là giai đoạn chung của phân giải hiếu khí và phân giải kị khí?

Hàng ngang số 8: Gồm 9 chữ cái
Tên ezim phân giải Ribulôzô 1.5Đ-P thành CO2?

Hàng ngang số 9: Gồm 7 chữ cái
Sản phẩm của quá trình này là CO2, H2O, và nhiều ATP?
No_avatar

hok co cau tra loi cua cau 4* trong sach giao khoa sinh hoc 11a trang 24 ak moi nhuoi oi

?????La hét

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