Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Tuần 7. Tấm Cám

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Thị Hồng Đào (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:44' 22-04-2008
  Dung lượng: 3.6 MB
  Số lượt tải: 200
  Số lượt thích: 0 người
  Tấm Cám
  Truyện cổ tích Việt Nam
  KẾT CẤU BÀI HỌC
  I.GIỚI THIỆU CHUNG.
  1.Thể loại truyện cổ
  2.Về truyện cổ tích thần kì.
  II.ĐỌC - HIỂU.
  1.Mâu thuẫn và xung đột giữa Tấm và mẹ con Cám.
  2.Quá trình biến hoá của Tấm.
  3.Bản chất mâu thuẫn, xung đột trong truyện
  4.S? tr? thù c?a T?m
  5.Nghệ thuật
  III.GHI NHỚ (sgk)
  IV.LUYỆN TẬP.
  V.DẶN DÒ
  KẾT CẤU BÀI HỌC
  I.GIỚI THIỆU CHUNG.
  1.Thể loại truyện cổ
  2.Về truyện cổ tích thần kì.
  II.ĐỌC - HIỂU.
  1.Mâu thuẫn và xung đột giữa Tấm và mẹ con Cám.
  2.Quá trình biến hoá của Tấm.
  3.Bản chất mâu thuẫn, xung đột trong truyện
  4.S? tr? thù c?a T?m
  5.Nghệ thuật
  III.GHI NHỚ (sgk)
  IV.LUYỆN TẬP.
  V.DẶN DÒ

  I.GIỚI THIỆU CHUNG
  (xem tiểu dẫn sgk)
  1.Theå loaïi truyeän coå tích: Phaân loaïi truyeän coå tích
  2.Veà truyeän coå tích thaàn kì.
  -Ñaëc tröng cô baûn:
  -Giaù trò tö töôûng
  I.GIỚI THIỆU CHUNG.

  1.Theå loaïi truyeän coå tích:
  coù 3 loaïi TCT:
  -TCT veà loaøi vaät
  - TCT thaàn kì
  - TCT sinh hoaït  I.GIỚI THIỆU CHUNG.
  1.Veà theå loaïi coå tích (3 loaïi)
  2.Veà truyeän coå tích thaàn kì.
  -Ñaëc tröng cô baûn:
  Coù söï tham gia cuûa caùc yeáu toá thaàn kì vaøo tieán trình phaùt trieån cuûa caâu chuyeän
  -Giaù trò tö töôûng:
  Theå hieän öôùc mô chaùy boûng cuûa nhaân daân veà haïnh phuùc gia ñình, leõ coâng baèng xaõ hoäi, veà phaåm chaát vaø naêng löïc tuyeät vôøi cuûa con ngöôøi

  II.ĐỌC - HIỂU.
  1. Mâu thuẫn và xung đột giữa mẹ con Cám và Tấm
  a.Mâu thuẫn thể hiện qua 2 chặng:
  -Từ cô gái mồ côi trở thành hoàng hậu
  -Đấu tranh giành lại sự sống và hạnh phúc
  * Chặng thứ 1
  Từ cô gái mồ côi trở thành hoàng hậu: thể hiện qua các đoạn truyện :
  Chiếc yếm đỏ ?Con bống ? Đi hội ?Thử giày  * Chặng thứ 2
  Đấu tranh giành lại sự sống và hạnh phúc : thể hiện qua các đoạn truyện :
  Cái chết của Tấm ?Chim vàng anh?Cây xoan đào ? khung cửi ?Quả thị

  ?Mâu thuẫn ngày càng tăng
  ?Tính cách nhân vật đối lập:
  Mẹ con Cám: cay nghiệt,tàn nhẫn
  Tấm : yếu đuối, tội nghiệp
  Chặng thứ 2
  Đấu tranh giành lại sự sống và hạnh phúc
  (bảng 2)
  b. Nhận xét.

  -Meï con Caùm: Vôùi ñoäng cô muoán chieám ñoaït nhöõng gì thuoäc veà Taám, muoán tieâu dieät Taám ñeán cuøng  2 meï con Caùm ngaøy caøng taøn nhaãn, ñoäc aùc.
  -Taám:Töø choã yeáu ñuoái, thuï ñoäng ñaõ coù nhöõng phaûn öùng tích cöïc kieân quyeát ñaáu tranh giaønh laïi cuoäc soáng vaø haïnh phuùc cuûa mình
  II.ĐỌC - HIỂU
  2. Quá trình biến hoá của Tấm
  Quá trình biến hoá qua nhiều kiếp:
  Chim vàng anh ? cây xoan đào ? khung cửi ? quả thị
  b. Ý nghĩa

  -Söùc soáng maõnh lieät, chuû ñoäng giaønh laïi söï soáng, haïnh phuùc laø nguyeân nhaân cuûa nhöõng chieán thaéng cuoái cuøng cuûa ngöôøi daân lao ñoäng maø T laø ñaïi dieän.

  -Caùi thieän & caùi ñeïp luoân luoân tröôøng toàn & baát dieät.
  II.ĐỌC - HIỂU
  3. Bản chất mâu thuẫn, xung đột trong truyện
  -Là mâu thuẫn trong gia đình về quyền lợi vật chất và tinh thần giữa mẹ ghẻ và con chồng của xã hội cũ

  -Là mâu thuẫn xã hội về những giá trị đạo đức (cái thiện và cái ác) và quyền lợi, địa vị trong xã hội có giai cấp.
  IV. ĐỌC - HIỂU
  4.Sự trả thù của Tấm
  Thể hiện triết lý "Ở hiền gặp lành" và quan niệm trừng trị nghiêm khắc đối với cái ác, cái xấu của nhân dân
  IV. ĐỌC - HIỂU.
  4. Nghệ thuật
  -Keát caáu truyeän ñoäc ñaùo
  -Xaây döïng nhieàu chi tieát haáp daãn, mang tính taêng tieán
  -Nhöõng caâu noùi coù vaàn coù ñieäu hôïp vôùi lôøi aên tieáng noùi cuûa nhaân daân
  -Khaéc hoïa hình töôïng nhaân vaät coù söï phaùt trieån tính caùch
  III.GHI NHỚ (sgk)
  IV.LUYỆN TẬP:
  Đặc trưng truyện cổ tích thần kì trong truyện
  -Truyện có nhiều yếu tố thần kì.
  -Truyện có kết cấu về kiểu nhân vật tội nghiệp, đáng thương, phải trải qua nhiều thử thách.

  V.DẶN DÒ

  -Kể lại ngắn gọn truyện cổ tích Tấm Cám. Qua truyện em rút ra những những điểm gì đáng nhớ?
  -Soạn bài mới: "Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự"

  HÌNH ẢNH MINH HOẠ


  TRUYỆN AN DƯƠNG VƯƠNG VÀ MỊ CHÂU - TRỌNG THUỶ
  HÌNH ẢNH MINH HOẠ
  SỬ THI ÔĐIXÊ
   
  Gửi ý kiến