Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Giáo Trình SQL bài 11

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Hồ Xuân Kiên
  Người gửi: Trần Thị Thanh Diệu
  Ngày gửi: 13h:56' 26-11-2009
  Dung lượng: 531.0 KB
  Số lượt tải: 165
  Số lượt thích: 0 người
  1
  PROCEDURES và
  FUNCTIONS
  2
  1. Khái niệm cơ bản về Stored procedure:
  Stored procedure (thủ tục) là một tập các lệnh T-SQL và một số cấu trúc điều kiện
  Một khi Stored procedure được thiết lập thì những ứng dụng cần thiết tương tự chỉ cần thực gọi để thực hiện Store procedure
  Thủ tục lưu được tối ưu hoá lần đầu tiên khi chúng được biên dịch.
  Thủ tục nâng cao an toàn thông tin thông qua việc cô lập hoặc mã hóa
  3
  System sp: Được lưu trữ trong CSDL master và được đặt tên với tiếp đầu ngữ là sp. Chúng đóng vai trò khác nhau của các tác vụ được cung cấp trong SQL Server.
  Ví dụ: Sp_help, Sp_helpConstraint,…
  Local sp: Được lưu trữ trong các CSDL của người dùng, nó thực thi các tác vụ (Task) trong Database chứa nó.
  Khi thực thi thủ tục, cần cung cấp các giá trị của tham số của các thủ tục nếu có. Một thủ tục có thể được gọi thực thi hoặc tự động thực thi khi SQL Server khởi động. Gọi thực thi bằng từ khóa EXCUTE.
  4
  2. Tạo Store Procedure:

  CREATE PROC[EDURE] procedure_name
  [ { @parameter data_type }
  [ VARYING ] [ = default ] [ OUTPUT ] ]
  [ ,...n ]

  [ WITH { RECOMPILE | ENCRYPTION } ]

  [ FOR REPLICATION ]

  AS

  sql_statement [ ...n ]
  5
  6
  VD:
  Create Procedure sp_SinhVien
  @NamSinh int
  AS
  Select * From tbl_SinhVien
  Where Year(NgaySinh) = @NamSinh
  -------------------
  3. Thực thi Store Procedure:
  EXEC[ute] procedure_name
  [[@parameter =]{value |@variable [OUTPUT] | [DEFAULT]]
  [,…n]

  VD: EXEC sp_SinhVien 1984
  7
  Create Proc Sp_ChenKhachHang
  @MaKH varchar (10), @TenKH nvarchar (50),
  @Address nvarchar (50), @Phone varchar (24),
  @Fax nvarchar (24), @mail nvarchar (50)
  AS
  Insert Into KhachHang (MaKH, TenKH, Address, Phone, Fax, eMail)
  Values (@MaKH, @TenKH, @Address, @Phone, @Fax, @Mail)

  Gọi thủ tục:
  Sp_ChenKhachHang `KH01`, N`Trường Tin học ABC`, `12 Nguyễn Văn Bảo`, `886699`, `791175`, `@yahoo.com`
  8
  a. Store Procedure and Input Parameters:
  Create Procedure sp_NhanVien
  @Ho nvarchar(50),
  @Ten nvarchar(10)
  As
  Select * From NhanVien
  Where Ho = @Ho And Ten = @Ten

  ------------ Câu 2.10. trong Bài tập - Bài7 ---------------
  Create Procedure sp_ThongTinHoaDonSo
  @So_HoaDon int
  As
  Select d.MaNhanVien, d.NgayGiaoHang, d.NoiGiaoHang
  From Dondathang as d INNER JOIN NhanVien as n
  ON d.MaNhanVien = n.MaNhanVien
  Where SoHoaDon = @So_HoaDon
  9
  a. Store Procedure and Default Parameters:
  Create Procedure sp_NhanVien
  @Ho nvarchar(50) ,
  @Ten nvarchar(10) = `%`
  As
  Select * From NhanVien
  Where Ho Like @Ho And Ten Like @Ten

  ------------ Câu 2.10. trong Bài tập - Bài7 ---------------
  Create Procedure sp_ThongTinHoaDonSo
  @So_HoaDon int = 1
  As
  Select d.MaNhanVien, d.NgayGiaoHang, d.NoiGiaoHang
  From Dondathang as d INNER JOIN NhanVien as n
  ON d.MaNhanVien = n.MaNhanVien
  Where SoHoaDon = @So_HoaDon
  10
  Store Procedure and Output Parameters:
  Create Procedure sp_GiaBan
  @MaHang int, @GiaBan money OUTPUT
  AS
  Select @GiaBan = Giaban
  From MatHang
  Where MaHang = @MaHang


  Gọi thủ tục:
  Declare @price money
  Execute sp_GiaBan 77, @price Output
  Print Convert (varchar(10), @price)
  11
  Ví dụ: Giả sử ta cần thực hiện một chuỗi các thao tác như sau trên cơ sở dữ liệu:

  Bổ sung thêm môn học “cơ sở dữ liệu” có mã “TI-005” và số đơn vị học trình là 5 vào bảng “MONHOC”

  Nhập điểm thi môn “cơ sở dữ liệu” cho các sinh viên học lớp có mã C24102 (tức là bổ sung thêm vào bảng DIEMTHI các bản ghi với cột MAMONHOC nhận giá trị TI-005, cột MASV nhận giá trị lần lượt là mã các sinh viên học lớp có mã C24105 và các cột điểm là NULL).
  12
  VD: Nếu thực hiện yêu cầu trên thông qua các câu lệnh SQL như thông thường, ta phải thực thi hai câu lệnh như sau:

  Insert Into MonHoc(MaMH,TenMH,SoDVHT)
  Values(`TI-005`, N`Cơ sở dữ liệu`, 5)

  Insert Into DiemThi(MaMonHoc,MaSV)
  Select `TI-005`, MaSV
  From SinhVien
  Where MaLop = `C24102`
  13
  Create Proc sp_LenDanhSachDiem
  @maMH nvarchar(10), @tenMH nvarchar(50),
  @sodvht smallint, @maLop nvarchar(10)
  @KiemTra int OUTPUT
  As
  BEGIN
  Insert Into MonHoc
  Values(@maMH, @ tenMH, @sodvht);

  Insert Into DiemThi(MaMH, MaSV)
  Select @maMH, MaSV FROM SinhVien
  Where MaLop=@maLop
  If @@ERROR <> 0 Then
  Set @KiemTra = 1 -- SET @KiemTra = @@ERROR
  Else
  Set @KiemTra = 0
  END
  14
  Ghi chú:
  Khi thực thi SP có tham số OUTPUT ta phải khai báo (DECLARE) một biến trước khi gọi SP thực thi và phải có từ khóa OUTPUT ngay sau tham số đó.

  VD: gọi thực thi ví dụ trên.

  DECLARE @Kiem_Tra int

  EXEC sp_LenDanhSachDiem `TI-005`, N`Cơ sở dữ liệu`, 5, `C24102‘, @Kiem_Tra OUTPUT

  PRINT @KiemTra
  15
  VD (tt):
  Create Proc sp_NhanVienCungNamSinh
  @Dem int Output
  As
  Select a.Ho + ` ` + a.Ten as HoTen, a.NgaySinh
  From NhanVien a Inner Join NhanVien b
  On Year(a.NgaySinh) = Year(b.NgaySinh)
  Where a.MaNhanVien <> b.MaNhanVien
  Set @Dem = @@ROWCOUNT

  Gọi thực thi:
  Declare @dem int
  Exec sp_NhanVienCungNamSinh @dem output
  Print @Dem
  16
  VD: Store Procedure ENCRYPTION

  IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects
  WHERE name = sp_encrypt_this` AND type = `P`)
  DROP PROCEDURE sp_encrypt_this
  GO
  USE pubs
  GO
  CREATE PROCEDURE sp_encrypt_this
  WITH ENCRYPTION
  AS
  SELECT * FROM authors
  GO
  EXEC sp_helptext sp_encrypt_this
  EXEC sp_encrypt_this
  17
  3. Hiệu chỉnh Store Procedure:
  ALTER PROC[EDURE] procedure_name
  [ { @parameter data_type }
  [ VARYING ] [ = default ] [ OUTPUT ] ]
  [ ,...n ]
  [ WITH
  { Recompile | Encryption | Recompile , Encryption } ]
  [ FOR REPLICATION ]
  AS
  sql_statement [ ...n ]
  --------------------------------
  Hoặc trong SQL Query Analyzer  phải chuột  Edit
  18

  5. Xem nội dung Store Procedure:
  sp_helptext procedure_name

  6. Xóa Store Procedure:
  DROP PROCEDURE procedure_name
  19
  II. FUNCTION:
  CREATE FUNCTION [ owner_name. ] function_name
  ([{ @parameter_name data_type [ = default ]} [ ,...n ]])
  RETURNS return_data_type
  AS
  BEGIN
  [ function_body ]
  RETURN ( expression )
  END
  20
  1. Ví dụ về Hàm trả về một giá trị:
  CREATE FUNCTION fn_Thu (@ngay datetime)
  RETURNS nvarchar(10)
  AS
  BEGIN
  Declare @st nvarchar(10)
  Select @st=CASE Datepart (DW, @ngay)
  When 1 Then N`Chu nhật`
  When 2 Then N`Thứ hai`
  When 3 Then N`Thứ ba`
  When 4 Then N`Thứ tư`
  When 5 Then N`Thứ năm`
  When 6 Then N`Thứ sáu`
  Else N`Thứ bảy`
  END
  RETURN ( @st ) /* Trị trả về của hàm */
  END
  21
  Sử dụng hàm:
  SELECT MaSV, HoDem, Ten, dbo.Thu(ngaysinh), NgaySinh
  FROM SinhVien
  WHERE MaLop= `C24102`
  22
  2. Ví dụ về Hàm trả dữ liệu kiểu TABLE:
  CREATE FUNCTION fn_XemSV(@khoa smallint)

  RETURNS TABLE

  AS
  RETURN ( SELECT MaSV, HoDem, Ten, NgaySinh
  FROM SinhVien INNER JOIN Lop
  ON SinhVien.MaLop = Lop.MaLop
  WHERE Khoa=@khoa )


  Gọi hàm:
  SELECT * FROM dbo.fn_XemSV (25)
  23
  CREATE FUNCTION fn_TongSV(@khoa smallint)
  RETURNS @bangthongke TABLE
  ( MaKhoa nvarchar(5), TenKhoa nvarchar(50), tongsosv int )
  AS
  BEGIN
  IF @khoa=0
  Insert Into @bangthongke
  Select k.MaKhoa, k.TenKhoa, Count(s.MaSV)
  From Khoa as k Inner Join Lop as l On k.MaKhoa = l.MaKhoa
  Inner Join SinhVien as s On l.MaLop = s.MaLop
  Group By k.makhoa, k.TenKhoa
  ELSE
  Insert Into @bangthongke
  Select k.MaKhoa, k.TenKhoa, Count(s.MaSV)
  From Khoa as k Inner Join Lop as l On k.MaKhoa = l.MaKhoa
  Inner Join SinhVien as s On l.MaLop = s.MaLop
  Where l.Khoa=@khoa
  Group By k.makhoa, k.TenKhoa
  RETURN /*Trả kết quả về cho hàm*/
  END /* Select * From fn_TongSV(25) */
   
  Gửi ý kiến