Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 5. Pháp luật và kỉ luật

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Quang Khánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:01' 21-09-2010
  Dung lượng: 11.2 MB
  Số lượt tải: 1265
  Số lượt thích: 0 người
  Phòng Giáo Dục Đào Tạo Q.Gò Vấp
  Trường THCS Tây Sơn
  Trả bài cũ
  Trả lời:
  Gi? ch? tớn l :
  -Coi tr?ng lũng tin c?a m?i ngu?i d?i v?i mỡnh;
  -Bi?t tr?ng l?i h?a v tin tu?ng nhau.

  Câu 1: Thế nào là giữ chữ tín. Lấy ví dụ minh hoạ?
  Trả bài cũ
  Trả lời:
  Ý nghĩa:
  Người biết giữ chữ tín sẽ:
  -Nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của mọi người;
  -Dễ dàng đoàn kết và hợp tác với nhau.
  Ca dao: Ng­êi sao mét hÑn thì nªn
  Ng­êi sao chÝn hÑn thì quên cả m­êi .
  Câu 2: Ý nghĩa của việc giữ chữ tín? Nêu một câu ca dao, tục ngữ về giữ chữ tín?
  Em hãy nhận xét và cho biết hành vi của người giữ trẻ trong đoạn phim sau vi phạm điều gì?
  Em hãy nhận xét và cho biết các hành vi tham gia giao thông sau vi phạm điều gì?
  Phòng Giáo Dục Đào Tạo Q.Gò Vấp
  Trường THCS Tây Sơn
  I-Đặt vấn đề:
  Tìm hiểu Vụ án “Đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia Siêng Phênh -Vũ Xuân Trường” SGK/13
  BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
  Vũ Xuân Trường
  I-Đặt vấn đề:
  Tìm hiểu Vụ án “Đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia Siêng Phênh -Vũ Xuân Trường”
  Siêng - Phênh
  Thảo luận nhóm
  Nhóm 1: Theo em Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã có hành vi vi phạm pháp luật như thế nào ?
  Nhóm 2: Nh?ng hành vi vi phạm pháp luật của Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã gây ra nh?ng hậu q?a gỡ ?Chúng đã bị trừng phạt như thế nào ?
  Nhóm 3: Dể chống lại tội phạm các đồng chí công an cần ph?i có phẩm chất gỡ ?
  Nhóm 4: Chúng ta rút ra bài học gỡ qua vụ án trên ?
  CÁC NHÓM THẢO LUẬN 3 PHÚT VÀ TRẢ LỜI
  Nhóm 1: Theo em Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã có hành vi vi phạm pháp luật như thế nào ?
  Trả lời:
  VËn chuyÓn , bu«n b¸n ma tuý xuyªn Th¸i Lan - Lµo - ViÖt Nam
  Lîi dông c¸n bé vµ ph­¬ng tiÖn cña lùc l­îng c«ng an vµ c¬ quan nhµ n­íc
  Mua chuéc c¸n bé nhµ n­íc
  Nhóm 2: Nh?ng hành vi vi phạm pháp luật của Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã gây ra nh?ng hậu qu? gỡ ? Chúng đã bị trừng phạt như thế nào ?
  Trả lời:
  Tèn tiÒn cña , gia ®ình tan n¸t
  Huû ho¹i nh©n c¸ch con ng­êi
  C¸n bé tho¸i ho¸ , biÕn chÊt
  C¸n bé c«ng an vi ph¹m
  * Chóng ®· bÞ trõng ph¹t:
  22 bÞ c¸o : 8 tö hình, 6 chung th©n , 2 ¸n 20 m­¬i năm , cßn l¹i tõ 1-9 năm tï vµ ph¹t tiÒn .
  Nhóm 3: Dể chống lại tội phạm các đồng chí công an cần ph?i có phẩm chất gỡ ?
  Trả lời:
  -Dòng cảm , m­u trÝ v­ît qua khã khăn , trë ng¹i.
  -V« t­, trong s¹ch, t«n träng ph¸p luËt , cã tÝnh kû luËt .
  Nhóm 4: Chúng ta rút ra bài học gỡ qua vụ án trên ?
  Trả lời:
  -Nghiªm chØnh chÊp hµnh ph¸p luËt
  -Tr¸nh xa tÖ n¹n ma tuý
  -Gióp ®ì c¸c c¬ quan nhµ n­íc bảo vÖ ph¸p luËt
  -Cã nÕp sèng lµnh m¹nh
  I-Đặt vấn đề:
  Tìm hiểu Vụ án “Đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia Siêng Phênh -Vũ Xuân Trường”
  Rót ra bµi häc:
  - Nghiªm chØnh chÊp hµnh ph¸p luËt, kØ luËt.
  - Tr¸nh xa c¸c tÖn n¹n XH.
  - Gióp ®ì c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm ph¸t hiÖn hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt.
  - Cã nÕp sèng lµnh m¹nh.
  BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
  I-Đặt vấn đề:
  Tìm hiểu Vụ án “Đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia Siêng Phênh -Vũ Xuân Trường”
  II – Nội dung bài học:
  BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
  Thảo luận nhóm
  Nhóm 1:Phân biệt giữa pháp luật và kỉ luật?
  Nhóm 2: Ý nghÜa cña ph¸p luËt vµ kû luËt.
  Nhóm 3: Ng­êi häc sinh cÇn cã tÝnh kû luËt vµ t«n träng ph¸p luËt kh«ng ? Vì sao ? Em h·y nªu vÝ dô cô thÓ ?
  Nhóm 4: Häc sinh chóng ta cÇn phải lµm gì ®Ó thùc hiÖn tốt ph¸p luËt vµ kû luËt tèt?
  Nhóm 1: Phân biệt giữa pháp luật và kỉ luật?
  I-Đặt vấn đề:
  II-Nội dung bài học:
  1. Pháp luật và kỉ luật:
  BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
  I-Đặt vấn đề:
  II-Nội dung bài học:
  1. Pháp luật và kỉ luật:
  2. Qui định của một tập thể :
  -Phải tuân theo qui định của pháp luật;
  -Không được trái với pháp luật
  BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
  Nhóm 3: Ng­êi häc sinh cÇn cã tÝnh kû luËt vµ t«n träng ph¸p luËt kh«ng ? Vì sao ? Em h·y nªu vÝ dô cô thÓ ?
  Trả lời:
  -Mçi c¸ nh©n häc sinh biÕt thùc hiÖn tèt kû luËt thì néi quy nhµ tr­êng sÏ ®­îc thùc hiÖn tèt.
  -Học sinh biÕt t«n träng ph¸p luËt sÏ gãp phÇn cho x· héi æn ®Þnh, bình yªn và phát triển.
  HÌNH LỄ KHAI GIẢNG TRƯỜNG THCS TÂY SƠN
  CÁC CHIẾN SĨ QUÂN ĐỘI CÓ KỈ LUẬT VÀ CHẤP HÀNH TỐT PHÁP LUẬT MỚI BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC HOÀ BÌNH VÀ PHÁT TRIỂN
  Bác hồ là một tấm gương mẫu mực về chấp hành tốt pháp luật và kỉ luật
  I-Đặt vấn đề:
  II-Nội dung bài học:
  1. Pháp luật và kỉ luật:
  2. Qui định của một tập thể :
  3.Ý nghĩa:
  -Giúp mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất hành động;
  -Xác định trách nhiệm và quyền lợi của mọi người;
  -Tạo điều kiện cho cá nhân và xã hội phát triển theo một hướng chung.
  BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
  Nhóm 4: Häc sinh chóng ta cÇn phải lµm gì ®Ó thùc hiÖn tốt ph¸p luËt vµ kû luËt tèt?
  Trả lời:
  Học sinh cần tự giác thực hiện đúng qui định của nhà trường, cộng đồng, pháp luật của nhà nước.
  Có kỉ luật sẽ giúp chúng ta học tập tốt
  Chấp hành tốt pháp luật sẽ giúp bảo vệ quyền và nghĩa vụ của mỗi chúng ta
  I-Đặt vấn đề:
  II-Nội dung bài học:
  1. Pháp luật và kỉ luật:
  2. Qui định của một tập thể :
  3.Ý nghĩa:
  4. Cách rèn luyện:
  -Học sinh cần tự giác thực hiện đúng qui định của nhà trường, cộng đồng, pháp luật của nhà nước.
  BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
  I-Đặt vấn đề:
  II-Nội dung bài học:
  1. Pháp luật và kỉ luật:
  2. Qui định của một tập thể :
  3.Ý nghĩa:
  4. Cách rèn luyện:
  III. Bài tập:
  Trò chơi trúc xanh
  BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
  CÁCH CHƠI
  Mỗi ô chữ tương ứng với 1 hình ảnh, sau khi quan sát ảnh, em hãy cho biết:
  Hành vi nào biểu hiện pháp luật
  Hành vi nào biểu hiện tính kỉ luật


