Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đoan Huu Hao
  Ngày gửi: 16h:53' 17-04-2011
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 653
  Số lượt thích: 0 người
  ** học sinh tích cực**
  @ *trường học thân thiện * @
  HS
  Toán
  Lê Văn Trưng

  Trường Tiểu họcThái Hòa A
  Kiểm tra bài cũ
  Kết quả của phép tính 2057 x 13=? Là:
  Câu 1:
  C. 27741
  B.26742
  A. 26741
  Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
  Toán
  Kết quả của phép tính 7368 : 24 =? là
  Câu 2:
  C. 370
  B.37
  A. 307
  Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
  Toán
  Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
  Toán
  Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
  Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
  Toán
  Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
  Tính giá trị của biểu thức : m+n; m-n; mxn; m:n, với :
  m= 952, n=28
  952 + 28 = 980
  952 - 28 = 924
  952 x 28 = 26656
  952 : 28 = 34
  Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
  Toán
  Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
  2. Tính:
  a. 12054 : (15 + 67)=
  b.9700 :100 + 36 x12=
  12054 :
  82 =
  147
  29150 - 136 x 201 =
  27336 =
  29150 -
  1814
  97 + 432 =529
  ( 160 x 5 – 25 x 4):4=
  ( 800 – 100) :4=
  700 :4= 175
  Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
  Toán
  Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
  3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
  a. 36 x 25 x 4 =
  36 x (25 x 4)
  = 36 x 100
  = 3600
  18 x 24 : 9 =
  (18 : 9) x 24
  = 2 x 24
  = 48
  41 x 2 x 8 x 5 =
  (41 x 8) x (2 x 5)
  = 328 x 10
  = 3280
  Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
  Toán
  Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
  4. Moät cöûa haøng tuaàn ñaàu baùn ñöôïc 319m vaûi, tuaàn sau baùn ñöôïc nhieàu hôn tuaàn ñaàu 76m. Hoûi trong hai tuaàn ñoù, trung bình moãi ngaøy cöûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu meùt vaûi, bieát raèng cöûa haøng môû cöûa taát caû caùc ngaøy trong tuaàn?
  Trung bình mỗi ngày trong hai tuần bán ?m vải
  Tuần đầu:
  Tuần sau:
  Tóm tắt:
  Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
  Toán
  Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
  Trung bình mỗi ngày trong hai tuần bán ?m vải
  Tuần đầu:
  Tuần sau:
  Gợi ý :
  Để tìm mỗi ngày trong hai tuần bán bao nhiêu mét vải ta làm thế nào?
  Ta lấy tổng số m vải hai tuần ( số m vải tuần đầu cộng với số m vải tuần sau ) rồi chia tổng số ngày trong hai tuần.
  Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
  Toán
  Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
  Tuần đầu:
  Tuần sau:
  Ta lấy tổng số m vải hai tuần( số m vải tuần đầu cộng với số m vải tuần sau) rồi chia tổng số ngày trong hai tuần.
  Số m vải tuần đầu biết chưa?
  (Biết 319 m)
  Tuần sau biết chưa?
  (Tuần sau chưa biết ? )
  Vậy để tìm số m vải tuần sau ta làm thế nào?
  Số mét vải tuần sau bán được: ( Lấy 319 m + 76 m = Am)
  Vậy tổng số m vải hai tuần bán ? m vải
  Tổng số ngày trong hai tuần biết chưa?
  Tổng số mét vải hai tuần : ( Lấy 319 m +A m = B m)
  ( Chưa biết)
  Để tìm số ngày trong hai tuần ta làm thế nào?
  Số ngày cả hai tuần :(Lấy 7 x 2 = C (ngày) )
  Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được:
  Lấy B : C = D( m)
  Bài giải
  Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
  Toán
  Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
  Số mét vải tuần sau cửa hàng bán được là:
  319 + 76 = 395 (m)
  Số mét vải cả hai tuần cửa hàng bán được là:
  319 + 714 = 714(m)
  Số ngày cả hai tuần là:
  7 x 2 = 14( ngày)
  Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là:
  714 : 14 = 51(m )
  Đáp số: 51m vải
  Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
  Toán
  Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
  Bài giải
  Số mét vải tuần sau bán được là:
  319 + 76 = 395(m)
  Trung bình mỗi ngày bán được là:
  (319 + 395) : ( 7 x 2) = 51(m)
  Đáp số: 51m
  Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
  Toán
  Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
  Kết quả của phép tính 215 x 26 = ? là
  c.5690
  a.5593
  b.5590
  Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
  Toán
  Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
  Cách làm nào sau đây thuận tiện nhất?
  Chọn ý đúng nhất:
  b. 215 x 86 + 215 x 14 = 18490 + 3010
  = 21500

  215 x 86 + 215 x 12 = 215 x (86 + 14)
  = 215 x 100
  = 21500
  về làm
  lại bài tập
  Chúc các em
  chăm ngoan, học giỏi
   
  Gửi ý kiến