Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • giáo dục học

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quý Hoa
  Ngày gửi: 23h:31' 26-03-2011
  Dung lượng: 5.5 MB
  Số lượt tải: 211
  Số lượt thích: 0 người
  Chương I: MộT Số VấN Đề CHUNG
  I Khái niệm v ý nghia c?a vi?c tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ MN
  Tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ là tổ chức quá trình tác động sư phạm một cách có mục đích, có kế hoạch của nhà giáo dục đến trẻ nhằm thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục trẻ mầm non.
  1 Khái niệm về tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ MN
  I Khái niệm v ý nghia c?a vi?c tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ MN
  Tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non được hiểu là quá trình đan cài, lồng ghép, đan xen các hoạt động giáo dục trẻ trên cơ sở lấy hoạt động chủ đạo của lứa tuổi làm "hoạt động công cụ" nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục tích hợp đã đặt ra.
  2. Khái niệm về tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ mầm non
  Chủ đề là tâm điểm mà xoay quanh nó giáo viên có thể khai thác những vấn đề mà trẻ hứng thú, quan tâm, kích thích hoạt động tư duy của trẻ

  II. ý
  nghÜa
  cña tæ
  chøc
  ho¹t
  ®éng
  gi¸o
  dôc
  tÝch
  hîp
  theo
  chñ
  ®Ò ë
  tr­êng
  mÇm
  non
  KiÕn thøc trong mçi chñ ®Ò mang tÝnh tÝch hîp, muèn hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ nã ®ßi hái c¶ gi¸o viªn vµ trÎ ph¶i vËn dông vµ huy ®éng kiÕn thøc tæng hîp cña nhiÒu ngµnh khoa häc kh¸c nhau.
  Thông qua việc đan cài, lồng ghép các hoạt động với nhau theo chủ đề trên cơ sở lấy một hoạt động làm công cụ đã làm cho hoạt động học tập của trẻ MN trở nên tự nhiên, sinh động và hứng thú hơn.
  Phạm vi kiến thức và hoạt động của một chủ đề được mở ra một cách linh hoạt cho phép trẻ có thể tìm hiểu và lĩnh hội tuỳ thuộc vào trình độ của từng độ tuổi cũng như của từng cá nhân.
  viÖc cïng tham gia hîp t¸c víi c« gi¸o, víi c¸c b¹n trong nhãm, trong líp d­íi c¸c h×nh thøc ch¬i vµ häc kh¸c nhau lµm cho trÎ thªm tÝch cùc, chñ ®éng vµ høng khëi trong kh¸m ph¸ chñ ®Ò
  III.
  Một
  số
  định
  hướng
  tổ
  chức
  HDGD
  tích
  hợp
  theo
  CD
  cho
  trẻ ở
  trường
  MN
  MT tổ chức HDGD trẻ theo CD nhằm h.thành cho trẻ
  những năng lực chung, giúp chúng có khả năng gq
  những TH, hoàn cảnh có ý nghĩa đối với CS thực.
  NDGD được thiết kế theo các CD gần gũi với trẻ. ND
  các chủ đề được mở rộng dần theo hướng đồng tâm
  phát triển từ lứa tuổi nhà trẻ lên đến tuổi mâu giáo.
  Tổ chức lồng ghép, đan cài các HD của trẻ & CD
  SHHN dưới các h.thức khác nhau, dựa trên c.sở lấy
  HDCD của lứa tuổi làmHD công cụ để TH theo các CD.
  Khuyến khích GV xác định, lựa chọn h.thức tổ chức
  các HD của trẻ một cách đa dạng, giúp trẻ có h.thú
  tìm hiểu, khám phá TGXQ theo nhiều cách khác nhau.
  Quan tâm XD môi trường GD hấp dẫn, lành mạnh,
  an toàn và k.khích GV tận dụng các vật liệu t.nhiên,
  phế liệu làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ một cách s.tạo.
  III.
  Một
  số
  định
  hướng
  tổ
  chức
  HDGD
  tích
  hợp
  theo
  CD
  cho
  trẻ ở
  trường
  MN
  Coi trẻ làm trung tâm của quá trình CS - GD. Nhà
  GD là người tổ chức, hướng dẫn, tạo điều kiện và cơ
  hội cho trẻ phát triển theo nhu cầu hứng thú, phù hợp
  với đặc điểm lứa tuổi cũng như đặc điểm của từng
  cá nhân trẻ.
  Đánh giá thường xuyên kết quả hoạt động giáo dục
  trẻ và coi đây là cơ sở quan trọng để điều chỉnh cũng
  như lập kế hoạch cho chu kỳ giáo dục tiếp theo.
  VI. Các giai đoạn tổ chức hoạt động giáo dục
  tích hợp theo chủ đề ở trường mầm non