  1
  2
  3  4  5  6


  KẾT THÚC
  HS vi phạm luật giao thông
  => Biểu hiện vi phạm pháp luật và kỉ luật
  Trở về trò chơi
  Đáp án 1
  Trở về trò chơi
  Công an bắt tội phạm
  => Biểu hiện vi phạm pháp luật
  Đáp án 2
  Tác phong đội viên thực hiện đúng nội quy nhà trường
  => Biểu hiện kỉ luật
  Trở về trò chơi
  Đáp án 3
  Một số bạn ngủ và nói chuyện trong giờ học
  => Biểu hiện thiếu kỉ luật
  Trở về trò chơi
  Đáp án 4
  Học sinh đánh nhau
  => Biểu hiên thiếu kỉ luật, vi phạm pháp luật
  Trở về trò chơi
  Đáp án 5
  Xả rá trong lớp học
  => Biểu hiện thiếu kỉ luật
  Trở về trò chơi
  Đáp án 6
  I-Đặt vấn đề:
  II-Nội dung bài học:
  1. Pháp luật và kỉ luật:
  2. Qui định của một tập thể :
  3.Ý nghĩa:
  4. Cách rèn luyện:
  III. Bài tập:
  * Daën doø:
  - Về nhà học nội dung bài học
  - Laøm baøi taäp 4/15 SGK:
  “Taéc ngheõn giao thoâng hieän nay do nhieàu nguyeân nhaân, coù nguyeân nhaân naøo lieân quan ñeán yù thöùc ngöôøi tham gia giao thoâng khoâng? Em haõy neâu caùc bieän phaùp khaéc phuïc?”
  BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
  KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ
  NHIỀU SỨC KHỎE
  Avatar

  CÁi chỗ 29/43 sao ghi là chấp hành đúng quy định giao thông mà ko tấhy ai đội mũ bảo hiểm hết trơi zị cà

  No_avatar

  cug hay nhug nhiu cho mk k hiu lam

  No_avatar

  có những đoạn mình ko hiểu

  No_avatarf

  sao không vẽ sơ đồ tư duy tổng kết bài học để học sinh có thể hệ thống lại bài học!

   

  No_avatar

  S ko thấy j hết j

   

  No_avatar

  New Microsoft Office Word Document (2)

   

  No_avatar

  KhócKhông biết ngượngLưỡng lự

   

   

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