Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • BÀI GIẢNG HAY VỀ MẢNG 2 CHIỀU

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: GT CỦA THẦY ĐẶNG BÌNH PHƯƠNG - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Tiễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:29' 19-06-2011
  Dung lượng: 1.9 MB
  Số lượt tải: 322
  Số lượt thích: 0 người
  NHẬP MÔN LẬP TRÌNH
  MẢNG HAI CHIỀU
  Nội dung
  NMLT - Mảng hai chiều
  Ma Trận
  NMLT - Mảng hai chiều
  0

  m-1
  0
  1

  n-1
  Am,n
  0

  n-1
  An
  0

  n-1
  Ma Trận
  NMLT - Mảng hai chiều
  0

  n-1
  An
  0

  n-1
  0

  n-1
  0

  n-1
  0

  n-1
  0

  n-1
  dòng = cột
  dòng > cột
  dòng < cột
  0

  n-1
  An
  0

  n-1
  0

  n-1
  0

  n-1
  0

  n-1
  0

  n-1
  dòng + cột = n-1
  dòng + cột > n-1
  dòng + cột < n-1
  Khai báo kiểu mảng 2 chiều
  Cú pháp

  N1, N2: số lượng phần tử mỗi chiều
  Ví dụ
  NMLT - Mảng hai chiều
  typedef [][];
  typedef int MaTran[3][4];
  0
  1
  2
  0
  1
  2
  3
  Kiểu MaTran
  Khai báo biến mảng 2 chiều
  Cú pháp
  Tường minh


  Không tường minh (thông qua kiểu)
  NMLT - Mảng hai chiều
  [][];
  typedef [][];

  ;
  , ;
  Khai báo biến mảng 2 chiều
  Ví dụ
  Tường minh


  Không tường minh (thông qua kiểu)
  NMLT - Mảng hai chiều
  int a[10][20], b[10][20];
  int c[5][10];
  int d[10][20];
  typedef int MaTran10x20[10][20];
  typedef int MaTran5x10[5][10];

  MaTran10x20 a, b;
  MaTran11x11 c;
  MaTran10x20 d;
  Truy xuất đến một phần tử
  Thông qua chỉ số

  Ví dụ
  Cho mảng 2 chiều như sau

  Các truy xuất
  Hợp lệ: a[0][0], a[0][1], …, a[2][2], a[2][3]
  Không hợp lệ: a[-1][0], a[2][4], a[3][3]
  NMLT - Mảng hai chiều
  [][]
  int a[3][4];
  0
  1
  2
  0
  1
  2
  3
  Gán dữ liệu kiểu mảng
  Không được sử dụng phép gán thông thường mà phải gán trực tiếp giữa các phần tử


  Ví dụ
  NMLT - Mảng hai chiều
  = ; //sai
  [][giá trị cs2] =
  ;
  int a[5][10], b[5][10];

  b = a; // Sai
  int i, j;
  for (i = 0; i < 5; i++)
  for (j = 0; j < 10; j++)
  b[i][j] = a[i][j];
  Truyền mảng cho hàm
  Truyền mảng cho hàm
  Tham số kiểu mảng trong khai báo hàm giống như khai báo biến mảng

  Tham số kiểu mảng truyền cho hàm chính là địa chỉ của phần tử đầu tiên của mảng
  Có thể bỏ số lượng phần tử chiều thứ 2 hoặc con trỏ.
  Mảng có thể thay đổi nội dung sau khi thực hiện hàm.
  NMLT - Mảng hai chiều
  void NhapMaTran(int a[50][100]);
  void NhapMaTran(int a[][100]);
  void NhapMaTran(int (*a)[100]);
  Truyền mảng cho hàm
  Truyền mảng cho hàm
  Số lượng phần tử thực sự truyền qua biến khác


  Lời gọi hàm
  NMLT - Mảng hai chiều
  void XuatMaTran(int a[50][100], int m, int n);
  void XuatMaTran(int a[][100], int m, int n);
  void XuatMaTran(int (*a)[100], int m, int n);
  void NhapMaTran(int a[][100], int &m, int &n);
  void XuatMaTran(int a[][100], int m, int n);
  void main()
  {
  int a[50][100], m, n;
  NhapMaTran(a, m, n);
  XuatMaTran(a, m, n);
  }
  Một số bài toán cơ bản
  Viết chương trình con thực hiện các yêu cầu sau
  Nhập mảng
  Xuất mảng
  Tìm kiếm một phần tử trong mảng
  Kiểm tra tính chất của mảng
  Tính tổng các phần tử trên dòng/cột/toàn ma trận/đường chéo chính/nửa trên/nửa dưới
  Tìm giá trị nhỏ nhất/lớn nhất của mảng

