Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

  • (Hotline:
    - (04) 66 745 632
    - 0982 124 899
    Email: hotro@violet.vn
    )

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Võ Thị Thiên Hương
    Ngày gửi: 22h:42' 26-10-2008
    Dung lượng: 3.4 MB
    Số lượt tải: 392
    Số lượt thích: 0 người
    PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ
    TRƯỜNG THCS VĨNH PHÚC
    GV : VÕ THỊ THIÊN HƯƠNG
    HÌNH HỌC 9
    Tiết 28
    . Từ điểm A ở ngoài (O),
    vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với (O);
    B,C là tiếp điểm.

    AB = AC
    BAO = CAO
    BOA = COA

    TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
    HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
    TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
    HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
    A
    B
    C
    O
    .
    .
    I.ĐỊNH LÍ
    Chứng minh:
    ?1
    AB = AC
    BAO = CAO
    BOA = COA

    TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
    HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
    TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
    HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
    Xét ABO và ACO vuông tại B và C có :
    AO là cạnh chung
    OB = OC (bk)
    ABO = ACO (ch-cgv)
    I. ÑÒNH LÍ


    Neáu hai tieáp tuyeán
    cuûa moät ñöôøng troøn
    caét nhau taïi moät ñieåm thì :

    * Ñieåm ñoù caùch ñeàu hai tieáp ñieåm.
    * Tia keû töø ñieåm ñoù ñi qua taâm laø tia phaân giaùc cuûa goùc taïo bôûi hai tieáp tuyeán
    * Tia keû töø taâm ñi qua ñieåm ñoù laø tia phaân giaùc cuûa goùc taïo bôûi hai baùn kính ñi qua caùc tieáp ñieåm .

    TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
    HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
    Áp dụng:
    - Nếu hai tiếp tuyến AB, AC tạo với nhau một góc 60 o thì số đo mỗi góc BAO và CAO bằng bao nhiêu ?

    TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
    HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

    - Nếu hai tiếp tuyến AB, AC tạo với nhau một góc 90 o thì số đo mỗi góc
    BAO và CAO bằng bao nhiêu ?

    Dụng cụ xác định tâm vật hình tròn:
    Thöôùc phaân giaùc
    Giao điểm hai đường kẻ là tâm hình tròn
    Ap dụng : Cho (O) v di?m M ? ngồi (O),
    MA, MB l ti?p tuy?n c?a (O) v?i A, B l ti?p di?m.
    N ? trn cung nh? AB. Ti?p tuy?n t?i N v?i (O)
    l?n lu?t c?t MA,MB t?i P,Q. Pht bi?u no sai?
    MA = MB
    PA = PN
    QB = QM
    d) P MPQ = 2MA
    TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
    HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
    II. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TAM GIÁC
    *Đường tròn nội tiếp tam giác là đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác
    * Có một đường tròn nội tiếp tam giác.
    * Tâm là giao điểm 3 đường phân giác


    Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp ABC
    TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
    HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
    A
    B
    C
    I
    III. ĐƯỜNG TRÒN BÀNG TIẾP TAM GIÁC
    *Đường tròn bàng tiếp tam giác là đường tròn tiếp xúc với một cạnh của tam giác và phần kéo dài của hai cạnh còn lại.
    * Có ba đường tròn bàng tiếp .
    * Tâm là giao điểm của 1 đường
    phân giác trong và hai đường
    phân giác ngoài.

    TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
    HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
    Ba đường tròn (O1), (O2), (O3) là các đường tròn bàng tiếp tam giác ABC
    TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
    HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
    ABC vuông tại A
    có AB = 3cm, AC = 4cm
    Bán kính r1 đường tròn bàng
    tiếp trong góc A bằng:
    5 cm
    6 cm
    7 cm
    7,6 cm
    ADKF là hình vuông (h. chữ nhật có 2 cạnh kề bằng nhau)
    2r1 = KD+KF = AD+AF = AB+BD+FC+CA
    = AB+( BE+EC)+CA
    = 3 +5+4 =12
    r1 = 6cm
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    0
    ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP TAM GIÁC
    *Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường
    tròn đi qua ba đỉnh của tam giác .
    * Có một đường tròn ngoại tiếp tam giác.
    * Tâm là giao điểm của 3 đường trung trực của ba cạnh tam giác.

    TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
    HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
    O
    .
    ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP
    TAM GIÁC


    TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
    HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
    O
    .
    ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP
    TAM GIÁC


    ĐƯỜNG TRÒN BÀNG TIẾP
    TAM GIÁC


    O
    .
    O
    Nắm vững các tính chất của tiếp tuyến đường tròn
    Phân biệt định nghĩa, cách xác định tâm đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp, đường tròn bàng tiếp
    Bài tập về nhà: 26, 27, 28, 29 trang 115, 116 SGK

    Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã quan tâm theo dõi
    GV: Võ Thị Thiên Hương
     
    Gửi ý kiến
    print