Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Kỹ năng tổ chức điều hành công sở

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Dương (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:52' 25-05-2008
  Dung lượng: 17.6 MB
  Số lượt tải: 1485
  Số lượt thích: 0 người
  Học viện hành chính quốc gia
  Khoa văn bản và công nghệ hành chính

  HọC VIệN HàNH CHíNH QUốC GIA
  Khoa văn bản và công nghệ hành chính
  Kü n¨ng tæ chøc vµ ®iÒu hµnh
  c«ng së
  hµnh chÝnh


  Các D?ng ch H?C VIấN

  lớp bồi dưỡng chuyên viên
  t?i
  Bộ Công nghiệp
  ThS. Vũ Văn Thành- Phó trưởng khoa Văn bản và CNHC, trưởng Văn phòng đại diện Học viện
  Tại Thừa Thiên Huế

  Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính
  Nội dung chuyên đề

  I-Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của Công sở.
  1. Khái niệm
  2. Các đặc điểm của công sở hành chính
  3.Nhiệm vụ chủ yếu của công sở hành chính  Nội dung chuyên đề
  II-Tổ chức hoạt động của các công sở
  1-Yêu cầu của tổ chức hoạt động công sở
  2- Các nguyên tắc tổ chức hoạt động công sở
  III.Kỹ thuật tổ chức điều hành công sở
  1-khái niệm chung về kỹ thuật hành chính
  2-những kinh nghiệm trong kỹ thuật tổ chức điều hành công sở
  Nội dung chuyên đề
  Iv- kỹ thuật điều hành công sở của người thủ trưởng
  1-Đặc điểm lao động của người Thủ trưởng
  2-Nội dung công việc quản lý của người Thủ trưởng
  V-Tổ chức nơi làm việc trong công sở theo phương pháp khoa học
  I-Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của Công sở.
  1. Khái niệm  Tổ chức
  Cơ quan
  Công sở
  Khái niệm


  Tập hợp một số người hoặc nhóm người
  Có cùng mục đích
  Có quan hệ với nhau theo những nguyên tắc nhất định
  Hoạt động trong các phạm vi khác nhau

  Tổ chức
  (xã hội)
  Kỹ thuật điều hành công sở
  -Lµ mét tæ chøc, cã c¬ cÊu chÆt
  chÏ vµ chøc n¨ng cô thÓ.
  -Cã quy chÕ ho¹t ®éng
  - Cã thø bËc trong qu¸ tr×nh ho¹t
  ®éng  Cơ quan


  Công sở
  -Là cơ quan thuộc bộ máy nhà nước thành lập theo luật định.
  - Có trụ sở,có công sản và nhân sự để hoạt động.

  -Được sử dụng quyền lực nhà nước để thực thi công vụ.
  -Là một pháp nhân

  Những yếu tố để nhận biết một công sở theo các nhà Luật học Cộng hoà Pháp
  Về tổ chức: Có cơ cấu tổ chức và phân công chức năng
  Về chức năng: Hoạt động công vụ, công ích
  Về Vật chất: Có các loại tài sản, thiết bị
  Về pháp lý: Có thể chế , quy tắc điều chỉnh hoạt động
  Nguồn: Luật hành chínhGustave peiser.NXB CTQG-HN1994


  Một số cách hiểu khác nhau:
  Theo nghĩa rộng: Là các cơ quan trong bộ máy nhà nước nói chung
  (VP Quốc hội,HĐND các cấp, Chính phủ và hệ thống các cơ quan HCNN,các cơ quan toà án, VKS nhân dân các cấp.
  Theo nghĩa hẹp: Chính phủ và hệ thống các cơ quan HCNN
  Nghĩa hẹp hơn: Trụ sở
  QUY CHẾ
  Quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 213/2006/QĐ-TTg
  ngày 25 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ)

  ___________
  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Quy chế này quy định về quản lý sử dụng, điều chuyển, thu hồi, cải tạo và xây dựng mới công sở của các cơ quan hành chính nhà nước.
  Công sở quy định trong quy chế này là nơi làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm: nhà làm việc và các công trình phục vụ hoạt động của cơ quan trong khuôn viên đất của công sở đó.
  Khái niệm.
  Lµ tæ chøc ®­îc thiÕt lËp ®Ó tiÕn hµnh c«ng viÖc chuyªn m«n thuéc nghÜa vô cña Nhµ n­íc.
  Lµ tæ chøc mang tÝnh chÊt c«ng Ých ®­îc Nhµ n­íc thµnh lËp, ho¹t ®éng trong khu«n khæ LuËt hµnh chÝnh vµ c¸c ngµnh luËt kh¸c .
  XÐt ë gãc ®é phôc vô Nhµ n­íc: C«ng së lµ c¸c lµ tæ chøc gióp c¬ quan nhµ n­íc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô do ph¸p luËt quy ®Þnh.
  Ho¹t ®éng cña c«ng së nh»m tho¶ m·n c¸c lîi Ých chung cña céng ®ång vµ phôc vô Nhµ n­íc, do vËy cÇn ®­îc sù b¶o vÖ vµ kiÓm tra cña Nhµ n­íc.
  Khái niệm.
  Xét về hình thức tổ chức: Công sở là một cơ cấu bao gồm các phương tiện vật chất và con người để thực hiện công vụ Nhà nước, là trụ sở làm việc của tổ chức, cơ quan Nhà nước, do Nhà nước lập ra.
  Xét trên phương diện pháp lý: Công sở là một pháp nhân, được sử dụng quyền lực công để giải quyết công việc theo luật định.
  Khái niệm.
  Như vậy, công sở là nơi được dùng để tổ chức các cơ chế kiểm soát công việc hành chính, quản lý các mặt của đời sống xã hội , là nơi soạn thảo và xử lý các văn bản để phục vụ cho công việc chung, bảo đảm các thông tin cho hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước, nơi phối hợp với các bộ phận cán bộ theo một cơ chế nhất định để thực hiện một nhiệm vụ
  Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính
  Công sở: Công sở là tổ chức của hệ thống BMNN hoặc tổ chức công ích được nhà nước công nhận. Công sở có vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, có cơ cấu tổ chức do luật công quy định, được nhà nước giao công sản, và nhân lực, được sử dụng công quyền để tổ chức công việc Nhà nước hoặc dịch vụ công vì lợi ích chung của xã hội, của cộng đồng.
  Chủ tịch Hồ chí Minh nói về xây dựng công sở
  Tác phẩm "Đời sống mới "được chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào đầu năm 1947-
  Đoạn tríchtheo Tạp chí TCNN1/98
  Hỏi: Đời sống mới trong các công sở
  như thế nào?
  Đáp: Từ chủ tịch Chính phủ cho đến người chạy giấy, người quét dọn trong một cơ quan nhỏ đều là những người ăn lương của dân, làm việc cho dân, phải được dân tin cậy. Vì vậy, những người làm trong các công sở càng phải làm gương đời sống mới cho dân bắt chước.
  -
  Những người trong các công sở đều có nhiều, hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng
  Cần, Kiệm, Liêm, Chính
  thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân
  Theo thống kê sơ bộ, cả nước có khoảng 106.500 cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công
  Cơ quan hành chính nhà nước được ngân sách nhà nước bảo đảm 100% chi phí hoạt động trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao.
  Đơn vị sự nghiệp công là những đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, khoa học công nghệ, môi trường, y tế, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, sự nghiệp kinh tế, dịch vụ việc làm... do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập.
  Hiện nay, đơn vị sự nghiệp công được chia làm ba loại : đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp có nguồn thu thấp hoặc không có thu.
  Kỹ năng

  Kĩ năng là khả năng vận dụng có kết quả những tri thức về phương thức hành động đã được chủ thể lĩnh hội để thực hiện những nhiệm vụ tương ứng.

  Kĩ xảo là tập hợp các động tác thuần thục, có tính tự động hoá cao, vượt ra ngoài sự kiểm soát thường xuyên của ý thức. Kĩ xảo có độ chính xác và tính hiệu quả cao
  Kĩ năng quản lí gồm:

  - Kĩ năng kĩ thuật. Đây là các kiến thức về phương pháp, quá trình, thủ tục và kĩ thuật để thực hiện các công việc chuyên môn và năng lực trong việc sử dụng các công cụ và thiết bị có liên quan tới các hoạt động.
  - Kĩ năng quan hệ. Đây là những kiến thức về hành vi con người và quá trình tương tác giữa các cá nhân, năng lực hiểu biết cảm giác, thái độ và động cơ của người khác qua lời nói và việc làm, năng lực thiết lập những quan hệ hợp tác có hiệu quả.

  Kĩ năng quản lí gồm:

  - Kĩ năng nhận thức. Đó là năng lực phân tích, suy nghĩ lô gíc, thành thạo trong hình thành các khái niệm và khái quát hoá những quan hệ phức tạp giữa các sự vật và hiện tượng, sáng tạo trong việc đề ra các ý tưởng và trong việc giải quyết các vấn đề, năng lực phân tích các sự kiện và các xu thế, đoán trước được những thay đổi và nhận dạng được những cơ hội và những vấn đề còn tiềm ẩn.

  Tầm quan trọng của từng kĩ năng tuỳ thuộc vào vị trí của người quản lí trong hệ thống thứ bậc của hành chính.
  Bối cảnh của đổi mới kỹ thuật điều hành

