Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 11. Keep fit, stay healthy

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Van Dat
Ngày gửi: 22h:37' 21-12-2009
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 864
Số lượt thích: 0 người
Teacher : Hµ ThÞ TuyÕt Mai
L·ng S¬n Secondary School
7
Checking up :Give the correct form of
the verbs in brackets:
1.Lan (be)..... sick yesterday.
2.She (have) ..... a virus .
was
had
a common cold
bệnh cảm thường /bệnh cảm cúm thông thường


Period 71-
Unit 11:
keep fit , stay healthy
Lesson 5: B4 :Read
A common cold
Unit 11:Keep fit,stay heathy
Leson5:B4:Read:A common cold
1.disease (n) :
bệnh/căn bệnh
2.symptom (n):
triệu chứng
3.cough (v):
ho
4.sneeze (v):
hắt hơi
5.runny nose (n) :
sổ mũi
6.slight fever (n) :
sốt nhẹ
7.cure (v) :
chữa trị,trị bệnh
-cure (n): c¸ch ch÷a,ph­¬ng thuèc
I.Vocabulary:
?
?
?
?
II.READING:B4 (P.112)
1.Open –Prediction :
Symptoms of
the common cold
coughing
sneezing
a runny nose
a slight fever
2.Matching :
Unpleasant
Relieve
Disappear
Prevent
Biến mất /khỏi bệnh
Khó chịu
Ngăn ngừa,ngăn chặn
Làm giảm
3. Comprehension Questions:
1.Why do we call the cold “common” ?
2.What are the symptoms of the
common cold?
3.Is there a cure for the common cold ?
4.Do cold cures work ?
What do they do ?
5.How can you help prevent a cold ?
End
A
2
4
6
8
10
12
14
B
2
4
6
8
10
12
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3 / QUESTIONS :
YOU ARE THE WINNER !

How can we help prevent a cold ?

Eat well
Eat
a lot of cereals, fruit and
vegetables
Eat a moderate amount of fatty food
and sugar.
Eat some body-building foods like meat and dairy products
Eat well
Do exercise
4/ WRITE - IT - UP
Write a short passage a bout 40 words (using the answers of questions b) and e) to talk about the symptoms and the ways to prevent the cold,beginning with :“The common cold is a disease caused by a kind of virus.It has four main symptoms : ...”
-Eg: The common cold is a disease caused by a kind of virus.It has four main symptoms : a runny nose,a slight fever,coughing and sneezing.We can prevent the cold by eating well and doing exercise.
III/ HOMEWORK :
Complete your writing in your note book.
Learn by heart the new words.
Prepare well for the coming 45’ test.
Thanks for your listening !
Goodbye. See you again
Question a) :

-Why do we call the cold “common”?
-Because every year millions of
people catch it.
Question b) :

-What are the symptoms of the common cold ?
-They are : a runny nose,
a slight fever,coughing
and sneezing.
Question c) :

-Is there a cure for the
common cold ?
-No, there is no cure for the common cold.
Question d) :
-Do cold cures work ?
-What do they do ?

-No, they don’t .
-They relieve the symptoms.
Question e) :

-How can you help prevent a cold ?

-We can prevent a cold by eating well and doing exercise.
LUCKY NUMBER !
No_avatar

sao câu trả lời của phần b4 đéo có.dm dỏm vl Lưỡng lự

 

Avatar

mắt bị mù à , có đó còn j nữaCười nhăn răng

 
Gửi ý kiến