Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 31. Trao đổi chất

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức Dũng
  Ngày gửi: 11h:57' 09-08-2010
  Dung lượng: 2.3 MB
  Số lượt tải: 670
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS TRAN VAN ON
  Gv: NGUY?N TH? THU CC
  Bài 31 Tiết 32

  Chào mừng quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh !!!
  Kiểm tra bài cũ
  Một cơ thể sống muốn " Lớn lên , sinh sản và phát triển được" là nhờ hoạt động nào dưới đây ?
  a. Sự Trao đổi chất
  b. Sự tiêu hóa
  c. sự hô hấp
  d. Sự bài tiết
  Bài 31 Tiết 32
  Bộ môn: Sinh Học 8
  I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường
  1. Cơ thể đã lấy những chất gì từ môi trường ?

  Nước , thức ăn , Oxi , muối khoáng

  2.Cơ thể thải ra môi trường những chất gì ?

  Khí cácbonic ,chất thải
  ( phân và nước tiểu)

  H 31-1. Sơ đồ trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường
  Môi trường ngoài
  Cơ thể
  Hệ hô hấp
  Hệ tiêu hoá
  Hệ bài tiết
  Hệ tuần hoàn
  Môi trường trong
  Ôxi
  Thức ăn, nước
  muối khoáng
  CO2
  Phân
  Nước tiểu
  Hình 31-1. Sơ đồ trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường
  Phiếu học tập số 1
  Vai trò một số hệ cơ quan trong trao đổi chất
  Lấy khí Oxi và thải khí Cácbonic
  Lấy thức ăn từ môi trường ngoài vào biến đổi thành chất dinh dưỡng và thải các chất thừa qua hậu môn

  Vận chuyển oxi và chất dinh dưỡng tới tế bào và vận chuyển
  khí Cácbonic tới phổi , chất thải tới cơ quan bài tiết
  Lọc từ máu các chất thải bài tiết qua nước tiểu

  Kết luận


  ở cấp độ cơ thể môi trường ngoài cung cấp thức ăn,
  nước, muối khoáng và ôxi qua hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, đồng thời tiếp nhận chất bã, sản phẩm phân huỷ và khí CO2 từ cơ thể thải ra
  II. Trao đổi chất giữa Tế Bào và môi trường trong
  Nước mô
  (huyết tương, bạch cầu, và tiểu cầu)
  Tế bào
  Mao mạch máu
  Mao mạch bạch huyết
  O2 và các chất dinh dưỡng
  CO2 và các chất thải
  Môi trường trong cơ thể gồm những thành phần nào?
  Gồm :Máu , Nước mô , Bạch huyết
  Hình 13-2 quan hệ giữa máu -nước mô-bạch huyết
  Năng lượng cho hoạt động sống của cơ thể
  1.Máu và nước mô cung cấp những gì cho tế bào ?


  Máu và nước mô cung cấp Oxi và chất dinh dưỡng


  2. Hoạt động sống của tế bào đã tạo ra những sản phẩm gì?
  sản phẩm đó được đổ vào nước mô rồi vào máu được đưa tới đâu?
  3. Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong biểu hiện như thế nào?


  Tạo ra năng lượng cho sự trao đổi chất, khí CO2, chất thải: năng lượng cần cho
  hoạt động sống, chất thải và CO2 được thải ra ngoài


  ở cấp độ tế bào, các chất dinh dưỡng và ôxi tiếp nhận từ máu và nước mô được
  Tế bào sử dụng vào hoạt động sống đồng thời các sản phẩm phân huỷ được
  Thải vào môi trường trong rồi được cơ quan bài tiết và phổi thải ra ngoài
  Phiếu học tập 2
  Kết luận
  ë cÊp ®é tÕ bµo, c¸c chÊt dinh d­ìng vµ «xi
  tiÕp nhËn tõ m¸u vµ n­íc m« ®­îc tÕ bµo sö dông cho c¸c ho¹t ®éng sèng ; ®ång thêi c¸c s¶n phÈm ph©n huû ®­îc th¶i vµo m«i tr­êng trong, ®­a tíi c¬ quan bµi tiÕt, cßn khÝ CO2 ®­îc ®­a tíi phæi ®Ó th¶i ra ngoµi .
  Môi trường ngoài
  Thải phân
  Nước tiểu
  Máu
  Cơ thể
  Tế bào
  Mao mạch
  Nước mô
  CO2
  O2
  Môi trường trong
  Dinh dưỡng
  Nước, muối khoáng
  III. Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và trao đổi chất ở cấp độ tế bào
  1. Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể được thể hiện như thế nào?
  Sự trao đổi chất giữa các hệ cơ quan với môi trường ngoài để lấy ôxi,dinh dưỡng và thải các sản phẩm thừa ra ngoài
  2. Trao đổi chất ở cấp độ tế bào được thực hiện như thế nào?
  Giữa tế bào và môi trường trong. Máu chuyển cho tế bào ôxi, dinh dưỡng,tế bào thải vào máu khí cácboníc và các chất thải
  3. Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và cấp độ tế bào có mối quan hệ với nhau như thế nào?
  Có mối quan hệ mật thiết với nhau không thể tách rời, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển được
  4. Nếu một trong hai cấp độ dừng lại thì sẽ có hậu quả gì ?

  Cơ thể sẽ chết

  Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
  Câu 1.Sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể được thể hiện

  a. Cơ thể thu nhận thức ăn, ôxi, nước,muối khoáng từ môi trường ngoài qua hệ tiêu hoá , hô hấp

  b. Cơ thể giữ lại toàn bộ các sản phẩm thừa ,khí CO2

  c. Cơ thể thải loại những chất cặn bã ,khí CO2 ra ngoài môi trường ngoài qua hệ tiêu hoá , hô hấp , bài tiết

  d. Cả a , c đúng


  Câu 2. Sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào biểu hiện ở
  a. Tế bào trao đổi chất với môi trường trong

  b. Môi trường trong cung cấp Ôxi và dinh dưỡng cho tế bào

  c. Tế bào thải vào máu khí cácbonic và sản phẩm bài tiết

  d. Cả a , b , c đúng
  Câu3. Những chất được máu và nước mô vận chuyển đến tế bào là:

  a. khí cácbonic va muối khoáng

  b. Prôtêin ,gluxit,chất thải

  c. Các chất dinh dưỡng và ôxi

  d. Cả a , b đúng
  Câu 4.Tế bào thải vào môi trường trong các sản phẩm là

  a. Khí cácboníc và chất dinh dưỡng

  b. Khi cácbonic và chất cặn bã

  c. khí ôxi và khí cácboníc

  d. Khí ôxi và chất cặn bã
  Câu 5.
  quan sát tranh và điền chú thích.
  Hãy ghi tên các chất mà cơ thể lấy vào và thải ra môi trường
  Nước tiểu
  Phân
  Khí O2
  Khí CO2
  Dinh dưỡng và muối khoáng
  4
  5
  Dặn dò


  - Học thuộc ghi nhớ SGK Tr 101
  - Trả lời câu hỏi 1, 2 , 3 SGK
  - Đọc trước bài "Chuyển Hoá"
  No_avatar

  kam mơn nkoa

  Avatar

  hay hay hay

   
  Gửi ý kiến