Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 24. Hành động nói (tiếp theo)

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tham khảo
  Người gửi: Chu Thị Phương (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:49' 04-03-2010
  Dung lượng: 736.0 KB
  Số lượt tải: 1824
  Số lượt thích: 1 người (Văn Hoàng)
  Nhiệt liệt chào Mừng các thầy, cô về dự giờ, thăm lớp.
  MÔN: NGỮ VĂN 8
  Kiểm tra bài cũ
  Em hãy cho biết hành động nói là gì?
  Có những kiểu hành động nói nào thường gặp?
  Tr? L?I
  * Hnh d?ng núi l hnh d?ng du?c th?c hi?n b?ng l?i núi nh?m m?c dớch nh?t d?nh.
  * Người ta dựa theo mục đích của hành động nói mà đặt tên cho nó.
  Những kiểu hành động nói thường gặp là hỏi, trình bày (báo tin, kể, tả, nêu ý kiến, dự đoán,…), điều khiển (cầu khiến, đe doạ, thách thức,…), hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc.
  Bảng phân loại hành động nói:
  Câu nghi vấn
  Câu trần thuật
  Câu cầu khiến
  Câu trần thuật
  Câu cảm thán
  Tiết 98
  Hành động nói
  (tiếp theo)
  I. Bài học: Cách thực hiện hành động nói
  1. Ví dụ
  (1) Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. (2) Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. (3) Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.(4) Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo đều được đưa ra trưng bày. (5) Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.
  TIẾT 98: HÀNH ĐỘNG NÓI (TIẾP)
  (1) Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. (2) Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy . (3) Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.(4) Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo đều được đưa ra trưng bày. (5) Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.
  1. Ví dụ
  Trần thuật
  Trần thuật
  Trần thuật
  Trần thuật
  Trần thuật
  Trình bày
  Yêu cầu
  Trình bày
  Trình bày
  Yêu cầu
  Trình bày
  Trình bày
  Trình bày
  Điều khiển
  Điều khiển
  Trực tiếp
  Trực tiếp
  Gián tiếp
  Trực tiếp
  Gián tiếp
  (1) Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý
  (2) Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy .
  (3) Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm
  .(4) Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo đều được đưa ra trưng bày.
  2. Ghi nhớ:
  Mỗi hành động nói có thể được thực hiện bằng kiểu câu có chức năng chính phù hợp với hành động đó (cách dùng trực tiếp) hoặc bằng kiểu câu khác (cách dùng gián tiếp).