  NMLT - Mảng hai chiều
  Một số quy ước
  Kiểu dữ liệu


  Các chương trình con
  Hàm void HoanVi(int x, int y): hoán vị giá trị của hai số nguyên.
  Hàm int LaSNT(int n): kiểm tra một số có phải là số nguyên tố. Trả về 1 nếu n là số nguyên tố, ngược lại trả về 0.
  NMLT - Mảng hai chiều
  #define MAXD 50
  #define MAXC 100
  Thủ tục HoanVi & Hàm LaSNT
  NMLT - Mảng hai chiều
  void HoanVi(int &x, int &y)
  {
  int tam = x; x = y; y = tam;
  }

  int LaSNT(int n)
  {
  int i, dem = 0;
  for (i = 1; i <= n; i++)
  if (n%i == 0)
  dem++;

  if (dem == 2)
  return 1;
  else return 0;
  }
  Nhập Ma Trận
  Yêu cầu
  Cho phép nhập mảng a, m dòng, n cột
  Ý tưởng
  Cho trước một mảng 2 chiều có dòng tối đa là MAXD, số cột tối đa là MAXC.
  Nhập số lượng phần tử thực sự m, n của mỗi chiều.
  Nhập từng phần tử từ [0][0] đến [m-1][n-1].
  NMLT - Mảng hai chiều
  Hàm Nhập Ma Trận
  NMLT - Mảng hai chiều
  void NhapMaTran(int a[][MAXC], int &m, int &n)
  {
  printf(“Nhap so dong, so cot cua ma tran: ”);
  scanf(“%d%d”, &m, &n);

  int i, j;
  for (i=0; i for (j=0; j {
  printf(“Nhap a[%d][%d]: ”, i, j);
  scanf(“%d”, &a[i][j]);
  }
  }
  Xuất Ma Trận
  Yêu cầu
  Cho phép nhập mảng a, m dòng, n cột
  Ý tưởng
  Xuất giá trị từng phần tử của mảng 2 chiều từ dòng có 0 đến dòng m-1, mỗi dòng xuất giá giá trị của cột 0 đến cột n-1 trên dòng đó.
  NMLT - Mảng hai chiều
  Hàm Xuất Ma Trận
  NMLT - Mảng hai chiều
  void XuatMaTran(int a[][MAXC], int m, int n)
  {
  int i, j;
  for (i=0; i {
  for (j=0; j printf(“%d ”, a[i][j]);

  printf(“ ”);
  }
  }
  Tìm kiếm một phần tử trong Ma Trận
  Yêu cầu
  Tìm xem phần tử x có nằm trong ma trận a kích thước mxn hay không?
  Ý tưởng
  Duyệt từng phần của ma trận a. Nếu phần tử đang xét bằng x thì trả về có (1), ngược lại trả về không có (0).
  NMLT - Mảng hai chiều
  Hàm Tìm Kiếm
  NMLT - Mảng hai chiều
  int TimKiem(int a[][MAXC], int m, int n, int x)
  {
  int i, j;
  for (i=0; i for (j=0; j if (a[i][j] == x)
  return 1;
  return 0;
  }
  Kiểm tra tính chất của mảng
  Yêu cầu
  Cho trước ma trận a kích thước mxn. Ma trận a có phải là ma trậntoàn các số nguyên tố hay không?
  Ý tưởng
  Cách 1: Đếm số lượng số ngtố của ma trận. Nếu số lượng này bằng đúng mxn thì ma trận toàn ngtố.
  Cách 2: Đếm số lượng số không phải ngtố của ma trận. Nếu số lượng này bằng 0 thì ma trận toàn ngtố.
  Cách 3: Tìm xem có phần tử nào không phải số ngtố không. Nếu có thì ma trận không toàn số ngtố.
  NMLT - Mảng hai chiều
  Hàm Kiểm Tra (Cách 1)
  NMLT - Mảng hai chiều
  int KiemTra_C1(int a[][MAXC], int m, int n)
  {
  int i, j, dem = 0;

  for (i=0; i for (j=0; j if (LaSNT(a[i][j]==1)
  dem++;

  if (dem == m*n)
  return 1;
  return 0;
  }
  Hàm Kiểm Tra (Cách 2)
  NMLT - Mảng hai chiều
  int KiemTra_C2(int a[][MAXC], int m, int n)
  {
  int i, j, dem = 0;

  for (i=0; i for (j=0; j if (LaSNT(a[i][j]==0)
  dem++;

  if (dem == 0)
  return 1;
  return 0;
  }
  Hàm Kiểm Tra (Cách 2)
  NMLT - Mảng hai chiều
  int KiemTra_C3(int a[][MAXC], int m, int n)
  {
  int i, j, dem = 0;

  for (i=0; i for (j=0; j if (LaSNT(a[i][j]==0)
  return 0;

  return 1;
  }
  Tính tổng các phần tử
  Yêu cầu
  Cho trước ma trận a, kích thước mxn. Tính tổng các phần tử trên:
  Dòng d, cột c
  Đường chéo chính, đường chéo phụ (ma trận vuông)
  Nửa trên/dưới đường chéo chính (ma trận vuông)
  Nửa trên/dưới đường chéo phụ (ma trận vuông)
  Ý tưởng
  Duyệt ma trận và cộng dồn các phần tử có tọa độ (dòng, cột) thỏa yêu cầu.
  NMLT - Mảng hai chiều
  Hàm tính tổng trên dòng
  NMLT - Mảng hai chiều
  int TongDong(int a[][MAXC], int m, int n, int d)
  {
  int j, tong;

  tong = 0;

  for (j=0; j tong = tong + a[d][j];

  return tong;
  }
  Hàm tính tổng trên cột
  NMLT - Mảng hai chiều
  int TongCot(int a[][MAXC], int m, int c)
  {
  int i, tong;

  tong = 0;

  for (i=0; i tong = tong + a[i][c];

  return tong;
  }
  Hàm tính tổng đường chéo chính
  NMLT - Mảng hai chiều
  int TongDCChinh(int a[][MAXC], int n)
  {
  int i, tong;

  tong = 0;

  for (i=0; i tong = tong + a[i][i];

  return tong;
  }
  Hàm tính tổng trên đường chéo chính
  NMLT - Mảng hai chiều
  int TongTrenDCChinh(int a[][MAXC], int n)
  {
  int i, j, tong;

  tong = 0;

  for (i=0; i for (j=0; j if (i < j)
  tong = tong + a[i][j];

  return tong;
  }
  Hàm tính tổng dưới đường chéo chính
  NMLT - Mảng hai chiều
  int TongTrenDCChinh(int a[][MAXC], int n)
  {
  int i, j, tong;

  tong = 0;

  for (i=0; i for (j=0; j if (i > j)
  tong = tong + a[i][j];

  return tong;
  }
  Hàm tính tổng trên đường chéo phụ
  NMLT - Mảng hai chiều
  int TongDCPhu(int a[][MAXC], int n)
  {
  int i, tong;

  tong = 0;

  for (i=0; i tong = tong + a[i][n-i-1];

  return tong;
  }
  Tìm giá trị lớn nhất của Ma Trận
  Yêu cầu
  Cho trước ma trận a, kích thước mxn. Tìm giá trị lớn nhất trong ma trận a (gọi là max)
  Ý tưởng
  Giả sử giá trị max hiện tại là giá trị phần tử đầu tiên a[0][0]
  Lần lượt kiểm tra các phần tử còn lại để cập nhật max.
  NMLT - Mảng hai chiều
  Hàm tìm Max
  NMLT - Mảng hai chiều
  int TimMax(int a[][MAXC], int m, int n)
  {
  int i, j, max;

  max = a[0][0];

  for (i=0; i for (j=0; j if (a[i][j] > max)
  max = a[i][j];

  return max;
  }

  Avatar
  Các bạn có thể vào Mục TIN HỌC ở trên, tôi có upload rất nhiều bài giảng hay của Thầy ĐẶNG BÌNH PHƯƠNG...
   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng