Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm Bài giảng

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: tu soan
  Người gửi: Thuý Anh (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:23' 06-09-2008
  Dung lượng: 2.5 MB
  Số lượt tải: 280
  Số lượt thích: 0 người
  I.Tìm hiểu chung:
  1. XuÊt xø vµ thÓ lo¹i:
  a. XuÊt xø:
  b.ThÓ lo¹i: NhËt dông.
  2. Bè côc: bèn phÇn
  bè côc chÆt chÏ hîp lÝ thÓ hiÖn ngay ë tiªu ®Ò cña c¸c môc.
  II. Phân tích văn bản:
  Phần mở đầu:
  a. mục 1: nêu vấn đề, giới thiệu mục đích và nhiệm vụ:
  - cam kết và ra lời kêu gọi.
  - Đảm bảo cho tất cả trẻ em tương lai tốt đẹp
  ? Thể hiên sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế.

  b. Mục 2: - khái quát đặc điểm, yêu cầu của trẻ em.
  - quyền của trẻ em:

  ? Nêu vấn đề gọn, rõ có tính chất khẳng định

  2.Phần hai: Sự thách thức
  Thực tế cuộc sống:
  +Nạn nhân của chiến tranh.
  +Nạn nhân của bạo lực và phân biệt chủng tộc
  ?Hiểm họa hằng ngày của trẻ em trên thế giới.
  + Chịu thảm họa đói nghèo
  + Nhiều trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật
  Nghệ thuật lập luận:
  + từ " Hằng ngày, mỗi ngày" lặp lại
  + Từ chỉ số lượng: vô số, hàng triệu trẻ em, 40.000.
  ?Vấn đề bức xúc cần giải quyết ngay.
  3. Phần cơ hội:

  a. Mục 8:Nêu cơ hội thứ nhất.
  +Công ước quyền trẻ em ra đời.
  + Liên kếtcác nước lại.
  ?có đủ phương tiện kiến thức bảo vệ trẻ em
  b. Môc 9: nªu c¬ héi thø 2:
  + BÇu kh«ng khÝ chÝnh trÞ quèc tÕ thay ®æi.
  + sù hîp t¸c quèc tÕ n©ng cao
  kinh tÕ t¨ng tr­ëng, m«i tr­êng ®­îc b¶o vÖ, t¨ng c­êng phóc lîi trÎ em
  c. Cơ hội ở nước ta: Đảng nhà nước , các tổ chức xã hội
  quan tâm chăm sóc và bảo vệ trẻ em

  4. Nhiệm vụ:


  a. Nhiệm vụ thứ nhất: tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của trẻ
  b. NhiÖm vô thø hai: Quan t©m ch¨m sãc trÎ em bÞ tµn tËt cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt
  c. Nhiệm vụ thứ ba: Đảm bảo quyền bình đẳng nam nữ,
  tăng cường vai trò của phụ nữ
  d.Nhiệm vụ thứ tư: Phổ cập giáo dục bậc cơ sở

  e. Nhiệm vụ thứ năm: Đảm bảo sức khỏe sinh sản
  h. Nhiệm vụ thứ sáu: Giáo dục tính tự lập, ý thức bản thân.
  Điều kiện để thực hiện:
  g. Nhiệm vụ thứ bảy: Phát triển kinh tế
  ?Nghệ thuật: Diễn đạt rõ ràng, đề ra cụ thể từng nhiệm vụ
  phù hợp với tình hình hiện tại
  III. Tæng kÕt
  Nội dung:
  Nghệ thuật: chặt chẽ hợp lí trong bố cục
  - Lời văn dứt khoát mạch lạc
  - Nêu và giải quyết vấn đề ngắn gọn, rõ ràng

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng