Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hoá học

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Lân
  Ngày gửi: 11h:23' 01-10-2010
  Dung lượng: 2.5 MB
  Số lượt tải: 516
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng quí vị quan khách
  BÀI 8
  SỰ BIẾN ĐỔI
  TUẦN HOÀN CẤU HÌNH NGUYÊN TỬ CỦA CÁC
  NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC
  KiỂM TRA BÀI CŨ
  Câu 1: Trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố
  hoá học, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là:
  A. 2 và 3; B. 3 và 4; C. 4 và 3; D. 1 và 6.
  Hãy chọn đáp án đúng.
  B
  Câu 2: Trình bày nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng HTTH? Thế nào là nguyên tố s, p, d, f?
  a- Ba nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần
  hoàn:
  Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện
  tích hạt nhân nguyên tử .
  Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử
  được xếp thành một hàng (chu kì ).
  Các nguyên tố có cùng số electron hoá trị (*) trong
  nguyên tử được xếp thành một cột (nhóm ).
  ĐÁP
  ?
  b- Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có
  electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.
  Nguyên tố p là những nguyên tố mà nguyên tử có
  electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.
  - Nguyên tố d là nguyên tố mà nguyên tử có electron
  cuối cùng được điền vào lớp d.
  Nguyên tố f là nguyên tố mà nguyên tử có electron
  cuối cùng được điền vào lớp f.
  Thế nào là nguyên tố s, p, d, f?
  Bài 10

  Sự biến đổi tuần hoàn
  cấu hình electron nguyên tử
  của các nguyên tố hoá học
  7
  I. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH
  ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC
  NGUYÊN TỐ
  Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học có sự biến đổi tuần hoàn không?
  Mối liên hệ giữa cấu hình electron nguyên tử với tính chất của các nguyên tố trong chu kì và trong nhóm A?
  I. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH
  ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC
  NGUYÊN TỐ
  Bảng dưới đây, cho biết cấu hình electron
  nguyên tử của các nguyên tố nhóm A
  ( xét trong 2 chu kì 3 và 4 )
  11/18/2005
  8
  Ta th?y r?ng: Dầu một chu kì là nguyên tố có cấu hình
  electron ngoài cùng là ns1.
  Kết thúc một chu kì là nguyên tố có cấu hình electron
  ngoài cùng là ns2np6 (trừ chu kì 1)
  11/18/2005
  9
  KẾT LUậN CHUNG:
  Caáu hình e lôùp ngoaøi cuøng cuûa nguyeân töû caùc nguyeân
  toá trong cuøng moät nhoùm A ñöôïc laëp ñi laëp laïi sau moãi
  chu kì. Ta nói rằng: Chuùng bieán ñoåi moät caùch tuaàn
  hoaøn.

  Như thế, sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình
  electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các
  nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần
  chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần
  hoàn tính chất hóa học của các nguyên tố.
  II. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA
  CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A


  1- Cấu hình electron nguyên tỬ của các nguyên tố nhóm A
  a) Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một nhóm A
  có cùng số electron trong lớp ngoài cùng.
  b) Số electron líp ngoµi cïng = Sè thø tù cña nhãm A
  =Số electron ho¸ trÞ
  c) Sau mçi chu k×, theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n, cÊu
  h×nh electron líp ngoµi cïng cña nguyªn tö c¸c nguyªn tè cã sù
  biÕn ®æi tuÇn hoµn, dÉn ®Õn sù biÕn ®æi tuÇn hoµn tÝnh chÊt cña
  c¸c nguyªn tè.
  d) - Nhãm A gåm c¸c nguyªn tè s, p thuéc chu k× lín vµ chu k× nhá
  11
  2. Một số nhóm A tiêu biểu
  a. Nhóm VIIIA ( nhóm khí hiếm )
  Sử dụng bảng HTTH
  hãy cho biết nhóm VIIIA có
  những nguyên tố nào?
  Gồm các nguyên
  tố: Heli, Neon, Agon, Kripton,
  Xenon và Rađon
  - Đều có 8 e ở lớp ngoài cùng ( trừ Heli): ns2np6
  - Ở điều kiện thường, các khí hiếm đều ở trạng thái khí và phân tử chỉ gồm một nguyên tử.
  - Hầu hết các khí hiếm đều không tham gia các phản ứng hoá học
  Hãy cho
  biết đặc điểm
  của cácnguyên
  tố nhóm VIIIA?
  - Gồm các nguyên tố: Heli, Neon, Agon, Kripton, Xenon và radon

  12
  b. Nhóm IA ( nhóm kim loại kiềm )
  Sử dụng bảng HTTH
  hãy cho biết nhóm IA có
  những nguyên tố nào?
  Gồm các nguyên
  tố: Liti, Natri, Kali, Rubidi, Xesi, Franxi
  - Đều có 1 e ở lớp ngoài cùng: ns1
  - Có khuynh hướng nhường 1e để đạt cấu hình bền của khí hiếm. Do đó trong hợp chất, các nguyên tố kim loại kiềm chỉ có hoá trị 1
  - Là những kim loại điển hình
  Hãy cho
  biết đặc điểm
  của cácnguyên
  tố nhóm IA?
  -Cc nguyn t? nhĩm IA gồm cĩ: Hidro, Liti, Natri, Kali,
  Rubidi, Xesi
  -Kim lo?i ki?m gồm các nguyên tố: Liti, Natri, Kali, Rubidi, Xesi. ( ngoài ra còn có nguyên tố phóng xạ franxi)
  Tác dụng với nước giải phóng H2 và cho
  hidroxit kiềm mạnh:
  2Na + 2H2O ? 2NaOH + H2?
  M?t cch t?ng qut :
  2M + 2H2O ? 2MOH + H2?
  (M là kim loại kiềm)
  - Tác dụng với phi kim tạo thành muối:
  2Na + Cl2 ? 2NaCl
  M?t cch t?ng qut :
  2M + X2 ? 2MX
  ( X là halogen)
  14
  c. Nhóm VIIA ( nhóm Halogen )
  Sử dụng bảng HTTH
  hãy cho biết nhóm VIIA có
  những nguyên tố nào?
  Gồm các nguyên
  tố: Flo, Clo, Brôm, Iôd.
  - Đều có 7 e ở lớp ngoài cùng: ns2np5
  Hãy cho
  biết đặc điểm
  của cácnguyên
  tố nhóm VIIA?
  - Gồm các nguyên tố: Flo, Clo, Brôm, Iôd. ( ngoài ra còn có nguyên tố phóng xạ Atatin)
  - Có khuynh hướng nhận 1e để đạt cấu hình bền của khí hiếm. Do đó trong hợp chất với nguyên tố kim loại, các nguyên tố halogen có hoá trị 1
  - Là những phi kim điển hình
  - Ở dạng đơn chất, các phân tử halogen gồm 2 nguyên tử: F2, Cl2, Br2, I2.
  Tác dụng với kim loại tạo thành muối
  halogenua:
  Ca + Cl2 ? CaCl2
  Tác dụng với H2 tạo thành hợp chất khí HX
  (X là halogen):

  H2 + X2 ? 2HX
  Thí d?: H2 + Cl2 ? 2HCl
  Hidroxit của các halogen là những axit .
  Thí dụ: HClO, HClO3.
  16


  ? Một nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VIA trong
  bảng HTTH các nguyên tố hoá học. Hỏi:
  a. Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu
  electron ở lớp electron ngoài cùng?
  b. Các e ngoài cùng nằm ở lớp e thứ mấy?
  c. viết cấu hình e nguyên tử của nguyên tố trên.
  III. BÀI TẬP
  ? Cho 2,34 gam kim loại kiềm M hòa tan vào
  nước dư, thu được 672 ml khí H2 (đktc) . Xác định
  tên kim loại kiềm.
  HD: Dng phuong trình t?ng qut d? tính tốn:
  2M + 2H2O ? 2MOH + H2?
  ? Hòa tan 3,68 g một kim loại kiềm M hòa tan
  vào nước dư, thu được 1,792 lit khí H2 (đktc) và 200
  ml dung dịch X .
  a-Xác định tên kim loại kiềm.
  b-Tính nồng độ mol/l của dung dịch X.
  Bài tập về nhà:
  Bài 4,5 6,7
  trang 41 Sách
  GK Hóa 10
  SGK trang 75  bài 17


  XEM TRƯỚC BÀI HỌC KẾ TIẾP:
  SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HÒAN TÍNH CHẤT
  CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
  Tiết học đến đây kết thúc
  Chào tạm biệt
  Xin chân thành cảm ơn cc Th?y Cơ v cc em
  h?c sinh
  No_avatarf

  sao mo khong duoc

   

  No_avatar
  ke cha may noi lam j zay
   
  Gửi ý kiến