Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 21. Môi trường đới lạnh

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Văn Hùng
  Ngày gửi: 21h:30' 25-11-2008
  Dung lượng: 7.6 MB
  Số lượt tải: 693
  Số lượt thích: 0 người
  CHÖÔNG IV
  MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH

  HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚ LẠNH,
  BAØI 21,TIEÁT 22 : MOÂI TRÖÔØNG ÑÔÙI LAÏNH
  ?Kinh teá hieän ñaïi hieän nay ôû hoang maïc phaùt trieån nhöõng nghaønh gì.
  -TL:Troàng troït treân caùc hoang maïc,khai thaùc daàu khí vaø phaùt trieån du lòch.
  ?Nhôø ñaâu maø kinh teá hieän ñaïi phaùt trieån ñöôïc treân caùc hoang
  maïc.(Choïn yù ñuùng nhaát)
  a/Kyõ thuaät khoan saâu
  b/Nhôø coù möa
  c/Nhôø con ngöôøi chaêm chi
  a/Nhôø hoang maïc giaøu taøi nguyeân
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  ? Hoang maïc hieän nay ñang ngaøy caøng môû roäng laø do ñaâu.
  ?Theo em caàn coù giaûi phaùp gì ñeå choáng tình traïng hoang
  maïc hoùa hieän nay .
  -TL:Tích cực trồng rừng,bảo vệ rừng,đào kênh ,khai thác nước
  ngầm cải tạo đất trống.
  a/Biến đổi khí hậu
  b/Con người chặt phá rừng.
  c/Do cát lấn
  d/Cả 3 ý trên.
  KIỂM TRA BÀI CŨ

  MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH.

  HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH
  CHƯƠNG IV:
  BÀI 21,TIẾT 23: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
  1/Đặc điểm của môi trường:
  a/Vị trí:
  ?Döïa vaøo 2 löôïc ñoà döôùi ñaây xaùc ñònh vò trí cuûa ñôùi laïnh ôû caû 2 baùn caàu
  BÀI 21,TIẾT 23: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
  1/Đặc điểm của môi trường:
  a/Vị trí:
  -Đới lạnh nằm từ đường vòng cực hay
  khoảng 60 0Bvà Nam về 2 cực bắc và nam .
  ?Em haõy cho bieát 2 ñôùi laïnh ôû nöûa caàu baéc vaø nam coù gì khaùc nhau
  Tl:Ñôùi laïnh ôû nöûa caàu baéc laø Ñaïi döông,coøn ôû nöûa caàu nam laø luïc ñòa.
  BÀI 21,TIẾT 23: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
  1/Đặc điểm của môi trường:
  a/Vị trí:
  -Đới lạnh nằm từ đường vòng cực hay
  khoảng 60 0Bvà Nam về 2 cực
  bắc và nam .hn
  b/Khí haäu
  ?Phân tích biểu đồ khí hậu ở Ho Man
  (Ca na đa) để thấy diễn biến T0 và lượng
  mưa của đới lạnh,Theo bảng sau:(3 phút)
  ?Phân tích biểu đồ khí hậu ở Ho Man
  (Ca na đa) để thấy diễn biến T0 và lượng
  mưa của đới lạnh.
  -Đáp án:
  133mm
  T 7,8:20mm
  T 10<20mm
  Mưa ít
  BÀI 21,TIẾT 23: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
  1/Đặc điểm của môi trường:
  a/Vị trí:
  -Đới lạnh nằm từ đường vòng cực hay
  khoảng 60 0Bvà Nam về 2 cực
  bắc và nam .
  b/Khí haäu:
  -Khí haäu giaù laïnh,baêng ñoùng quanh
  naêm,löôïng möa ít,döôùi 500mm/naêm
  Đọc sách giáo khoa mục 1
   Em h·y so s¸nh nói b¨ng vµ b¨ng tr«i?
  Hiện tượng Băng trôi
  BÀI 21,TIẾT 23: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
  1/Đặc điểm của môi trường:
  a/Vị trí:
  -Đới lạnh nằm từ đường vòng cực hay
  khoảng 60 0Bvà Nam về 2 cực
  bắc và nam .
  b/Khí haäu:
  -Khí haäu giaù laïnh,baêng ñoùng quanh
  naêmlöôïng möa ít,döôùi 500mm/naêm
  2/Sự thích nghi của thực vật và động
  vật với môi truờng.
   Dùa vµo hai bøc ¶nh trªn em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c loµi thùc vËt ë xø l¹nh?
  Nhận xét: Thực vật nghèo nàn chủ yéu là rêu, địa y và cây bụi.
  Đài nguyên (đồng rêu) ở Alas-ka
  BÀI 21,TIẾT 23: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
  1/Đặc điểm của môi trường:
  a/Vị trí:
  -Đới lạnh nằm từ đường vòng cực hay
  khoảng 60 0Bvà Nam về 2 cực
  bắc và nam .
  b/Khí haäu:
  -Khí haäu giaù laïnh,baêng ñoùng quanh naêm
  löôïng möa ít,döôùi 500mm/naêm
  2/Sự thích nghi của thực vật và động
  vật với môi truờng.
  -Thực vật nghèo nàn,đặc trưng là rêu,
  địa y và một số cây thấp lùn.
  -Moät soá loaøi ñoäng vaät ñaëc tröng ñôùi laïnh,haõy quan saùt vaø ñoïc teân.
  BÀI 21,TIẾT 23: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
  1/Đặc điểm của môi trường:
  a/Vị trí:
  -Đới lạnh nằm từ đường vòng cực hay
  khoảng 60 0Bvà Nam về 2 cực
  bắc và nam .
  b/Khí haäu:
  -Khí haäu giaù laïnh,baêng ñoùng quanh
  naêm löôïng möa ít,döôùi 500mm/naêm
  2/Sự thích nghi của thực vật và động
  vật với môi truờng.
  -Thực vật nghèo làn,đặc trưng là rêu,
  địa y và một số loài cây thấp lùn.
  -Động vật có các loài như :chim c cut,
  Hải cẩu,Gấu trắng,Tuần lộc,cá voi...
  ?Caùc ñoäng vaät naøy soáng thích nghi vôùi moâi tröôøng ñôùi laïnh nhö theá naøo.
  BÀI 21,TIẾT 23: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
  1/Đặc điểm của môi trường:
  a/Vị trí:
  -Đới lạnh nằm từ đường vòng cực hay
  khoảng 60 0Bvà Nam về 2 cực
  bắc và nam .
  b/Khí haäu:
  -Khí haäu giaù laïnh,baêng ñoùng quan naêm
  löôïng möa ít,döôùi 500mm/naêm
  2/Sự thích nghi của thực vật và động
  vật với môi truờng.
  -Thực vật nghèo làn,đặc trưng là rêu,
  địa y và một số loài cây thấp lùn.
  -Động vật có các loài như :chim c cut,
  Hải cẩu,Gấu trắng,Tuần lộc,cá voi...
  -Tl:Đ/vật thích nghi bằng nhiều cách :có lớp mỡ dày,lông dày và không thấm nước,ngủ đông,sống thành đàn,di cư đi tránh mùa đông...
  CỦNG CỐ VÀ LUYỆN TẬP
  BÀI 21,TIẾT 23: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
  1/Đặc điểm của môi trường:
  a/Vị trí:
  -Đới lạnh nằm từ đường vòng cực hay
  khoảng 60 0Bvà Nam về 2 cực
  bắc và nam .
  b/Khí haäu:
  -Khí haäu giaù laïnh,baêng ñoùng quan naêm
  löôïng möa ít,döôùi 500mm/naêm
  2/Sự thích nghi của thực vật và động
  vật với môi truờng.
  -Thực vật nghèo làn,đặc trưng là rêu,
  địa y và một số loài cây thấp lùn.
  -Động vật có các loài như :chim c cut,
  Hải cẩu,Gấu trắng,Tuần lộc,cá voi...
  -Tl:Đ/vật thích nghi bằng nhiều cách :có lớp mỡ dày,lông dày và không thấm nước,ngủ đông,sống thành đàn,di cư đi tránh mùa đông...
  CỦNG CỐ VÀ LUYỆN TẬP
  ?Đặc điểm của môi trường đới lạnh la:
  a/Quanh naêm giaù laïnh
  b/Chæ laïnh giaù veà muøa ñoâng
  c/Baõo tuyeát döõ doäi.
  d/Baêng tuyeát phuû quanh naêm
  e/Caû acd ñuùng.
  CỦNG CỐ VÀ LUYỆN TẬP
  ?Xác định vị trí môi trường đới lạnh trên lược đồ
  600
  ?Ñoäng vaät thích nghi vôùi moâi tröôøng ñôí laïnh nhö theá naøo.
  -Coù lôùp môõ daøy.
  -Loâng daøy vaø khoâng thaám nöôùc
  -Nguû ñoâng,soáng thaønh ñaøn
  -Di cö traùnh muøa ñoâng laïnh
  Đọc bài tập 4/70/sgk
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  Hoïc baøi ,xem theâm vaø laøm baøi taäp sgk, laøm baøi taäp baûn ñoà baøi 21.
  -Chuaån bò tröôùc baøi tieáp theo,baøi 22
  “Hoaït ñoäng kinh teá cuûa con ngöoøi ôû ñôùi laïnh”.
  +Tìm hieåu nôi cö truù cuûa caùc daân toäc phöông baéc vaø hoaït ñoäng kinh teá coå truyeàn vaø hieän ñaïi.
  Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh

  No_avatarf

  Sáng mắt vì $sao O len gi het 

   

  No_avatarf

  do omLa hét

  No_avatarf

  thay geKín miệng

  No_avatar

  cung binh thuong...............Lưỡng lựLè lưỡiCau màyLa hét

  No_avatarf

  k hieu cai cki het Cau màyCau màyCau màyCau mày

  No_avatar

  T.TCau màyCau màyCau mày

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng