Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Unit 5. The media

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thu Trang
  Ngày gửi: 21h:47' 21-01-2011
  Dung lượng: 6.0 MB
  Số lượt tải: 646
  Số lượt thích: 0 người
  THCS HÙNG VƯƠNG
  1
  1
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  NAM HOC 2007-2008
  ENGLISH
  9
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  THCS HÙNG VƯƠNG
  2
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  THCS HÙNG VƯƠNG
  3
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  THCS HÙNG VƯƠNG
  4
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  THCS HÙNG VƯƠNG
  5
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  THCS HÙNG VƯƠNG
  6
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  THCS HÙNG VƯƠNG
  7
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  THCS HÙNG VƯƠNG
  8
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  THCS HÙNG VƯƠNG
  9
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  THCS HÙNG VƯƠNG
  10
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  THCS HÙNG VƯƠNG
  11
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  THCS HÙNG VƯƠNG
  12
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  THCS HÙNG VƯƠNG
  13
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  TAG- QUESTION
  THCS HÙNG VƯƠNG
  14
  I.Warmer
  Pre teach
  Tag questions
  What do we call TV,radio,computer?
  You like watching, don’t you?
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  THCS HÙNG VƯƠNG
  15
  Mai
  Linda
  You have read this article on the Webside, haven’t you?
  Not yet.
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  I.Activity 1
  Pre teach
  Tag questions
  Set the scene
  THCS HÙNG VƯƠNG
  16
  TAG-QUESTIONS
  Form:
  Auxiliary verb + personal pronoun
  You have read this article on the Webside, haven’t you?
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  Tag questions
  Form:
   General rule:
   Affirmative statement, negative tag- question.
   Negative statement, affirmative tag-question.
   Intonation: If we are asking a real question, we use a rising intonation. 
   Intonation: If we are sure about the answer, we use a falling intonation. 
  THCS HÙNG VƯƠNG
  17
  Activity 1
  Practice
  Work individidually
  Complete,
  using tag- question
  Give feedback
  Work in pair
  PRACTICE
  B.Minh: Baird produced the first TV picture in 1926,………………..?
  Thao: Yes, he did.
  C.Thu: A daily nespaper was published in Germany in 1550,……………….?
  Tri: No, it wasn’t. It was in 1650.
  didn’t he
  wasn’t it
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  D. Ha:You don’t like playing computer games,…………………..?
  Thanh: Yes, I do.
  do you
  E. Mai:We are going to have cable TV soon,………………..?
  Thang: Yes, I think so.
  aren’t we
  THCS HÙNG VƯƠNG
  18
  Practice
  T.models
  in-pairs
  personalize
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  Key:

  =like
  X
  =not like

  X
  X

  X
  X


  X

  X
  X

  X
  X

  X

  X

  X
  X

  X

  X
  X
  X
  X


  X
  T: Tuan likes news, doesn’t he?
  S: Yes, he does.
  T: Mai and Anh don’t like news,do they?
  S: No,they don’t.
  THCS HÙNG VƯƠNG
  19
  Activity 2
  Set the scene
  form
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  Hoa
  Lan
  Do you like playing
  soccer?
  No, I hate it.
  Do you enjoy
  watching TV?
  Yes, I love it.
  Do you enjoy
  fishing?
  I don’t know.
  I’ve never tried it
  like
  love
  enjoy
  dislike
  hate
  V-ing
  +
  THCS HÙNG VƯƠNG
  20
  Activity 2
  model
  practice
  in pairs
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  Key:

  =like
  X
  =not like
  soccer ( ) fishing ( ) movies ( )
  detective stories ( ) candy ( ) music ( )

  X

  X

  X
  1.soccer ( )

  Do you like playing soccer?
  Yes, I love it.
  2.fishing ( X)
  Do you like fishing?
  No. I hate it.
  a.movies ()
  b.detective stories (X)
  c.candy ()
  d.music (X)
  THCS HÙNG VƯƠNG
  21
  Writing
  T.models
  Ss write
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  1.My father / like / watch / sports/but / my mother / not // she / love / listen / music.
  -.My father likes watching sports but my mother doesnot .She loves listening to music.
  2.My younger brother enjoys playing computer games but/ my sister does not// she like / read / books.
  3.My uncle / love / read / newspapers / but / my aunt / not// she / love / read /advertisements.
  THCS HÙNG VƯƠNG
  22
  4.My friend Nam / hate / play / basketball / but / he / love / play / soccer.
  5. I myself / dislike / chat / friends / but / I / love / go / shopping.
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  Writing
  T.models
  Ss write
  THCS HÙNG VƯƠNG
  23
  Writing
  T.models
  Ss write
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  1.My father / like / watch / sports/but / my mother / not // she / love / listen / music.
  -.My father likes watching sports but my mother doesnot .She loves listening to music.
  2.My younger brother enjoys playing computer games but my sister does not. she likes reading books.
  3.My uncle loves reading newspapers but my aunt does not. she loves reading advertisements.
  THCS HÙNG VƯƠNG
  24
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  4.My friend Nam hates playing basketball but he loves playing soccer.
  5. I myself dislike chating friends but I love going shopping.
  Writing
  T.models
  Ss write
  THCS HÙNG VƯƠNG
  25
  .Homework
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  Write some sentences about their friends, using like, love, enjoy………+ V-ing.
  THCS HÙNG VƯƠNG
  26
  Auld lang syne
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
  THCS HÙNG VƯƠNG
  27

  December 13th,2007
  Lesson 5
  Unit 5. The Media
  LANGUAGE FOCUS
  WEEK: 16
  PERIOD:32
   
  Gửi ý kiến