Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 24. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Lan (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:01' 11-02-2011
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 1648
  Số lượt thích: 0 người
  Kiểm tra bài cũ


  - Câu chủ động: là câu có chủ ngữ chỉ
  người, vật thực hiện một họat động
  hướng vào người, vật khác .
  - Câu bị động: là câu có chủ ngữ chỉ
  người, vật được họat động của người, vật
  khác hướng vào.

  ThÕ nµo lµ c©u chñ ®éng ?
  ThÕ nµo lµ c©u bÞ ®éng?
  Tiết 99. chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
  I- Cách chuyển đổi câu chủ động
  thành câu bị động
  1. Ví dụ
  a. Người ta đã hạ cánh màn điều treo ở đầu bàn
  thờ ông vải xuống từ hôm "hoá vàng".
  (Câu chủ động)
  b. Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã
  được hạ xuống từ hôm "hoá vàng".
  (Câu bị động)
  c. Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã
  hạ xuống từ hôm "hoá vàng".
  (Câu bị động)
  Tiết 99. chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
  I- Cách chuyển đổi câu chủ động
  thành câu bị động
  1. Ví dụ
  2. Nhận xét

  Người ta đã hạ cánh màn điều treo ở dầu
  Chủ thể HĐ Đối tượng của họat động
  bàn thờ ông vải từ hôm "hóa vàng".(Câu chủ động)
  b) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã
  Đối tượng của họat động
  được hạ xuống từ hôm "hóa vàng". ( Câu bị động)

  c) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã
  Đối tượng của họat động
  hạ xuống từ hôm "hóa vàng". (Câu bị động)

  * So sánh câu b và câu c
  + Giống nhau :
  - Cùng là câu bị động,cùng nội dung miêu tả.
  - Cùng vắng chủ thể của hành động
  + Khác nhau :
  - Câu b: có dùng từ"được"("bị")
  - Câu c : không có dùng từ "được" ("bị")
  Tiết 99. chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
  I- Cách chuyển đổi câu chủ động
  thành câu bị động
  1. Ví dụ
  2. Nhận xét
  * Chuyển câu chủ động thành câu
  bị động:
  + Cách 1 :
  - Chuyển từ (cụm từ) chỉ đối
  tượng của hoạt động lên đầu câu
  - Thêm từ bị (được) vào sau từ
  (cụm từ) chỉ đối tượng
  + Cách 2 :
  - Chuyển từ (cụm từ) chỉ đối
  tượng của hoạt động lên đầu câu
  - Có thể lược bỏ hoặc biến chủthể
  của hoạt động thành một bộ phận
  không bắt buộc trong câu
  Người ta đã hạ cánh màn điều treo ở dầu
  Chủ thể HĐ Đối tượng của họat động
  bàn thờ ông vải từ hôm "hóa vàng".(Câu chủ động)
  b) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã
  Đối tượng của họat động
  được hạ xuống từ hôm "hóa vàng". ( Câu bị động)

  c) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã
  Đối tượng của họat động
  hạ xuống từ hôm "hóa vàng". (Câu bị động)

  * So sánh câu b và câu c
  + Giống nhau :
  - Cùng là câu bị động,cùng nội dung miêu tả.
  - Cùng vắng chủ thể của hành động
  + Khác nhau :
  - Câu b: có dùng từ"được"("bị")
  - Câu c : không có dùng từ "được" ("bị")
  Tiết 99. chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
  I- Cách chuyển đổi câu chủ động
  thành câu bị động
  1. Ví dụ
  2. Nhận xét
  * Chuyển câu chủ động thành câu
  bị động: có 2 cách
  * Lưu ý :
  - Không phải câu nào có các từ bị, được cũng là câu bị động.
  - Sắc thái ý nghĩa của câu bị độngdùng từ được : có hàm ý tích cực.
  - Sắc thái ý nghĩa của câu bị động có dùng từ bị : có hàm ý tiêu cực

  ☺ X¸c ®Þnh c©u bÞ ®éng trong c¸c vÝ dô sau :
  a) Em ®­îc gi¶i nhÊt trong kú thi häc sinh giái
  b) Tay em bÞ ®au
  c) Lan ®­îc mÑ tÆng quµ
  d) Ngäc bÞ bè m¾ng
  * NhËn xÐt :
  - C©u a,b : kh«ng ph¶i lµ c©u bÞ ®éng (v× kh«ng cã c©u chñ ®éng t­¬ng øng)
  - C©u c,d : lµ c©u bÞ ®éng( v× cã c©u chñ ®éng t­¬ng øng, ®­îc häat ®éng kh¸c h­íng vµo)
  ☺ NhËn xÐt s¾c th¸i ý nghÜa cña c©u bÞ ®éng dïng tõ ®­îc, c©u bÞ ®éng dïng tõ bÞ ?
  Tiết 99. chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
  I- Cách chuyển đổi câu chủ động
  thành câu bị động
  1. Ví dụ
  2. Nhận xét
  * Chuyển câu chủ động thành câu
  bị động: có 2 cách.
  Lưu ý
  II- Luyện tập :

