Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  tho hoa ket trai

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: nguyetlinh
  Người gửi: Lương Thị Nguyệt Linh
  Ngày gửi: 08h:17' 25-03-2010
  Dung lượng: 8.7 MB
  Số lượt tải: 3995
  Số lượt thích: 1 người (doan ngoc han )
  Trường mầm non tư thục Vàng Anh
  Chủ Đề : Thế giới Thực vật
  Đề Tài : Thơ “ Hoa Kết Trái”
  Độ Tuổi :5-6 tuổi

  Yêu cầu
  Kiến thức
  - Trẻ nhận biết được vẻ đẹp của thiên nhiên ,hiểu nội dung của bài thơ
  Kỹ năng :
  Trẻ đọc thơ rõ ràng tình cảm
  Thái độ :
  Thông qua bài thơ trẻ biết yêu thiên nhiên ,bảo vệ cây trồng trong trường,ở nhà và nơi công cộng
  Chuẩn bị
  -Bài thơ trên máy tính
  -Một số hình ảnh về các loại hoa ,quả ….
  -Quả mướp ,quả cà ,quả mận ,quả lựu
  -Nhạc về chủ đề
  Hoạt động 1
  -Cô trò chuyện với trẻ về các loại hoa và quả
  -Cô hỏi trẻ đã được ăn quả mướp chưa ăn như thế nào?
  -Cô hỏi trẻ về quả cà và các loại quả cô chuẩn bị trong bài giảng …..
  -Các con ơi các loại hoa đua nhau khoe sắc trong nắng xuân
  -Còn các loại quả cho các nhiều chất vitamin bồi bổ cho cơ thể chúng ta phải không nào ?
  -Nhà thơ Thu Hà đã thấy cảnh đẹp của các loại hoa và kết thành trái nên đã sáng tác bài thơ hoa kết trái đó các con .
  -Giờ học hôm nay cô và các con hãy cùng đọc thật hay bài thơ này nhé
  Hoạt động 2
  Hát bài “Màu Hoa” chuyển đội hình
  * Ñoïc thô laàn 1: Xem moâ hình
  + Toùm taét noäi dung baøi thô: trong thieân nhieân coù raát nhieàu loaïi caây, moãi caây mang moät loaïi hoa khaùc nhau, caây caø nôû hoa maøu tím. Hoa cuûa caây möôùp maøu vaøng. Hoa maän laïi traéng tinh, coøn hoa löïu thì ñoû nhö ñoám löûa. Caùc loaïi hoa ñeàu raát ñeïp, hoa nôû roài ñeán moät ngaøy naøo ñoù hoa seõ keát thaønh quaû . hoa caø seõ keát thaønh quaû caø, hoa möôùp seõ keát thaønh quaû möôùp,hoa maän seõ keát thaønh quaû maän… muoán ñeå hoa keát thaønh quaû, caùc con khoâng ngaét hoa, beû caønh, phaûi baûo veä hoa nheù.
  * Ñoïc thô laàn 2: Xem trình chieáu
  * Nghe hát lý cây bông : “
  * Ñaøm thoaïi:
  - Caùc con vöøa nghe coâ ñoïc baøi thô gì?
  - Baøi thô do taùc giaû naøo saùng taùc?
  - Con haõy keå nhöõng loaïi hoa coù trong baøi thô?
  - Con haõy đọc đoạn thơ nói về màu sắc của các loaïi hoa?
  - Đoạn thô nào muoán nhaéc nhôû caùc baïn nhoû ñieàu gì?
  - Vì sao con khoâng ñöôïc ngaét hoa, beû caønh?
  Giaùo duïc treû bieát yeâu quyù caùc loaïi hoa vì hoa laøm ñeïp cho thieân nhieân, coù ích cho con ngöôøi.
  Hoa Kết Trái
  Hoa cà tim tím
  Hoa mướp vàng vàng
  Hoa lựu chói chang
  Đỏ như đốm lửa.
  Hoa vừng nho nhỏ
  Hoa đỗ xinh xinh
  Hoa mận trắng tinh
  Rung rinh trong gió.
  Này các bạn nhỏ
  Đừng hái hoa tươi
  Hoa yêu mọi người
  Nên hoa kết trái
  Hoạt động 3
  -Cô cho cả lớp cùng đọc với cô
  - Tổ đọc ,nhóm ,cá nhân đọc
  - Cô chú ý sửa sai cho trẻ ở các từ láy khó đọc
  Hoạt động 4
  Trò chơi: "Ai nhanh hon ".
  * Luật chơi: Đội nào đong được nhiều đậu nhất đội đó thắng.
  * Cách chơi: các con chia thành 3 đội, đứng thành 3 hàng, khi có hiệu lệnh bắt đầu, bạn đầu hàng sẽ chạy theo đường dích dắc lên đong một lon đậu sau đó chạy qua theo đường dích dắc về đứng cuối hàng, cứ tiếp tục đến bạn tiếp theo thực hiện như vậy cho đến hết hàng, đội nào đng được nhiều đậu nhất đội đó dành chiến thắng.
  - Tổ chức cho trẻ chơi 2 lần.
  * Kết thúc hoạt động: hát bài: " vo r?ng hoa "
  Chào mừng các thầy cô
  về dự hội thi giáo viên giải
  cấp cơ sở
   
  Gửi ý kiến