  Kiểu câu
  Hành động nói
  +
  +
  +
  +
  T T
  +
  +
  +
  +
  GT
  GT
  GT
  GT
  +
  T T
  T T
  T T
  T T
  Bài tập nhanh:
  Hãy trình bày quan hệ giữa các kiểu câu trần thuật, nghi vấn, cầu khiến, cảm thán với những kiểu hành động nói mà em biết bằng cách đánh dấu (+) vào ô thích hợp vào bảng dưới đây.
  * Cần nhớ :
  Hành động nói
  Khái niệm
  Các kiểu hành động nói
  Cách thực hiện hành động nói
  Hỏi
  Trình bày
  Điều khiển
  Bộc lộ cảm xúc
  Gián
  tiếp
  Trực
  tiếp
  Hứa
  hẹn
  II. Luyện tập
  Bµi 1: T×m c¸c c©u nghi vÊn trong bµi "HÞch t­íng sÜ" cña TrÇn Quèc. Cho biÕt nh÷ng c©u Êy ®­îc dïng ®Ó lµm g×?
  Trả lời:
  1. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ bỏ mình vì nước, đời nào không có? (thực hiện hành động khẳng định)
  2. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không? ( thực hiện hành động phủ định)
  3. Lóc bÊy giê, dÉu c¸c ng­¬i kh«ng muèn vui vÎ pháng cã ®­îc kh«ng? (thùc hiÖn hµnh ®éng kh¼ng ®Þnh)
  4. Vì sao vậy? (thực hiện hành động gây sự chú ý)
  5. NÕu vËy, råi ®©y sau khi giÆc gi· dÑp yªn, mu«n ®êi ®Ó thÑn, h¸ cßn mÆt mòi nµo ®øng trong trêi ®Êt n÷a? (thùc hiÖn hµnh ®éng phñ ®Þnh)
  Bài 2: Nhiều người có nhận xét là trong các bài nói, bài viết của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường kêu gọi chiến sĩ, đồng bào bằng những câu trần thuật. Hãy tìm những câu trần thuật có mục đích cầu khiến trong các đoạn trích dưới đây của Người và cho biết hình thức diễn đạt ấy có tác dụng như thế nào trong việc động viên quần chúng.
  a. V× vËy, nhiÖm vô thiªng liªng cña toµn d©n ta lóc nµy lµ ph¶I n©ng cao tinh thÇn quyÕt chiÕn quyÕt th¾ng, quyÕt t©m gi¶I phãng miÒn Nam, b¶o vÖ miÒn B¾c, tiÕn tíi hoµ b×nh thèng nhÊt Tæ quèc.
  HÔ cßn mét tªn x©m l­îc trªn ®Êt n­íc ta, th× ta cßn ph¶I tiÕp tôc chiÕn ®Êu, quÐt s¹ch nã ®i.
  §ång bµo vµ chiÕn sÜ miÒn Nam anh hïng, d­íi ngän cê vÎ vang cña mÆt trËn D©n téc Gi¶I phãng, liªn tôc tiÕn c«ng, liªn tôc næi dËy, kiªn quyÕt tiÕn lªn, giµnh lÊy th¾ng lîi hoµn toµn.
  Qu©n vµ d©n miÒn B¾c ra søc thi ®ua yªu n­íc, x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ lµm trßn nghÜa vô cña m×nh ®èi víi ®ång bµo miÒn Nam ruét thÞt(…).
  Bài 2: Nhiều người có nhận xét là trong các bài nói, bài viết của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường kêu gọi chiến sĩ, đồng bào bằng những câu trần thuật. Hãy tìm những câu trần thuật có mục đích cầu khiến trong các đoạn trích dưới đây của Người và cho biết hình thức diễn đạt ấy có tác dụng như thế nào trong việc động viên quần chúng.
  b. Cuối cùng, tôI để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.
  (.) Điều mong muốn cuối cùng của tôI là : Toàn Đảng, toàn ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giầu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
  (Di chúc)
  => Cách dùng gián tiếp này như những lời tâm sự của Bác với mọi người, tạo ra sự đồng cảm sâu sắc, nó khiến cho những nguyện vọng của lãnh tụ trở thành nguyện vọng của mỗi người.
  Bài 3: Tìm các câu có mục đích cầu khiến trong đoạn trích sau. Mỗi câu ấy thể hiện mối quan hệ giữa các nhân vật và tính cách nhân vật như thế nào?
  Dế Choắt trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu:
  - Thưa anh em cũng muốn khôn nhưng khôn không được. Đụng đến việc gì là em thở rồi, không còn hơi sức đâu mà đào bới nữa [..]. Hay bây giờ em nghĩ thế này..Song anh cho phép em mới dám nói...
  Rồi Dế Choắt loanh quanh, băn khoăn. Tôi phải bảo:
  - Được chú mày cứ nói thẳng thừng ra nào.
  Dế Choắt nhìn tôi mà rằng:
  Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh, phòng khi tối lửa tắt đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang.
  Chưa nghe hết câu , tôi đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dài. Rồi với bộ điệu khinh khỉnh, tôi mắng:
  - Hức ! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ! Chú mày hôi như cú mèo như thế này, ta nào chịu được. Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết!
  Tôi về, không một chút bận tâm
  => Dế Choắt yếu đuối nên cầu khiến nhã nhặn, mềm mỏng, khiêm tốn. Dế Mèn ỷ thế mạnh giọng ra lệnh, hách dịch.
  Bài 4:
  Trong những cách hỏi đường sau đây, em nên dùng những cách nào để hỏi người lớn?
  a. Bác có biết bưu điện ở đâu không ạ?
  e. Bác có thể chỉ giúp cháu bưu điện ở đâu không ạ?
  c. Bưu điện ở đâu, hả bác?
  b. Bác làm ơn chỉ giùm cháu bưu điện ở đâu ạ.
  d. Chỉ giùm cháu bưu điện ở đâu với!
  Bài 5:
  Sử dụng cách dùng gián tiếp để diễn đạt các hành động sau:
  a. Bảo người khác đợi mình.
  c. Muốn người khác tránh đường cho mình đi.
  b. Muốn nhờ bạn giải hộ bài tập.
  d. Kêu gọi mọi người trong lớp học tập.
  -> Bạn có thể đợi mình một lát được không?
  -> Bạn làm ơn giúp mình giảI bài toán này được không?
  Bài 6
  Viết một đoạn đối thoại ngắn. Trong đoạn đối thoại có hành động nói được thực hiện theo cách trực tiếp và gián tiếp.
  Mai: Hà ơi mai đi thăm Lan đi! -> Cách dùng trực tiếp
  Hà : ừ! Nhưng trước khi đi mình nhờ cậu một việc được không?
  Mai: Việc gì vậy? -> Cách dùng trực tiếp
  Hà : Cậu làm ơn sang hướng dẫn mình giải nốt mấy bài tập cô giáo
  ra hôm qua được chứ? -> Cách dùng gián tiếp
  Hướng dẫn về nhà:

  Học nội dung mục ghi nhớ.
  Làm bài tập số 5 (sgk)
  Chuẩn bị bài " Hội thoại".
  Cảm ơn sự tham gia học tập tích cực của các em học sinh.
  Cảm ơn các thầy, cô giáo đã đến dự giờ với lớp.
  No_avatar
  thanks ban gui bai nay, no kha la co ich cho tui Mỉm cườiCười
   
  Gửi ý kiến