Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §7. Phép nhân các phân thức đại số

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Vụ
Ngày gửi: 18h:37' 04-12-2011
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 576
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS b¾c b×nh
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ
CHUYÊN ĐỀ CỤM 3
NĂM HỌC : 2007-2008
NHIỆT LIỆTCHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 8A
TRƯỜNG THCS hång ph­¬ng
TRƯỜNG THCS BẮC BÌNH
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 8
Ki?M TRA BI CU
Bài 1) Nh¾c l¹i quy t¾c nh©n hai ph©n sè . Nªu c«ng thøc tæng qu¸t .
Quy tắc : Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau
Tổng quát :
(a ; b ; c ; d ? Z )
b ; d ? 0
KIỂM TRA bµi cò
Bài 2 . Cho hai phân thức :

Cũng làm như nhân hai phân số , hãy nhân tử với tử và mẫu với mẫu của hai phân thức này để được một phân thức .
Bài 2: Lời giải
Đặt phép tính nhân
Nhân tử với tử và
mẫu với mẫu
Viết :
x2 - 25 = (x - 5)(x+5)
Rút gọn
Tiết 57 CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
1. Quy t¾c
Tiết 32 §7. PhÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè
Muốn nhân hai phân thức , ta nhân các tử thức với nhau , các mẫu thức với nhau :
Tæng qu¸t
Ví dụ : Thực hiện phép nhân phân thức :


Ví dụ : Thực hiện phép nhân phân thức :Lời giải
Viết :
áp dụng quy tắc nhân hai
phân thức
Phân tích tử và mẫu thành
nhân tử
Viết : x2 + 4x + 4= (x + 2)2
Rút gọn
?2. Lµm tÝnh nh©n ph©n thøc :
Tiết 32 PhÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè
Gợi ý
?2 Lêi gi¶i
áp dụng
áp dụng quy tắc nhân
hai phân thức
Rút gọn
?3. Thùc hiÖn phÐp tÝnh
Tiết 32 PhÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè
Gợi ý
Viết : 1 - x
= - (x - 1)
?3 Lêi gi¶i
Viết :
1 - x = - (x - 1)
áp dụng quy tắc nhân
hai phân thức
Rút gọn
Đưa dấu " - " lên trên tử
Bài tập : Thực hiện phép tính
Cách 1. ( áp dụng quy tắc )
Nhân tử với tử và
mẫu với mẫu
Rút gọn
Cách 2.( Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp)
2. TÝnh chÊt cña phÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè
Tiết 32 phÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè
a) Giao hoán
b) Kết hợp
c) Phân phối đối với phép cộng
d) Nhõn v?i 1

?4 . TÝnh nhanh


Tiết 32 phÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè
?4 Lêi gi¶i
Bài tập :
Thực hiện phép tính sau bằng hai cách
( dùng và không dùng tính chất phân phối )
Cách 1. ( Sử dụng tính chất phân phối )
Cách 2 .
(Thực hiện trong ngoặc trước , ngoài ngoặc sau )
4. Cñng cè – LuyÖn tËp
Em hãy cho biết qua bài học này chúng ta đã được tìm hiểu những kiến thức gì ?
Vậy muốn nhân hai phân thức ta làm như thế nào ?
Muốn nhân hai phân thức , ta nhân các tử với nhau , nhân các mẫu với nhau

4. Cñng cè – LuyÖn tËp
Bài tập
Bài tập 38a ( SGK - 52 )
Thực hiện các phép tính :
a)
Lời giải

áp dụng :
4. Cñng cè - LuyÖn tËp
Gợi ý
Lời giải
Bài tập 39a ( SGK - 52 )
Thực hiện các phép tính sau ( chú ý về dấu )
a)
Lêi gi¶i bµi 39a (SGK- 52)
Phân tích tử và mẫu
thành nhân tử
Bài tập 41 (SGK - 53)
Đố : Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép nhân dưới đây những phân thức có mẫu thức bằng tử thức cộng với 1 .
Gợi ý : Bài tập 41 (SGK - 53)

Ph©n thøc tiÕp theo lµ g× ?

Sử dụng quy tắc phép nhân các phân thức đại số .

Nắm vững quy tắc nhân các phân thức đại số , các tính chất của phép nhân các phân thức .
Bài tập về nhà : 38b , 40 , 41 ( SGK )
30 , 31 ( SBT )
ôn tập định nghĩa hai số nghịch đảo , quy tắc phép chia phân số .
5. Hướng dẫn học bài ở nhà
Bài tập 40(SGK - 53)
Rót gän biÓu thøc sau theo hai c¸ch
( sö dông vµ kh«ng sö dông tÝnh chÊt ph©n phèi cña phÐp nh©n ®èi víi phÐp céng ) :

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

HD làm bài 40 (SGK - 53)
Cách 1. ( Sử dụng tính chất phân phối )
5. Hướng dẫn học bài ở nhà
Cách 2. Thực hiện theo thứ tự phép tính
( trong ngoặc trước , ngoài ngoặc sau )
Bài tập nâng cao
1) Tính
2) Rút gọn biểu thức
3) Thực hiện phép tính
Gợi ý
- Dùng hằng đẳng thức
- Phân tích tử và mẫu thành nhân tử
- Rút gọn
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
SỰ THEO DÕI
CỦA QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM
 
Gửi ý kiến