Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Trần Văn Long
  Ngày gửi: 17h:00' 31-01-2008
  Dung lượng: 113.0 KB
  Số lượt tải: 1533
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 37: Axit-bazơ-muối
  Giáo viên:
  Trường: THCS
  Nội dung chính
  Axit
  Bazơ
  Muối
  I. axit
  Định nghĩa
  1 số axit thường gặp: axit clohiđric HCl, axit sunfuric H2SO4, axit nitric HNO3

  Trong thành phần phân tử của các axit trên đây đều có 1 hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit (-Cl, =SO4, -NO3)
  1. Định nghĩa
  Axit là hợp chất mà phân tử gồm có 1 hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit
  I. axit
  2. Công thức hoá học

  Gồm: H và gốc axit
  3. Tên gọi
  a. Axit không có oxi
  Tên axit = axit + tên latinh của phi kim + hiđric
  VD: Gốc axit tương ứng
  HCl : axit clohiđric -Cl : clorua
  H2S : axit sunfuhiđric =S : sunfua

  I. axit
  b. Axit có oxi
  Axit có nhiều nguyên tử oxi
  Tên axit = axit + tên latinh của phi kim + ric
  VD: Gốc axit tương ứng
  HNO3 : axit nitric -NO3: nitrat
  H2SO4 : axit sunfuric =SO4: sunfat
  H3PO4 : axit photphoric ? PO4: photphat

  I. axit
  Axit có ít nguyên tử oxi
  Tên axit = axit + tên latinh của phi kim + rơ
  VD: Gốc axit tương ứng
  HNO2 : axit nitrơ -NO2: nitrit
  H2SO3 : axit sunfurơ =SO3: sunfit


  I. axit
  4. Phân loại

  axit không có oxi (HCl, H2S?)
  Axit
  axit có oxi (HNO3, H2SO4?)


  I. axit
  1. Định nghĩa
  1 số bazơ thường gặp: NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2?

  Trong thành phần phân tử của 1 bazơ có 1 nguyên tử kim loại và 1 hay nhiều nhóm OH.
  II. Bazơ
  1. Định nghĩa
  Bazơ là hợp chất mà phân tử có 1 nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm hiđroxit (-OH).
  2. Công thức
  Gồm : 1 nguyên tử kim loại (M) và 1 hoặc nhiều nhóm hiđroxit ?OH
  M(OH)n
  n: hoá trị của kim loại

  II. Bazơ
  3. Tên gọi
  Tên bazơ = tên kim loại (thêm hoá trị n nếu kim loại có nhiều hoá trị) + hiđroxit
  VD:
  NaOH : natri hiđroxit
  Ca(OH)2 : canxi hiđroxit
  Cu(OH)2 : đồng hiđroxit
  Fe(OH)2 : sắt (II) hiđroxit

  II. Bazơ
  4. Phân loại

  II. Bazơ
  bazơ tan được trong nước (kiềm) (NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2)
  bazơ không tan trong nước
  (Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3?)
  Bazơ
  1. Định nghĩa
  1 số muối thường gặp: NaCl, CuSO4, NaNO3, Na2CO3, NaHCO3?

  Trong thành phần phân tử của muối có nguyên tử kim loại liên kết với gốc axit.
  III. muối
  1. Định nghĩa
  Muối là hợp chất mà phân tử gồm nguyên tử kim loại liên kết với gốc axit.
  2. Công thức
  Gồm : kim loại + gốc axit
  VD: Na2CO3 Na =CO3
  NaHCO3 Na -HCO3
  III. muối
  3. Tên gọi
  Tên muối = tên kim loại (thêm hóa trị nếu kim loại có nhiều hoá trị) + tên gốc axit
  VD: Na2SO4 : natri sunfat
  Na2SO3 : natri sunfit
  ZnCl2 : kẽm clorua
  Fe(NO3)3: sắt (III) nitrat
  KHCO3 : kali hiđrocacbonat
  III. muối
  4. Phân loại
  a. Muối trung hoà
  Là muối mà trong gốc axit không có hiđro.
  VD: Na2SO4, Na2CO3, CaCO3?
  III. muối
  4. Phân loại
  b. Muối axit
  * Là muối mà trong đó gốc axit của phân tử còn nguyên tử hiđro H chưa được thay thế bằng kim loại.
  * Hoá trị của gốc axit bằng số nguyên tử hiđro đã được thay thế bằng kim loại.
  VD: NaHSO4, NaHCO3, Ca(HCO3)2?
  III. muối
  Trong những chất sau đây, những chất nào là oxit, bazơ, axit, muối. Đọc tên của chúng.
  CaO, H2SO4, Fe(OH)2, FeSO4, CaSO4, HCl, LiOH, MnO2, CuCl2, Mn(OH)2, SO2.
  Củng cố bài
  Oxit: CaO: canxi oxit
  SO2: lưu huỳnh đioxi (khí sunfurơ)
  MnO2: mangan (IV) oxit
  Bazơ: Fe(OH)2: sắt (II) hiđroxit
  LiOH: liti hiđroxit
  Mn(OH)2: mangan (II) hiđroxit
  Axit: H2SO4: axit sunfuric
  HCl: axit clohiđric
  Muối: FeSO4: sắt (II) sunfat
  CaSO4: canxi sunfat
  CuCl2: đồng clorua


  Đáp án
  Cho biết phát biểu nào dưới đây là đúng:
  a. gốc sunfat (SO4) hóa trị I
  b. gốc photphat (PO4) hóa trị II
  c. gốc nitrat (NO3) hóa trị III
  d. nhóm Hiđroxit (OH) hóa trị I
  Củng cố bài
  1, 2, 3, 4, 5, 6
  Sách giáo khoa trang 130
  Bài tập về nhà
  No_avatar

  nga an cut bu loz ak

   

  No_avatar

  đánh sai rồi. đồng (II) hidroxit mới đúng

   

  No_avatar

  I love babies and their birthday https://besttacticalreviews.com/best-baby-swing

   
  Gửi ý kiến