Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 7. The mass media

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Phú Cương (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:21' 01-11-2010
  Dung lượng: 3.0 MB
  Số lượt tải: 2215
  Số lượt thích: 1 người (Phạm Thị Hòa)
  Welcome to our class!
  violet.vn/phanphucuong
  Crossword puzzle
  1
  2
  3
  4
  5
  1. VTV1 ….. at 5:35 and the last programme
  is on at 23:30.
  s
  t
  a
  r
  t
  s
  2. Which …. do you often watch? – It’s VTV1.

  c
  h
  a
  n
  n
  e
  l
  3. “ Family Secrets” is the funniest …..
  I’ve watched.
  c
  o
  m
  e
  d
  y
  4. One of the mass media I like is …………………

  t
  e
  l
  e
  v
  i
  s
  i
  o
  n
  5. We get information and entertainment from TV
  ……. our eyes and ears.
  t
  h
  r
  o
  u
  g
  h
  The key word is …. .
  Ask and answer the following questions
  1. How often do you listen to the radio?
  2. How many hours per week do you listen to it?
  3. What programme do you like listening to and why?
  I. Vocabulary:
  2. heavy rain [`hevi rein]
  trận mưa to
  1. cloudy (adj) [`klaudi]
  nhiều mây, u ám
  4. to cause (v) [kɔ:z]
  gây ra
  5. flood (n) [flʌd]
  lũ, lụt
  6. to rise (v) [raiz] (rose - risen)
  dâng lên
  3. strong wind [strɔη wind]
  gió mạnh, gió to
  Mount Whitney
  7. to climb (v) [klaim]
  leo trèo
  8. view (v) [vju:]
  (n)
  quan sát
  tầm nhìn, quang cảnh
  Unit 7: the mass media
  Lesson 3: listening
  strong wind
  to rise
  view
  cloudy
  to climb
  flood
  to cause
  heavy rain
  II. Listen to these words
  and then put them in the correct order.
  cloudy
  to cause
  strong wind
  heavy rain
  flood
  to rise
  view
  climb
  1
  7
  2
  3
  4
  8
  5
  6
  Task 1: Listen to the two radio news stories and tick the words you hear in the right column under News story 1 and News story 2


  healthy
  strong
  young
  cloudy
  highest
  wonderful
  Task 2: Listen to the radio news stories again and fill in the missing words
  Heavy rain causes floods all over the country
  Heavy rain during the night (1)…………… .. ….... all over the country today. Many people (2)…………………………because rivers (3)……………Some roads in the north-west are under (4)…………….....of water. The rain (5) ………………..at the moment, but it’s still (6)…………and there’s a (7) ………….... Because of the bad weather, people can’t go out to work
  has caused floods
  have left their homes
  have risen
  two meters
  has stopped
  cloudy
  strong wind
  90-year-old American woman climbs Mount Whitney
  twenty-third
  4,418
  California
  wonderful
  young and healthy
  A ninety-year-old woman has climbed Mount Whitney in California for the ……………… time. At ………….. metres, Mount Whitney is the highest mountain in ………………. The woman says the view from the top is ………….., so she tries to climb it often. She also says that the mountain has kept her …………….………...In spite of her old age, the woman tries to climb the mountain very often
  Task 3: Listen again, and answer the following questions
  1. What has happened during the night?
  Heavy rain has caused floods all over the country.
  2. Why have people left their homes?
  Because rivers have risen.
  3. How many times has the old woman climbed Mount
  Whitney?
  She has climbed Mount Whitney twenty three times.
  4. Why does she climb it so often?
  Because it has kept her young and healthy.
  C. Post- listening:
  Close your book. Recall the two news stories and answer the following questions about the news stories. Use the answers to those questions to tell your classmates about them. Chose one of the news stories only.
  News story 1
  1. What has happened during the night?
  2. Why have many people left their homes?
  3. How deep are some roads under the water?
  4. Has the rain stopped at the moment?
  5. Is there a strong wind?
  6. Why can’t people go out to work?
  News story 2
  1. How many times has the old woman climbed Mount Whitney?
  2. How high is Mount Whitney?
  3.Is it the highest in California?
  4. What does she say about the view from the top?
  5. Why does she climb it so often?
  6.Does she stop climbing mountain because of her old age?
  D. Homework :
  - Rewrite the content of the 2 radio news
  stories.
  - Prepare the next lesson: Unit 7: Writing
  Good-bye!
  Avatar

  hay

  Xấu hổ

  No_avatar

  tại sao lại nghe không được

   
  Gửi ý kiến