  Các giai
  đoạn
  Triển khai
  hướng dẫn trẻ
  học theo chủ để
  Chuẩn bị

  Đánh giá kết
  quả hoạt động của trẻ
  theo chủ đề

  VI. Các giai đoạn tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề ở trường mầm non
  1. Giai đoạn chuẩn bị

  1. Giai đoạn chuẩn bị
  1.1.
  Lựa
  chọn
  chủ
  đề
  Xuất phát từ n.cầu, h.thú & vốn k.thức của trẻ
  Dặt tên đơn giản, gần gũi, dễ hiểu đối với trẻ.
  Có khả năng tích hợp các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nghệ thuật
  Mỗi CD chứa đựng một số ND cần thiết, p.phú đủ cho trẻ khám phá ít nhất 1 - 2 tuần.
  Các
  cách
  lựa
  chọn

  Yêu
  cầu
  đồi
  với
  việc
  lựa
  chọn

  Lựa chọn chủ đề xuất phát từ trẻ
  Lựa chọn chủ đề xuất phát từ giáo viên *
  Xuất phát từ những sự kiện mang tớnh th?i s?

  1. Giai đoạn chuẩn bị
  1.2.Xác định mục tiêu chủ đề
  Theo 5 lÜnh vùc ph¸t triÓn
  Cần chú ý đến độ tuổi
  Tïy theo tõng chñ ®Ò cô thÓ mµ x¸c ®Þnh lÜnh vùc ­u tiªn

  Phát triển thể chất :
  - Hình thành ý thức Ăn uống hợp lý và đúng giờ.
  - Cùng người thân trong gia đình tập luyện và giữ gìn sức khỏe .
  Phát triển nhận thức :
  Trẻ hiểu mối quan hệ và công việc của mỗi thành viên trong gia đình .
  Trẻ hiểu về các nhu cầu trong gia đình ( nhu cầu dinh dưỡng , quan tâm lẫn nhau, …)
  Trẻ nhận biết một số quy tắc đơn giản trong gia đình .
  Phát triển ngôn ngữ .
  Trẻ bày tỏ nhu cầu mong muốn của mình bằng ngôn ngữ . biết lắng nghe đặt câu hỏi và trả lời các câu hỏi .
  Hình thành kỹ năng giao tiếp, chào hỏi phù hợp với chuẩn mực văn hóa gia đình .
  CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH

  Phát triển tình cảm – xã hội
  Trẻ có ý thức tôn trọng và giúp đỡ các thành viên trong gia đình
  Nhận biết cảm xúc của người khác, biểu lộ cảm xúc của bản thân với các thành viên trong gia đình
  Hình thành một số kỹ năng ứng xử có văn hóa theo truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
  Hình thành ý thức giữ gìn, sử dụng hợp lý, tiết kiệm đồ dùng đồ chơi trong gia đình
  Phát triển thẩm mỹ
  Thể hiện cảm xúc, tình cảm với những người thân trong gia đình qua tranh vẽ , múa hát , kể chuyện, đọc thơ…
  CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH

  1. Giai đoạn chuẩn bị
  * Xây
  dựng
  "mạng"
  nội
  dung

  "Mạng" ND là một h.thức thể hiện các ý tưởng về những ND liờn quan d?n CD cần c.cấp cho trẻ.
  GV quyết định lựa chọn những ND trẻ cần học
  Nh?ng gì trẻ đã biết?
  Nh?ng gì trẻ muốn biết?
  Nh?ng gì trẻ cần biết?
  1.3. Xây dựng "mạng" nội dung và "mạng" hoạt động.
  Trên cơ sở các thông tin thu được từ các câu hỏi
  MẠNG NỘI DUNG
  MẠNG NỘI DUNG

  1. Giai đoạn chuẩn bị
  * "mạng"
  hoạt
  động.
  Mạng" HĐ chính là sự dự kiến các HĐ sẽ cho trẻ trải nghiệm nhằm k.phá, lĩnh hội ND của chủ đề.

  học
  HĐ chơi
  HĐ NT
  SHHN
  Hội lễ
  Lao động
  1.3. Xây dựng "mạng" nội dung và "mạng" hoạt động.
  TẾT
  TRUNG THU
  Hoạt động học tập
  Hoạt động vui chơi
  Hoạt động hội lễ
  Toán: Thêm bớt trong phạm vi 7
  Phân loại theo kích thước H.Dạng
  TH: Làm đèn lồng

  MTXQ: Trò chuyện về ngày tết T.Thu
  TD: Trèo lên xuống thang
  ÂN:DH: Chiếc đèn ông
  sao; NH:Ánh trăng hòabình
  VH & chữ viết:Thơ: Trăng ơi từ đâu đến; CCái: I, t, c
  TCPVTCĐ
  TCLGXD
  TC dân gian
  TC ĐK

  1. Giai đoạn chuẩn bị
  1.4.
  Chuẩn bị
  môi
  trường
  HĐ theo
  CĐ.
  Dự kiến không gian và các góc hoạt động theo chủ đề.
  Dự kiến cách bài trí môi trường phù hợp với CĐ
  Chuẩn bị và sắp xếp đồ chơi, vật liệu chơi và học liệu hấp dẫn, p.phú đa dạng về chủng loại.
  Dự kiến địa điểm dạo chơi, tham quan
  Thông báo cho phụ huynh và đề nghị họ giúp đỡ, hợp tác trong một số công việc cần thiết.

  1. Giai đoạn chuẩn bị
  1.5. Lªn kÕ ho¹ch gi¸o dôc theo chñ ®Ò
  KH chính là bản dự kiến về ND & cách thực hiện các HD theo CD trong khoảng t.gian nhất định
  Khi lập KH cần luu ý
  Thời gian trẻ cần có để t.hành các H Đ
  Sắp xếp các HĐ cần mang tính liên tục, liên kết với nhau & đảm bảo sự PT
  Đa dạng hóa các HĐ để gây hứng thú
  Sắp xếp các HĐ phải thể hiện được ý tưởng của các bước thực hiện CĐ.
  C.cấp cơ hội để trẻ HĐ 1 cách tích cực
  Chú ý đến đặc điểm của từng cá nhân
  Có thể XD dưới nhiều hình thức khác nhau

  Kế hoạch thực hiện chủ đề
  Tuần …từ ngày …đến ngày…
  (Theo chế độ sinh hoạt hàng ngày)

  Kế hoạch thực hiện chủ đề
  Tuần …từ ngày …đến ngày…
  (Theo mạng hoạt động đã dự kiến)

  Kế hoạch thực hiện chủ đề
  Tuần …từ ngày …đến ngày…
  (Theo các giai đoạn thực hiện chủ đề)
  Kế hoạch thực hiện chủ đề: Tết trung thu - MGL
  Kế hoạch thực hiện chủ đề: Tết trung thu - MGL
  Kế hoạch thực hiện chủ đề: Tết trung thu - MGL
  Kế hoạch thực hiện chủ đề: Tết trung thu - MGL
  Kế hoạch thực hiện chủ đề: Tết trung thu - MGL

  VI. Các giai đoạn tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề ở trường mầm non
  2. Triển
  khai
  hướng
  dẫn trẻ
  học theo
  chủ đề
  Giíi thiÖu chñ ®Ò
  Cho trẻ khám phá, tìm hiểu chủ đề
  Kết thúc hoặc đóng chủ đề.

