Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: tu soan
  Người gửi: Thuý Anh (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:23' 06-09-2008
  Dung lượng: 2.5 MB
  Số lượt tải: 286
  Số lượt thích: 0 người
  I.Tìm hiểu chung:
  1. XuÊt xø vµ thÓ lo¹i:
  a. XuÊt xø:
  b.ThÓ lo¹i: NhËt dông.
  2. Bè côc: bèn phÇn
  bè côc chÆt chÏ hîp lÝ thÓ hiÖn ngay ë tiªu ®Ò cña c¸c môc.
  II. Phân tích văn bản:
  Phần mở đầu:
  a. mục 1: nêu vấn đề, giới thiệu mục đích và nhiệm vụ:
  - cam kết và ra lời kêu gọi.
  - Đảm bảo cho tất cả trẻ em tương lai tốt đẹp
  ? Thể hiên sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế.

  b. Mục 2: - khái quát đặc điểm, yêu cầu của trẻ em.
  - quyền của trẻ em:

  ? Nêu vấn đề gọn, rõ có tính chất khẳng định

  2.Phần hai: Sự thách thức
  Thực tế cuộc sống:
  +Nạn nhân của chiến tranh.
  +Nạn nhân của bạo lực và phân biệt chủng tộc
  ?Hiểm họa hằng ngày của trẻ em trên thế giới.
  + Chịu thảm họa đói nghèo
  + Nhiều trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật
  Nghệ thuật lập luận:
  + từ " Hằng ngày, mỗi ngày" lặp lại
  + Từ chỉ số lượng: vô số, hàng triệu trẻ em, 40.000.
  ?Vấn đề bức xúc cần giải quyết ngay.
  3. Phần cơ hội:

  a. Mục 8:Nêu cơ hội thứ nhất.
  +Công ước quyền trẻ em ra đời.
  + Liên kếtcác nước lại.
  ?có đủ phương tiện kiến thức bảo vệ trẻ em
  b. Môc 9: nªu c¬ héi thø 2:
  + BÇu kh«ng khÝ chÝnh trÞ quèc tÕ thay ®æi.
  + sù hîp t¸c quèc tÕ n©ng cao
  kinh tÕ t¨ng tr­ëng, m«i tr­êng ®­îc b¶o vÖ, t¨ng c­êng phóc lîi trÎ em
  c. Cơ hội ở nước ta: Đảng nhà nước , các tổ chức xã hội
  quan tâm chăm sóc và bảo vệ trẻ em

  4. Nhiệm vụ:


  a. Nhiệm vụ thứ nhất: tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của trẻ
  b. NhiÖm vô thø hai: Quan t©m ch¨m sãc trÎ em bÞ tµn tËt cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt
  c. Nhiệm vụ thứ ba: Đảm bảo quyền bình đẳng nam nữ,
  tăng cường vai trò của phụ nữ
  d.Nhiệm vụ thứ tư: Phổ cập giáo dục bậc cơ sở

  e. Nhiệm vụ thứ năm: Đảm bảo sức khỏe sinh sản
  h. Nhiệm vụ thứ sáu: Giáo dục tính tự lập, ý thức bản thân.
  Điều kiện để thực hiện:
  g. Nhiệm vụ thứ bảy: Phát triển kinh tế
  ?Nghệ thuật: Diễn đạt rõ ràng, đề ra cụ thể từng nhiệm vụ
  phù hợp với tình hình hiện tại
  III. Tæng kÕt
  Nội dung:
  Nghệ thuật: chặt chẽ hợp lí trong bố cục
  - Lời văn dứt khoát mạch lạc
  - Nêu và giải quyết vấn đề ngắn gọn, rõ ràng
   
  Gửi ý kiến