Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 40. Địa lí ngành thương mại

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: SOẠN
  Người gửi: Bùi Văn Tiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:06' 03-03-2008
  Dung lượng: 6.0 MB
  Số lượt tải: 689
  Số lượt thích: 0 người
  1
  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
  Tổ Địa lí
  Trường THPT Buôn Ma Thuột
  G/ viên: Bùi Văn Tiến
  3/3/2008
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  1. Ý nào dưới đây không thuộc về vai trò của thông tin liên lạc ?
  A. Đảm nhận việc vận chuyển tin tức một cách nhanh chóng.
  B. Thực hiện các mối quan hệ kinh tế-xã hội.
  C. Góp phần đảm bảo nhu cầu tình cảm của con người.
  D. Có vai trò rất quan trọng đối với người cổ xưa.
  3/3/2008
  2. Điện báo có công dụng và đặc điểm nào sau đây:
  A. Liên lạc 2 chiều giữa các cá nhân.
  B. Nghe tin tức, nghe ca nhạc.
  C. Là hệ thống phi thoại.
  D. Tất cả đều đúng.
  3/3/2008
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  3.Internet có công dụng và đặc điểm nào sau đây:
  A. Truyền văn bản và hình đồ họa.
  B. Nguồn tài nguyên thông tin.
  C. Mua sắm và kinh doanh.
  D. Tất cả đều đúng.
  3/3/2008
  KIỂM TRA BÀI CŨ

  4. ĐiĨm no sau y ĩng víi ngnh TTLL:

  a. Cc phng tiƯn TTLL c thĨ ỵc xem nh l thíc o cđa nỊn văn minh.
  b. Những tin b cđa ngnh TTLL ang lm thay ỉi mnh m cuc sng cđa mi ngi.
  c. Bình qun s my iƯn thoi trn 1000 dn l ch tiu so snh s pht triĨn cđa ngnh TTLL giữa cc níc.
  d. Tt c Ịu ĩng.  3/3/2008
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  5. Hoạt động nào sau đây được thực hiện nhờ mạng Internet:

  a. Thư điện tử (E-mail).
  b. Dịch vụ công.
  c. Thương mại, dịch vụ điện tử.
  d. Tất cả đều đúng.

  3/3/2008
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  6. Ngành thông tin liên lạc có đặc điểm nào sau đây:
  A. Nhiều phương tiện và phương thức liên lạc khác nhau.
  B. Làm xuất hiện ngành bưu chính.
  C. Không tách rời với công nghệ truyền dẫn.
  D. Tất cả đều đúng.

  3/3/2008
  KIỂM TRA BÀI CŨ

  ĐỊA LÍ NGÀNH THƯƠNG MẠI
  I, Khái niệm về thị trường:
  BÊN BÁN
  BÊN MUA
  Hàng hoá, dịch vụ được trao đổi
  Vật ngang giá ( tiền, vàng…)
  Dựa vào sơ đồ trên, hãy trình bày các khái niệm:
  thị trường-hàng hóa-dịch vụ-vật ngang giá-ti?n t? ?
  3/3/2008
  *Thị trường hoạt động theo quy luật cung-cầu
  *"Thị trường là nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua"
  *"Hàng hóa là sản phẩm của lao động,được sản xuất ra để bán"
  *"Vật ngang giá là thước đo giá trị của hàng hóa
  3/3/2008
  "Marketing"
  3/3/2008
  II, Ngành thương mại:
  1, Vai trò:
  Là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng.
  Điều tiết sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng.
  Ngành nội thương: làm nhiệm vụ trao đổi hàng hoá, dịch vụ trong một quốc gia.
  Ngành ngoại thương: làm nhiệm vụ trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa các quốc gia.
  4 nhóm phân tích và giải thích làm rõ từng vai trò của thương mại
  3/3/2008
  2, Cán cân xuất nhập khẩu và cơ cấu xuất nhập khẩu:
  a.Cán cân xuất nhập khẩu:
  “ Caùn caân xuaát nhaäp khaåu”: là quan hệ so sánh giá trị giữa hàng xuất khẩu với giá trị hàng nhập khẩu.
  “ Xuaát sieâu ”:laø giaù trò haøng xuaát lôùn hôn nhieàu laàn so với giaù trò haøng nhaäp.
  “ Nhaäp sieâu”:laø giaù trò haøng nhaäp lôùn hôn nhieàu laàn so với giaù trò haøng xuaát.
  Taïi sao coù theå noùi:thoâng qua hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu, neàn kinh teá trong nöôùc tìm ñöôïc ñoäng löïc maïnh meõ ñeå phaùt trieån ?
  3/3/2008
  b. Cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu:
  * Haøng xuaát nhaäp khaåu chia thaønh 2 nhoùm vaø coù 2 phöông thöùc xuaát nhaäp khaåu: FOB/CIF.