  Trước hết, có thể nhận định rằng kỹ thuật điều hành hành chính được áp dụng ở nước ta từ trước đến nay đã được hình thành và gắn liền với những đặc điểm của truyền thống văn hóa Việt Nam.
  Nhiều mô thức quản lý hành chính nhà nước được hình thành trong lịch sử hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm trước đây, cho đến nay vẫn còn ảnh hưởng đậm nét trong hoạt động hàng ngày của các cơ quan nhà nước và nhiều trường hợp được thừa nhận một cách mặc nhiên.
  Bối cảnh .
  Thứ hai,
  Trong điều kiện đổi mới kinh tế và quá trình hội nhập
  Thứ ba,
  Trong điều kiện khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin đang phát triển như vũ bão
  đƯA TIềN QUà TRở THàNH THóI QUEN
  Hội thảo do Ban Nội chính Trung ương tổ chức về Kết quả điều tra tình hình tham nhũng và chống tham nhũng 30/11/05
  1/3 CB,CC được hỏi cho biết họ có thể nhận hối lộ nếu có người đưa và trên 2/3 CB,CC và người dân thừa nhận việc đưa tiền, quà khi giải quyết công việc.Có từ 10,7 %-35,9% CB,CC địa phương đã gặp các hành vi tham nhũng khác nhau.
  Báo Lao động 4/4/2005 - Sự kiện và bình luận
  Ông Trần Quốc Thuận-Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định rằng chuyện"Chạy chức" là có, và những người như thế " có thể họ sẽ làm bất cứ điều gì, sẽ gây tội ác"
  Báo Quân đội nhân dân
  2/4/2006-Diễn đàn chủ nhật
  Trí thức xa dân
  Lâu nay chúng ta hay nói đến chuyện cán bộ xa dân, nhưng xem ra không chỉ cán bộ mà cả giới trí thức nói chung cũng mắc bệnh này. Họ nhiễm bệnh "công chức hoá" , "Văn phòng hoá"
  Môi trường mới
  Nền kinh tế và xã hội đang hướng ra bên ngoài.
  Người dân ngày càng có nhiều thông tin và tiếng nói.
  Dòng thông tin tốc độ ngày càng cao, độ bất định ngày càng cao và đòi hỏi thời hạn có phản ứng ngày càng ngắn.
  Quản lý công ngày càng trở nên phức tạp cùng với quá trình phân quyền và toàn cầu hoá. Các vấn đề mới và những cơ hội mới.
  Thế giới thay đổi thế nào?
  Toàn cầu hoá
  Công nghệ
  Những phát minh sáng tạo
  Chính trị
  Kinh tế
  Thế giới thay đổi thế nào?
  Toàn cầu hóa
  Công nghệ
  Những phát minh
  Chính trị
  Kinh tế
  Người dân đang thay đổi thế nào?
  Nhân khẩu học
  Giáo dục
  Y tế
  Việc làm
  Chỗ ở
  Sự dịch chuyển
  Nhân khẩu học
  Giáo dục
  Chăm sóc sức khỏe
  Việc làm
  Chỗ ở
  Đi lại
  Người dân đang thay đổi
  như thế nào?
  Người điều khiển & đề ra quy định
  Người ủng hộ & trợ giúp
  Người tập hợp & quy tụ
  Vai trò của công vụ đã thay đổi thế nào?
  Người điều khiển & đề ra quy định
  Người ủng hộ & trợ giúp
  Người tập hợp & quy tụ
  Vai trò của công vụ đã thay đổi thế nào?
  Bối cảnh nước ta
  Các chương trình cải cách rộng lớn và toàn diện
  Các thể chế mới
  Thực tiễn cuộc sống sau 20 năm đổi mới
  Cánh cửa WTO đã mở
  .vào lúc 3h00 (giờ Mỹ), ngày 13/5/06 đàm phán đã kết thúc. Mỹ là đối tác cuối cùng trong các cuộc đàm phán.
  Bối cảnh cụ thể
  Tình hình địa phương
  Tình hình mỗi cơ quan
  .
  ,
  Thứ ba, 17/10/2006, 16:44 GMT+7Siết chặt quản lý tài sản công, xử nghiêm người sai phạm Tới đây, sẽ chỉ một số bộ trưởng được sử dụng xe công; Thủ trưởng đơn vị, địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm về tài sản công do mình quản lý; các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh trao đổi với báo chí sáng nay, xung quanh các vấn đề về công sản.

  Ngày 17/10/06
  Thời gian qua, báo chí phản ánh một số lãnh đạo tỉnh Nam Định dùng xe công đi học ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc đi học cũng nhằm phục vụ công tác và họ cũng có báo cáo lãnh đạo tỉnh. Theo quan điểm của tôi, nếu đúng như vậy thì cũng không nên quá khắt khe. Với tình hình hiện nay, dùng xe công đi học cũng còn hơn là dùng xe đi chùa, đi chợ. Tới đây, khi Chính phủ có nghị định quy định cụ thể, tôi tin sẽ có hành lang pháp lý để xử lý các vấn đề dư luận quan tâm.
  Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính

  2- Đặc điểm của công sở hành chính
  2.1-Có vị trí pháp lý nhất định
  2.2-Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cụ thể do nhà nước quy định và chịu sự kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền.
  2.3-Nằm trong quan hệ theo thứ bậc để đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất và quan hệ ngang theo chức năng để đảm bảo phối hợp giữa ngành,lĩnh vực với địa phương, vùng lãnh thổ.

  Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính

  2.4-Phôc vô lîi Ých c«ng céng, lîi Ých Nhµ n­íc vµ nh©n d©n, kh«ng vô lîi.
  2.5-Cã c¸c ®iÒu kiÖn vµ ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó thôc hiÖn c«ng vô.
  Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính
  3 - Nhiệm vụ của công sở Hành chính

  3.1- Quản lý công vụ theo pháp luật
  3.2-Tổ chức nhân sự, phối hợp công việc giữa các bộ phận trong công sở.
  3.3 -Tổ chức công tác thông tin trong công sở và ngoài công sở.
  3.4 - Nâng cao kỹ thuật và nghiệp vụ hành chính, tổ chức công việc nền nếp, có hiệu lực và hiệu quả
  Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính

  Nhiệm vụ của công sở (tiếp) :

  3.5- Cung cÍp iu kin, phng tin cn c vo Ưc im lao ĩng ca tng loi cng vic c phn cng.
  3.6- bo v chnh tr nĩi bĩ, bo v an ninh trỊt t, an ton trong cng sị.
  3.7-Tư chc k ton thỉng k
  3.8 qun tr, hỊu cÌn

  Ii-tổ chức hoạt động của các công sở
  1-yêu cầu của tổ chức hoạt động công sở
  1.1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của công sở
  1.2.Hoạt động của công sở theo quy định pháp luật
  1.3.Đảm bảo công sở bền vững và có khả năng phát triển
  1.4.Bảo đảm hoạt động công sở, góp phẫn xây dựng Nhà nước, phục vụ nhân dân
  Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính

  2. Các nguyên tắc tổ chức hoạt động của công sở
  2.1-Nguyên tắc công khai
  - Công khai trong xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động như công khai nhiệm vụ, kế hoạch, quy chế, nghĩa vụ, quyền lợi...
  - Công khai tài chính
  - Công khai trong khen thưởng, kỷ luật, thi tuyển lao động..


  Các nguyên tắc tổ chức hoạt động của công sở( tiếp)
  2.2- Nguyên tắc bảo đảm tích liên tục
  - Liên tục trong quan hệ điều hành.
  - Sự phát triển liên tục trong công việc.
  - Kiểm tra và đánh giá thường xuyên.
  - Đảm bảo phát triển liên tục của hệ thống.
  Các nguyên tắc tổ chức hoạt động của công sở ( tiếp)
  2.3.Nguyên tắc xác định rõ ràng về nhiệm vụ và quyền hạn của từng cá nhân và bộ phận trong công sở và các mối liên hệ, tương quan, hợp tác giữa các bộ phận.
  2.4.Đảm bảo dân chủ trong quá trình điều hành
  2.5.Hoạt động của công sở được tiến hành trên cơ sở nhằm thực hiện mục tiêu chung của toàn hệ thống

  Kỹ năng.
  Vai trò của điều hành công sở trong quản lý nhà nước


  a- Hiện thực hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

  b- Góp phần nâng cao năng suất lao động trong công sở.

  c- Tạo ra nề nếp làm việc khoa học.

  d- Kỹ thuật điều hành hoạt động của cơ quan, công sở là đối tượng nghiên cứu trong quá trình cải cách HCNN

  Tầm quan trọng của một nền công vụ tốt
  nền công vụ và QLNN- Tác động 2 chiều
  Nền công vụ và hàng hoá dịch vụ -cung cấp hoặc giám sát dịch vụ
  Nền công vụ và vấn đề cải tiến chính sách kinh tế- Tạo Đ/kiện và cải cách
  Nền công vụ và quản lý việc Thu/ chi công- Đổi mới chính sách /cải tiến thực thi
  Nền công vụ và sự ổn định tài chính-Tăng chất lượng công việc/giảm chi phí hC
  Nền công vụ và việc phát triển thiết chế
  Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính

  III. kỹ thuật HàNH CHíNH TRONG ĐIềU HàNH công sở
  1.Khái niệm chung về kỹ thuật hành chính
  KTHC là phương pháp, cách thức tổ chức điều hành các hoạt động trong trong bộ máy hành chính; là biện pháp có tính công nghệ mà các nhà hành chính có thể vận dụng linh hoạt trong quá trình điều hành công sở.
  Những yếu tố cơ bản liên quan đến KTHC
  Kỹ năng điều hành, phối hợpgiải quyết công việc
  Phương tiện, thiết bị làm việc và kỹ năng sử dụng
  KT thu thập, xử lý, truyền đạt và sử dụng thông tin
  KT xây dựng, quản lý, sử dụng văn bản

  .
  Những yếu tố cơ bản liên quan đến KTHC
  Phương pháp tổ chức hoạt động, bố trí, xắp xếp công việc, thiết kế công việc
  Phương pháp kiểm tra, đo lường công việc hành chính
  Kỹ năng giao tiếp
  Kỹ năng tổ chức các cuộc họp
  v.v..
  Các yếu tố tác động đến hiệu quả điều hành công sở

  - Công sở hoạt động đạt hiệu quả cao khi được tạo điều kiện thuận lợi trong môi trường mà nó tồn tại- Yếu tố khách quan- Đó là:
  -Môi trường chính trị; - Môi trường kinh tế;
  - Môi trường pháp lý;- Môi trường xã hội;
  - Môi trường tự nhiên.

  Các yếu tố tác động đến hiệu quả điều hành công sở;

  - Các yếu tố chủ quan là các yếu tố cấu thành công sở, có ý nghĩa quyết định kết quả hoạt động, hiệu quả hoạt động của công sở. Đó là:
  - Cơ cấu tổ chức, bộ máy của công sở;
  - Con người - Nhân tố cơ bản của công sở.
  - Cơ chế vận hành, điều hành, chỉ huy hoạt động của công sở.
  - Các điều kiện vật chất phục vụ cho hoạt động của công sở.


  2- Những kinh nghiệm trong kỹ thuật tổ chức điều hành công sở
  2.1. Phân công, điều hành phải xuất phát từ nhiệm vụ cơ quan.
  -Không bỏ sót nhiệm vụ nào
  -Mỗi nhiệm vụ đều phải có người có khả năng phù hợp chịu trách nhiệm
  -Tạo mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ giũa các bộ phận
  -Việc tìm người
  -Tránh sự bảo thủ, trì trệ- Phải có sơ đồ chỉ rõ mối quan hệ trong tổ chức.


  .
  nguyên tắc phân công bố trí nhân sự trong công sở.
  ? Nguyên tắc phân công cán bộ, công chức theo công việc chuyên môn hoá.
  ? Nguyên tắc tính liên quan và phụ thuộc lẫn nhau để thực hiện chức năng của cơ quan.
  ?Nguyên tắc thích ứng giữa chức trách và khả năng của công chức.
  ? Nguyên tắc phân công công tác trên cơ sở có tiêu chuẩn thích hợp cho từng công việc.
  ? Nguyên tắc mô tả cụ thể.
  ?Nguyên tắc thay thế.

  2.2. tổ chức trong cơ quan phải đảm bảo các yêu cầu
  Mỗi nhiệm vụ phải có người có khả năng để thực hiện, không có tổ chức, con người nào không được giao chức năng, nhiệm vụ.
  - Một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều chức năng. Một chức năng không nên giao cho nhiều đơn vị, tổ chức đảm nhiệm.
  - Giảm cấp trung gian, giảm tối đa cấp phó.
  Từ công việc bố trí người, không vì người mà tìm việc để bố trí

  2.3-Phải có quy chế làm việc cho cả cơ quan, từng đơn vị, tổ chức
  Quy chế là văn bản do cơ quan, công sở ban hành dựa trên các văn bản, các quy định của cơ quan nhà nước cấp trên được thảo luận, bàn bạc dân chủ nhằm cụ thể hoá các hoạt động của cơ quan, công sở.
  - Trong quy chế thường bao gồm các vấn đề:
  + Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, thủ trưởng cơ quan.
  + Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị, bộ phận trong cơ quan.
  + Quy định về ký, ban hành văn bản trong cơ quan;


  Xây dựng các quy chế làm việc

  . Khái niệm và yêu cầu
  Quy chế là văn bản do cơ quan, công sở
  ban hành dựa trên các văn bản, các quy
  định của cơ quan nhà nước cấp trên được thảo luận, bàn bạc dân chủ nhằm cụ thể hoá các hoạt động của cơ quan, công sở.

  -Xây dựng các quy chế là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công sở
  Quy chế điều chỉnh hoạt động của công sở
  Quy chế là điều kiện để đánh giá cán bộ, công chức.
  Phương pháp xây dựng quy chế

  Quy chÕ lµ mét d¹ng v¨n b¶n qu¶n lý do vËy nã ph¶i ®­îc ban hµnh theo mét quy tr×nh chặt chÏ vµ khoa häc.
  Tr­íc hÕt, cÇn x¸c ®Þnh ph¹m vi ®iÒu chØnh cña quy chÕ vµ thÈm quyền ban hµnh. Quy chÕ dù kiÕn x©y dùng sÏ ®iÒu chØnh c¸c ®èi t­îng nµo vµ ai sÏ ban hµnh quy chÕ? Cã tr­êng hîp quy chÕ ph¶i do c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn ban hµnh. Còng cã tr­êng hîp quy chÕ ®­îc ban hµnh néi bộ.
  - Quy chế quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc, các mối quan hệ
  -xây dựng các khung điều chỉnh cụ thể, cách điều chỉnh, các điều kiện thực hiện quy chế cần rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm tra.
  -Quy chế cần được thảo luận dân chủ trong toàn cơ quan để mọi người tham gia tạo ra được sự thống nhất trong nhận thức cũng như trong thực hiện.
  -Trong cơ quan, công sở có thể xây dựng các loại quy chế:


  + Quy chế toàn cơ quan, công sở
  + Quy chế hoạt động văn phòng cơ quan, công sở.
  + Quy chế hoạt động của từng đơn vị, bộ phận của cơ quan, công sở.

  ? dõy cú quy ch? khụng
  3 phường đội viên đánh chết người
  Đây là những phường đội viên phường 15, quận Gò Vấp.TP HCM
  Khởi tố 3 bị can giết người trong sân trụ sở ủy ban- VnExpress 17/12/05
  -Anh Lâm bị đánh chết ngay trong Văn phòng của công an xã Suối Cao chứ không phải ngoài ghế đá- theo nhân chứng viết giấy xác nhận.

  Bài học từ cái chết của 1 nữ tiến sĩ ngành y -Báo HNM ĐT 14/7/2005
  Ngày 19/5/2005, nữ tiến sĩ khoa học Hoàng Thị Liên đã buộc phải tìm đến các chết ngay tại nơi làm việc của mình vì không thể chịu nổi sự trù dập nơi công sở(mà theo chị) là do ông Giám đốc cùng phe cánh tạo nên.
  CƠ CấU PHổ BIếN CủA MộT BảN QUY CHế
  đối với cơ quan QLNN
  chươngI:Những quy định chung
  Điều 1: Tổ chức bộ máy, chức năng, n/v?
  Điều 2: Chế độ làm việc
  Chương II: Những quy định cụ thể
  Điều 3: Chế độ làm việc của Thủ trưởng
  Điều 4: Chế độ làm việc của cỏc phó T/Trưởng
  Điều 5:Chế độ làm việc của các đơn vị chuyờn môn
  Điều 6:Chế độ làm việc của chuyên viên
  CƠ CấU PHổ BIếN CủA MộT BảN QUY CHế
  đối với cơ quan QLNN
  ChươngIII:Trách nhiệm,chế độ giải quyết các mặt công tác cụ thể
  Điều 7: Xây dựng chế độ công tác
  Điều 8:Chế độ hội họp, hội nghị
  Điều 9: Soạn thảo,ban hành, lưu trữ v/b
  ĐIềU10:Giải quyết công việc với công dân-Mô hình một đầu mối
  Điều 11: Công tác thông tin báo cáo


  CƠ CấU PHổ BIếN CủA MộT BảN QUY CHế
  đối với cơ quan QLNN
  Điều 12: Công tác QL công văn, giấy tờ
  Điều 13:Công tác hành chính,VThư
  Điều 14:Tiếp dân, giải quyết đơn thư
  Điều15: Chế độ quản lý tài sản, B/vệ CQ
  Chương IV:Quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức
  Điều 16,17,18.Điều 19: Chế độ thưởng,phạt. Điều 20: Hiệu lực thi hành

  2.4. Mỗi cán bộ công chức trong cơ quan phải được giao nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn cụ thể , đồng thời phải quy định rõ chế độ khen thưởng , kỷ luật khi thực hiện các nhiẹm vụ và quyền hạn dó
  a- Con người là yếu tố cơ bản, là chủ thể hoạt động của tổ chức cơ quan, công sở.
  Điều hành hoạt động công sở là do con người và vì con người. Mọi sự thành công hay thất bại trong hoạt động, điều hành công sở phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố con người trong công sở
  b- Con người trong cơ quan, công sở luôn gắn liền với chế độ công vụ. Đó là:
  - Chế độ trách nhiệm;Chế độ kỷ luật;- Chế độ phục vụ nhân dân;- Chế độ bảo vệ của công.


  Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính

  - Yêu cầu về yếu tố con người trong công sở:
  - Về phẩm chất:
  - Phẩm chất chính trị: Có lập trường, tư tưởng vững vàng, trung thành đường lối đi lên chủ nghĩa xã hội.
  - Phẩm chất đạo đức: Có lối sống trong sạch, thẳng thắn, trung thực, lành mạnh.

  Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính
  Về năng lực:
  - Phải có đầy đủ kiến thức văn hoá, chuyên môn, pháp luật để thực thi công vụ.
  Phải có trình độ hiểu biết về quản lý nhà nước.
  - Nắm được lý luận và thực tế về giao tiếp.
  - Giỏi về kỹ thuật và nghiệp vụ hành chính.


  - Tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng con người để có một đội ngũ đủ về số lượng, có chất lượng cao trong thi hành công vụ.
  - Bố trí con người vào đúng vị trí phù hợp để phát huy được mặt mạnh của từng con người.  .
  Phải có tiêu chuẩn từng vị trí, chức danh của cán bộ, công chức trong công sở.
  - Phải chú ý đến chế độ, chính sách liên quan đến con người - cán bộ, công chức được hưởng: tiền lương, thưởng, phụ cấp, các chế độ khác
  - Thực hiện các biện pháp động viên tinh thần cho cán bộ, công chức.

  Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính

  2.5 - Chú trọng Định mức lao động
  2.6-Phân công công việc
  Để quản lý công sở đạt hiệu quả, cần tuân thủ các nguyên tắc phân công bố trí nhân sự:
  * Nguyên tắc phân công cán bộ, công chức theo công việc chuyên môn hoá.
  * Nguyên tắc tính liên quan và phụ thuộc lẫn nhau để thực hiện chức năng của cơ quan.
  Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính

  Nguyên tắc thích ứng giữa chức trách và khả năng của công chức. Chú ý đến khí chất , đặc điểm tâm lý cá nhân và hoàn cảnh cụ thể.
  * Nguyên tắc phân công công tác trên cơ sở có tiêu chuẩn thích hợp cho từng công việc.
  * Nguyên tắc mô tả cụ thể.
  * Nguyên tắc thay thế.
  * Nguyên tắc phân công công tác nhằm thúc đẩy việc nâng cao trình độ nghiệp vụ của từng công chức.

  Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính

  2.7- Giao nhiệm vụ phải kèm quyền hạn trách nhiệm, thời gian hoàn thành và chất lượng công việc
  2.8-Phải cung cấp đầy đủ các điều kiện và phương tiện để thực thi nhiệm vụ
  2.9-Đánh giá công việc căn cứ vào hiệu quả
  2.10-Quan tâm bảo đảm tính kế thừa, tính liên tục,tính thích nghi theo định hướng nhiệm vụ chính của cơ quan

  IV-Kỹ thuật điều hành công sở của người thủ trưởng

  1.Đặc điểm lao động của người Thủ trưởng
  Là lao động quản lý và điều hành công sở
  Lãnh đạo vừa là khoa học vừa là nghệ thuật- Theo GS Mai Hữu Khuê : Kỹ năng lãnh đạo bao gồm sự kết hợp của ít nhất 3 yếu tố cơ bản:
  -Khả năng nhận thức được con người, những động lực khác nhau trong môi trường và hoàn cảnh khác nhau
  -Khả năng khích lệ
  -Khả năng hành động theo một phương pháp thích hợp để tạo ra một bầu không khí thúc đẩy hoạt động của nhóm hay tập thể.
  đặc điểm của lãnh đạo hành chính
  -Lãnh đạo hành chính có đặc điểm mang tính thời đại, là một phạm trù lịch sử
  -LĐHC mang tính tổng hợp
  LĐHC mang tính quyền uy
  LĐHC mang tính phục vụ
  Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính

  2.Nội dung công việc của người thủ trưởng
  -Dự tính công việc
  -Phối hợp, kết hợp
  -Tổ chức thực hiện
  -Chỉ huy và điều hành
  -Kiểm tra kiểm soát
  Tôi làm…bạn xem
  Chúng ta cùng làm
  Bạn làm…tôi xem
  Bạn làm
  Công việc của người lãnh đạo
  -
  -
  Bạn đang sử dụng cái gậy nào?
  .
  -
  Mọi người sẽ không để ý đến sự hiện diện của người lãnh đạo tuyệt vời nhất. Đối với những người lãnh đạo hạng nhì, mọi người tôn kính và tán tụng. Người lãnh đạo hạng ba, mọi người sợ hãi; và hạng tiếp theo, mọi người khinh ghét... Khi công trình của người lãnh đạo tuyệt đỉnh được thực hiện, mọi người sẽ nói, ‘Chính chúng tôi làm điều đó!`
  Lão Tử

  - Dự tính công việc - Công tác kế hoạch
  Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện theo kế hoạch là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công sở.
  + Có kế hoạch, điều hành công việc sẽ tập trung vào các mục tiêu, đồng thời có ưu tiên các mục tiêu khác nhau.
  - Công tác kế hoạch
  (tiếp)
  + Có kế hoạch, có thể ứng phó được với những biến động, những thay đổi có thể xảy ra trong quá trình điều hành.
  + Làm việc theo kế hoạch tạo khả năng tiết kiệm trong hoạt động của công sở.
  + Tạo điều kiện cho công tác kiểm tra, thực hiện chức năng kiểm tra trong điều hành hoạt động của công sở.


