Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gấu qua cầu

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Thị Dân
  Ngày gửi: 22h:10' 22-12-2010
  Dung lượng: 3.2 MB
  Số lượt tải: 1491
  Số lượt thích: 0 người
  Hoạt động có chủ đích
  Gấu qua cầu
  Lớp : Chồi
  Ngày dạy: 15 / 04 /2010
  / Yeâu caàu:
  - Treû hieåu noäi dung baøi thô. Treû thuoäc thô .
  - Treû bieát yeâu thöông baïn vaø bieát nhöôøng nhòn baïn.
  Giaùo duïc treû tình ñoaøn keát, nhöôøng nhòn.  II/ Chuaån bò:
  - Moâ hình caùi caàu.
  - Tranh minh hoïa “Gaáu qua caàu” treân maøn hình vi tính.
  - Baêng gheá theå duïc.
  III/ Toå chöùc hoaït ñoäng:
  Hoaït ñoäng 1:
  - Coâ vaø treû cuøng toïa ñaøm veà phöông tieän giao thoâng
  Hoaït ñoäng 2:
  - Giôùi thieäu baøi thô. Ñoïc thô treû nghe.
  - Toïa ñaøm. -Daïy treû thuoäc thô.
  Hoaït ñoäng 3:
  - Troø chôi : Gaáu qua caàu
  Cô và trẻ cùng tọa đàm trên mô hình.

  Đọc lần 1. Tóm nội dung
  Gấu qua cầu
  Hai Gấu con xinh xắn
  Bước xuống hai đầu cầu
  Chú nào cũng muốn mau
  Vượt cầu sang kia trước
  Không ai chịu nhường bước
  Cải nhau mãi không thôi
  Chú Nhái bén đang bơi
  Ngẩng đầu lên và bảo
  Cái cầu thì bé tẹo
  Ai cũng muốn sang mau
  Nếu cứ cố chen nhau
  Thì có anh ngã chết
  Bây giờ phải đoàn kết
  Cõng nhau quay một vòng
  Đổi chổ thế là xong
  Cả hai cùng qua được
  Nhược Thủy

  Đàm thoại
  1
  2
  3
  4
  Khi bước xuống hai đầu cầu, cả hai chú Gấu đều muốn gì ?
  Đ
  S
  Hai chú Gấu có nhường nhau không
  Đ
  S
  Nhái Bén đã khuyên hai chú Gấu thế nào ?
  Đ
  S
  Nếu cháu và các bạn cùng đi qua cái cầu bé tẹo thì cháu sẽ làm thế nào ?
  Đ
  S
  Đúng rồi
  Giỏi quá
  Sai rồi
  Thử lại xem
  Sai rồi
  Thử lại xem
  Sai rồi
  Thử lại xem
  Sai rồi
  Thử lại xem
  Dạy trẻ đọc thơ
  Trò chơi
  Tiết học đến đây là kết thúc,
  xin chân thành cảm ơn
  quí cô và các cháu.
  No_avatar

  Hình ảnh của bài khá sáng tạo có liên hệ th­ục tế phù hợp. Nói chung là khá hay.

  No_avatar
  thanks tác giả đã hỗ trợ chúng tôi bài giảng bổ ích!
   
  Gửi ý kiến