Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 29. Tổng kết về ngữ pháp

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tôn Thanh Nguyên
  Ngày gửi: 15h:09' 28-10-2010
  Dung lượng: 738.5 KB
  Số lượt tải: 352
  Số lượt thích: 0 người
  Nhiệt liệt chào mừng
  các em !
  Tiết 148:
  Tổng kết ngữ ph¸p

  * Néi dung «n tËp
  I.Tõ lo¹i tiÕng viÖt :
  1.Danh tõ - ®éng tõ - tÝnh tõ.
  2.C¸c lo¹i tõ kh¸c .
  II. Côm tõ .

  Tiết 148:
  Tổng kết ngữ ph¸p
  Suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái sau:

  =>TiÕng viÖt ®­îc chia lµm hai lo¹i:
  -Thùc tõ vµ h­ tõ.
  Bao gåm 12 lo¹i :( DT - §T- TT- Sè tõ - §¹i tõ- L­îng tõ – ChØ tõ – Phã tõ – quan hÖ tõ – Trî tõ – T×nh th¸i tõ – Th¸n tõ.)
  *Dựa vào kiến thức đã học em thấy các nhà Việt Ngữ đã chia từ loại tiếng việt ra làm mấy loại ? Hãy kể tên từng loại ?
  Nhóm1Bài 1
  Nhóm4 Bài 4
  Bài tập: Dựa vào kiến thức đã học về từ loại tiếng việt thảo luận nhóm làm các bài tập sau ?
  Nhóm2Bài 2
  Nhóm3 Bài 3
  Nhóm5Bài 5
  Ti?t 148:
  T?ng k?t ng? pháp
  Ti?t 148:
  T?ng k?t ng? pháp

  Đáp án bài tập 1:Xác định từ loại
  Đáp án bài tập 2 +3:
  Xác định khả năng kết hợp của DT-ĐT-TT.
  * Các từ đứng sau DT:( Những - Các -Một )
  *Các từ đứng sau ĐT: ( Hãy -Đã -Vừa )
  *Các từ đứng sau TT: ( Rất -Hơi -Quá )
  Tiết 148:
  Tổng kết ngữ ph¸p

  Tiết 148:
  Tổng kết ngữ ph¸p

  Đáp án bài tập 4:
  Tiết 148:
  Tổng kết ngữ ph¸p

  Đáp án bài tập 5:
  *Tròn : -vốn là tính từ
  -Trong câu là động từ hoạt động.
  *Lý tưởng :-Vốn là D T
  -Trong câu là T T
  *Băn khoăn:-Vốn là T T
  =>Được dùng như D T
  Tiết 148:
  Tổng kết ngữ ph¸p
  Ngoài các từ loại chính đã ôn tập em hãy cho biết các từ loại khác đã học từ lớp 6 -> lớp 9
  Tiết 148:
  Tổng kết ngữ ph¸p
  Tiết 148:
  Tổng kết ngữ ph¸p
  Bài tập1 trang 132:
  Tiết 148:
  Tổng kết ngữ ph¸p
  II. Cụm từ:
  Dựa vào kiến thức về cụm từ hãy nêu những hiểu biết của em về cụm DT cụm động từ cụm tính từ ?
  Tiết 148:
  Tổng kết ngữ ph¸p
  *CômDT:Lµ tæ hîp tõ do DT víi mét sè tõ ngữ phô thuéc nã t¹o thµnh.Côm DT cã ý nghÜa ®Çy ®ñ h¬n vµ cã cÊu t¹o phøc t¹p h¬n mét m×nh DT nh÷ng ho¹t ®éng trong c©u gièng nh­ mét DT( th­êng lµm CN trong c©u ). Khi lµm VN trong c©u cã tõ ( Lµ ) ®øng tr­íc.
  *Côm §T: Lµ tæ hîp tõ do §T víi mét sè tõ ng÷ phô thuéc nã t¹o thµnh.NhiÒu §T ph¶i cã c¸c tõ ng÷ ®i kÌm t¹o thµnh côm §T míi trän nghÜa. Côm §T cã ý nghÜa ®Çy ®ñ h¬n vµ cã cÊu t¹o phøc t¹p h¬n mét m×nh §T nh÷ng ho¹t ®éng trong c©u gièng nh­ mét §T .
  *Cum TT:Cã ý nghÜa kh¸i qu¸t biÓu thÞ tÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña sù vËt.
  1 Lµm c¸c bµi tËp trong phÇn Côm tõ .
  2. So¹n bµi ( LuyÖn tËp biªn b¶n )
  Hướng dẫn học bài ở nhà
  giờ học kết thúc
  Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi
  No_avatarf

  do

   
  Gửi ý kiến