  - Công tác kế hoạch
  (tiếp)
  - Để có kế hoạch trở thành một công cụ hữu hiệu cho hoạt động quản lý, kế hoạch cần đảm bảo:
  + Kế hoạch phải cụ thể;
  + Kế hoạch phải thiết thực;
  + Kế hoạch phải kịp thời;
  + Kế hoạch phải khả thi, phù hợp với năng lực cán bộ, mục tiêu hoạt động của cơ quan;


  Công tác kế hoạch
  (tiếp)

  + Kế hoạch phải bảo đảm tính thống nhất;
  + Kế hoạch phải bảo đảm tính toàn diện.
  +Cần tiến hành có chất lượng các bước xây dựng, thực hiện và kiểm tra, đánh giá kế hoạch.

  - Công tác kế hoạch
  (tiếp)
  Ph­¬ng ph¸p x©y dùng kÕ ho¹ch

  - Thø nhÊt, thu thËp ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña kÕ ho¹ch , tõ ®ã ®­a ra nh­ng nhËn ®Þnh ban ®Çu vÒ kÕ ho¹ch;
  - Thø hai, thao luËn vµ thu thËp ý kiÕn cña c¸c c¸n bé, c«ng chøc, tæ chøc cã liªn quan ®Ó dù thao kÕ ho¹ch; x¸c ®Þnh môc tiªu, c¸c vÊn ®Ò cÇn thiÕt phi giai quyÕt ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch, c¸c ph­¬ng ¸n hµnh ®éng;c¸c nguån lùc thùc hiÖn
  - Thø ba, th«ng qua kÕ ho¹ch.ThÈm ®Þnh 1sè néi dung nÕu cÇn


  -Thiết kế công việc
  Thiết kế công việc là việc phân chia các nhiệm vụ của công sở ra thành những nhiệm vụ đơn giản hơn, nhỏ hơn, trong đó nhiều người có thể tham gia.
  Thiết kế công việc

  Các yêu cầu đối với nhiệm vụ thiết kế công việc
  + Phù hợp với mục tiêu của công sở và của từng đơn vị thực hiện công việc đưược đề ra.
  + Nội dung công việc phải rõ ràng, có tính khả thi.
  + Mỗi công việc được thiết kế phải có ý nghĩa đối với toàn bộ nhiệm vụ chung của cơ quan, công sở.
  + Tạo ra khả năng sáng tạo cho cán bộ, công chức khi giải quyết công việc.
  + Tạo được khả năng hợp tác khi giải quyết công việc.

  +Có khả năng kiểm tra việc thi hành công việc một cách thuận lợi.

  Thiết kế công việc

  + Phương pháp thiết kế công việc
  + Thiết kế công việc theo dây chuyền.
  + Thiết kế công việc theo nhóm.
  + Thiết kế công việc theo từng cá nhân.  Phân tích công việc


  Lµm s¸ng tá tÝnh chÊt, néi dung, nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng viÖc trong mèi t­¬ng quan víi chøc n¨ng, nhiÖm vô, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c¬ quan, c«ng së.
  §iÒu kiÖn vËt chÊt vµ m«i
  tr­­êng mµ trong ®ã c«ng viÖc sÏ ®­îc gi¶i quyÕt
   c¸c yªu cÇu vÒ c¸n bé cho c«ng viÖc ®Ò ra.
  Tiªu chuÈn vµ chuyªn m«n c«ng viÖc ®ßi hái.
  Néi dung gi¸m s¸t, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶.

  -Tổ chức thực hiện
  -Chỉ huy và điều hành

  Sử dụng tổng hợp các nguyên tắc, phương pháp chỉ huy và điều hành trong hoạt động của công sở.

  - Sử dụng một cách phù hợp, đồng thời kết hợp chặt chẽ các phương pháp để chỉ huy, điều hành hoạt động của công sở như:
  - Phương pháp thống kê,
  - Kế hoạch hoá,
  -phương pháp toán học,
  -Phương pháp tâm lý;
  -Phương pháp giáo dục, thuyết phục;
  -phương pháp kinh tế,
  -phương pháp tổ chức và hành chính.

  - áp dụng các nguyên tắc chỉ huy, điều hành hoạt động của công sở có hiệu quả.

  Giao quyền và uỷ quyền.
  Trong điều hành công sở, giao quyền và uỷ quyền là hoạt động tất yếu và có các nguyên tắc sau:
  * Nguyên tắc giao quyền và uỷ quyền theo kết quả mong muốn.
  Quyền được giao cho các nhà quản lý phải tương xứng, nhằm đảm bảo cho họ có khả năng hoàn thành các mục tiêu đề ra.
  * Nguyên tắc tạo bầu không khí thuận lợi cho giao quyền, uỷ quyền.
  Phải tạo được bầu không khí thuận lợi, hiểu biết, tin tưởng, chăm lo, thân ái trong công sở thì giao quyền, uỷ quyền đạt được kết quả.


  Vận dụng tổng hợp các nguyên tắc, phương pháp chỉ huy và điều hành trong hoạt động của công sở.


  * Nguyên tắc tuân thủ trình tự giao quyền, uỷ quyền.
  Để giao quyền, uỷ quyền đạt hiệu quả phải tuân thủ trình tự, thủ tục giao quyền, uỷ quyền:
  Phải bảo đảm sự hiểu biết của người được uỷ quyền, giao quyền.Phải nêu rõ kết quả cuối cùng cần đạt được.
  Phải giao nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể.
  Phải theo dõi tiến trình công việc, kịp thời sửa chữa sai lầm.