  Bài tập 1 :
  * Chuyển đổi mỗi câu chủ động dưới đây thành
  hai câu bị động theo hai kiểu khác nhau.
  a. Một nhà sư vô danh đã xây ngôi chùa ấy từ thế
  (Chủ thể) (HĐ) (Đối tượng của hoạt động)
  kỉ XIII.
  - Ngôi chùa ấy được (một nhà sư vô danh) xây từ
  thế kỉ XIII.
  - Ngôi chùa ấy xây từ thế kỉ XIII.
  d. Người ta dựng một lá cờ đại ở giữa sân.
  (Chủ thể) (HĐ) (Đối tượng của hoạt động)
  - Một lá cờ đại được (người ta) dựng ở giữa sân.
  -Một lá cờ đại dựng ở giữa sân.


  Tiết 99. chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
  I- Cách chuyển đổi câu chủ động
  thành câu bị động
  1. Ví dụ
  2. Nhận xét
  * Chuyển câu chủ động thành câu
  bị động:có 2 cách
  Lưu ý
  II- Luyện tập :

  Bài tập 2 : Chuyển đổi mỗi câu chủ động dưới đây thành 2 câu bị động- một câu dùng từ được, một câu dùng từ bị. Cho biết sắc thái ý nghĩa.
  a) Thầy giáo phê bình em.
  - Em được thầy giáo phê bình
  =>sắc thái biết ơn
  - Em bị thầy giáo phê bình
  => sắc thái buồn
  b) Người ta đã phá ngôi nhà ấy đi.
  - Ngôi nhà ấy đã được người ta phá đi
  =>sắc thái hài lòng
  - Ngôi nhà ấy đã bị người ta phá đi
  =>sự nuối tiếc không mong muốn

  Tiết 99. chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
  I- Cách chuyển đổi câu chủ động
  thành câu bị động
  1. Ví dụ
  2. Nhận xét
  * Chuyển câu chủ động thành câu
  bị động:có 2 cách
  Lưu ý
  II- Luyện tập :

  c) Trào lưu đô thị hóa đã thu hẹp sự khác biệt
  giữa thành thị với nông thôn.
  - Sự khác biệt giữa thành thị với nông thôn đã
  được thu hẹp bởi trào lưu đô thị hóa
  => Sắc thái vui mừng
  - Sự khác biệt giữa thành thị với nông thôn đã bị
  thu hẹp bởi trào lưu đô thị hóa
  => Sắc thái khách quan

  Tiết 99. chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
  XEM HìNH ĐặT CÂU
  1. Ông lão thả cá vàng xuống biển
  3. Cá vàng được thả xuống biển.
  2. Cá vàng được ông lão thả xuống biển.
  Tiết 99. chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
  I- Cách chuyển đổi câu chủ động
  thành câu bị động
  1. Ví dụ
  2. Nhận xét
  * Chuyển câu chủ động thành câu
  bị động:có 2 cách
  Lưu ý
  II- Luyện tập :


  Hướng dẫn về nhà:
  Xem lại cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.
  -Làm bài tập số 3 (65)
  Chuẩn bị viết đọan văn chứng minh ở các đề 1,2 SGK trang 65
  No_avatar

  chữ khó đọc wa

  No_avatar

  đúng vậy Cau mày

   

   

  WebRep
   
  Xếp hạng chung
   
   
  Trang web này chưa được xếp hạng
  (không đủ phiếu bầu)
   
   
  WebRep
   
  Xếp hạng chung
   
   
  Trang web này chưa được xếp hạng
  (không đủ phiếu bầu)
   
   
  WebRep
   
  Xếp hạng chung
   
   
  Trang web này chưa được xếp hạng
  (không đủ phiếu bầu)
   
   
  No_avatar

  í họ mai nè

  No_avatar

  bai nay k hay j het

  No_avatar

  bài này dễ đọc màNháy mắt, viết hay nữa chú ý xem là dk liền chứ j!!Nháy mắt

   

  No_avatarf

  cảm ơn

   

  No_avatar

  bài này có đúng ko đấyCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răng

   

   

  No_avatar

  bai nay hinh nhu ko dung Ngây thơ

   

   

  No_avatar

  pai` nay` hay ckư' pam' sat' zao` sgk

   

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