  2. Triển khai hướng dẫn trẻ học theo chủ đề
  2.1 Giới thiệu chủ đề
  Trò chuyện, đàm thoại với trẻ, nêu câu hỏi, tạo tình huống
  Thông qua bài hát, câu đố, đồ vật minh họa
  Thông báo cho gia đình về chủ đề học mới và yêu cầu giúp trẻ sưu tầm những thứ liên quan đến chủ đề đem đến lớp
  Cô và trẻ cïng lªn kÕ ho¹ch cho c¸c ho¹t ®éng
  Mục đích
  Tạo sự chú ý, quan tâm và kích thích hứng thú của trẻ đối với CĐ, khai thác kinh nghiệm vốn có của trẻ để hình thành vấn đề cần tìm hiểu

  2.2.Khám phá chủ đề
  Tạo cơ hội để trẻ trải nghiệm những cảm xúc khác nhau, h.thành thái độ đ.đắn đối với CS.
  Tổ chức các HĐ cho trẻ khám phá chủ đề
  Xác định và xây dựng KH cho các HĐ chính
  Kích thích trẻ tự khám phá qua sách, tranh ảnh, tivi và người thân...
  Mục đích
  Cung cấp cho trẻ những KT, KN cần thiết liên quan đến chủ đề.
  PT, duy trì tối đa h.thú của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ ứng dụng KT,KN trong tất cả các lĩnh vực
  Thu hút gia đình trẻ tham gia vào quá trình thực hiện chủ đề
  Khuyến khích trẻ bày tỏ tình cảm đối với đối tượng và thái độ hành vi ứng xử đúng đắn

  2. Thực hiện chủ đề
  2.3. K?t thỳc chủ đề
  Trò chuyện ngắn gọn với trẻ về những gì trẻ đã thực hiện trong thời gian khám phá CĐ
  Tổ chức cho trẻ biểu diễn văn nghệ, đọc thơ, chơi trò chơi.
  Trẻ mời mọi người tham quan SP do trẻ tạo ra trong quá trình khám phá CĐ
  Cô đánh giá kết quả HĐ của trẻ và gợi ý một CĐ hoặc khuyến khích trẻ đưa ra CĐ.
  Mục đích
  Gây ấn tượng và khắc sâu hơn những KT & TC của trẻ về chủ đề vừa khám phá
  Tạo sự hào hứng tham gia khám phá chủ đề tiếp theo.
  VI.
  Tiến
  trỡnh
  dạy
  học
  tích
  hợp
  theo
  chủ
  đề ở
  trường
  mầm
  non
  3.
  Dánh
  giá
  kết
  quả
  học
  của
  trẻ
  theo
  chủ đề
  Trong thời
  gian thực
  hiện CD,
  gv cần tiến
  hành đ.giá
  t.xuyên
  theo 5 linh
  v?c PT
  KÕt thóc mét chñ ®Ò, gv ë líp cïng nhau trao
  ®æi rót kinh nghiÖm vÒ viÖc thùc hiÖn chñ ®Ò,
  vµ chuÈn bÞ cho chñ ®Ò tiÕp theo
  lên KH quan sát,
  hỏi trẻ hàng ngày
  qua SP của trẻ
  kiểm kê MT g.dục
  phiếu tự đánh giá
  của giáo viên
  Gióp gv nhËn
  ra những vÊn
  ®Ò vµ kÞp thêi
  ®iÒu chØnh vÒ
  ND, PP, ®å
  dïng DH,
  hoÆc MT
  gi¸o dôc.
  Hiệu quả t.hợp được xác nhận qua sự tổ chức
  nhịp nhàng đan xen của các HD, qua sự p.phú
  đa dạng của các HD hàng ngày, qua sự t.gia
  hứng thú của trẻ, và sau hết là nh?ng tiến bộ
  về mặt phát triển của trẻ qua từng thời kỳ.

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng