Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 10. Conservation

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thanh Bình
Ngày gửi: 13h:51' 16-11-2008
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 244
Số lượt thích: 0 người
Name the animals below
panda
elephants
tiger
lion
Unit 10: Conservation
Reading

I/ Before you read
II/ While you read
1/ Task 1
2/ Task 2
3/ Task 3
III/ After you read


1/ What happened with the forest
and animals?
2/ Do we need to protect animals
and forests?I. Before you read


II. While you read
plant and animal variety : C¸c loµi thùc vËt, ®éng vËt
cancer (n) : BÖnh ung th­
damage (v) : Ph¸ ho¹i
pass a law (n) : Th«ng qua mét ®¹o luËt


Defence (n) : B¶o vÖ
Vegetation (n) : Thùc vËt, c©y cèi
erosion (n) :Sù sãi mßn
New words:
medicine (n) : Thuèc
constant (a) : Th­êng xuyªn
run-off
Hydroelectric dam
eliminate (v)
Loss of forest
Listen to the tape
1. Task 1

Match the word in A with a suitable definition in B

A
B

1. eliminate
2. circulation
3. run – off
4. hydroelectric
a. the movement of something around a closed system
b. concerning or producing electricity by the power of falling water
c. remove or get rid of completely
d. liquid which flows off or from something
2. Task 2

……………….
…….….….
……….……………..

…….
1. Each year about fifty hundred species of plants and animals are eliminated.

2. Many kind of plants could be used to treat various dangerous diseases.

3. Water can be held on land by vegetation

4. Man is constantly doing harm to the environment

5. Plants may cause floods and erosion

6. We can do nothing to save the earth
T
T
T
F
F
T
Decide whether the following statements are True or false
3. Task 3
Choose the most suitable main idea for each paragraph
Paragraph A:
3. Forest give us a lot of valuable
Paragraph B:
4. Vegetation can help conserve water
Paragraph C:
2. Let’s do something to save our earth

III. After you read
Match the pictures with the sentences below
then tell the class the results of destroying the forest and the solutions.
If forests continue destroying, people won’t have water to live.
2. Destroying the forest can cause the food.
3. A lot of plants and animals are eliminated each year.
4. Loss of forest is destroying our earth.

2.Destroying the forest can cause the flood
1. If forests continue destroying, people won’t have water to live
A
C
D
B
4. Loss of forest is destroying our earth
3. A lot of plants and animals are eliminated each year
Solutions
- Ban cutting down trees
Ban hunting the animals
Punish people who cut down trees
and hunt the forest
Put rubbishes in the right place
Plant trees
Learn all you can about the forest

Remember
ảnh hưởng của việc tàn phá rừng đối với
môi trường và cuộc sống của con người.

- Các giải pháp để bảo vệ môi trường

Homework


- Read the paragraph again

- Prepare Unit 10/ speaking

Let’s play a game
What do we have to do to protect our earth?
 
Gửi ý kiến
print