  Hàng xuất khẩu: nguyên liệu chưa qua chế biến, các sản phẩm đã qua chế biến và các dịch vụ thương maïi.
  Hàng nhập khẩu: tư liệu sản xuất, sản phẩm tiêu dùng và các dịch vụ thương mại.
  3/3/2008
  Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu của nhóm nước đang phát triển?
  3/3/2008
  3/3/2008
  III, Đặc điểm của thị trường thế giới
  Quan sát hình 40, nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu trên thế giới ?
  3/3/2008
  Phân tích bảng 40.1, rút ra nhận xét về tình hình
  xuất,nhập khẩu của một số nước năm 2004
  Bảng giá trị xuất nhập khẩu của một số nước,2004
  Biểu đồ xuất nhập khẩu của Việt Nam
  (1997-2005)
  3/3/2008
  Tỉ usd
  Nhận xét cán cân xuất nhập khẩu của nước ta từ 1997-2005 ?
  III, Đặc điểm của thị trường thế giới
  Toàn cầu hoá nền kinh tế là xu thế quan trọng nhất.
  Khối lượng buôn bán trên toàn thế giới liên tục tăng trong những năm qua.
  Ba trung tâm buôn bán lớn nhất thế giới là Hoa Kì, Tây Âu, Nhật Bản.
  Các cường quốc về xuất nhập khẩu như Hoa Kì, Nhật Bản, CHLB Đức, Anh, Pháp là những nước có ngoại tệ mạnh.
  3/3/2008
  IV. Các tổ chức thương mại thế giới:
  1, Tổ chức thương mại thế giới
  (Wold Trade Organisation)
  - Ra đời ngày 15/11/1994, hoạt động chính thức 1/1/1995.
  Là tổ chức quốc tế đầu tiên đề ra luật lệ buôn bán quy mô toàn cầu và giải quyết các tranh chấp quốc tế.
  Thúc đẩy quan hệ buôn bán trên thế giới.
  3/3/2008
  2, Một số khối kinh tế lớn trên thế giới
  EU( khu vực:Tây Âu )
  3/3/2008
  Năm thành lập: 1957
  Số hội viên: 25
  Dân số: 453,5 triệu người/2004
  Tổng xuất nhập khẩu: 3699,0 tỉ usd/2004
  ASEAN (khu vực: Đông Nam Á)
  3/3/2008
  Năm thành lập: 1967
  Số hội viên : 10
  Dân số: 547,5 triệu người/2004
  Tổng xuất nhập khẩu: 548,1 tỉ usd/2004
  NAFTA ( khu vực:Bắc Mỹ)
  Dân số : 431,7 triệu người/2004

  3/3/2008
  Năm thành lập: 1992
  Số hội viên: 03
  Tổng xuất nhập khẩu:
  1329,6 tỉ usd/2004
  Bắc Mỹ
  BÀI TẬP CỦNG CỐ

  1. Ngaønh thöông maïi khoâng coù vai troø :
  A. Taïo ra nguyeân lieäu , vaät tö , maùy moùc cho nhaø saûn xuaát
  B.Ñieàu tieát saûn xuaát
  C. Taïo ra thò hieáu môùi
  D. Thuùc ñaåy söï phaùt trieån saûn xuaát haøng hoùa.
  2.Ñaëc ñieåm naøo sau ñaây ñuùng vôùi hoaït ñoäng ngoaïi thöông ?
  A.Taïo ra thò tröôøng thoáng nhaát trong nöôùc
  B.Thuùc ñaåy phaân coâng lao ñoäng theo laõnh thoå giöõa caùc vuøng
  C. Gaén thò tröôøng trong nöôùc vôùi thò tröôøng theá giôùi.
  D. Phuïc vuï nhu caàu tieâu duøng cuûa töøng caù nhaân trong xaõ hoäi
  3/3/2008
  3. Trong cơ cấu hàng nhập khẩu của các nước có nền kinh tế đang phát triển, chiếm tỉ trọng cao thuộc về :

  A. Sản phẩm công nghiệp. B. Nhiên liệu
  C. Lương thực-thực phẩm. D. Nguyên liệu.

  4. Tổ chức thương mại thế giới (WTO) không phải là :

  A. Nơi đầu tiên đề ra các luật lệ buôn bán quy mô toàn cầu
  B. Nơi giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.
  C. Thị trường chung của các nước trên thế giới.
  D. Nơi giám sát chính sách thương mại các quốc gia .

  3/3/2008
  BÀI TẬP CỦNG CỐ
  Làm câu hỏi và bài tập : 1,2,3-Sgk-trang 158.
  Chuẩn bị bài học : 41 - chương X - Sgk - trang 159.
  3/3/2008
  HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI
   
  Gửi ý kiến