  Xây dựng công tác lãnh đạo
  Nhận dạng tài năng
  Tuyển dụng tài năng
  Phát triển tài năng
  Tưởng thưởng tài năng
  Triển khai tài năng
  Kích thích tài năng
  Duy trì tài năng
  Các phẩm chất tiềm năng đang được đánh giá cao (CEP- CURRENTLY ESTIMATED POTENTIAL )
  Khả năng thấu triệt vấn đề
  Các phẩm chất cá nhân
  Năng lực phân tích
  Trí tưởng tượng và sự sáng tạo
  Sự nhạy cảm chính trị-xã hội
  Sự quyết đoán
  Năng lực động viên người khác
  Khả năng uỷ quyền
  Giao tiếp và tham vấn
  Các phẩm chất CEP – Các phẩm chất trí tuệ
  Sức mạnh của phân tích
  Nhanh chóng phân nhỏ một vấn đề phức tạp ra thành nhiều bộ phận nhỏ và tách riêng những vấn đề cốt lõi ra khỏi những vấn đề không quan trọng. Nhận ra tầm quan trọng của cả thông tin đã có và những thông tin chưa có. Kết nối các mối liên hệ giữa các khía cạnh của vấn đề và tính đến tất cả những khía cạnh này trong việc xác định hành động.
  Tưởng tượng và sáng tạo
  Là khả năng nhìn nhận sâu sa hơn những gì được xem là nghiễm nhiên trong khi đối mặt với vấn đề. Thách thức các giả định và xem xét vấn đề từ một quan điểm mới avới tư duy sáng tạo
  Tư duy thực tế
  Xem xét tình hình đúng như hiện trạng của nó chứ không phải theo mong muốn của mình; không để suy nghĩ bị ảnh hưởng bởi nhu cầu bản thân hoặc quan điểm của một người khác. Kết nối năng lực của mình và của những người khác trong việc quyết định những ưu tiên, đặt ra những mục tiêu có thể đạt được và đề xuất các giải pháp mang tính thực tế
  Các phẩm chất CEP –
  Định hướng kết quả
  Động cơ đạt được thành quả
  Hành động với động cơ, sự tự tin và cam kết cán nhân trong việc thiết lập và thực hiện những mục tiêu tham vọng nhưng có tính thực tế cho bản thân. Có thái độ tích cực với cuộc sống và công việc; mong muốn đạt được kết quả tốt. Chịu đựng được áp lực và có thể còn chủ động tạo ra áp lực..
  Sự nhạy cảm chính trị-xã hội
  Trực giác mang lại cảm nhận chính trị xã hội trong khi giải quyết các vấn đề quan trọng. Có sự quan tâm và có tính nhạy cảm đối với các vấn đề chính trị, xã hội trong nước và ngoài nước. Có một ý thức rõ ràng về lợi ích quốc.
  Sự quyết đoán
  Hiểu khi nào cần phải ra quyết định và đưa ra các quyết định một cách rõ ràng trong khi có tính đến rủi ro và sự bất định của tình hình. Có đủ can đảm để thực hiện những quyết định khó.
  Các phẩm chất CEP – Phẩm chất lãnh đạo
  Khả năng động viên
  Có khả năng động viên khuyến khích người khác với sự nhiệt tình, quả quyết và tự tin. Tôn trọng và quan tâm đến người khác. Xây dựng tinh thần đoàn kết và tính mục đích cho người khác.
  Sự uỷ quyền
  Có thể trao những nhiệm vụ quan trọng cho các thành viên trong nhóm hoặc cho cấp dưới và cho họ có quyền tự chủ trong việc hoàn thành nhiệm vụ, trong khi vẫn giữ được sự kiểm soát kết quả. Sẵn sàng chịu trách nhiệm cho các kết quả dù là tốt hay xấu.
  Giao tiếp và tham vấn
  Biết cần phải trao đổi cái gì, khi nào, và cách thức thế nào cũng như tham vấn ý kiến của người khác trong việc giải quyết các vấn đề nội bộ và ở bên ngoài. Lắng nghe, hiểu và tôn trọng ý kiến người khác. Có khả năng giao tiếp tốt bằng lời nói và thông qua văn bản.

  Các phẩm chất CEP – Khả năng nhìn nhận đánh giá vấn đề
  Có khả năng và động cơ nhìn nhận vấn đề từ tầm tổng quát, đồng thời cũng quan tâm đến các chi tiết có liên quan. Nhận ra các mối liên kết với những phần còn lại của môi trường bên trong và bên ngoài tổ chức. Đưa ra một phương án chi tiết tính đến những mối liên hệ rộng rãi, có sự nhạy cảm đối với môi trường kinh doanh, xã hội, chính trị và kỹ thuật.

  -Kiểm tra kiểm soát
  Đó là đo lường, chấn chỉnh việc thực hiện công việc, nhằm khẳng định các mục tiêu của công sở, các kế hoạch lập ra để đạt tới các mục tiêu đã, đang được hoàn thành.
  - Kiểm tra là một trong các chức năng chủ yếu trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành.
  - Qua công tác kiểm tra sẽ làm rõ hơn mục tiêu,kết quả, những chiều hướng chính và sự thay đổi cần thiết về các vấn
  No_avatarf

  cô ơi tại sao em tài liệu này trên máy em lại không đọc được vậy cô, font chữ mà cô dùng là font chữ gì vậy cô, em có thể tải về cài trên máy được không vậy cô?

   

  No_avatar

  e cũng không đọc được cô ạ.giờ e phải chỉnh sửa kiểu gì để đọc được tài liệu vậy cô?cô giúp e đc k ạ? e cảm ơn cô nhiều nhiều.......

   

  No_avatarf
  hic.em ko dọc được cảKhócKhóc
   
  Gửi ý kiến