Thư mục

Các ý kiến mới nhất

 • hơ hơ! Giáo viên ăn cắp là đã làm mất...
 • cung hay.nhung ma sao thay thieu nhiu do !...
 • chưa đc hay...
 • cai nay hay nhung nen de o muc thich hop...
 • chao cac thay co! minh dang muon tim video ve...
 • hayyyyyyyyyyyyyy...
 • chả lập ý cho phần b gì cả!!!!...
 • Cảm ơn nhiều nhé bạn...
 • cảm ơn các bạn ...
 • ♣♣♣ ...
 • thanks ☺☺☺ ...
 • ljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqljvhjhhgjgjfhhfhfqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq...
 • very good ...
 • hay...
 • Hỗ trợ kỹ thuật

  • (Hotline:
   - (04) 66 745 632
   - 0982 124 899
   Email: hotro@violet.vn
   )

  Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Báo giảng lớp 5 (Tuần 1-10).

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Lê Phạm Chiến - Giáo viên Tiểu học.
  Người gửi: Lê Phạm Chiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:05' 17-10-2010
  Dung lượng: 41.3 KB
  Số lượt tải: 113
  Số lượt thích: 0 người
  Tuần học thứ: 1
  ((

  Thứ
  ngày, tháng
  Tiết
  Môn
  (p.môn)
  Tiết
  PPCT
  Đầu bài hay nội dung công việc
  
  Thứ ..... 2 .....
  Ngày: 16 - 08
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Chào cờ.
  Mĩ thuật.
  Tập đọc.
  Toán.
  Lịch sử.
  1
  1
  1
  1
  1
  Sinh hoạt dưới cờ.
  Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh “Thiếu nữ ...”
  Thư gửi các học sinh.
  Ôn tập: Khái niệm về phân số.
  Bình Tây đại nguyên soái “Trương Định”.
  
  Thứ ..... 3 .....
  Ngày: 17 - 08
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Thể dục.
  Toán.
  LTVC.
  Chính tả.
  Đạo đức.
  1
  2
  1
  1
  1
  Giới thiệu chương trình, đội hình đội ngũ.
  Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số.
  Từ đồng nghĩa.
  Nghe-viết: Việt Nam thân yêu.
  Em là học sinh lớp 5.
  
  Thứ ..... 4 .....
  Ngày: 18 - 08
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Tập đọc.
  Toán.
  Tập làm văn
  Khoa học.
  Hát nhạc.
  1
  3
  1
  1
  1
  Quang cảnh làng mạc ngày mùa.
  Ôn tập: So sánh hai phân số.
  Cấu tạo của bài văn tả cảnh.
  Nam hay nữ?
  Ôn tập một số bài hát đã học.
  
  Thứ ..... 5 .....
  Ngày: 19 - 08
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Toán.
  LTVC.
  Địa lí.
  Kể chuyện.
  4
  2
  1
  1
  Ôn tập: So sánh hai phân số (Tiếp theo).
  Luyện tập về từ đồng nghĩa.
  Việt Nam đất nước chúng ta.
  Lý tự trọng.
  
  Thứ ..... 6 .....
  Ngày: 20 - 08
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Thể dục.
  Toán.
  Tập làm văn
  Kĩ thuật.
  Sinh hoạt
  2
  5
  2
  1
  1
  Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Chạy đổi chỗ ...”.
  Phân số thập phân.
  Luyện tập tả cảnh.
  Kỹ thuật phục vụ.
  Sinh hoạt lớp tuần 1.
  
  
  *Lưu ý: Môn Mĩ thuật giáo viên chuyên dạy.
  Thực hiện từ ngày: 16/08 đến 20/08/2010
  Người thực hiện:
  Nguyễn Thị Nga.
  Tuần học thứ: 02.
  --((--
  Thứ, ngày, tháng.
  Tiết
  Môn
  (Phân môn)
  Tiết
  PPCT
  Đầu bài hay nội dung công việc.
  
  Thứ .... 2 .....
  Ngày: 23-08
  1
  Chào cờ.
  2
  Sinh hoạt dưới cờ.
  
  
  2
  Mĩ thuật.
  2
  Vẽ trang trí: “Sắc màu trong trang trí”.
  
  
  3
  Tập đọc.
  3
  Nghìn năm văn hiến.
  
  
  4
  Toán.
  6
  Luyện tập.
  
  
  5
  Lịch sử.
  2
  Ng.Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.
  
  
  6
  
  
  
  
  Thứ .... 3 .....
  Ngày: 24-08
  1
  Thể dục.
  3
  Đội hình, đội ngũ. Trò chơi: “Chạy tiếp sức”.
  
  
  2
  Toán.
  7
  Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số.
  
  
  3
  LTVC.
  3
  Mở rộng vốn từ: Tổ Quốc.
  
  
  4
  Chỉnh tả.
  2
  Nghe-viết: Lương Ngọc Quyến.
  
  
  5
  Đạo đức.
  2
  Em là học sinh lớp 5 (Tiết 2).
  
  
  6
  
  
  
  
  Thứ .... 4 .....
  Ngày: 25-08
  1
  Tập đọc.
  4
  Sắc màu em yêu.
  
  
  2
  Toán.
  8
  Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số.
  
  
  3
  Tập làm văn
  3
  Luyện tập tả
  1162708
  Báo giảng lớp 5 (Tuần 1 đến tuần 10).
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print