Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài 29. Tổng kết về ngữ pháp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tôn Thanh Nguyên
Ngày gửi: 15h:09' 28-10-2010
Dung lượng: 738.5 KB
Số lượt tải: 337
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng
các em !
Tiết 148:
Tổng kết ngữ ph¸p

* Néi dung «n tËp
I.Tõ lo¹i tiÕng viÖt :
1.Danh tõ - ®éng tõ - tÝnh tõ.
2.C¸c lo¹i tõ kh¸c .
II. Côm tõ .

Tiết 148:
Tổng kết ngữ ph¸p
Suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái sau:

=>TiÕng viÖt ®­îc chia lµm hai lo¹i:
-Thùc tõ vµ h­ tõ.
Bao gåm 12 lo¹i :( DT - §T- TT- Sè tõ - §¹i tõ- L­îng tõ – ChØ tõ – Phã tõ – quan hÖ tõ – Trî tõ – T×nh th¸i tõ – Th¸n tõ.)
*Dựa vào kiến thức đã học em thấy các nhà Việt Ngữ đã chia từ loại tiếng việt ra làm mấy loại ? Hãy kể tên từng loại ?
Nhóm1Bài 1
Nhóm4 Bài 4
Bài tập: Dựa vào kiến thức đã học về từ loại tiếng việt thảo luận nhóm làm các bài tập sau ?
Nhóm2Bài 2
Nhóm3 Bài 3
Nhóm5Bài 5
Ti?t 148:
T?ng k?t ng? pháp
Ti?t 148:
T?ng k?t ng? pháp

Đáp án bài tập 1:Xác định từ loại
Đáp án bài tập 2 +3:
Xác định khả năng kết hợp của DT-ĐT-TT.
* Các từ đứng sau DT:( Những - Các -Một )
*Các từ đứng sau ĐT: ( Hãy -Đã -Vừa )
*Các từ đứng sau TT: ( Rất -Hơi -Quá )
Tiết 148:
Tổng kết ngữ ph¸p

Tiết 148:
Tổng kết ngữ ph¸p

Đáp án bài tập 4:
Tiết 148:
Tổng kết ngữ ph¸p

Đáp án bài tập 5:
*Tròn : -vốn là tính từ
-Trong câu là động từ hoạt động.
*Lý tưởng :-Vốn là D T
-Trong câu là T T
*Băn khoăn:-Vốn là T T
=>Được dùng như D T
Tiết 148:
Tổng kết ngữ ph¸p
Ngoài các từ loại chính đã ôn tập em hãy cho biết các từ loại khác đã học từ lớp 6 -> lớp 9
Tiết 148:
Tổng kết ngữ ph¸p
Tiết 148:
Tổng kết ngữ ph¸p
Bài tập1 trang 132:
Tiết 148:
Tổng kết ngữ ph¸p
II. Cụm từ:
Dựa vào kiến thức về cụm từ hãy nêu những hiểu biết của em về cụm DT cụm động từ cụm tính từ ?
Tiết 148:
Tổng kết ngữ ph¸p
*CômDT:Lµ tæ hîp tõ do DT víi mét sè tõ ngữ phô thuéc nã t¹o thµnh.Côm DT cã ý nghÜa ®Çy ®ñ h¬n vµ cã cÊu t¹o phøc t¹p h¬n mét m×nh DT nh÷ng ho¹t ®éng trong c©u gièng nh­ mét DT( th­êng lµm CN trong c©u ). Khi lµm VN trong c©u cã tõ ( Lµ ) ®øng tr­íc.
*Côm §T: Lµ tæ hîp tõ do §T víi mét sè tõ ng÷ phô thuéc nã t¹o thµnh.NhiÒu §T ph¶i cã c¸c tõ ng÷ ®i kÌm t¹o thµnh côm §T míi trän nghÜa. Côm §T cã ý nghÜa ®Çy ®ñ h¬n vµ cã cÊu t¹o phøc t¹p h¬n mét m×nh §T nh÷ng ho¹t ®éng trong c©u gièng nh­ mét §T .
*Cum TT:Cã ý nghÜa kh¸i qu¸t biÓu thÞ tÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña sù vËt.
1 Lµm c¸c bµi tËp trong phÇn Côm tõ .
2. So¹n bµi ( LuyÖn tËp biªn b¶n )
Hướng dẫn học bài ở nhà
giờ học kết thúc
Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi
No_avatarf

do

 
Gửi ý kiến