Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 13. Films and cinema

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức Triều
  Ngày gửi: 09h:37' 07-03-2011
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 1135
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO OUR CLASS
  Cartoon film
  Love story film
  Detective film
  Funny film
  Horror film
  Science fiction film
  Action film
  Unit 13 FILMS AND CINEMA
  A. READING
  1. Answer the questions.
  a. Do you often see films when you are free?
  b. Do you want to see a film at the cinema or on TV?
  c. Can you name some of the films you have seen?
  d. Which kinds of film do you like most? Why?
  2. Vocabulary:
  - discover (v)
  - sequence (n)
  - motion (n)
  - decade (n)
  - audience (n)
  - replace (v)
  chuỗi
  sự chuyển động
  thập kỷ
  khán giả
  thay thế
  Unit 13 FILMS AND CINEMA
  A. READING
  khám phá
  3. Checking Vocabulary:
  - discover (v)
  - sequence (n)
  - motion (n)
  - decade (n)
  - audience (n)
  - replace (v)
  chuỗi
  sự chuyển động
  thập kỷ
  khán giả
  thay thế
  Unit 13 FILMS AND CINEMA
  A. READING
  khám phá
  Unit 13 FILMS AND CINEMA
  A. READING
  4. Read and listen to the passage.

  1. __________ film-making industry
  2. _________ series of related events or actions.
  3. ____________a period of ten years
  4. ____________ quickly and in a short time
  5. ____________ part of a film
  6. ____________ a person in a film
  Cinema
  Sequence
  Character
  Scene
  Rapidly
  Decade
  Unit 13 FILMS AND CINEMA
  A. READING
  5. Find the word in the passage that can match with the definition.
  6. Play a game: Lucky numbers
  1
  2
  3
  7
  4
  8
  5
  9
  6
  10
  Unit 13 FILMS AND CINEMA
  A. READING
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  When did the history of cinema begin?

  In the early 19th century
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  What did scientists discover at that time?
  They discovered that when a sequence of still pictures were set in motion, they could give the feeling of movement.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Did films in the early days have sound?
  No, they didn’t.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  When were audiences able to see long films?

  In the early 1910s.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  When was sound introduced?
  It was not until at the end of the 1920s.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  6.What form of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones?
  The musical cinema
  You are very lucky !
  You are very unlucky !
  Unit 13 FILMS AND CINEMA
  A. READING
  7. Decide which of the options below is the best title for the passage.
  A. The Story of a Film Maker
  B. A Brief History of Cinema
  C. The History of the Film Industry
  Unit 13 FILMS AND CINEMA
  A. READING
  8. Talk about the passage, using the cues below.
  a. 19th century
  b. 1905
  c. 1910s
  d. 1915
  e. 1920s
  In 19th century the history of cinema began.
  By 1905 films were about five or ten minutes long.
  In the early 1910s audiences were able to enjoy the first long films.
  It was not until 1915 that the cinema really became an industry.
  At the end of the 1920s the cinema changed completely.
  9. Homework.
  Learn by heart all the new words and do the exercises again.
  Prepare the part B. SPEAKING
  Unit 13 FILMS AND CINEMA
  A. READING
  No_avatarf
  bai gian pp rat sinh dong, pro technic
   
  Gửi ý kiến